GLASNIK br. 51

 • View
  228

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of GLASNIK br. 51

 • AMACIZGLASNIK

  BROJ 51, studeni 2013. | ISSN 1846-0038

  DRUTVO DIPLOMIRANIH INENJERA I PRIJATELJA

  KEMIJSKO TEHNOLOKOG STUDIJA

  ALMAE MATRIS ALUMNI CHEMICAE INGENIARIAE

  ZAGRABIENSIS (AMACIZ)

  51

  Zlatni uspjeh mladog inovatorastr. 20

 • Slika na naslovniciMarin Kovai na izlobi INOVA-MLADI sa svojim instrumentom 3u1-FTN (foto: Danijela Aperger).

  NAKLADNIKDrutvo diplomiranih inenjera i prijatelja Kemijsko-tehnolokogstudija u Zagrebu (AMACIZ)

  UREDNITVOJelena Macan, glavna urednicaGordana Matijai, grafika urednicaKruno KovaeviMarko Rogoi

  ADRESA UREDNITVAFakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije,10000 Zagreb, Maruliev trg 19glasnik@fkit.hr

  iro raun AMACIZ-a2360000-1101408998

  OIB 52827984480

  TISAKLogo-press d.o.o., Zagreb

  Sponzori AMACIZ-aPopis obuhvaa razdoblje od 19. travnja do 25. listopada 2013.

  BRONANI SPONZORI (150 249 kn)Liljana Marija Juri, elimir Kovaevi, Zdenka Ljubei Niki

  LANOVI PODUPIRATELJI (81 149 kn)Nada Andrassy, Ante Ani Mili, Sabina Babi, Josip Bei, tefica Cerjan-Stefanovi, Miljenko Dumi, Marijan Duki, Branka Gostia Miheli, eljko Kaaj, Sonja Katanec Frankovi, Branka Kneevi, Darinka Kovaevi, Jovo Kureevi, Miljenka Mandeki Botteri, Damir Marki, Marijana Marovi, Miroslav Matasovi, Snjeana Orei, Bojana Ormu Pavi, Marijana Raos Juki, Vlasta karica, Terezija kvori, aneta Ugari-Hardi, Zorica Veksli, Zvonimir Zima, Predrag Zrinjak, Boica Zrinjak

  U prolom broju smo pogrekom kao lana podupiratelja naveli Igora atia umjesto supruge mu Ranke ati. Ispriavamo im se!

  AMACIZ zahvaljuje svim sponzorima i podupirateljima!

  www.amaciz.hr

  S FAKULTETASveana sjednica Fakultetskog vijea 1Egon Matijevi u posjetu FKIT-u 3Osvrt na Sajam ideja 2013. 5Suradnja s Konar Institutom za elektrotehniku d.d. 6Vjera Marjanovi-Krajovan, prva doktorica tehnikih znanosti u Hrvatskoj 9Laboratorij za elektronsku mikroskopiju 10

  PREDSTAVLJAMO USPJENE KOLEGEProf. dr. sc. Bruno Zeli, Dekan FKIT-a 11Novi prodekani FKIT-a 14

  SA SVEUILITASabor Saveza AMAC/AMCA drutava Sveuilita u Zagrebu 16

  PREDSTAVLJAMO VAMHrvatsko drutvo za materijale i tribologiju 18

  ZANIMLJIVOSTIZlatni uspjeh mladog inovatora 20Studentske radionice na Festivalu znanosti 22Najsuvremenije mogunosti obrade otpada 24

  SUSRET GENERACIJA50 godina od upisa na Kemijsko-tehnoloki odjel Tehnolokog fakulteta Sveuilita u Zagrebu, 1963. 2013. 25

  IZ RADA SEKCIJAAkademski zbor Vladimir Prelog 27Planinarsko-izletnika sekcija 29Likovna sekcija 34Znanstveno-struni kolokviji 35

