Giao Trinh May Tinh Mang PDF 9229

Embed Size (px)

Text of Giao Trinh May Tinh Mang PDF 9229

Gio trnh Mng My Tnh

Trang 1

TrangGII THIU.................................................................................................................................3 CHNG 1 - GII THIU V MNG MY TNH..............................................................4 1.1 Lch s mng my tnh.......................................................................................................4 1.2 Mt s khi nim c bn...............................................................................................5 1.3 Mng ngang hng (Peer to Peer) v mng c my ch (Server based)...........................8 1.4 Cc h iu hnh mng.....................................................................................................9 1.5 Cc dch v mng............................................................................................................10 1.6 Lm th no tr thnh mt chuyn nghip vin v mng my tnh?........................12 CHNG 2 - M HNH OSI..................................................................................................14 2.1 Kin trc phn tng v m hnh OSI (Open System Interconnect).................................14 2.2 ngha v chc nng ca cc tng trong m hnh OSI..................................................16 2.3 p dng m hnh OSI......................................................................................................20 2.4 M t cc thnh phn ca khun d liu (Frame)........................................................22

CHNG 3 - NG TRUYN VT L............................................................................27 3.1 Truyn d liu: tn hiu tng t (analogue) v tn hiu s ho (digital)...................27 3.2 Cc c tnh ca ng truyn mng............................................................................28 3.3 Cc mng LAN: Baseband v Broadband.......................................................................30 3.4 Cc loi cp mng...........................................................................................................30 CHNG 4 - CC GIAO THC MNG (PROTOCOLS)..................................................38 4.1 Giao thc (protocol) mng l g?....................................................................................38 4.2 B giao thc TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) ..................39 4.3 B giao thc IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange / Sequenced Packet Exchange ) ..................................................................................................................................................42 4.4 B giao thc Microsoft Network ( NETBIOS, NETBEUI, SMB).....................................43 4.5 Mt s Protocols khc.....................................................................................................46 CHNG 5 - CC HNH TRNG (TOPOLOGIES) CA MNG CC B (LAN)......48 5.1 Cc c trng c bn ca mng cc b (LAN).............................................................48 5.2 Cc hnh trng LAN n gin........................................................................................50 5.3 Cc hnh trng LAN hn hp..........................................................................................53 5.4 Cc h thng giao vn mng..........................................................................................55 5.5 5.6 Kin trc Ethernet...........................................................................................................58 Mng Token Ring............................................................................................................63

T B mn HTMT Khoa CNTT - Trng Cao ng Cng Nghip 4

Gio trnh Mng My Tnh Trang 2 CHNG 6 GII THIU WINDOWS 2000.......................................................................70 6.1 Cc phin bn ca Windows 2000....................................................................................70 6.2 Mt s c im mi ca Windows 2000.......................................................................71 6.3 M hnh workgroup v m hnh domain trong Windows 2000.........................................76 CHNG 7 CI T WINDOWS 2000 SEVER...............................................................80 7.1 Ci t Windows 2000 Server..........................................................................................80 7.2 ng nhp ti mt Domain ............................................................................................88 7.3 Cc cng c qun tr.........................................................................................................90 7.4 Hp thoi bo mt Windows 2000 .................................................................................90 CHNG 8 - QUN TR TI KHON NGI DNG.....................................................93 8.1 Cc loi ti khon ngi dng (user)..............................................................................93 8.2 Lp k hoch ti khon ngi dng................................................................................94 8.3 To ti khon ngi dng cc b v ti khon ngi dng min................................97 8.4 Thit lp h s ngi dng (User Profile)...................................................................108 CHNG 9 - QUN TR TI KHON NHM................................................................116 9.1.Cc loi nhm trong Windows 2000................................................................................116 9.2.Lp k hoch nhm Local Domain v nhm Global.......................................................117 9.3.To v xo cc nhm........................................................................................................117 9.4.Thm cc thnh vin vo nhm........................................................................................119 TI LIU THAM KHO........................................................................................................125

T B mn HTMT Khoa CNTT - Trng Cao ng Cng Nghip 4

Gio trnh Mng My Tnh

Trang 3

GII THIUYu cu c cc ti liu tham kho cho sinh vin ca khoa Cng ngh Thng tin - Trng Cao ng Cng nghip 4 ngy cng tr nn cp thit. Vic bin son ti liu ny nm trong k hoch xy dng h thng gio trnh cc mn hc ca Khoa. cng ca gio trnh c thng qua Hi ng Khoa hc ca Khoa v Trng. Mc tiu ca gio trnh nhm cung cp cho sinh vin mt ti liu tham kho chnh v mn hc Mng my tnh, trong gii thiu nhng khi nim cn bn nht v h thng mng my tnh, ng thi trang b nhng kin thc v mt s k nng ch yu cho vic bo tr v qun tr mt h thng mng. y c th coi l nhng kin thc ban u v nn tng cho cc k thut vin, qun tr vin v h thng mng. Ti liu ny c th tm chia lm 2 phn: Phn 1: t chng 1 n chng 5 Phn 2: t chng 6 n chng 9

