of 33 /33
ODRŽAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k.č.z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 1 GLAVNI PROJEKT GRAĐEVINSKI PROJEKT PROJEKT KONSTRUKCIJE ODRŽAVANJA I ADAPTACIJE MAPA 2/7 Z.O.P. IZOR - 2020 T.D. NA-02/20 DATUM svibanj 2020. g. GRAĐEVINA ZGRADA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE (ZNANOST) LOKACIJA Šetalište I. Meštrovića 65, 21000 Split, k.č. 5275 (sud.č. 4888) k.o. Split INVESTITOR Institut za oceanografiju i ribarstvo Šetalište I. Meštrovića 63, 21000 Split, OIB: 86235185568 IZRAĐIVAČ URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA NAZLIĆ ANDRO Makarska 10, 21000 Split OIB: 64117061719, R.Br. Upisa 783 PROJEKTANT Andro Nazlić, dipl. ing. građ. broj ovlaštenja 4082 GLAVNI PROJEKTANT Nives Aničić, dipl. ing. arh. broj ovlaštenja 1283

GLAVNI PROJEKT GRAĐEVINSKI PROJEKT PROJEKT KONSTRUKCIJE

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of GLAVNI PROJEKT GRAĐEVINSKI PROJEKT PROJEKT KONSTRUKCIJE

(Microsoft Word - INSTITUT proraèun_i2)ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 1
GLAVNI PROJEKT
GRAEVINA
ZGRADA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE (ZNANOST)
LOKACIJA Šetalište I. Meštrovia 65, 21000 Split, k.. 5275 (sud.. 4888) k.o. Split
INVESTITOR Institut za oceanografiju i ribarstvo Šetalište I. Meštrovia 63, 21000 Split, OIB: 86235185568
IZRAIVA URED OVLAŠTENOG INENJERA
PROJEKTANT Andro Nazli, dipl. ing. gra.
broj ovlaštenja 4082
broj ovlaštenja 1283
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 2
POPIS MAPA ZOP: IZOR - 2020
I ARHITEKTONSKI PROJEKT – GLAVNI PROJEKT OZNAKA PROJEKTA: 02-04/2020
projektant : Nives Anii, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A-1283
tvrtka: Ured ovlaštene arhitektice Nives Anii, A. Mihanovia 38b, 21000 Split
II GRAEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE – GLAVNI PROJEKT OZNAKA PROJEKTA: T.D NA-02/20
projektant : Andro Nazli, dipl.ing.gra., broj ovlaštenja G – 4082
tvrtka: Ured ovlaštenog inenjera graevinarstva Andro Nazli, Makarska 10, 21000 Split
III ELEKTROTEHNIKI PROJEKT – GLAVNI PROJEKT OZNAKA PROJEKTA: TD-E-59/20
projektant : Jure Grgi, mag.ing.el., broj ovlaštenja E – 2579
tvrtka: ELEKTRO KLIMA PROJEKT d.o.o. , Smiljanieva 2, 21000 SPLIT
IV STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE – GLAVNI PROJEKT OZNAKA PROJEKTA: TD:S.3002/SI
projektant : Paško Giljanovi,dipl.ing.str., broj ovlaštenja S - 431
tvrtka: „STROJOPROJEKT“ d.o.o, Matice hrvatske 102 21000 Split
V STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE – GLAVNI PROJEKT OZNAKA PROJEKTA: S.3003/SI
projektant : Paško Giljanovi,dipl.ing.str., broj ovlaštenja S - 431
tvrtka: „STROJOPROJEKT“ d.o.o, Matice hrvatske 102 21000 Split
VI PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU, ZAŠTITA OD BUKE - GLAVNI PROJEKT OZNAKA PROJEKTA: T.D. 28/20 - F
projektant : Sran Ivkovi ing.gra., broj ovlaštenja G-1452
tvrtka: „SAECULUM“ d.o.o., Karamanova 8, 21000 Split:
VII PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU OD POARA OZNAKA PROJEKTA: TD-E-15/20-VD
projektant : Jure Grgi, mag.ing.el., broj ovlaštenja E – 2579
tvrtka: ELEKTRO KLIMA PROJEKT d.o.o. , Smiljanieva 2, 21000 SPLIT
Prilog 1:
ELABORAT ZAŠTITE OD POARA, OZNAKA ELABORATA: T.D. 28/20 - P, izradila: Nives Anii, dipl.ing.arh. Tvrtka: „SAECULUM“ d.o.o., Karamanova 8. 21000 SPLIT
Prilog 2:
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU, OZNAKA ELABORATA: T.D. 28/20 - R, izradio: Sran Ivkovi ing.gra. Tvrtka: „SAECULUM“ d.o.o., Karamanova 8. 21000 SPLIT
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 3
SADRAJ PROJEKTA T.D. NA-02/20
1.2. Rješenje o upisu projektanta u Imenik ovlaštenih inenjera graevinarstva
1.3. Izjava projektanta Konstrukcije o usklaenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
2. TEHNIKI DIO PROJEKTA
2.5. Grafiki prilozi – plan pozicija
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 4
1 . OPI DIO
1.1. RJEŠENJE O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 5
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 6
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 7
1.2. RJEŠENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLAŠTENIH INENJERA GRAEVINARSTVA
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 8
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 9
Na temelju “Zakona o gradnji” (N.N. 153/13., 20/17, 39/19), lanak 68, daje se slijedea:
IZJAVA O USKLAENOSTI PROJEKTA
S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA kojom se izjavljuje da ovaj projekt ispunjava bitne zahtjeve za graevinu, te je usklaen sa odredbama sljedeih zakona i propisa: - Zakon o gradnji (NN 153/13., 20/17; 39/19)
- Zakon o graevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog ureenja i gradnje (NN 78/15, 118/18.) - Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju graevnih proizvoda
(NN 103/08., 147/09., 87/10., 129/11.)
- Pravilnik o kontroli projekata („Narodne novine“ broj 32/14.)
- Pravilnik o obveznom sadraju i opremanju projekata graevina (NN 64/14., 41/15., 105/15., 61/16., 20/17)
- Pravilnik o odravanju graevina („Narodne novine“ broj 122/14.) - Tehniki propis za graevinske konstrukcije (NN 17/17) - Tehniki propis o graevnim proizvodima (NN 35/18) - Zakon o zaštiti od poara (N.N. 92/10)
- Pravilnik o mjerama zaštite od poara kod graenja (N.N. 141/11) - Pravilnika o otpornosti na poar i drugim zahtjevima koje graevine moraju zadovoljiti u sluaju poara
(NN 29/13., 87/15) - i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izraen.
Projektant:
Andro Nazli, d.i.g.
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 10
2 . TEHNIKI DIO
2.1. TEHNIKI OPIS
Svrha ovog projekta je dimenzioniranje konstrukcije u svrhu odravanja i adaptacije predmetne poslovne zgrade izgraene na k..z. 5275, k.o. Split, Šetalište I. Meštrovia 65, Split.
Dio objekta katnosti je prizemlje, a dio prizemlje + kat. Konstrukcija objekta izgraena je od betonskih zidova. Meukatna konstrukcija je puna ploa. Krovište je drveno sa izolacijskim slojevima.
Predmet ovog projekta je zamjena drvenog krovišta i ojaanje zidova na dijelu objekta koji je katnosti prizemlja.
Kako je ve navedeno na dijelu objekta katnosti prizemlje zidovi su ošteeni pa je ovim projektom predvieno izvesti armirano-betonske stupove na rubovima objekta. Predmetni stupovi izvesti e se u postojeem zidu na nain da se zidovi ispilaju. Isto tako izvesti e se i novi armirano-betonski vijenac kao i dio zabatnog zida.
