GIÁO TRÌNH Mô đun: KỸ THUẬT CẢM BIẾ .Bài 3: Cảm biến tiệm cận và một số loại cảm biến xác định vị trí và ... YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT

 • View
  220

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of GIÁO TRÌNH Mô đun: KỸ THUẬT CẢM BIẾ .Bài 3: Cảm biến tiệm cận và một số...

 • B LAO NG THNG BINH V X HI

  TNG CC DY NGH

  GIO TRNH M un: K THUT CM BIN NGH: IN T CNG NGHIP

  TRNH : CAO NG

  Ban hnh km theo Quyt nh s:120/Q-TCDN ngy 25 thng 02 nm 2013 ca Tng cc trng Tng cc Dy ngh

  Nm 2013

 • - 1 -

  TUYN B BN QUYN

  Ti liu ny thuc loi sch gio trnh nn cc ngun thng tin c th c

  php dng nguyn bn hoc trch dng cho cc mc ch v o to v tham

  kho.

  Mi mc ch khc mang tnh lch lc hoc s dng vi mc ch kinh

  doanh thiu lnh mnh s b nghim cm.

 • - 2 -

  LI GII THIU

  thc hin bin son gio trnh o to ngh in t cng nghip

  trnh Cao ng Ngh v Trung Cp Ngh, gio trnh cm bin l mt trong

  nhng gio trnh m un o to chuyn ngnh c bin son theo ni dung

  chng trnh khung c B Lao ng Thng binh X hi v Tng cc Dy

  Ngh ph duyt.

  Khi bin son, nhm bin son c gng cp nht nhng kin thc

  mi c lin quan n ni dung chng trnh o to v ph hp vi mc tiu

  o to, ni dung l thuyt v thc hnh c bin son gn vi nhu cu thc

  t trong sn xut ng thi c tnh thc tin cao.

  Ni dung gio trnh c bin son vi dung lng thi gian o to

  180 gi gm c:

  Bi 1: Bi m u cc khi nim c bn v b cm bin

  Bi 2: Cm bin nhit

  Bi 3: Cm bin tim cn v mt s loi cm bin xc nh v tr v khong

  cch khc

  Bi 4: Phng php o lu lng

  Bi 5: o vn tc vng quay v gc quay

  Bi 6: Cm bin quang in

  Trong qu trnh s dng gio trnh, tu theo yu cu cng nh khoa hc

  v cng ngh pht trin c th iu chnh thi gian v b sung nhng kin

  thc mi cho ph hp. Trong gio trnh, chng ti c ra ni dung thc tp

  ca tng bi ngi hc cng c v p dng kin thc ph hp vi k nng.

  Tuy nhin, tuy theo iu kin c s vt cht v trang thit b, cc trng c

  th s dng cho ph hp.

  Mc d c gng t chc bin son p ng c mc tiu o to

  nhng khng trnh c nhng khim khuyt. Rt mong nhn c ng gp

  kin ca cc thy, c gio, bn c nhm bin son s hiu chnh hon

  thin hn. Cc kin ng gp xin gi v Trng Cao ng ngh Lilama 2,

  Long Thnh ng Nai.

  ng Nai, ngy 10 thng 06 nm 2013

  Tham gia bin son

  1. Ch bin TS. L Vn Hin

  2. KS. L Phc Tuy

 • - 3 -

  MC LC

  MC

  TRANG

  LI GII THIU ........................................................................................ 2

  MC LC .................................................................................................... 3

  M UN K THUT CM BIN............................................................. 6

  BI M U

  KHI NIM C BN V CC B CM BIN ...................................... 8

  1. Khi nim c bn v cc b cm bin:........................................................ 8

  2. Phm vi s dng ca cm bin ................................................................. 10

  3. Phn loi cm bin: .................................................................................. 10

  YU CU V NH GI KT QU HC TP BI M U .......... 12

  BI 1

  CM BIN NHIT ............................................................................. 13

  1.1 i cng ............................................................................................... 13

  1.1.1 Thang o nhit ............................................................................ 13

  1.1.2 Nhit cn o v nhit c o ................................................ 14

  1.2 Nhit in tr Platin v Niken ................................................................ 14

  1.2.1 in tr kim loi thay i theo nhit ........................................... 14

