GLASNIK br. 57

 • View
  226

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of GLASNIK br. 57

 • AMACIZGLASNIK

  DRUTVO DIPLOMIRANIH INENJERA I

  PRIJATELJA KEMIJSKO TEHNOLOKOG STUDIJA

  ALMAE MATRIS ALUMNI CHEMICAE INGENIARIAE

  ZAGRABIENSIS (AMACIZ)BROJ 57, prosinac 2016. | ISSN 1845-0038

  57

 • Slika na naslovniciJasna Abrami, Krovovi, akril

  NAKLADNIKDrutvo diplomiranih inenjera i prijatelja Kemijsko-tehnolokogstudija u Zagrebu (AMACIZ)

  UREDNITVOJelena Macan, glavna urednicaGordana Matijai, grafika urednicaKruno KovaeviMarko Rogoi

  ADRESA UREDNITVAFakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije,10000 Zagreb, Maruliev trg 19glasnik@fkit.hr

  iro raun AMACIZ-aIBAN: HR6423600001101408998

  OIB 52827984480

  TISAKPrintera Grupa d.o.o.

  Sponzori AMACIZ-aPopis obuhvaa razdoblje od 3. travnja do 2. studenoga 2016.

  BRONANI SPONZORI (150 249 kn)Milica Krmar, Vilina incek Peani

  LANOVI PODUPIRATELJI (81 149 kn)Zdenko Bui, Ljerka Dui, Zorica Veksli

  AMACIZ zahvaljuje svim sponzorima i podupirateljima!

 • | 1

  Glasnik 57

  ww

  w.a

  mac

  iz.h

  r

  S FAKULTETA97. obljetnica kemijsko-inenjerskog studija 2Gospodarsko vijee 4Fakultet u medijima 5Sajam ideja 2016 6

  PREDSTAVLJAMO USPJENE KOLEGEEmir Hodi 7

  PREDSTAVLJAMO VAMZnanstveni projekt Razvoj materijala za 3D tiskanje mikroreaktora 11

  ZANIMLJIVOSTIStrategija pametne specijalizacije prilika koja se ne smije propustiti 13

  SUSRET GENERACIJEObiljeeno 55 godina od upisa na Fakultet 1560 godina upisa na Tehnoloki fakultet 16FKIT na sjeveru Bake 17

  IZ RADA SEKCIJAAkademski zbor Vladimir Prelog 18Planinarsko-izletnika sekcija 20Likovna sekcija 23Sportska sekcija 24Znanstveno-struni kolokviji 25

  GLASNIK ESTITA 26

  IN MEMORIAM 30

  Sadraj

 • 2 | Glasnik 57

  S FAkULTETA

  Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije obiljeio je 97. obljetnicu kemijsko-inenjerskog studija sveanom sjednicom koja je odrana na Dan Fakulteta, 20. listopada 2016. u velikoj predavaonici na Marulievu trgu 20.

  97. obljetnica kemijsko-inenjerskog studija

  Pozdravna rije dekana B. Zelia

  Sveanost je poela Lijepom naom u izvedbi klape Armorin, nakon ega je dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Bruno Zeli, pozdravio uvaene goste iz znanosti i gospodarstva, sve zaposlenike i studente Fakulteta. Zatim se okupljenima obratio prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveuilita u Zagrebu. U svom se govoru posebno osvrnuo na povezivanje s prekograninim partnerima i potrebu pojaanog povlaenja sredstava iz okvirnog programa Obzor 2020, budui da su proraunska sredstva Sveuilitu pala 40 %. Kako su ukupna izdvajanja za istraivanje i razvoj u Hrvatskoj samo 0,8 % prorauna, teko je premostiti jaz izmeu nas i razvijenijih zemalja zapadne Europe te nismo dovoljno konkurentni u meunarodnim projektnim natjeajima.Nakon toga okupljenima se ponovno obratio dekan, osvrnuvi se posebno na uspjeno zavren postupak reakreditacije Fakulteta i pritom izraene strateke dokumente: Samoanalizu Fakulteta, Strategiju razvoja Fakulteta i Strateki program znanstvenih istraivanja za 2015. 2020. Doneseni su novi Statut i Pravilnik o ustroju Fakulteta, te uvedeni postupci koji e pomoi osiguravanju kvalitete sveukupne djelatnosti Fakulteta.