Krovišta e se izvesti od drvene grae, punog drva grnogorice ili bjelogorice klase minimalno C24.
Dimenzije djelova konstrukcije su detaljno odreene statikim raunom. Svi betoni u konstrukciji su razreda C25/30, C30/37 i C40/50, armatura je od rebrastog elika razreda B500B.
Prikaz razreda izloenosti djelova konstrukcije i minimalnih razreda tlane vrstoe betona i zaštitnog sloja armature:
Razred Opis okoliša Dio konstrukcije Razred Cmin
izloenosti tl. vr.
X0 Bez rizika djelovanja Podloni betoni C 20/25 15
XC1 Suho ili trajno vlano Svi preostali djelovi konstrukcije C 25/30 20
Prema Karti potresnih podruja Republike Hrvatske, koja je sastavni dio Nacionalnog
dodatka za niz normi HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1.dio: Opa pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade, horizontalno vršno ubrzanja tla tipa A (agR) za povratno razdoblje od Tp = 475 godina izraeno u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1g = 9.81 m/s2), iznosi agR = 0,22g.
Prema karti osnovne brzine vjetra, a koja je sastavni dio Nacionalnog dodatka „Djelovanje vjetra (prema HRN EN 1991-1-4+NA)“, objekt se nalazi u podruju osnovne brzine vjetra vb,0 = 30 m/s. Kategorija terena – 2.
Za djelovanje snijega (prema HRN EN 1991-1-3+NA), objekt se nalazi u 1. podruju – priobalje i otoci, nadmorske visine do 100 m.n.m. za koje karakteristino optereenje snijegom na tlu iznosi: s=sk =0,50 kN/m2
Svi materijali koji se koriste za izvedbu graevine moraju zadovoljavati odgovarajuu normu, što mora biti dokazano odgovarajuim atestima, odnosno propisanim ispitivanjima. Tijekom izvedbe radova treba osigurati stalni struni nadzor u skladu sa Zakonom o gradnji.
Projektant: Andro Nazli, d.i.g.
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 11
Temeljem „Pravilnika o obveznom sadraju i opremanju projekata graevina (NN 118/19), l. 32“ daje se:
Iskaz procijenjenih troškova graenja
- Cijena graenja konstrukcije: 150.000,00 kn
- PDV (25%) 37.500,00 kn
(milionosamstosedamdesetpettisuakuna i 00/100)
Andro Nazli, d.i.g.
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 12
2.2. ANALIZA OPTEREENJA A/ VERTIKALNA DJELOVANJA Kosi krov
Konstrukcija....................................................softwer uzima automatski Dodatno stalno optereenje 1,50 kN/m2 Korisno optereenje 0,75 kN/m2 q1,u=1.35xg+1.5xp
Stropna konstrukcija
B/ HORIZONTALNA DJELOVANJA SEIZMIKO DJELOVANJE
razred tla. . . . . . . . . . . . . . . . . A odnos ag/g. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.22
razred vanosti. . . . . . . . . . . . . . . . . II (
Raunski spektar odgovora je elastian spektar reduciran s faktorom ponašanja konstrukcije koji se dobiva prema izrazu:
= 0 · kW 1.5 gdje je:
0 osnovna vrijednost faktora ponašanja koja ovisi o tipu konstrukcijskog sustava i njegovoj pravilnosti po visini
kW faktor kojim se uzima prevladavajui oblik sloma konstrukcijskih sustava

1 i u definirani su ovako:
1 vrijednost kojom se mnoi horizontalno potresno proraunsko djelovanje kako bi se prvo dostigla otpornost na savijanje u bilo kojem elementu konstrukcije
u vrijednost kojom se mnoi horizontalno potresno proraunsko djelovanje kako bi u odreenom broju presjeka, dovoljnom za razvoj ukupne nestabilnosti konstrukcije nastali plastini zglobovi
Ako faktor u / 1 nije utvren posebnim proraunom, za zgrade pravilne u tlocrtu smiju se upotrijebiti sljedee
pribline vrijednosti za u / 1 1.5
a) Okviri i dvojni sustavi istovrijedni okvirnim
- Jednokatne zgrade: u / 1 =1.1
- Višekatni okviri s jednim poljem: u / 1 =1.2
- Višekatni okviri s više polja ili dvojni sustavi istovrijedni okvirnim: u / 1 =1.3 b) Zidni sustavi ili dvojni sustavi istovrijedni zidnim
