Giao Trinh Mang Doanh Nghiep

Embed Size (px)

Text of Giao Trinh Mang Doanh Nghiep

B GIO DC V O TOTRNG I HC S PHM K THUT HNG YN

GIO TRNH MNG DOANH NGHIPTRNH O TO: NGNH O TO: I HC CNG NGH THNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY)

Hng Yn, thng 12 nm 2008http://www.ebook.edu.vn

LI NI UCng vi s pht trin nhanh chng ca nn kinh t. Vn ng dng h thng Mng thng tin vo iu hnh v sn xut trong doanh nghip ngy cng c y mnh. Nh qun l mong mun Qun tr vin mng thng tin phi nm c hu ht cc cng ngh mng nhanh chng trin khai, ng dng nhng cng ngh mng tin tin vo phc v iu hnh sn xut cng nh lp k hoch xy dng v bo v h thng thng tin ni b ca doanh nghip trnh khi mi nguy c tn cng. Vi cun gio trnh ny, ti c gng tp trung i su vo cc cng ngh mi nht hin ang c p dng trong doanh nghip ti thi im hin ti. Gio trnh ny gm 16 bi trong c 09 bi ging, 06 bi thc hnh v 01 bi tho lun. Mc tiu cun sch i vo cc vn chnh sau: Thit k lc a ch IP cho doanh nghip C bn v cng ngh mng khng dy Vn nh tuyn v chuyn mch trong mng doanh nghip Trin khai cc dch v my ch (Mail Server, Web Server, DNS, DHCP) C bn v bo mt Mong mun th nhiu nhng trong thi gian 3 tn ch ca mn hc ny chng ta cha th bao qut ton b cc cng ngh mng p dng cho doanh nghip m ch c th i vo nhng cng ngh chnh. Hi vng t sinh vin t nghin cu, hc hi c th lm ch c cc cng ngh v p dng tt kin thc hc vo cng vic mai sau. Mi kin ng gp ca sinh vin v cc bn ng nghip xin gi v theo a ch sau

http://www.ebook.edu.vn

a ch lin h: V Khnh Qu - B mn Mng my tnh v Truyn thng - Khoa Cng ngh Thng tin, i hc S phm K thut Hng Yn Tel: (03213) 713153 Email: quyvk@utehy.edu.vn URL: http://www.utehy.edu.vn

http://www.ebook.edu.vn

Tn Module: Thit k mng doanh nghip M Module: Gio vin: V Khnh Qu Ngnh hc: Cng ngh Thng tin S gi hc: 140(30/30) Loi hnh o to: Chnh qui Thi gian thc hin: Hc k III Nm hc: 2008/2009 Loi Module: LT+TH Phin bn: 20090105 1. Mc tiu:Sau khi hon thnh module ny, ngi hc c kh nng:

Sau khi hon thnh module ny, ngi hc c kh nng:nh gi c cc hot ng ca cc thit b phn cng v phn mm trong mt m hnh mng LAN, WAN sn c T vn trong vic la chn cc thit b phn cng phn mm thit k mng LAN, WAN ph hp vi nhu cu ca doanh nghip nh nh gi c cc yu cu v qun l mng, an ninh mng v cc rng buc khc trong qu trnh thit k mng Thit k c mng LAN trong ta nh phc v cho cng tc ging dy v nghin cu Thit k c mng WAN cho Trng hc phc v cng tc o to v qun l ca Nh trng.

Module ny gip ngi hc pht trin cc nng lc: Phn tch (2); T vn (2); Thc hin (3); Thit k (3) v Bo tr (2).

2. iu kin tin quyt:Ngi hc hc Mng my tnh.

3. M t module:Module ny nhm cung cp cho ngi hc cc kin thc Thit k c cc h thng mng LAN/WAN; Kim tra, nh gi hiu nng hot ng ca h thng; X l c cc s c xy ra; C k nng c bn v bo mt trong h thng mng doanh nghip nh.

http://www.ebook.edu.vn

4. Ni dung module:Bi 1: Tng quan v mng doanh nghip 1.1.Gii thiu mn hc, phng php hc 1.2.Cch s dng cc phn mm thit k gi lp VMWare, Boson 1.3.Gii thiu h thng mng thc t ca mt s doanh nghip Bi 2: a ch mng 2.1.a ch IP v Subnetmask 2.2.Cc loi a ch IP 2.2.1.a ch IP Private, Public 2.2.3.a ch IP Unicast, Multicast, Broadcast 2.3.Nguyn l dch chuyn a ch IP (NAT) 2.4 Nguyn l cp pht DHCP Bi 3: Cng ngh Wireless 3.1. Tng quan v Wireless 3.2. Cc chun Wireless 3.3. Cu hnh mng Wireless 3.3.1. Cc thnh phn thit lp mng mng WLAN 3.3.2. WLAN v SSID 3.3.3. Cu hnh mt mng WLAN n gin Bi 4: C bn v cu hnh nh tuyn 4.1. Cc giao thc nh tuyn 4.2. Giao thc nh tuyn ni vng RIP 4.3. Giao thc nh tuyn ng OSPF Bi 5:Thc hnh v nh tuyn Cu hnh nh tuyn cho cc mng Bi 6:Cu hnh NAT trn Router 6.1. Khi nim v NAT 6.2. Nat tnh Static NAT 6.3. Nat ng Dynamic NAThttp://www.ebook.edu.vn

