GLASOVNE PROMJENE

  • View
    333

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of GLASOVNE PROMJENE

GLASOVNE PROMJENE

GLASOVNE PROMJENEProjekt: Opismeni me prije Nove godine/nove godine/Nove GodineUdruga studenata kroatistike IdiomStudenti: Dario Abram i Marija BenkoAk. god. 2013/2014.Abram/BenkoMorfonologijaPromjene u fonemskom sastavu morfema: posljedica meusobnih veza morfema u rijeima (npr. vuk, vu-e, vuc-i)

razlikujemo fonoloki i morfoloki uvjetovane alternacijePravopis propisuje kad se takve promjene fonema u pismu biljee, a kad se ne biljee

Abram/BenkoFonoloki uvjetovane alternacijeJednaenje suglasnika po zvunosti

Jednaenje suglasnika po mjestu tvorbe

Ispadanje (gubljenje) suglasnikaAbram/BenkoJednaenje suglasnika po zvunostiZvunibdgzd---BezvuniptksfchObuhvaene su dvije promjene:bezvuni se suglasnik ispred zvunoga mijenja u svoj zvuni parnjak (ozvuivanje)

zvuni se suglasnik ispred bezvunoga mijenja u svoje bezvuni parnjak (obezvuivanje)

Abram/BenkoPrimjeri: opcrtati, opiniti, oporavjeti, opstati, otfikariti, otkad, otkriti, otpasti, potpitanje, potpun, rascvasti, rasklimati, zdruiti, zgaziti, iscuriti, isforsirati, nuspojava, supkultura, supstandard, suptropski, poljupca, vrapca, vrapi, zipka, nepce, ropski, potreptina, kaupski, narudba, slatkast, smekast, eca, buregdija, glazba, popudbina, primjedba, promidba, pripovijetka, pronalaska, lacaAbram/BenkoNekoliko primjera objasniti!Odstupanja!d ispred c, , , s, nadcestar, nadovjek, nadskoiti, nadumar, odcijepiti, podcijeniti, podstanak, predsjednik, predstava, kadto, brodski, gradski, sudski, susjedski, ljudstvo, sudstvo na granici prefiksa i korijena u rijeima u kojima ne dolazi do gubljenja suglasnika nadtrati (ne nattrati), podtajnik (ne pottajnik), uzetati se (ne usetati se)ispod-, iznad-, etvrt- ispodprosjean, iznadprosjean, etvrtzavrnicaAbram/Benkosloenice bez spojnika -o- dvadesetdvogodinjak, dejmsbondovski, ivanigradski, hongkonki, pingpongau pojedinim domaim prezimenima, naseljenim mjestima i pridjevima od njih Fabkovi, Rupi, Zubevi, Zubi, Josipdol, josipdolski, Krici, Podturen, trbci(ali! Boac Boca ili Boca Boev ili Boev)U nepotpuno prilagoenim posuenicama i njihovim izvedenicama Abhazija, abhaki, Habsburgovci, habsburki, gangster, jurisdikcija, longplejka, nokdaun, pitbul, transgresijaAbram/Benkou rijeima u kojima je isputanjem slova dolo do kontakta suglasnika razliitih po zvunosti drte lopova (ne drte), hodte spat (ne hotte), pomozte (ne pomoste)

U izvedenicama od sloenih kratica esdepeovac (ne ezdepeovac, prema SDP)Abram/BenkoFonoloki uvjetovane alternacijeJednaenje suglasnika po zvunosti

Jednaenje suglasnika po mjestu tvorbe

Ispadanje (gubljenje) suglasnikaAbram/BenkoJednaenje suglasnika po mjestu tvorbeObuhvaene su tri promjene:s i z ispred palatala , , d, , lj, nj, i mijenjaju se u i

n ispred suglasnika b i p mijenja se u m

g i h ispred mijenjaju se u i Abram/Benkos i z + , , d, , lj, nj, , = i Primjeri: Iaiti (isaiti iz- + aiti)Iukati (isukati iz- + ukati)Radogirati se (raz- + dogirati)Raaiti (raz- + aiti)Iamarati (iamarati isamarati iz- + amarati)Pae (pas + -e)Paljiv (paz(iti) + -ljiv)Nonja (nos(iti) + nja)Abram/Benkon + b/p = m Primjeri:- imbenik (in(iti) + -benik), himba, nastamba, obrambeni, prehrambeni, stambeni, zelemba Ali! - jedanput