- Zidni sustavi sa samo dva nepovezana zida u svakom horizontalnom smjeru: u / 1 =1.0
- Drugi sustavi nepovezanih zidova: u / 1 =1.1
- Dvojni sustavi istovrijedni zidnim ili sustavi povezanih zidova: u / 1 =1.2 Faktorom kw u obzir se uzima prevladavajui oblik sloma konstrukcijskih sustava od zidova:
kw = 1.0 za okvirne sustave i dvojne sustave istovrijedne okvirnim
kw = (1+0)/31 ali ne manje od 0,5 za zidne sustave, sustave istovrijedne zidnim i torzijski savitljive sustave
gdje je:
0 prevladavajui geometrijski omjer zidova konstrukcijskog sustava Ako se omjer hwi/lwi svih zidova 'i' konstrukcijskog sustava znatno ne razlikuje, prevladavajui geometrijski omjer
0 smije se odrediti iz izraza:
0= / wi wi h l
gdje je : hwi – visina zida 'i' lwi – duljina presjeka zida 'i'
Projektant: Andro Nazli, d.i.g.
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 14
2.3. STATIKI PRORAUN
Shema nivoa
Naziv z [m] h [m] Krovni vijenac 3.10 3.10 Temelji 0.00
Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm
1 Drvo-etinari-Masivno 1.000e+7 0.20 5.00 1.000e-5 1.000e+7 0.20 2 Beton MB 30 3.150e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7 0.20
Setovi ploa
No d[m] e[m] Materijal Tip prorauna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α
<1> 0.020 0.010 1 Tanka ploa Izotropna Setovi greda Set: 1 Presjek: b/d=25/25, Fiktivna ekscentrinost
3
2
25
[cm]
T
Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 2 - Beton MB 30 6.250e-2 5.208e-2 5.208e-2 5.501e-4 3.255e-4 3.255e-4
Set: 2 Presjek: ~I 55/60, Fiktivna ekscentrinost
3
2
35
20
[cm]
T
Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 2 - Beton MB 30 1.620e-1 1.087e-1 8.268e-2 1.597e-3 3.182e-3 5.442e-3
Set: 3 Presjek: b/d=20/30, Fiktivna ekscentrinost
3
2
20
[cm]
T
Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 2 - Beton MB 30 6.000e-2 5.000e-2 5.000e-2 4.695e-4 2.000e-4 4.500e-4
Set: 4 Presjek: b/d=12/14, Fiktivna ekscentrinost
3
2
12
[cm]
T
Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 1 - Drvo-etinari... 1.680e-2 1.400e-2 1.400e-2 3.905e-5 2.016e-5 2.744e-5
Setovi tokastih leajeva
1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10
Ulazni podaci - Konstrukcija
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 15
Ravnina: Krov 1
Dispozicija okvira
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 16
Ulazni podaci – Optereenje
Lista sluajeva optereenja
LC Naziv 1 STALNA (g) 2 KORISNA 3 Potres X 4 Potres Y 5 Komb.: 1.35xI+1.5xII 6 Komb.: I+II 7 Komb.: I+0.3xII+III+0.3xIV 8 Komb.: I+0.3xII-1xIII-0.3xIV 9 Komb.: I+0.3xII+0.3xIII+IV 10 Komb.: I+0.3xII-0.3xIII-1xIV
q = -0.80
Opt. 2: KORISNA
Pogled: Krov 2
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 17
Modalna analiza Napredne opcije seizmikog prorauna: Sprijeeno osciliranje u Z pravcu
Faktori optereenja za proraun masa
No Naziv Koeficijent
Raspored masa po visini objekta
Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m²
3.10 2.92 2.42 18.56 0.66 0.00 2.92 2.42 0.99 Ukupno: 2.94 2.92 2.42 19.55
Poloaj centara krutosti po visini objekta (priblina metoda)
Nivo Z [m] X [m] Y [m]
3.10 2.92 2.42 0.00 2.92 2.42
Ekscentricitet po visini objekta (priblina metoda)
Nivo Z [m] eox [m] eoy [m]
3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Periodi osciliranja konstrukcije
No T [s] f [Hz]
1 0.4832 2.0693 2 0.4339 2.3047 3 0.3249 3.0777 4 0.0513 19.4878
Seizmiki proraun
Seizmiki proraun: EC8 (HRN EN 1998-1:2011) Razred tla: A Razred vanosti: II (γ=1.0) Odnos ag/g: 0.22 Koeficijent prigušenja 0.05
Faktori pravca potresa:
Sluaj optereenja Kut α[°] k,α k,α+90° kz Faktor P.
