GLASNIK br. 48

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GLASNIK br. 48

 • AMACIZGLASNIK

  BROJ 48, travanj 2012. | ISSN 1846-00384848

  DRUTVO DIPLOMIRANIH INENJERA I PRIJATELJA KEMIJSKO TEHNOLOKOG STUDIJAALMAE MATRIS ALUMNI CHEMICAE INGENIARIAE ZAGRABIENSIS (AMACIZ)

  4848

 • Fotografi ja na naslovnici Izlet u Meimurje. Uz jezero.

  Autor fotografi je: Zvonimir Lisac

  NAKLADNIKDrutvo diplomiranih inenjera i prijatelja

  Kemijsko-tehnolokogstudija u Zagrebu (AMACIZ)

  UREDNITVOMarko Rogoi, glavni urednik

  Gordana Matijai, grafi ki urednikKruno Kovaevi

  ADRESA UREDNITVAFakultet kemijskog inenjerstva i

  tehnologije,10000 Zagreb, Maruliev trg 19

  glasnik@amaciz.hr

  iro raun AMACIZ-a2360000-1101408998

  OIB 52827984480

  TISAKLogo-press, Zagreb

  Sponzori AMACIZ-aPopis obuhvaa razdoblje od 20. listopada 2011. do 11. travnja 2012.

  ZLATNI SPONZORI (500 kn i vie)Jakov Buljan, Zlatko Vlahovi

  SREBRNI SPONZORI (250 499 Kn)Goran ubeli, Mirko Barii, Zvonimir Hranilovi, Milan Wickerhauser

  BRONANI SPONZORI (150 249 Kn)Juraj Brusi, Rajka Budin, urica i, Vladimir Dobrovi, Marjan Duki, Nirvana Frankovi Mihelj, Miroslav Gojo, Vida Jarm, Gabrijela Kobrehel, Milan Krajnovi, Katica Lazari, Anica Lovreni Sabolovi, Ankica Medja Vukeli, Alka Miheli, Kuzma Petri, Josip Pompe, Marijan Toma, Gordana Turkalj, Tvrtko Vukui, Zvonimir Zima, Petar ii

  LANOVI PODUPIRATELJI (81 149 Kn)Branko Abramovi, Jozo Anui, Filip Balatinec, Tatjana Bezmalinovi, Maja Blanua, Olgica Bori, Branislav Budec, Zdenko Bui, Marija Cveblar, Vlasta izmi, edomir okor, Miljenko Dumi, Maja Ekinja, Ranka Franz tern, Blaenka Galinec, Zlata Gerovac, Mladen Glasner, Ivan Habu, Marija Herceg Raji, Marijana Jageti Marovi, Antun Jaki, Branka Janton, Ivan Juki, Jasna Jurai, Ivan Juratovi, Dubravka Kedmenec, Mijo Kedmenec, Goran Komlenac, Darinka Kovaevi, elimir Kovaevi, eljka Kovaevi, Katarina Krmpoti Abramovi, Milan Krmpoti Abramovi, Nikola Kujundi, Vjera Kureevi, Gorjana Lazarevski , Stjepan Leakovi, Antun Lovrekovi, urica Ljevakovi, Dubravka Maljkovi, Tatjana Marinovi, Antun Mele, Ivan Mikuli, Mario Miljavac, Miroslava Muller (eper), Zvonimir Nuber, Milan Ortner, Nataa Osman, Vesna Pavlovi, Ljiljana Pedii, Boris Perha, Sandra Pezelj Metri, Boena Plavljani, Hedviga Radovi, Maria Ranogajec, Miodrag Samardija, Tahir Sofi li, Sonja Sori, Olga arc Lahodny, Mirko eler, Ivanica erman, Sonja ilhard Mihaljevi, Zlatko imunovi, Vladimir iranovi, urica paniek, Rajka tefani, Vitomir unji, Ana vob, Vladimir vob, Aleksandar Trkulja, Vlasta Vidmar, Ljubinka Vitale, Milenko Vlatkovi, Jasna Vorkapi Fura, eljka Zgorelec, Ratimir aneti

  AMACIZ zahvaljuje tvrtki Shimadzu koja je fi nancijski potpomogla izlazak ovoga broja Glasnika.

