Click here to load reader

Gl. Hasseris Landsbys fremtid til Avis uge 22.pdf · PDF file AURA DIONE Med ny countryinspireret musik Aura Dione bød foråret 2019 velkommen med ud-givelsen af en ny single, som

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gl. Hasseris Landsbys fremtid til Avis uge 22.pdf · PDF file AURA DIONE Med ny...

 • 29. MAJ 2019

  Læs mere side 2...

  Læs mere side 2...

  Fleksibilitet er vores mantra for at sikre Nordjyderne gode og varierede oplevelser på Aalborg Teater Ordene kommer fra Teaterdirektør Hans Henriksen, i en samtale om hvad Aalborg Teater kan og skal tilbyde det nordjyske publikum Af Palle Bjørnstrup

  Udviklingen og mulighe- derne i markedet har gjort, at vi som teater og lands-

  delsscene på mange måder har måttet tilpasse os - og heldigvis har vi mulighe- derne for det på Aalborg Teater. Vi har måttet forny

  holdningen omkring vo- res repertoire plan til, at vi spiller mange flere forestil- linger, hvilket naturligvis betyder at de enkelte fore-

  stillinger i udgangspunktet kører i kortere tid.

  At fleksibiliteten er nød- vendig mener jeg bl.a. kan bevises ved at vort publi-

  Gl. Hasseris Landsbys fremtid til debat Af Jens Skovgaard

  Trods de senere års indgreb i Gl. Hasseris Landsby nærer bestyrelsen for Gl. Hasseris Landsby fortsat håb om at politikerne besinder sig, og at de derfor vil medvirke til at sikre landsbyens unikke miljø for fremtiden.

  På et bestyrelsesmøde tirsdag den 21. maj drøf- tede bestyrelsen oplæg- get til den seneste plan for bebyggelse i Gl. Has- seris Landsby, herunder den Fordebat, som By- og Landskabsforvaltningen har inviteret beboerne til at deltage i. I bestyrelsen undrer man sig over hvor- for man først nu kommer

  ud med en plan for fortæt- ning af hele Gl. Hasseris Landsby. Hvorfor kom den ikke tilbage i 2009, da man udtog det første område, som omfatter Las Poul- sens Have og de famøse Skrænthusene?

  Et muligt svar er, at man nu har fået frigjort et kom- munalt ejet område (Mate- rialegården), som kommu- nen gerne vil have solgt, og under dække af den seneste plan for Karens- minde, sendes en samlet plan indeholdende alle de mulige områder, der kan fortættes ud i en Fordebat. Man var i bestyrelsen enige om, at ønsket om salg af de kommunalt ejede områ-

  der i landsbyen er et meget plausibelt svar på spørgs- målet. Bestyrelsen ser gerne, at et gammelt løfte om at stille området, hvor Materielgården har ligget til rådighed for beboerne bliver indfriet, og at kom- munen i samarbejde med beboerne vil indrette den gamle grusgrav til et fri- tidsområde for både børn og voksne. Samtidig læg- ger bestyrelsen vægt på at, området omkring Klok- kestablen bevares som et grønt område med fri og uhindret adgang.

  I første omgang indgik det ikke i Fordebatten, at der skulle afholdes et bor- germøde om sagen. Det

  var først efter nærværende avis rejste spørgsmålet, og Vibeke Gamst (K) deref- ter rettede henvendelse til Rådmanden herom, at invi- tationen blev udsendt, idet man samtidig forlængede høringsperioden.

  Bestyrelsen glæder sig dog over at Rådmanden vil møde op til et borger- møde for at diskutere Gl. Hasseris Landsbys fremtid. “Vi har tidligere haft del- tagelse af Rådmanden og nogle af embedsfolkene til et borgermøde, og jeg sy- nes faktisk, at vi fik en god debat, selv om en plenum- debat jo nemt kan ‘stikke lidt’ af rent emnemæs- sigt”, siger Formanden for

  Landsbyforeningen Lars Eric Stenbygaard, og fortsæt- ter: “Uformelt har vi fået tilsagn om at der ville blive mulighed for foreningen til at komme med et indlæg, men ellers er der lagt op til

  Skrænthusene på Bygaden Nord.

  Læs også om:

  Vi ville gerne være herre over

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 4

  Alle mand er nu i arbejdstøjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 5

  Patchwork & Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 6

  Winkelmanns klinik . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 7

  Vi har specialiseret os . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 8

  Det er lidt ligesom at komme hjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 9

  En udvidelse af Limfjordstunnellen . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 10

  Sag om vandskuring af hus . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 11

  Stadsarkitekt: Større påpasselighed . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 12

  5. årgang - Nr. 4 Onsdag 29. MAJ

  2019 Indre Hasseris - Hasseris Villaby - Gl. Hasseris - Kærby - Skipperen - Provstejorden - Kornblomstvej

  ejendomsmæglere

  BoligOne Mogens Vinther Ejendomsmægler MDE [email protected] ∙ www.boligone.dk/843

  Vil du vide hvad din bolig er værd? Hos BoligOne Mogens Vinther er erfaring – professionalisme og tryghed blot nogle af kerneværdierne i håndteringen af dit boligsalg. Overvejer du at sælge nu eller senere?

