GLASNIK br. 56

 • View
  222

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of GLASNIK br. 56

 • AMACIZGLASNIK

  DRUTVO DIPLOMIRANIH INENJERA I PRIJATELJA

  KEMIJSKO-TEHNOLOKOG STUDIJA

  ALMAE MATRIS ALUMNI CHEMICAE INGENIARIAE

  ZAGRABIENSIS (AMACIZ)

  56BROJ 56, svibanj 2016. | ISSN 1845-0038

 • Slika na naslovnicitefica Cerjan-Stefanovi, Dva tornja, akvarel

  NAKLADNIKDrutvo diplomiranih inenjera i prijatelja Kemijsko-tehnolokogstudija u Zagrebu (AMACIZ)

  UREDNITVOJelena Macan, glavna urednicaGordana Matijai, grafika urednicaKruno KovaeviMarko Rogoi

  ADRESA UREDNITVAFakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije,10000 Zagreb, Maruliev trg 19glasnik@fkit.hr

  iro raun AMACIZ-aIBAN: HR64 23600001101408998

  OIB 52827984480

  TISAKPrintera Grupa d.o.o.

  Sponzori AMACIZ-aPopis obuhvaa razdoblje od 10. studenoga 2015. do 3. travnja 2016.

  ZLATNI SPONZORI (iznad 500 kn)Jakov Buljan

  SREBRNI SPONZORI (250 499 kn)Antun Glasnovi

  BRONANI SPONZORI (150 249 kn)Maja Blanua, Marija Katelan-Macan, Jadranka Krlea, Zlatko imunovi

  LANOVI PODUPIRATELJI (81 149 kn)Vesna Aljinovi, tefica Cerjan-Stefanovi, Goran iri, Ranka Franz-tern, Vesna Gospi, Zlatko Gotal, Ana Marija Grancari, Jadranka Jamakovi, Vida Jarm, Sonja Katanec-Frankovi, Branka Katuin Raem, Mijo Kedmenec, Ivan Kova, Darinka Kovaevi, Krunoslav Kovaevi, Nedjeljko Kujundi, Zdenka Kuzmi, Irena Luki, Antun Mele, Helena Jasna Mencer, urica Milkovi, Zvonimir Nuber, Snjeana Orei, Stjepan Stopi, Ema Stupniek Lisac, Rajka tefani, Mirjana tefiek, Ivica tern, Jasna Vorkapi-Fura, Vinjica Vukovi, Ljerka Zajc

  AMACIZ zahvaljuje svim sponzorima i podupirateljima!

  AMACIZ zahvaljuje tvrtki PLIVA Hrvatska d.o.o. koja je poduprla obiljeavanje 25. obljetnice Akademskog zbora Vladimir Prelog.

  AMACIZ zahvaljuje tvrtki EL-STROJ d.o.o. koja je poduprla razvoj i aktivnosti Likovne sekcije i Galerije AMACIZ.

 • | 1

  Glasnik 56

  www.amaciz.hr

  26. GODINJA SKUPTINA AMACIZ-a 2

  S FAKULTETAObljetnice 3Projekt TARGET uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja 6Posjet sveuilitima u Delftu i Rotterdamu 7Fakultet u medijima 1120 godina Susreta mladih kemijskih inenjera 12

  PREDSTAVLJAMO USPJENE KOLEGEKreimir Tkalec 13

  ZANIMLJIVOSTIO znanstveno-istraivakom radu u Tajvanu bez znanstveno-istraivakog dijela 15

  IZ RADA SEKCIJAAkademski zbor Vladimir Prelog 19Planinarsko-izletnika sekcija 22Likovna sekcija 25Sportska sekcija 26Znanstveno-struni kolokviji 28

  OSVRTI I PRIKAZISvitla no Pasionske batine 29

  GLASNIK ESTITA 30

  IN MEMORIAM 31

  Sadraj

 • 2 | Glasnik 56

  Redovna godinja skuptina Drutva odrana je 18. oujka 2016. Predsjednik AMACIZ-a dr. sc. Antun Glasnovi pozdravio je sve nazone. Dekan Fakulteta kemijskog inenjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Bruno Zeli obratio se nazonima, uputivi estitke s jasnom porukom da e Fakultet i nadalje podravati rad Drutva. Predsjednica AMAC-a Sveuilita u Zagrebu prof. emer. Helena Jasna Mencer lijepim se rijeima obratila skuptini te posebno istaknula veliku aktivnost sekcija AMACIZ-a. Skuptinu je pozdravila i predsjednica AMCA Tekstilno-tehnolokog fakulteta prof. emer. Ana Marija Grancari.