  1.2.2 Nhit in tr Platin ......................................................................... 15

  1.2.3 Nhit in tr Niken ........................................................................ 17

  1.3 Cm bin nhit vi vt liu Silic ........................................................ 20

  1.4 IC cm bin nhit ............................................................................... 24

  1.5 Nhit in tr NTC ................................................................................. 26

  1.6 Nhit in tr PTC ................................................................................. 29

  1.7 Thc hnh vi cm bin nhit Platin Pt 100, Pt1000 v ADT70 ........ 31

  1.8 Thc hnh vi cm bin LM35............................................................... 33

  1.9 Thc hnh vi cm bin nhit in tr NTC ........................................... 34

  1.10 Thc hnh vi cm bin nhit in tr PTC ......................................... 36

  YU CU V NH GI KT QU HC TP BI 1 ........................ 38

  BI 2

  CM BIN TIM CN V CC LOI CM BIN XC NH V TR

  , KHONG CCH ..................................................................................... 39

  2.1 Cm bin tim cn (Proximity Sensor) ................................................... 39

  2.1.1 Cm bin tim cn in cm (Inductive Proximity Sensor) ............. 43

  2.1.2 Cm bin tim cn in dung (Capacitive Proximity Sensor) ........... 47

  2.2 Mt s loi cm bin xc nh v tr, khong cch khc .......................... 50

  2.2.1 Xc nh v tr v khong cch dng bin tr ................................... 50

 • - 4 -

  2.2.2 Xc nh v tr khong cch bng t cm (Inductance Transducers) . 53

  2.2.3. Xc nh v tr khong cch bng cm bin in dung (Capacitance

  Transducers ) ............................................................................................ 57

  2.2.4 Cm bin t ..................................................................................... 60

  2.2.5 Cm bin phn loi mu ................................................................... 62

  2.3 Thc hnh vi cm bin tim cn in cm ............................................ 63

  2.4 Thc hnh vi cm bin tim cn in dung........................................... 64

  2.5 Thc hnh vi cm bin t ..................................................................... 65

  2.6 Thc hnh vi cm phn loi mu .......................................................... 66

  YU CU V NH GI KT QU HC TP BI 2 ........................ 64

  BI 3

  PHNG PHP O LU LNG ........................................................ 68

  3.1. i cng .............................................................................................. 68

  3.2. Phng php o lu lng theo nguyn tc chnh lch p sut ............. 71

  3.3. Phng php o lu lng bng tn s dng xoy ................................ 76

  3.3.1. Nguyn tc hot ng ..................................................................... 76

  3.3.2. Cc u, nhc im ca phng php o lu lng dng nguyn tc

  tn s dng xoy ....................................................................................... 77

  3.3.3. Mt s ng dng ca cm bin o lu lng dng nguyn tc tn s

  dng xoy ................................................................................................. 78

  3.4. Thc hnh vi cm bin o lu lng ................................................... 78

  3.4.1. Ghi nhn cc thng s ca cm bin ............................................... 78

  3.4.2. Thit lp cc thng s cho cm bin ................................................ 80

  YU CU V NH GI KT QU HC TP BI 3 ........................ 81

  BI 4

  O VN TC VNG QUAY V GC QUAY ...................................... 83

  4.1. Mt s phng php o vn tc vng quay c bn ................................ 83

  4.2. o vn tc vng quay bng phng php Analog ................................. 83

  4.3. o vn tc vng quay bng phng php quang in t ....................... 85

  4.4. o vn tc vng quay vi nguyn tc in tr t................................... 88

  4.5. Cm bin o gc vi t hp c in tr t ............................................. 92

  4.6. My o gc tuyt i (Resolver) ........................................................... 93

  4.7. Thc hnh o gc vi encoder tng i v tuyt i ........................... 94

  4.8. Thc hnh vi cm bin o vng quay .................................................. 96

  4.8.1 Cm bin KMI15/1 .......................................................................... 96

  4.8.2 Cm bin o vng quay KMI16/1 .................................................... 97

  4.8.3 Thc hnh vi cm bin o gc KM110BH/2430, KM110BH/2470

  ................................................................................................................ .98

 • - 5 -

  YU CU V NH GI KT QU HC TP BI 4 ........................ 98

  BI 5

  CM BIN QUANG IN ..................................................................... 100

  5.1 i cng ............................................................................................. 100

  5.1.1 Tnh cht nh sng ......................................................................... 100

  5.1.2 Cc loi ngun sng ....................................................................... 101

  5.1.3 Cc cm bin quang ....................................................................... 102

  5.1.4 Mt s cm bin quang thng dng................................................ 108

  5.2 Cm bin quang loi thu pht c lp ................................................... 109

  5.3 Cm bin quang loi phn x gng ..................................................... 112

  5.4 Cm bin quang loi phn x khuch tn .............................................. 115

  5.5. Mt s ng dng ca cm bin quang in .......................................... 116

  5.6. Thc hnh vi cm bin quang ............................................................ 120

  5.6.1 Thc hnh vi cm bin quang loi ph