 • 1

  Godinja skuptina AMACIZ-a 2

  S FAKULTETAOsvrt na obiljeavanje 2011. Meunarodne godine kemije na FKIT-u 4Projekt NanFun 8

  PREDSTAVLJAMO USPJENE KOLEGEProf. dr. sc. Saa Omanovi 12

  ZANIMLJIVOSTIAnalitiki o angaju 17Liebigova pisma o kemiji 20

  IZ MEDIJAMembranske tehnologije obrade voda 23

  IZ RADA SEKCIJAAkademski zbor Vladimir Prelog 24Planinarsko-izletnika sekcija 26Likovna sekcija 31Znanstveno-struni kolokviji 33

  GLASNIK ESTITA 34

  MALI JEZINI SAVJETNIK 40

  www.amaciz.hr

 • 2

  God

  in

  ja s

  kup

  tin

  a A

  MA

  CIZ

  -a

  22. godinja skuptina AMACIZ-a

  Dana 9. oujka 2012. odrana je redovita 22. godinja skuptina AMACIZ-a. Na njenom je poetku predsjednik Drutva prof. dr. sc. Antun Glasnovi pozdravio sve nazone i otvorio radni dio Skuptine. Podsjetio je da se u vrijeme odravanja godinje Skuptine tradicionalno odravaju i druga dogaanja kojima se prezentiraju aktivnosti lanova Drutva, a to su:

  Godinja izloba Likovne sekcije (9. oujka 2012.)

  Godinji koncert Akademskog zbora Vladimir Prelog (10. oujka 2012.)

  Tradicionalni godinji izlet Planinarsko-izletnike sekcije (18. oujka 2012.)

  Zatim je predstavio dnevni red:

  Dnevni red:Pozdravi uzvanika1. Izvjee o radu Drutva

  a) 20 godina djelovanja Sportske sekcijeb) 20 godina djelovanja Planinarsko-izletnike

  sekcijec) Izvjee o radu ostalih sekcija

  2. Financijsko izvjeea) Izvjee o prihodima i rashodima Drutvab) Prijedlog povienja lanarine

  3. Rasprava o izvjeima4. Razno

  Skuptini su prisustvovala 53 lana Drutva.

  Pozdravi uzvanika

  Okupljenim lanovima Drutva pozdrave su uputili dekan Fakulteta kemijskog inenjerstva i tehnologije, prof. dr. sc. Stanislav Kurajica te lan predsjednitva AMAC/AMCA Sveuilita u Zagrebu, dr. sc. Krunoslav Kovaevi.Dekan FKIT-a, prof. dr. sc. Stanislav Kurajica izvjestio je o dogaanjima na Fakultetu u protekloj godini. Istaknuo je zadovoljavajuu upisnu kvotu studenata u akademskoj god. 2011/2012, te vrsnou znanstvenog rada na FKIT-u kao jednom od, u tom smislu, najboljih fakulteta na Sveuilitu u Zagrebu. Ukazao je na bojazan zbog mogunosti prestanka fi nanciranja znanstvenih projekata te je upoznao nazone sa smanjenjem dravnog prorauna za Sveuilite u Zagrebu. Istaknuo je dobru suradnju s gospodarstvom te je obavijestio nazone o donaciji lana AMACIZ-a gospodina Marijana Gaparovia iz Kanade, koji je nagradio 37 najboljih studenata FKIT-a jednokratnim iznosom od po 3800,00 Kn.Pozdrave su pismenim putem uputili i predsjednica AMAC/AMCA Sveuilita u Zagrebu prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica AMCA TTF prof. dr. sc. Ana Marija Grancari i predsjednik AMCA FA prof. dr. sc. Ivica Deba, koji zbog sprijeenosti nisu mogli prisustvovati.

  1. Izvjee o radu Drutva

  Predsjednik Drutva je u uvodnom dijelu ove toke naglasio da ove godine Sportska sekcija i Planinarsko-izletnika sekcija obiljeavaju 20 godina djelovanja te e izvjee o aktivnostima tih dviju sekcija biti neto opirnije.

  a) Izvjee o dvadeset godina djelovanja Sportske sekcije podnio je predsjednik prof. dr. sc. Antun Glasnovi koji je bio prvi i dugogodinji predsjednik Sportske sekcije. Izvjee je bilo popraeno fotografi jama, od prvih susreta koji su odrani 15. veljae 1992. nadalje. Naglasio je da je odaziv sudionika na svim susretima bio izvrstan, a u nekoliko je navrata bilo ak i 120 aktivnih sudionika. Natjecanja su odravana u malom nogometu, stolnom tenisu, tenisu i ahu. U svom je izvjeu prof. Glasnovi