  OSVRTI I PRIKAZIAnalitika okolia 38Istaknuti profesori Zvonimir Janovi 39

  GLASNIK ESTITA 40

  IN MEMORIAM 45

  Sadraj

 • | 1

  S FAkULTETA

  Sveana sjednica Fakultetskog vijea

  Dekan je na samom poetku zahvalio svojem prethodniku, prof. Stanislavu Kurajici, napominjui da zapravo daje izvjee o zadnjoj godini njegova mandata. Osvrnuo se na sve dobro to je prof. Kurajica kao dekan Fakulteta napravio: u njegovom je mandatu Fakultet postao prepoznatljiviji i izvrsniji po svim akademskim mjerilima, pri emu je radno okruje ostalo ugodno i prijateljsko. Zahvalio je i na ukazanom povjerenju i prilici da se dokae kao prodekan to je konano dovelo do njegovog izbora za dekana. Zatim je na suradnji, pomoi i izvrsno obavljenom mandatu zahvalio i svojim donedavnim suradnicama, bivim prodekanicama Gordani Matijai i Silvani Rai-Mali, bez ijeg truda ne bi bilo brojnih projekata, strune suradnje, ni unaprjeenja nastavnog, znanstvenog i strunog rada, kao ni rada administrativnih i raunovodstvenih slubi Fakulteta.

  ZNANOST I FINANCIJEProla akademska godina 2012./13. donijela je mnogo dobra na svim podrujima djelovanja Fakulteta. To nije bila naa najbolja godina, jer smo prijanjih godina stjecajem okolnosti i puno povoljnijih opih gospodarskih prilika, kao i snage industrije na koju smo izravno usmjereni, lake i uinkovitije ostvarivali strunu suradnju i znanstvene i strune projekte iz domaih izvora financiranja. Financiranje projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta konano zavrava s krajem 2013., pa se nastavnici Fakulteta usmjeravaju prema natjeajima HRZZ-a za istraivake projekte i Sveuilita u Zagrebu za potporu istraivanjima. Rezultati natjeaja za potporu Sveuilita su ohrabrujui, bez obzira na razmjerno skromnu razinu financiranja i nepostojanje jasnih kriterija od 21 zahtjeva s Fakulteta financirano je njih 14, ime smo znatno premaili prosjek Sveuilita. Time e se donekle odrati sadanja razina znanstvenog rada, ali za ozbiljnije iskorake i poveanje konkurentnosti, ak i u nacionalnim okvirima, nuni su projekti koje financira Europska unija. To nisu samo projekti programskog okvira Obzor 2020, nego i projekti za financiranje opremanja Fakulteta. Primjerice, u suradnji s konzultantskom tvrtkom Deloitte intenzivno se radi na pripremi projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Fakulteta na Borongaju s kojim e se aplicirati na strukturne fondove Europske unije.

  Pokrenuta su i dva projekta COST, dva projekta CEEPUS te jedan bilateralni projekt. Dva znanstvena novaka provela su krae vrijeme na usavravanju u sklopu projekata CEEPUS. Iako veeg broja novih projekata nije bilo, to se nije negativno odrazilo na znanstvenu produkciju iskazanu brojem radova citiranih u tercijarnim publikacijama. Njihov broj je ve sada

  na prologodinjoj razini (82 rada, u usporedbi s ukupno 85 radova u 2012.), tako da se oekuje da emo ga premaiti.Potvrdu da dobro radimo daju i nagrade naim nastavnicima i novacima. Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec dobila je nagradu Vladimir Prelog HKD-a i Plive, a znanstvena novakinja Daria Jureti Godinju nagradu Drutva sveuilinih nastavnika i drugih znanstvenika. Dekan je svim nagraenima i onima koji su napredovali u via znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnika zvanja jo jednom estitao.

