GLASNIK br.2-2016.pdf¢  2016-11-01¢  GLASNIK INSTITUT ZA NACIONALNA ISTORIJA GLASNIK god. 60 br. 2 °£°â€‌°‘

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GLASNIK br.2-2016.pdf¢  2016-11-01¢  GLASNIK INSTITUT ZA NACIONALNA ISTORIJA...

 • GLASNIK

  INSTITUT ZA NACIONALNA ISTORIJA

  GLASNIK god. 60 br. 2

  УДК 93/99 ISSN 0583-4961

  str. 1-212 Skopje 2016

  Овој број на Гласникот ги содржи материјалите од меѓународната научна конференција „МАКЕДОНИЈА И ПОЛСКА ВО МОДЕРНИЗАЦИСКИТЕ

  ПРОЦЕСИ ВО XIX – XXI ВЕК: ИСТОРИЈА – ПОЛИТИКА – ЈАЗИК – КУЛТУРА – ЛИТЕРАТУРА“, (Скопје, 26-27 мај 2015година)

 • 3

  СОДРЖИНА – TABLE OF CONTENTS

  Irena Stawowy-Kawka Македонците во Грција – споредба со другите национални, етнички и верски малцинства .............................................................................................................. 7 Macedonians in Greece – comparison with other national, ethnic and religious minorities .................................................................................................................. 7

  Милица Миркуловска, Лидија Танушевска Полските традиции во Македонската култура ................................................... 21 Polish traditions in the Macedonian culture ............................................................ 21

  Mirella Korzeniewska-Wiszniewska Serbian minority in the Republic of Macedonia after 2001 – main issues ............... 31 Cрпското малцинство во Република Македонија по 2001 година - главни прашања ................................................................................................................. 31

  Марјан Иваноски Македонската политичка емиграција во Источна и Западна Европа по Втората Светска Војна: паралели ...................................................................................... 47 The Macedonian political emigration in Eastern and Western Europe after the Second World War: parallels ............................................................................................... 47

  Катерина Мирчевска, Љубица Јанчева Културна соработка меѓу СР Македонија и НР Полска во 70-тите и 80-тите години на минатиот век ........................................................................................ 53 Cultural relations between the people`s Republic of Poland and socialist Republic of Macedonia in the 1970s and 1980s. ........................................................................ 53

  Драгица Поповска Скопје и Варшава: Репрезентација на историја, симболи, идентитет .............. 67 Skopje and Warsaw: Representation of history, symbols and identity .................... 67

  Rafał Woźnica The role of financial intelligence units in combating money laundering in Poland and Macedonia: a comparative analysis ........................................................................ 75 Улогата на финансиските разузнавачки единици за борба против перењето пари во Полска и во Македонија: компаративна анализа ........................................... 75

 • 4

  Maciej Kawka The processes of self-identification in the Balkan and Macedonian discourses - Linguistic approach .............................................................................................. 87 Процесите на самоидентификација во Балканските и во Македонските дискурси – лингвистички пристап ....................................................................................... 87

  Снежана Антовска - Велевска и Билјана Маленко Асоцијативниот метод како можност за согледување на различностите (Македонско-Полски асоцијативи) ..................................................................... 97 Association method as opportunity for perception of differences (Macedonian-Polish associations) .......................................................................... 97

  Лилјана Гушевска , Веселинка Лаброска Македонско-Полски паралели во фразеологијата ............................................ 107 Macedonian Polish-parallels in phraseology ........................................................ 107

  Катица Трајкова Кон категоријата nomina instrumenti (Македонско-Полски паралели) ............ 117 About the category nomina instrumenti (Macedonian-Polish parallel) ................. 117

  Лидија Тантуровска Стилистика – Интернет - Стилистика ............................................................... 125 Stylistics internet stylistics .................................................................................... 125

  Katarzyna Kropiak Comparative analysis of the politics of nation - building in Poland and Macedonia in the post-war period. .............................................................................................. 135 Компаративна анализа на политиките на градењето на нацијата во повоениот период на Полска и Македонија ......................................................................... 135

  Daniel Wilk Civil society in the transformation process: the examples of Poland and Macedonia .......................................................................................... 151 Граѓанското општество во процесот на трансформација: примерите на Полска и Македонија ....................................................................................................... 151

  Вера Гошева Извозот на Македонскиот опиум во Европа (1919–1941) ................................ 161 Exports of the Macedonian opium to Europe (1919-1941) ................................... 161

 • 5

  Габриела Топузовска, Лидија Ѓурковска Хигиенски завод – Скопје и неговата дејност во кралството СХС/Југославија ................................................................................................. 167 Institute of hygiene in Skopje and its activites in the Kingdom of SCS/Yugoslavia .................................................................................................... 167

  Македонка Митрова Од животот на Полскиот илинденец Јулиј Ц. Розентал (1872-1903) .............. 177 From the life of the Polish ilinden uprising fighter Julius Caesar Rozenthal (1872-1903) .......................................................................................................... 177

  Силвана Сидоровска – Чуповска Комуналните прилики во Македонските градови од крајот на 19 век ............ 185 Communal condition in Macedonian cities at the end of the 19th century ............ 185

  Владимир Јанев Прилог кон трговската дејност на евреите во Македонија во XVIII и XIX век .... 191 Contribution to the trade activity of Јews in Macedonia in XVIII and XIX century ... 191

  Вера Гошева Меѓународните опиумски конвенции во периодот меѓу двете светски војни(паралела кралство Југославија – Република Полска) ............................ 203 International opium conventions in the interwar period (parallels the Кingdom of Yugoslavia -the Republic of Poland ) .................................................................... 203

  Лидија Ѓурковска Состојбите во градското стопанство во Скопската околија во меѓувоениот период .................................................................................................................. 207 The conditions of the city economy in the Skopje region during the interwar period ... 207

 • 7

  ГЛАСНИК 60 2 2016 ISSN 0583-4961

  СТАТИИ

  УДК 323.15 (495.6:=163.3)

  МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГРЦИЈА – СПОРЕДБА СО ДРУГИТЕ НАЦИОНАЛНИ, ЕТНИЧКИ И ВЕРСКИ МАЛЦИНСТВА

  MACEDONIANS IN GREECE – COMPARISON WITH OTHER NATIONAL, ETHNIC AND RELIGIOUS MINORITIES

  Irena Stawowy-Kawka проф. д-р хаб. Ирена Ставови-Кавка, Јегелонски универзитет,

  Институт за политички науки и меѓународни односи, раководител на Катедрата за современа историја.

  Апстракт

  Официјално Грција не го приз