  NASTAVA I STUDENTIProle akademske godine obranjeno je 140 zavrnih radova, 82 diplomska rada i 6 disertacija. Na Fakultetu je trenutano priblino 1100 studenata preddiplomskih i diplomskih studija. Nastavlja se obnavljanje nastavnikog kadra tijekom ak. god. 2105./16. zaposleno je osam asistenata, a pri razdiobi radnih mjesta posebno se vodi rauna o trenutanom i predvienom nastavnom optereenju radi ujednaenja nastavnog optereenja.Provedene su manje izmjene i dopune svih preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta, koje su posebice bile usmjerene usklaivanju optereenja studenata u sva etiri studija i obnovi ponude izbornih kolegija. Nastavljen je rad na proirenju ponude e-kolegija i poveanju kvalitete postojeih, posebice u sklopu uspjeno zavrenog projekta TARGET. U sklopu tog projekta izraeno je osam standarda kvalifikacija i etiri standarda zanimanja koji su prihvaeni na Fakultetskom vijeu i poslani u daljnji postupak, unaprijeen je sustav studentske strune prakse uz uvoenje aplikacije e-praksa, a ukupno 60 nastavnika i asistenata prolo je radionice o primjeni ishoda uenja u planiranju

  i izvoenju nastave te procjeni znanja studenata, kao i o drugim nastavnikim vjetinama.U redovitim anketama o zadovoljstvu diplomiranih studenata svi su studiji vrlo dobro ocijenjeni. Na temelju povratnih informacija iz anketa intenzivirano je organiziranje terenske nastave iz veeg broja kolegija, uz financijsku podrku Fakulteta. Rukopisi udbenika Uvod u nanotehnologiju autora Stanislava Kurajice i Sanje Lui Blagojevi i Zatita okolia autorice Felicite Briki dobili su odobrenje Senata Sveuilita u Zagrebu za koritenje naziva Sveuilini udbenik.

  Obraanje rektora D. Borasa okupljenima

 • | 3

  Redovite aktivnosti promicanja Fakulteta i studija, sudjelovanje na Smotri Sveuilita i organiziranje Dana otvorenih vrata Fakulteta, kao i dodatna promjena uvjeta upisa na Fakultet uklanjanjem biologije s popisa izbornih kolegija na maturi koji se boduju za upis na Fakultet, rezultirali su poboljanjem u prolaznosti studenata preddiplomskih studija s 42 % u ak. god. 2014./15. na ak 60 % u ak. god. 2015./16. Kao dodatni poticaj studentima, uz nagradu Vjera Marjanovi-Krajovan najboljim diplomiranim studentima i stipendiranje studenata loijeg socijalno-imovinskog stanja, Fakultet plaa trokove puta studentima koji odlaze na razmjenu. Izvrsnost naih studenata prepoznata je i izvan Fakulteta: 38 studenata dobilo je dravnu stipendiju za 2015., petero studenata dobilo je stipendiju Sveuilita u Zagrebu za izvrsnost, dok je 10 znanstvenih radova studenata nagraeno Rektorovom nagradom gotovo tri puta vie po studentu od prosjeka Sveuilita. Studenti Fakulteta ostvarili su i druge znanstvene i sportske uspjehe, od ega dekana posebno veseli peta uzastopna ukupna pobjeda na Tehnologijadi.