Potres X 0 1.000 0.000 0.000 2.500 Potres Y 90 1.000 0.000 0.000 2.500
Tip spektra
Sluaj optereenja S Tb Tc Td Potres X 1.000 0.150 0.400 2.000 Potres Y 1.000 0.150 0.400 2.000
T4 T1
Odnos ag/g: 0.22 Koeficijent prigušenja 0.05
0. 15
Projektni spektar
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 18
Potres X Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]
3.10 0.00 -0.00 0.00 36.91 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
Σ= 0.00 -0.00 0.00 36.91 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
Ton 4 Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]
3.10 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
Σ= 0.00 0.00 -0.00 Potres Y
Ton 1 Ton 2 Ton 3 Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]
3.10 -0.00 33.13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
Σ= -0.00 33.13 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
Ton 4 Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]
3.10 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
Σ= 0.00 0.00 -0.00 Faktori participacije - Relativno ueše
Ton \ Naziv 1. Potres X 2. Potres Y
1 0.000 1.000 2 1.000 0.000 3 0.000 0.000 4 0.000 0.000
Faktori participacije - Sudjelujue mase
Ton U [α=0°] U [α=90°]
1 0.00 94.94 2 94.95 0.00 3 0.00 0.00 4 0.00 0.00
ΣU (%) 94.95 94.94
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 19
Dimenzioniranje (beton)
b/d=20/30
2Ø14(2.85m)
2Ø14(2.85m)
2Ø14(4.85m)
2Ø14(4.85m)
Odabrana armatura TPBK, C 25, S500H
Armatura u gredama: Aa2/Aa1 Okvir: V_1
b / d = 2 5 / 2 5
b / d = 2 5 / 2 5
b/d=20/30
1Ø10(2.85m)
1Ø10(2.85m)
1Ø10(4.85m)
1Ø10(4.85m)
Odabrana armatura TPBK, C 25, S500H
Armatura u gredama: Aa3/Aa4 Okvir: V_1
b / d = 2 5 / 2 5
b / d = 2 5 / 2 5
b/d=20/30
Ø8/20(N=14)(m=2)Ø8 /2 0( N= 14 )( m= 2)
Ø8/20(N=24)(m=2)
Odabrana armatura TPBK, C 25, S500H
Armatura u gredama: Asw Okvir: V_1
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 20
Greda 2-1 TPBK C 25 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] S500H Dimenzioniranje grupe sluajeva optereenja: 5,7 -10 () li,2 = 3.10 m (λ2 = 42.95) li,3 = 3.10 m (λ3 = 42.95) Nepomina konstrukcija Presjek 1-1 x = 1.03m
Ø8/20 (m=2)
2
Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI +0.30xII+0.30xIII+1.00xIV N1u = -29.75 kN M2u = 3.73 kNm M3u = 19.32 kNm Mjerodavna kombinacija za posmik: 1.00xI+0.30xII +1.00xIII+0.30xIV T2u = 3.55 kN T3u = 10.20 kN M1u = 0.00 kNm εb/εa = -3.500/11.198 ‰ As1 = 1.30 cm² As2 = 1.30 cm² As3 = 0.56 cm² As4 = 0.55 cm² Asw = 0.00 cm²/m (m=2) [Odabrano Asw = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm²/m]
Postotak armiranja: 1.97%