  Bestil et gratis og uforpligtende salgstilbud hos din lokale ejendomsmægler i Hasseris

  Tlf. 20 33 55 50

 • SIDE 2

  Udgiver: hasserisavis.dk ApS Ansvarshavende: Redaktør Palle Bjørnstrup

  Kontakt: Redaktion og annoncer Tlf. 22 87 47 44 eller [email protected]

  www.hasserisavis.dk Oplag: 9.200

  Distribution: Nordjysk Distribution Tryk og opsætning: Aars Avis A/S

  Fortsat fra forsiden... Fleksibilitet er vores mantra...

  Fortsat fra forsiden... Gl. Hasseris Landsbys fremtid til debat...

  kumsantal udvikler sig posi- tivt, for nærværende kan vi registrere en stigning på ca. 10.000 flere publikummer i år, og vi kommer derfor over et publikumsbesøg på ca. 90.000, hvilket vi ser på med stor tilfredshed.

  Vi er også hele tiden åben overfor nyt, også i forhold til publikums inte- ressen, og vil gerne fort- sætte vores udvikling i tæt samspil med publikum.

  En ting jeg har registre- ret er, at det desværre er meget svært at finde ny dansk dramatik, og få det realiseret på Store Scene. Publikum vil gerne have et vist kendskab til et stykke, og det er jo vanskeligt med et helt nyt stykke - så derfor spiller vi mange gange nog- le kendte forestillinger som ”Et dukkehjem” og ”Figa- ro” i en ny opsætning, og det har vist sig, at det tager publikum godt imod.

  Udover at være teaterdi- rektør instruerer du jo også div. forestillinger, hvad er planerne for det fremadret- tet? Ja i næste sæson skal jeg foreløbig instruere to forestillinger af vidt forskel- lig karakter. På Lille Scene skal jeg instruere ”Efter branden” skrevet af Julie Maj Jacobsen. Og på Store Scene er jeg instruktør på forestillingen ”Forbrydelse og Straf” af Fjodor Dosto- jevskij.

  Men der kommer selvføl- gelig til at ske meget mere. På Store Scene kommer også forestillingen ”Fanny & Alexander” med Eigil Poulsen, der har en islandsk baggrund, som instruktør.

  Og netop det fleksi- ble som vi finder vigtigt kommer til udtryk med en samproduktion, som vi

  gennemfører med Betty Nansen Teatret i Køben- havn omkring forestillingen ”De Asylsøgende kvinder”.

  Gæstespil af forskellig art bliver også en del af programmet, og tidligere har vi f.eks. også gæstespil- let i København, men det er en større omkostning for os, at spille på Copenhagen Stage, end det for teatrene i København at spille her i Aalborg, og da vi jo har konstateret at vort publi- kum ønsker fleksibilitet, er det en udmærket måde at skabe et varieret program på.

  Og det passer også fint ind i vore ønsker om, at præsentere gode forestil- linger for vort publikum, og selvom om vi har en pæn fremgang, vil vi naturligvis gerne have endnu flere i Aalborg Teater.

  Derfor har vi også lavet

  vort tiltag omkring det nye sæsonkort til Aalborg Tea- ter, hvor publikum kan op- leve alle forestillinger til en fornuftig pris.

  Hvis man køber et Sæ- sonkort inden d. 8. August 2019, kan man opleve alle forestillinger, gæstespil og ekstra oplevelser for kun kr. 895,00 mod normalt kr. 1.195,00, og så har vi også gode tilbud på Sæsonkort til favorable priser til unge under 25 år og studerende.

  Nåede du så ikke at få den ven eller veninde med, som du gerne ville til en forestilling, så kommer du som kortholder gratis ind til forestillingen igen, når du har en betalende led- sager med, og ledsageren får endda 50,- kr. i rabat på billetten.

  Så på den måde mener vi, at vi har gjort det nem- mere end nogensinde at

  komme i Aalborg Teater og få en oplevelse.

  Lige nu arbejder jeg og mine medarbejdere alle- rede på næste sæson igen, og her arbejder vi på, at kunne tilbyde både kendte og helt nye forestillinger, hvilke kan jeg ikke oplyse endnu, men vi arbejder helt klart videre på den trend, som vi mener giver gode oplevelser for publi- kum, og som også gerne skulle give endnu et posi- tivt udslag i Aalborg Tea- ters besøgstal, så vi kan få endnu flere publikummer ind.

  At vi gerne vil publikum kan også understeges med det Frokosttilbud, som Tea- ter Cafeen nu har til folk, der lige kunne tænke sig, at sidde i Aalborg Teaters rammer og nyde en dejlig frokostret.

  Teaterdirektør Hans Henriksen.

  rundbordsdiskussioner, eller ‘workshops’, som det vist hedder nu om dage. Men vi ser frem til et godt møde, hvor alle kan få lejlighed til at bidrage med deres kom- mentarer og forslag”.

  Bestyrelsen drøftede desuden den seneste plan for bebyggelse i landsbyen. Planen omfatter gården Ka- rensminde på Bygaden 20 og nabogrunden Bygaden 22. Den plan synes at inde- holde elementer, der vidner om, at man faktisk har lyt- tet til beboernes protester imod ‘at enhver m2 skal bebygges’, som et besty- relsesmedlem formulerede det. Der er tale om en plan for om at bebygge et om- råde umiddelbart vest for gården

Search related