  NASTAVA I STUDENTIStudenti Fakulteta su u ak. god. 2012./13. bili izuzetno uspjeni, ne samo u svladavanju redovitih studijskih obveza, ve i u brojnim drugim znanstvenim, strunim i sportskim aktivnostima. Dekan je prije svega istaknuo uvjerljivo prvo mjesto na ovogodinjoj Tehnologijadi koja je poetkom svibnja odrana u Makarskoj, gdje su uz ukupnu pobjedu nai studenti osvojili prvo mjesto i u sportskom i u znanstvenom dijelu natjecanja, pri emu je studentica Katarina Pindri ostvarila i pojedinano prvo mjesto u znanstvenom dijelu natjecanja. ak 12 naih studenata dobilo je Rektorovu nagradu. Student Marin Kovai svojom inovacijom Instrument 3 u 1 FTN ostvario je izniman uspjeh osvojivi zlatne medalje i brojna priznanja na izlobi INOVA-MLADI 2013., 6. nacionalnoj izlobi inovacija mladih, te najveoj azijskoj svjetskoj izlobi inovacija INST na Tajvanu, o emu detaljnije moete doznati u ovom Glasniku. I ove godine nai studenti stipendisti su Ine i Jutarnjeg lista. Dekan je estitao svim studentima na njihovim uspjesima, kao i njihovim mentorima na uloenom vremenu, strunosti i nezanemarivim sredstvima iz skromno financiranih znanstvenih projekata. Fakultet e nastaviti aktivno potpomagati sve studentske aktivnosti i davati nunu potporu djelatnicima Fakulteta koji e sudjelovati u njima.

  Prole akademske godine obranjeno je 79 zavrnih radova, 54 diplomska rada i ponovno rekordne 24 disertacije. Popis svih obranjenih radova nalazi se u ovom i prolom broju Glasnika. Na preddiplomske i diplomske studije u ak. god. 2013./14. upisano je preko 980 studenata, a zajedno s gostujuim studentima na Fakultetu je trenutano upisano preko 1000 studenata, to je znatno poveanje u usporedbi sa 660 studenata upisanih u ak. god. 2009./10. Dekan je posebno istaknuo gotovo 100 %-tnu prolaznost i zavrnost studenata diplomskih studija. S druge strane prolaznost na preddiplomskim studijima od samo 42 % u 150 %-tnom vremenu trajanja studija (4 i pol godine) nije zadovoljavajua.

  Sveana sjednica Fakultetskog vijea u povodu Dana Fakulteta odrana je 21. listopada 2013. Donosimo glavne naglaske iz izvjea novoga dekana, prof. Brune Zelia, o protekloj akademskoj godini.

 • 2 | S Fakulteta

  Stoga su poele aktivnosti za poveanje prolaznosti, to ukljuuje i pootrenje uvjeta upisa na preddiplomske studije (via razina matematike). Vrijeme e pokazati hoe li ta odluka donijeti eljene plodove.

  S rezultatima anketa o radu svih nastavnika Fakulteta te o zadovoljstvu sa studijima u cjelini moemo biti zadovoljni: prosjena ocjena i nastavnika i studija u cjelini je vrlo dobar, 90 % nastavnika ocijenjeno je ocjenama vrlo dobar i izvrstan, a ni jedan negativnom ocjenom. Uveden je novi izborni kolegij na engleskom jeziku, a Sveuilite je prihvatilo financiranje izrade programa jo dva, ime se polako, ali stalno poveava fond takvih kolegija. Niska dolazna i odlazna mobilnost studenata i nastavnika, mali broj stranih studenata na naim studijskim programima i nedostatna meunarodna suradnja ukazuju na velike rezerve koje Fakultet ima u tom segmentu svog djelovanja. Mobilnost i meunarodna suradnja su uz e-uenje i kolegije na engleskom jeziku svakako podruja na kojima je nuan dodatan angaman svih nastavnika.

  Tijekom prole godine objavljena su tri sveuilina udbenika: Analitika okolia, Medicinska kemija protutumorskih lijekova i Izvori i gospodarenje energijom u industriji. Radi poticanja studenata na upis i zavretak diplomskih studija Fakulteta, s Konar Institutom za elektrotehniku utemeljena je nagrada Vjera Marjanovi-Krajovan, o emu detaljnije moete doznati u tekstu o suradnji s Institutom. Ove godine dodjeljuje se prvi put, a novana sredstva od 4000 kn donira Institut.

  Fakultet se ukljuio u inicijativu Sveuilita u Zagrebu i Hrvatskog vojnog uilita za uspostavu preddiplomskog sveuilinog studija Vojnog inenjerstva koji je trenutano u postupku recenzije. Dekan misli da smo najvei iskorak u studijskim program