Abram/BenkoOdstupanja!izvan-, ukun-, ukun- + korijen- izvanbrani, izvanbrodski, ukunbaka, ukunbakasloenice (granice dviju osnova) - vodenbuha, crvenperka, stranputicaispred sufiksoida -put u prilogu jedanput i njegovim izvedenicamanajedanput, nijedanput, odjedanput, jedanputjedan (tablica mnoenja)u izvedenicama od sloenih kratica- ebeaovski ili enbiejevski (ne embiejevski, prema NBA)Abram/Benkog/h + = /biljei se uvijek (ali: promjena u mijenja se u zbog jednaenja po zvunosti)- brei (brei brijeg + -i)- bubrei (bubrei bubreg + -i)- roi- vrai- slue- orai- trbui- mjeinaAbram/BenkoFonoloki uvjetovane alternacijeJednaenje suglasnika po zvunosti

Jednaenje suglasnika po mjestu tvorbe

Ispadanje (gubljenje) suglasnikaAbram/BenkoIspadanje (gubljenje) suglasnikakada se u tvorbi rijei i kao posljedicajednaenja na granici dvaju morfema jedanpored drugoga nau dva ista suglanika, jedanod njih se gubi.

postoje brojna pravila

Abram/Benko1. gubljenje suglasnika (i izgovorno i u pismu)- bezakonje (bez- + zakonje), bezub (bez- + zub), beini (beini bez- + ini), beivotan, bezvuni, iseliti, iarati, iznojiti se, odahnuti, otjerati, predvorje, rasvijetliti, rairiti, raalostiti, raariti, pedeset, ezdeset

Abram/Benko do gubljenja ne dolazi u rijeima s prefiksima izvan-, nad-, naj-, nuz-, od-, pred-, pod-, unutar-, uz-, itd., u superlativu pridjeva koji poinu s j, u brojevnim sloenicama te u posuenicama

- subbiocenski, subpolaran, oddeklamirati, poddijalekt, preddiplomski, nadtrati, odtok, podtajnik, podtekst, oddogirati, nadakon, podakon, najjelo, najjai, najjadniji, najjeftiniji, cirkummediteranski, izvannastavni, hiperrealistian, interregnum, superrevizija, postdiplomski, dvadesetdvogodinjak, posttraumatski, dvadesettreina, uzsaditi se, uztitnjaa, uzetati se, nuzzanimanje, nuzzarada*razlika izmeu nadtrati i natrati!Abram/Benko3. d i t gube se ako se nau u skupu st/t/zd/d + suglasnik - boravini (boravit(e) + - ni) - asnik (ast + nik)- gozba (gost(iti) + - ba)- dvanaesnik, korisnik, godinji, kazalini, nunik, nuni, obavijesni, strasni, svjetlosni, umjesni, usni, vjesnik, vjeba, vlasnik, vrsni, zaliska, zarasli

4. d i t se ne gube u skupovina stn i zdn - brazdni, grozdni, krastni, mekokostni, prstni, lijezdni, aoristni, balastni, azbestni, protestni, tekstni, finalistkinja, kontrastni

Abram/Benkost i zd + j = jotacija (lie, groe)

st/t/zd/d + lj, r, samoglasno r, v = d i t se ne gube (cmizdriti, gludrav, nepopustljiv, nozdrva, pastrva, podastrt, pritljiv, strvina, drijeb, ali: boleljiv)5. d i t se ne gube u skupina stb, stg, stk, stl, stm, stp, sts u brojevima i brojevnim izvedenicama- devetnaestpostotni, dvanaestlitarski, osamnaestkaratni, petnaestbrzinski, petnaestmetarski, estnaestogodini, esto

6. d i t se gube u sklonidbi imenica koje zavravaju na -dac, -dak, -tac, - tak-, tka te ispred sufiksa -ce, -e, -i/-i, -dija boljitak boljici, curetak cureci; dodatak dodaci, dohodak dohoci, hitac hici; letak leci; metak meci, otac oca oe oevi; pogodak pogoci, sudac suca sue suci; svetac sveca svee, tvrtka tvrci (i tvrtki); zadatak zadaci, zagodnetka zagoneci (i zagonetki); eludac eluca