6.4. Nat Overload PAT Bi 7:Thc hnh Cu hnh NAT trn Router Bi 8:Cu hnh chuyn mch (Switching) 8.1. C bn v cu hnh Switch 8.2. Cu hnh VLAN Bi 9:Thc hnh Cu hnh chuyn mch v VLAN Bi 10: Tho lun Mt s ch tho lun Cc k nng cn c ca mt k s trong vai tr HelpDesk Quy trnh thit k v nng cp h thng mng c Tm hiu cc giao thc m ho trong mng WLAN Mng Wimax Tm hiu VoIP Cng ngh VPN Bi 11: Cu hnh cc Web Server, DNS Server 11.1. Dch v phn gii tn min DNS Server 11.1.1. Nguyn l phn gii tn min 11.1.2. Xy dng my ch phn gii tn min cho mng doanh nghip 11.2. Dch v Web Server 11.2.1. Giao thc HTTP v HTTPS 11.2.2. Trin khai Website doanh nghip trn Server Bi 12: Thc hnh cu hnh cc dch v mng c bn 12.1. Cu hnh Active Directory (AD) 12.2 Cu hnh IIS 12.3 Cu hnh DNS 12.4 Cu hnh DHCP Bi 13. Xy dng mt Mail Server 13.1. Giao thc SMTP, POP3, IMAP 13.2. Trin khai Mail Server cho doanh nghip Bi 14. Thc hnh Xy dng mt Mail Server Trin khai Mail Server cho doanh nghip Bi 15: Thc hnh Proxy v Firewallhttp://www.ebook.edu.vn

15.1. Nguyn l hot ng ca Proxy 15.2. Nguyn l hot ng ca Firewall 15.3. Trin khai xy dng h thng tng la cho doanh nghip Bi 16. C bn v bo mt 16.1 Cc nguy c tim tng trn mng 16.2. Cc phng thc tn cng 16.2.1 Viruses, Worms, Trojan Horses. 16.2.2 Denial of Service (DoS) v Brute Force Attack 16.3. Cc chnh sch bo mt

5. Ti liu tham kho:Sch gio trnh, Slide do gio vin bin son. Sch tham kho: [1]. Cisco System, "CCNA Discovery1 4.0", Cisco System, 2007 [2]. Cisco System, "CCNA Discovery2 4.0", Cisco System, 2007 [3]. J.C. Mackin and Ian McLean, Windows Server 2003 Network Infrastructure, Microsoft Press, 2005

6. Hc liu:Gio trnh lu hnh ni b, sch tham kho, h thng bi tp mu, bi tp t lm, my tnh, ti nguyn trn Internet, Projector.

7. nh gi:Hnh thc nh gi: - Kim tra gia k (Trin khai trn mi trng gi lp): 20% - nh gi qu trnh (kt qu cc bui thc hnh): 10% - Kim tra cui k: 70% Tiu ch nh gi: - K nng thit k, xy dng bi ton - K nng ci t bi ton Ngi nh gi: Gio vin ging dy v ngi hc.

8. K hoch hc tpB tr ging dy module Mng doanh nghip (3 tn ch) nh sau: 27 tit l thuyt (thc hin trong 9 bui, mi bui 3 tit), 36 tit sinh vin lm tiu lun (gio vin t b tr lch gp, hng dn sinh vin), 18 tit thc hnh (thc hin trong 6 bui, mi bui 3 tit) v 90 gi chun b c nhn ( cng 130 trang)http://www.ebook.edu.vn

http://www.ebook.edu.vn

8. K hoch hc tp:Bi 1 Mc tiu - Xc nh c v tr, vai tr v ni dung ca Module trong chng trnh o to - Xy dng c k hoch v phng php hc tp ph hp. - La chn c ngun hc liu phc v cho mn hc - Trnh by c nhng li ch em li cho doanh nghip khi c h thng mng. - Trnh by c cc bc tr thnh mt nh qun tr mng trong doanh nghip Hot ng gio vin - Nu mc tiu, ni dung v k hoch hc tp ca Module - Gii thiu ngun hc liu phc v cho hc Mudule, phng php hc tp v cc tiu ch nh gi - T chc tho lun cc li ch em li cho doanh nghip khi c h thng mng - Qu trnh tr thnh mt nh nh qun tr mng trong doanh nghip - Kt lun v tng kt cc ni dung tho lun - Tr li cc cu hi ca sinh vin - Pht phiu yu cu cc ni dung cn nghin cu trong bi 2 - T chc tho lun v kin trc Ipv4 v mi lin quan gia a ch IP v Subnetmask - a ra bi tp yu cu sinh vinhttp://www.ebook.edu.vn

SG GV

Hot ng sinh vin

SG SV

iu kin thc hin Phng hc l thuyt c trang b my tnh, my chiu.