Greda 256-2 TPBK C 25 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] S500H Dimenzioniranje grupe sluajeva optereenja: 5,7 -10 () Presjek 2-2 x = 1.56m
Ø 8 /20 (m =2)
2Ø 14
2
Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI +0.30xII+0.30xIII+1.00xIV N1u = -12.18 kN M2u = 0.00 kNm M3u = 9.03 kNm Mjerodavna kombinacija za torziju: 1.00xI+0.30xII -1.00xIII-0.30xIV M1u = -0.33 kNm Mjerodavna kombinacija za posmik: 1.00xI+0.30xII -1.00xIII-0.30xIV T2u = -3.61 kN T3u = -1.35 kN M1u = -0.33 kNm εb/εa = -2.189/25.000 ‰ As1 = 0.67 cm² As2 = 0.00 cm² As3 = 0.00 cm² As4 = 0.00 cm² Asw = 0.14 cm²/m (m=2) [Odabrano Asw = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm²/m]
Postotak armiranja: 1.29%
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 21
b / d = 2 5 / 2 5
b / d = 2 5 / 2 5
b/d=20/30
2Ø14(2.85m)
2Ø14(2.85m)
2Ø14(4.85m)
2Ø14(4.85m)
Odabrana armatura TPBK, C 25, S500H
Armatura u gredama: Aa2/Aa1 Okvir: V_2
b / d = 2 5 / 2 5
b / d = 2 5 / 2 5
b/d=20/30
1Ø10(2.85m)
1Ø10(2.85m)
1Ø10(4.85m)
1Ø10(4.85m)
Odabrana armatura TPBK, C 25, S500H
Armatura u gredama: Aa3/Aa4 Okvir: V_2
b / d = 2 5 / 2 5
b / d = 2 5 / 2 5
b/d=20/30
Ø8/20(N=14)(m=2)Ø8 /2 0( N= 14 )( m= 2)
Ø8/20(N=24)(m=2)
Odabrana armatura TPBK, C 25, S500H
Armatura u gredama: Asw Okvir: V_2
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 22
Greda 631-130 TPBK C 25 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] S500H Dimenzioniranje grupe sluajeva optereenja: 5,7 -10 () li,2 = 3.10 m (λ2 = 42.95) li,3 = 3.10 m (λ3 = 42.95) Nepomina konstrukcija Presjek 1-1 x = 1.03m
Ø8/20 (m=2)
2
Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI +0.30xII+1.00xIII+0.30xIV N1u = -30.33 kN M2u = 21.08 kNm M3u = 7.34 kNm Mjerodavna kombinacija za posmik: 1.00xI+0.30xII -1.00xIII-0.30xIV T2u = -1.42 kN T3u = -10.20 kN M1u = 0.00 kNm εb/εa = -3.500/7.623 ‰ As1 = 1.62 cm² As2 = 1.60 cm² As3 = 0.69 cm² As4 = 0.68 cm² Asw = 0.00 cm²/m (m=2) [Odabrano Asw = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm²/m]
Postotak armiranja: 1.97%
Greda 1223-631 TPBK C 25 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] S500H Dimenzioniranje grupe sluajeva optereenja: 5,7 -10 () Presjek 2-2 x = 1.30m
Ø 8 /20 (m =2)
2Ø 14
2
Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI +0.30xII+0.30xIII+1.00xIV N1u = -11.97 kN M2u = 0.00 kNm M3u = 7.34 kNm Mjerodavna kombinacija za torziju: 1.00xI+0.30xII +1.00xIII+0.30xIV M1u = 0.33 kNm Mjerodavna kombinacija za posmik: 1.00xI+0.30xII +1.00xIII+0.30xIV T2u = -1.57 kN T3u = 1.35 kN M1u = 0.33 kNm εb/εa = -1.920/25.000 ‰ As1 = 0.51 cm² As2 = 0.00 cm² As3 = 0.00 cm² As4 = 0.00 cm² Asw = 0.14 cm²/m (m=2) [Odabrano Asw = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm²/m]