Abram/BenkoAli!Ako se eli ouvati korijen rijei, onda se suglasnici d i t ispred c i mogu pisati.- bitak Nmn. bitci (i bici), bitka Ljd. bitci (i bici, i bitki)- jadac Gjd. jadca (i jaca) Vjd. jade (i jae) i jadev (i jaev)- petak Nmn. petci (i peci), tvrtka Ljd. tvrtci (i tvrci)- mladac Gjd. mladca (i mlaca) Vjd. mlade (i mlae) mladev (i mlaev)- Gradac Gradca (i Graca)Abram/Benko- kad iz konteksta nije potpuno jasno o kojem je korijenu rije7. gubljenje suglasnika s iz sufiksa ski pri kontaktu s pojedinim korijenskim suglasnicima pri emu se korijenski suglasnici mijenjajubolnica bolniki, latinica latiniki, Grk grki, radnik radniki, Krk krki, katalog kataloki, marketing marketinki, Peking pekinki, vrag vraki, lupe lupeki, mu muki, Duga Resa dugoreki, Vis viki, Wales velki (ali! cirkus cirkuski, tenis teniski, Rus ruski), kolovoz kolovoki, vitez viteki, potroa potroaki, tambura tamburaki *suglasnik t ispred ski biljei se nepromijenjen:bratski, hrvatski, jezuitski, kmetski, svjetski, zanatskiAbram/Benko8. gubljenje suglasnika s iz skupine stvo ispred suglasnika c, , g, h, k, z, pri emu se navedeni suglasnici mijenjajukukavitvo, ovjekomrtvo, krojatvo, vratvo, botvo, drutvo, mnotvo, monatvo, siromatvo, srodnitvo, pjeatvo, asnitvo, stanovnitvo, vitetvo, lupetvo

Ali! kua pokustvo, mladi mladistvo, iskusiti iskustvo, prava pravatvo, sekta sektatvo,bratstvo, bogatstvo, hrvatskvo, kmetstvo, prokletstvoAbram/Benko9. Suglasnici c, , d, g, h, s, , t, z, gube se ispred sufiksa tinanjemtina, Poretina, Poetina, siromatina, hrvatina, Buzetina, bezobratina, engletina, lupetina, gospotina, slobotinaAbram/BenkoMorfoloki uvjetovane alternacijeJotacija

Sibilarizacija

Palatalizacija

Vokalizacija

Abram/BenkoJotacijaObuhvaa promjene:k, g, h, c, z, s, t, d, l, n + j = , , , , , , , , lj, nj

p, b, m, v, f + j = plj, blj, mlj, vlj, flj (epentetsko l)Abram/Benkok, g, h, c, z, s, t, d, l, n + j = , , , , , , , , lj, nj- skaem (skak(ati) + - jem)- pomaem (pomag(ati) + - jem)- roak (rod + - jak)- razmaen (razmaz(iti) + -jen)- kliem, Karlovanin, Parianin, miem, moljenje, gonjenje, drem (od drhtati), lijee (od lijeska), guji, zamiljen, zapoljavati, ienje, kranin, radou, iskoristiti, voenje, mlanjak, kanjavati, daenje, kanjavati Abram/Benkop, b, m, v, f + j = plj, blj, mlj, vlj, flj (epentetsko l) - Europljanin (Europ(a) + janin)- gluplji (glup + -ji)- kravlji (krav(a) + - ji)- groblje, gubljenje, potpalublje, omamljen, sastavljen, snoplje, zobljem, grublje, riblji, grmlje, nazivlje, Vakufljanin

epentetsko l: iv + ji = ivljiAbram/BenkoNapomene:1. k, g, h, c + j = j, j, j, j - vujak, bojak, ovjeji, podnoje, vraji, muji, nalije, zeji

2. s, z ostaju nepromijenjeni- prosjak, kozjak, klasje, poprsje, pasji, brezje, rogozje, kozji

3. do jotacije ne dolazi ako je suglasnik (osim lj i nj) ispred je koje je reflek jata- bjesnjeti, izljeiv, ozljeda, probjesnjeti, sljepoa, sljez, snjegovi, zakasnjelost (ne zakanjelost)

4. Ispred dugoga refleksa jata ne jotiraju ni lj i nj- donijeti, gnijezdo, lijep, mlijeko, Nijemac, plijesan, slijep, snijeg, kolijevka

Abram/BenkoMorfoloki uvjetovane alternacijeJotacija

Palatalizacija

Sibilarizacija

Vokalizacija

Abram/BenkoPalatalizacijapromjena suglasnika k, g, h, c, z u , , , , ispred samoglasnika a, e, i, u

promjena se biljei u V jd, u 2. i