Phn 1, bao gm nhng khi nim c bn v h thng mng (chng 1), ni dung chnh ca m hnh tham chiu cc h thng m - OSI (chng 2), nhng kin thc v ng truyn vt l (chng 3), khi nim v ni dung c bn ca mt s giao thc mng thng dng (chng 4) v cui cng l gii thiu v cc hnh trng mng cc b (chng 5) Phn 2, trnh by mt trong nhng h iu hnh mng thng thng nht hin ang dng trong thc t: h iu hnh mng Windows 2000 Server. Ngoi phn gii thiu chung, ti liu cn hng dn cch thc ci t v mt s kin thc lin quan n vic qun tr ti qun ngi dng. Tham gia bin son gio trnh c: Ging vin Nguyn Vn Bnh bin son chnh cc chng 1, 2, 5 Ging vin T Duy Cng Chin bin son chnh cc chng 3, 4, 9 Ging vin Nguyn Ch Hiu bin son cc chng 6, 7, 8.

Mc d c nhng c gng hon thnh gio trnh theo k hoch, nhng do hn ch v thi gian v kinh nghim son tho gio trnh, nn ti liu chc chn cn nhng khim khuyt. Rt mong nhn c s ng gp kin ca cc thy c trong Khoa cng nh cc bn sinh vin v nhng ai s dng ti liu ny. Cc gp xin gi v T H thng my tnh Khoa Cng ngh thng tin - Trng Cao ng Cng nghip 4. Xin chn thnh cm n trc.

Nhm bin sonThng 08/2004

T B mn HTMT Khoa CNTT - Trng Cao ng Cng Nghip 4

Gio trnh Mng My Tnh

Trang 4

CHNG 1 - GII THIU V MNG MY TNHMC TIU CA CHNG Kt thc chng ny, sinh vin s c th: Nm s lc v lch s pht trin ca mng my tnh Hiu c khi nim mng my tnh cng nh hai yu t c bn ca n l kin trc v mi trng truyn. Nm c ba tiu ch c bn phn loi mng my tnh v hnh trng tng quan ca mng LAN. Nm c hai m hnh mng: ngang hng (peer-to-peer) v client/server. Bit c mt s h iu hnh mng thng dng. Nm c mt s dch v c bn c trn mng. Nhng yu cu cn c tr thnh mt chuyn nghip vin v mng my tnh.

1.1 Lch s mng my tnhT u nhng nm 60 xut hin cc mng x l trong cc trm cui (terminal) th ng c ni vo mt my x l trung tm. V my x l trung tm lm tt c mi vic: qun l cc th tc truyn d liu, qun l s ng b ca cc trm cui v.v, trong khi cc trm cui ch thc hin chc nng nhp xut d liu m khng thc hin bt k chc nng x l no nn h thng ny vn cha c coi l mng my tnh. Gia nm 1968, Cc cc d n nghin cu tin tin (ARPA Advanced Research Projects Agency) ca B Quc phng M xy dng d n ni kt cc my tnh ca cc trung tm nghin cu ln trong ton lin bang, m u l Vin nghin cu Standford v 3 trng i hc (i hc California Los Angeless, i hc California Santa Barbara v i hc Utah). Ma thu nm 1969, 4 trm u tin c kt ni thnh cng, nh du s ra i ca ARPANET. Giao thc truyn thng dng trong ARPANET lc t tn l NCP (Network Control Protocol). Gia nhng nm 1970, h giao thc TCP/IP c Vint Cerf v Robert Kahn pht trin cng tn ti vi NCP, n nm 1983 th hon ton thay th NCP trong ARPANET. Trong nhng nm 70, s lng cc mng my tnh thuc cc quc gia khc nhau tng ln, vi cc kin trc mng khc nhau (bao gm c phn cng ln giao thc truyn thng), t dn n tnh trng khng tng thch gia cc mng, gy kh khn cho ngi s dng. Trc tnh hnh , vo nm 1984 T chc tiu chun ho quc t ISO cho ra i M hnh tham chiu cho vic kt ni cc h thng m (Reference Model for Open Systems Interconnection - gi tt l m hnh OSI). Vi s ra i ca OSI v s xut hin ca my tnh c nhn, s lng mng my tnh tnh trn ton th gii tng ln nhanh chng. xut hin nhng khi nim v cc loi mng LAN, MAN.

T B mn HTMT Khoa CNTT - Trng Cao ng Cng Nghip 4

Gio trnh Mng My Tnh

Trang 5

Ti thng 11/1986 c ti 5089 my tnh c ni vo ARPANET, v xut hin thut ng Internet. Nm 1987, mng xng sng (backborne) NSFnet (National Science Foundation network) ra i vi tc ng truyn nhanh h