Postotak armiranja: 1.29%
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 23
b / d = 2 5 / 2 5
b / d = 2 5 / 2 5
~I 55/60
1Ø10+2Ø14(5.84m)
~I 55/60
3Ø10(5.84m)
2Ø10(5.84m)
~I 55/60
Armatura u gredama: Asw Okvir: H_1
b / d = 2 5 / 2 5
b / d = 2 5 / 2 5
~I 55/60
1Ø10+2Ø14(5.84m)
Odabrana armatura TPBK, C 25, S500H
Armatura u gredama: Aa2/Aa1 Okvir: H_2
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 24
b / d = 2 5 / 2 5
b / d = 2 5 / 2 5
~I 55/60
3Ø10(5.84m)
2Ø10(5.84m)
~I 55/60
Armatura u gredama: Asw Okvir: H_2
Greda 631-2 TPBK C 25 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] S500H Dimenzioniranje grupe sluajeva optereenja: 5,7 -10 () Presjek 1-1 x = 2.81m
Ø8/20 (m=2)
2
Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI +1.50xII N1u = 24.53 kN M2u = 0.00 kNm M3u = 42.60 kNm Mjerodavna kombinacija za posmik: 1.00xI+0.30xII -1.00xIII-0.30xIV T2u = -8.17 kN T3u = -0.51 kN M1u = -0.00 kNm εb/εa = -0.942/25.000 ‰ As1 = 2.01 cm² As2 = 0.00 cm² As3 = 0.00 cm² As4 = 0.00 cm² Asw = 0.00 cm²/m (m=2) [Odabrano Asw = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm²/m]
Postotak armiranja: 0.67%
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 25
Dimenzioniranje (drvo)
0 . 2 2
0 . 1 9
0 . 2 0
0 . 2 0
0 . 2 0
0 . 2 0
0 . 1 9
0 . 2 2
Kontrola stabilnosti Pogled: Krov 1
ŠTAP 885-179 Puno drvo crnogorica i bjelogorica - C24 Klasa uporabljivosti 1 EUROCODE
3
2
12
14
[cm]
T
FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREENJA 6. γ=0.20 KONTROLA NORMALNIH NAPONA (sluaj optereenja 6, na 129.6 cm od poetka štapa) Raunska uzduna sila N = -0.677 kN Poprena sila u pravcu osi 2 T2 = -0.351 kN Poprena sila u pravcu osi 3 T3 = -0.114 kN Moment savijanja oko osi 2 M2 ≈ 0.000 kNm Moment savijanja oko osi 3 M3 = -1.121 kNm KONTROLA NAPONA - TLAK I SAVIJANJE Vrsta optereenja: osnovno - srednjetrajno Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800 Parcijalni koef. za svojstva gradiva γm = 1.300 Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 2 Kh_2 = 1.046 Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 3 Kh_3 = 1.014 Faktor oblika (za pravokutni presjek) km = 0.700 Karakteristina tlana vrstoa fc,0,k = 21.000 MPa Raunska tlana vrstoa fc,0,d = 12.923 MPa Karakteristina vrstoa na savijanje fm,k = 24.000 MPa Raunska vrstoa na savijanje - os 2 fm,2,d = 15.443 MPa Raunska vrstoa na savijanje - os 3 fm,3,d = 14.974 MPa Relativna vitkost λrel,2 = 1.396 Relativna vitkost λrel,3 = 1.396 Normalni tlani napon σc,0,d = 0.040 MPa Moment otpora W3 = 392.00 cm3 Normalni napon savijanja oko osi 3 σm3,d = 2.860 MPa