 • 3

  posebno pohvalio stolnotenisae koji se od 1994. neprekidno s nekoliko ekipa natjeu u stolnoteniskim ligama Grada Zagreba.

  b) Osvrt na 20 godina djelovanja Planinarsko-izletnike sekcije u planinarskom duhu dali su prvi proelnik sekcije dr. sc. Emir Hodi, koji nas je odveo na prvi izlet 10. svibnja 1992. koji se odrao na Sljemenu s 40 sudionika. Tijekom niza godina lanovi planinarske sekcije obili su 19 upanija, od Velebita do Slavonije, s preko 250 izleta. Posebno je spomenut izlet u Klanjec, organiziran za 10. obljetnicu djelovanja AMACIZ-a, na koji se uputilo oko 360 lanova. Nakon dr. Hodia, druga proelnica sekcije dr. sc. Alka Horvat predstavila je izlete u svojih sedam godina voenja sekcije. Vrlo emotivno opisala je izlete i svoje izlaganje popratila fotografi jama. Na kraju je sadanji proelnik sekcije dipl. in. Damir Marki izvijestio o izletima u njegovoj organizaciji, uz prikaz buduih izleta. Iscrpno izvjee o aktivnostima Planinarsko izletnike sekcije prikazano je u posebnom prilogu ovog broja Glasnika.

  Na kraju izvjea slavljenikih sekcija dodijeljena su priznanja i zahvalnice prvom predsjedniku Drutva prof. em. Branku Kunstu, proelnicima sekcija, najaktivnijim sudionicima, te FKIT-u, PLIVI, Petrokemiji i Prirodoslovnoj koli Vladimir Prelog za aktivno sudjelovanje na svim dosadanjim sportskim susretima, kao i potpori kojom su podrane aktivnosti sekcija.

  c) Prof. dr. sc. Antun Glasnovi iscrpno je prikazao aktivnosti ostalih sekcija (Akademski zbor Vladimir Prelog, Likovna sekcija, Inovatori i Tribina utorkom Umjetnost i znanost). Posebno je istaknuo bogatu djelatnost Inovatora koji su dali velik doprinos u obiljeavanju 40 godina INOVE.

  Zakljuio je da su sve sekcije i nadalje vrlo aktivne i uspjene, to je zasluga proelnika i veine lanova Drutva.

  2. Financijsko izvjee

  a) U okviru Financijskog izvjea, predsjednik je ukazao da je u 2011. prihod bio za gotovo 20 % vei u odnosu na 2010. Osnovni razlog je poveanje prihoda vezanih uz obiljeavanje 20-e obljetnice djelovanja Akademskog zbora Vladimir Prelog. Trokovi Drutva su zbog istog razloga poveani za priblino 10 %. Prihodi od lanarine koju plaa priblino etiri stotine vjernih lanova Drutva nii su za oko 6 %, a poveana su fi nancijska sredstva FKIT-a.

  b) Predsjednik Drutva je nazonima iznio prijedlog Upravnog odbora da se lanarina s dosadanjih 50,00 Kn povisi na 80,00 Kn. Obrazloenje se temeljilo na analizi trokova tiskanja Glasnika, koja je pokazala da dosadanji iznos lanarine nije pokrivao niti 70 % trokova. Ujedno su predloene promjene iznosa za defi niranje statusa sponzora. Zlatni sponzor i nadalje bi bio osoba s uplatom > 500 Kn. Srebrni sponzori bi umjesto dosadanjih 200 499 Kn plaali 250 499 Kn, bronani sponzori umjesto 100 199 Kn plaali bi 150 249 Kn, a podupiratelji bi bili oni s uplatama od 81 149 Kn, umjesto dosadanjih 51 99 Kn.

  3. Rasprava o izvjeima

  U okviru ove toke prof. Kunst predloio je da se svi dosadanji brojevi Glasnika pohrane u arhivu kako bi postojao pisani trag o povijesti Drutva.Dr. sc. Emir Hodi, prvi i viegodinji proelnik Planinarsko-izletnike sekcije i stalni organizator godinjih izleta, iscrpno je prikazao program izleta u Meimurje.lanovi Skuptine nisu imali primjedbi na predoena izvjea o radu Drutva, te su ona glasanjem jednoglasno usvojena.

  4. Razno

  Predsjednik Drutva zahvalio je svim nazonima i pozvao ih na Godinju izlobu Likovne sekcije (Galerija AMACIZ) i prigodni domjenak.

  Predsjednik AMACIZ-aAntun Glasnovi

 • 4