3h

- Lnh hi v t cc cu hi thc mc - La chn c phng php hc tp v ngun hc liu phc v cho Module - Tho lun cc ni dung trong phiu yu cu - Ghi ch nhng vn c bn - Nu cc cu hi thc mc

4h

2

- Trnh by cu trc a ch IP v4 - Mi quan h gia Subnetmask v a ch IP.

3h

- Trnh by c cu trc IP v4 - Hiu r mi quan h gia a ch IP v Subnetmask

4h

Phng hc l thuyt c trang b my tnh, my chiu.

- Th hin phn chia di a ch IP thnh cc Subnet c subnetmask bng nhau v khng bng nhau - Thit k c lc IP ph hp cho mt doanh nghip. 3 - Phn tch c cc u nhc im ca mng khng dy v mng c dy - Trnh by c cc m hnh ng dng mng khng dy - Trnh by c cc chun mng 802.11a,b,g v c im ca mi chun. - Trnh by c chc nng ca cc thit b c bn trong mng WLAN - Trnh by c khi nim knh truyn v SSID trong mng WLAN

thc hin phn chia a ch IP thnh cc Subnet c Subnetmask bng nhau v khng bng nhau. - T vn v gii p cc vn kh khn khi sinh vin gp vng mc

cng nh cch tnh ton v phn chia mt di IP thnh cc Subnet theo p ng yu cu ca ngi s dng - Tham gia tr li nhng cu hi tnh hung m gio vin a ra 3h - Tho lun theo cc ni dung gio vin a ra - Nu cc cu hi, thc mc trong qu trnh tho lun - Quan st cc gi v phn tch ca gio vin v t a ra nhng nhn nh v kin ca mnh v vn tho lun. - Cu hnh th nghim mng WLAN vi chc nng c bn 4h Phng hc l thuyt c trang b my tnh, my chiu, AccessPoint, Card mng khng dy.

- T chc tho lun v mng WLAn, cc u nhc im v cc m hnh ng dng - Gii p cho sinh vin cc vn kh khn v nh hng cho sinh vin tho lun theo ng ch - Tr li cc cu hi thc mc ca sinh vin - Cu hnh th nghim mng WLAN

http://www.ebook.edu.vn

- Cu hnh mng WLAN n gin

4

- Trnh by c cc giao thc nh tuyn - So snh nh tuyn tnh v ng, Distance Vector v Link State - c im ca nh tuyn Rip v1 - Cu hnh nh tuyn h thng s dng Rip v1 - Thit k c lc a ch IP cho doanh nghip - Thc hin cu hnh nh tuyn cho cc mng bng nh tuyn tnh v nh tuyn ng vi Rip v1, Rip v2 - nh gi c u nhc im gia nh tuyn tnh v nh tuyn ng

- T chc tho lun v nh tuyn v Router - T chc tho lun v nh tuyn tnh v nh tuyn ng, Distance Vector v Linkstate - Hng dn sinh vin cu hnh nh tuyn h thng mng ni b - Tr li cc cu hi thc mc ca sinh vin - a trc ti liu tho lun cho sinh vin - Tho lun thit k lc a ch IP - Cho sinh vin pht biu kin v cc vn tho lun theo nhm phn cng trc - Tr li cc cu hi thc mc ca sinh vin - Nhn xt, nh gi v tng kt vnhttp://www.ebook.edu.vn

3h

- Tho lun v cc ch do gio vin hng dn - Quan st v thc hin cu hnh LAB nh tuyn vi giao thc Rip V1 - Quan st cch gi v phn tch ca gio vin t a ra nhng nhn nh v kin ca mnh v vn tho lun. - Sinh vin c trc ti liu v vn tho lun - Tham gia vo tho lun, a ra cu hi - Tham gia tr li nhng cu hi tnh hung m gio vin a ra - Thit k lc a ch IP cho doanh nghip v cu

4h

Phng hc l thuyt c trang b my tnh, my chiu.

5

3h

6h

Phng hc thc hnh c trang b my tnh, my chiu.

tho lun

hnh nh tuyn gia cc mng - Ch ng tham gia tho lun v ch do gio vin hng dn - Trnh by cc ni dung m mnh tm hiu - Thc hin tm hiu v cu hnh bi lab do gio vin a ra Phng hc l thuyt c trang b my tnh, my chiu. 4h

6

- Tr