  U izvjeu o radu Drutva od prologodinje skuptine predsjednik A. Glasnovi saeto je prikazao njegove aktivnosti (Akademski zbor Vladimir Prelog, Znanstveno-struni kolokviji, Likovna sekcija, Planinarsko-izletnika sekcija, Inovatori AMACIZ-a i Sportska sekcija). Naglasio je da ove godine Akademski zbor Vladimir Prelog obiljeava 25 godina svog djelovanja, te da e detaljnije o tome izvijestiti proelnik zbora. Zakljueno je da su sve sekcije i nadalje vrlo aktivne i uspjene, to je zasluga proelnika i veine lanova Drutva.

  Predsjednik Drutva zatim je zahvalio na podrci matinog Fakulteta radu Drutva. Potkraj 2015. ureen je prostor u podrumu Marulieva trga 20 koji e ubudue koristiti AMACIZ za aktivnosti Upravnog odbora Drutva i Likovne sekcije. Istaknuo je da je Fakultet financirao putovanje mladog inovatora Marina Kovaia u Bangkok na meunarodnu izlobu intelektualnog vlasnitva, izuma, inovacija i tehnologije IPITEX 2016 u veljai 2016., gdje mu je dodijeljena zlatna medalja NRCT, posebno priznanje World Invention Intellectual Property Associations i specijalna nagrada Udruenja mladih izumitelja Manile (MYIA) za najbolju meunarodnu inovaciju.

  Poetkom 2016. prihvaen je novi Statut Drutva diplomiranih inenjera i prijatelja KTS, usklaen s novim Zakonom o udrugama. Tajnica Drutva prof. dr. sc. Mirela Leskovac podnijela je izvjee o stanju lanstva. U skladu sa Zakonom o udrugama, svi dosadanji i novi lanovi AMACIZ-a obvezni su ispuniti i dostaviti pristupnicu s potrebnim podatcima, kako bi stekli status lana Udruge. Na temelju do sada ispunjenih i dostavljenih pristupnica, Drutvo danas ima 273 lana.

  U izvjeu o financijskom poslovanju Drutva, predsjednik je ukazao na stalnu tendenciju smanjenja priliva sredstava. Razlog tome je smanjenje uplate lanarina, koje je iznosilo samo 65 % u odnosu na 2014. Pretpostavlja se da je jedan od razloga obnavljanje evidencije lanova Drutva. Usprkos tome lanovi Drutva nisu smanjili svoje aktivnosti. Pohvalio je Akademski zbor Vladimir Prelog koji financijska sredstva ostvaruje nastupima na promocijama diplomanata i traenjem sponzora te tako pokriva trokove svoje djelatnosti. Ukazao je na veliku aktivnost Planinarsko-izletnike sekcije koja se u potpunosti samofinancira, te istaknuo Likovnu i Sportsku sekciju koje svoje aktivnosti dijelom pokrivaju vlastitim sredstvima. U financijskom planu za 2016. predvieni su neto vei prihodi u odnosu na

  2015. zbog sponzoriranja obiljeavanja 25. obljetnice Zbora te poveanja sredstava Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, kojima je nagraen plodan i kvalitetan rad Drutva.

  Povodom 25. obljetnice djelovanja Akademskog zbora Vladimir Prelog saeto izvjee podnio je proelnik zbora dr. sc. Krunoslav Kovaevi. Prikazao je impresivnu i vrlo kvalitetnu djelatnost zbora. Upravni odbor AMACIZ-a donio je odluku o dodjeli zahvalnica i priznanja najistaknutijim lanovima za dugogodinje uspjeno djelovanje u zboru i institucijama koje su podravale aktivnosti zbora, koje su podijeljene na Godinjem koncertu Akademskog zbora Vladimir Prelog 19. oujka 2016. u Hrvatskom glazbenom zavodu:

  1. Zahvalnice i priznanja zaslunim osobama za osnivanje i napredovanje Zbora:

  posebna zahvalnica utemeljiteljici Zbora Mariji Katelan-Macan

  posebno priznanje dirigentici Ivi Juras za 15 godina uspjenog rada sa Zborom

  2. Zahvalnice lanovima Zbora: jubilarna zahvalnica za 25 godina pjevanja u Zboru: Mladenu Brajdiu, Krunoslavu Kovaeviu, Mariju Pongraiu, Jasni Vorkapi-Fura

  zlatna zahvalnica za vie od 20 godina pjevanja u Zboru: Stojanu Trajkovu, Mihajlu Vlahoviu

  srebrna zahvalnica za vie od 15 godina pjevanja u Zboru: Sonji Katanec-Frankovi

  bronana zahvalnica za vie od 10 godina pjevanja u Zboru: Mirjani Jakopevi, Zdenki Lesjak, Bosiljki Petrua, Grozdani Vimpolek

  3. Zahvalnice za pomo u radu Zbora: Fakultetu kemijskog inenjerstva i tehnologije tvrtki PLIVA Hrvatska d.o.o. tvrtki RADIN-GRAFIKA d.o.o. tvrtki KIKA-GRAF d.o.o.

  Na kraju skuptine dr. sc Emir Hodi najavio je godinji izlet u Stubiku dolinu, zadnji dogaaj vezan uz godinju skuptinu. Predsjednik Drutva zahvalio je svim nazonima i pozvao ih na otvorenje izlobe Likovne sekcije u Galeriji AMACIZ, te na prigodni domjenak.Odravanje redovite godinje skuptine tradicionalno su pratila sljedea dogaanja:

  13. oujka 2016. Sportski susreti u prirodoslovnoj koli Vladimira Preloga

  18. oujka 2016. izloba likovne sekcije u Galeriji AMACIZ (FKIT, Maruliev trg 19)

  19. oujka 2016. Godinji koncert Akademskog zbora Vladimir Prelog u Hrvatskom glazbenom zavodu

  3. travnja 2016. Godinji izlet u Stubiku dolinu.

  Predsjednik AMACIZ-aAntun Glasnovi

  26. GODINJA SKUPTINA AMACIZ-a

 • | 3

  S FAKULTETA

  Obljetnice sustav kategorizacije i specifikacije molekulske kiralnosti, nazvan prema inicijalima njihovih prezimena CIP-pravilima, koji je danas temeljni dio jezika kojim kemiari, biokemiari i biolozi opisuju molekulski svijet.

  Fakultet kemijskoga inenjerstva i tehnologije bio je s Institutom Ruera Bokovia i Plivom organizator obiljeavanja 100. obljetnice Prelogova roenja. itatelji Glasnika detaljno su i redovito bili obavjetavani o programu i tijeku te velike obljetnice, a ovom emo prigodom ukratko navesti najvanija zbivanja: znanstveni skup Vladimir Prelog i hrvatska kemija (2006.), izdavanje prijevoda njegove znanstvene autobiografije Moja 132 semestra studija kemije (2007.), knjiga iva batina Vladimira Preloga (2008.), monografija Ogledi o Prelogu (2010.), izloba Nobelovac Vladimir Prelog novo lice kemije u zagrebakom Tehnikom muzeju, predavanja na Festivalu znanosti (2006.), dodjela nagrade mladim znanstvenicima te milenijska fotografija kemiara i kemijskih inenjera u liku Prelogova profila (2007.). FKIT mu se oduio bronanim portretom (rad Ivana Antolia) na ulazu u zgradu na Marulievu trgu br. 20 te spomen-ploom na ulazu u Zavod za organsku kemiju u kojem se uva njegova ostavtina. injenica da smo jedini fakultet u Hrvatskoj na kojem je predavao i znanstveno radio budui nobelovac potie i dananje generacije da ga slijede.

  Vladimir PrelogSarajevo, 23. VII. 1906. Zrich, 7. I. 1998.

  110. obljetnica roenja

  kolovao se u Zagrebu i Osijeku, diplomirao kemiju na Tehnikoj visokoj koli u Pragu 1928., da bi ve 1929. pod mentorstvom prof. Emila Votoeka obranio disertaciju O 3,12-dihidropalmitinskoj kiselini. U Zavodu za organsku kemiju Tehnikoga fakulteta u Zagrebu docent je pa izvanredni profesor 1935. 1941. U nastavni program uveo je preparativnu organsku kemiju i pripravio nastavni materijal prema kojemu je 1942. tiskan udbenik Organska kemija I-II