  ZNANSTVENA I STRUNA DJELATNOSTUkupna sredstva za financiranje znanstvenih istraivanja i dalje su na niskoj razini. Fakultet je bio uspjean u dobivanju financijskih potpora istraivanju Sveuilita u Zagrebu, ali je ukupni iznos samo 56 % onoga iz 2014. Trenutano je na Fakultetu pet istraivakih i dva uspostavna istraivaka projekta koje financira Hrvatska zaklada za znanost, meunarodni projekt CARBAZYMES u okviru linije Obzor 2020, dva projekta u okviru programa COST, jedan iz projektne linije NEWFELPRO, pet projekata CEEPUS te etiri bilateralna projekta (Njemaka, Slovenija, Srbija).Fakultet je ugostio brojne strane znanstvenike i studente temeljem sporazuma Erasmus+, Erasmus Mundus, projekata CEEPUS i bilateralnih sporazuma. Zaposlenici Fakulteta inili su veinu lanova znanstvenog i organizacijskog odbora 11. susreta mladih kemijskih inenjera u Zagrebu i XVI. Ruikinih dana u Vukovaru. Na doprinos znanosti prepoznale su i vanjske institucije to je rezultiralo vrijednim nagradama i priznanjima.Spin-off tvrtka Fakulteta Comprehensive Water Technology d.o.o. ve drugu godinu nadmauje planirane prihode:

  bruto dobit u prvoj godini bila je 351 %, a u drugoj 123 % od planirane. Do kraja godine planira se zapoljavanje jo jedne osobe.Na kraju svog govora dekan je posebno naglasio da je za daljnji napredak u svim podrujima i praenje zahtjeva zatite na radu i zatite okolia nuno preseljenje u adekvatni prostor. Nada se da emo do 100. obljetnice imati osiguranu barem projektnu i financijsku podlogu za izgradnju nove zgrade Fakulteta u kampusu Borongaj.

  SVEANI PROGRAMNakon dekanovog izvjea slijedio je glazbeni predah u kojemu je klapa Armorin izvela dvije tradicionalne dubrovake pjesme. Nakon toga uslijedila je dodjela Fakultetskih nagrada i priznanja. Prof. dr. sc. Stanislavu Kurajici dodijeljena je nagrada Franjo Hanaman za promicanje imena Fakulteta. Dr. sc. Jozefini Kati dodijeljena je nagrada Ivan Plotnikov za najboljeg mladog znanstvenika, koja se ove godine dodjeljuje prvi puta. Predane su zahvalnice za viegodinju uspjenu suradnju i podupiranje aktivnosti Fakulteta tvrtkama INA Industrija nafte d. d., Pliva Hrvatska d.o.o., Konar Institut za elektrotehniku d.d., Zagrebake otpadne vode d.o.o. i Agroproteinka d. d. Rudarsko-geoloko-naftnom fakultetu Sveuilita u Zagrebu dana je zahvalnica za uspjenu suradnju na unaprjeenju znanstvenih i nastavnih aktivnosti, dok je izv. prof. dr. sc. Marti Mileusni uruena zahvalnica za uspjenu suradnju na provedbi projekta TARGET.Zatim su najboljim studentima diplomskih studija dodijeljene nagrade Vjera Marjanovi-Krajovan, koje su u ime tvrtki podupiratelja uruili njihovi predstavnici:

  Katarina Muina, studij Kemijsko inenjerstvo, nagradu je u ime INE d.d. uruio Ivan Krei

  Roko Blaic, studij Kemija i inenjerstvo materijala, nagradu je u ime Konar Instituta za elektrotehniku d.d. uruila dr. sc. Dijana Vrsaljko

  Jelena ulig, studij Ekoinenjerstvo, nagradu je u ime Zagrebakih otpadnih voda d.o.o. uruila Astrid Werbolle

  Dobitnik nagrade Franjo Hanaman S. Kurajica s dekanom B. Zeliem i S. Babi, predsjednicom Strunog povjerenstva za dodjelu nagrade

  Dobitnik nagrade Vjera Marjanovi-Krajovan R. Blaic s predstavnicom Konar Instituta za elektrotehniku D. Vrsaljko i dekanom B. Zeliem

 • 4 | S Fakulteta

  Natalija Pantalon Juraj, studij Primijenjena kemija, nagradu je u ime Plive Hrvatska d.o.o. uruio prof. dr. sc. Ernest Metrovi.

  Nagraeni su i najbolji studenti pojedinih godina studija na sva etiri studija:

  1. godina preddiplomskih studija: Mia Gotovua studij KI, prosjek 5,000

  2. godina preddiplomskih studija: Barbara Farka studij PK, prosjek 4,949

  3. godina preddiplomskih studija: Stjepan Dalto studij KI, prosjek 5,000

  1. godina di