σm3,d <= fm,3,d (2.860 <= 14.974) Iskorištenje presjeka je 19.1% TLAK I SAVIJANJE - VELIKA VITKOST Poetna imperfekcija βc = 0.200 Koeficijent k3 = 1.305 Koeficijent k2 = 1.584 Koeficijent kc,3 = 0.547 Koeficijent kc,2 = 0.429
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 26
(σc,0,d / (kc_2 x fc,0,d)) + km x (σm3,d / fm,3,d) +
+ σm2,d / fm,2,d <= 1 (0.141 <= 1) Iskorištenje presjeka je 14.1%
(σc,0,d / (kc_3 x fc,0,d)) + σm3,d / fm,3,d + + km x (σm2,d / fm,2,d) <= 1 (0.197 <= 1)
Iskorištenje presjeka je 19.7% KONTROLA POSMINIH NAPONA (sluaj optereenja 6, na 25.9 cm od poetka štapa) Poprena sila u pravcu osi 2 T2 = -1.493 kN Poprena sila u pravcu osi 3 T3 ≈ 0.000 kN KONTROLA NAPONA - POSMIK Vrsta optereenja: osnovno - srednjetrajno Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800 Parcijalni koef. za svojstva gradiva γm = 1.300 Karakteristini posmini napon fv,k = 2.500 MPa Raunska posmina vrstoa fv,d = 1.538 MPa Površina poprenog presjeka A = 168.00 cm2 Stvarni posmini napon(os 2) τ2,d = 0.133 MPa
τ2,d <= fv,d (0.133 <= 1.538) Iskorištenje presjeka je 8.7% DOKAZ STABILNOSTI ELEMENTA (sluaj optereenja 6, na 155.5 cm od poetka štapa) Raunska uzduna sila N = -0.492 kN Poprena sila u pravcu osi 3 T3 = -0.127 kN Moment savijanja oko osi 2 M2 ≈ 0.000 kNm Moment savijanja oko osi 3 M3 = -1.126 kNm DOKAZ BONE STABILNOSTI Vrsta optereenja: osnovno - srednjetrajno Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800 Parcijalni koef. za svojstva gradiva γm = 1.300 Razmak pridrajnih toaka okomitih na pravac osi 2 lef = 285.14 cm 5% fraktil modula E paralelno vlaknima E0.05 = 7400.0 MPa 5% fraktil modula posmika G G0.05 = 460.00 MPa Torzijski momenat inercije Itor = 3904.5 cm4 Moment inercije I2 = 2016.0 cm4 Moment otpora W3 = 392.00 cm3 Kritini napon izvijanja σm,crit = 145.49 MPa Relativna vitkost za izvijanje λrel = 0.406 Koeficijent k_krit = 1.000 Normalni napon savijanja oko osi 3 σm3,d = 2.872 MPa
σm,3,d <= k_krit x fm,3,d (2.872 <= 14.974) Iskorištenje presjeka je 19.2%
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 27
d = 0. 02 m
0 . 2 2
0 . 1 9
0 . 2 0
0 . 2 0
0 . 2 0
0 . 2 0
0 . 1 9
0 . 2 2
Kontrola stabilnosti Pogled: Krov 2
ŠTAP 885-1031 Puno drvo crnogorica i bjelogorica - C24 Klasa uporabljivosti 1 EUROCODE
3
2
12
14
[cm]
T
FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREENJA 6. γ=0.20 KONTROLA NORMALNIH NAPONA (sluaj optereenja 6, na 129.6 cm od poetka štapa) Raunska uzduna sila N = -0.677 kN Poprena sila u pravcu osi 2 T2 = -0.351 kN Poprena sila u pravcu osi 3 T3 = 0.114 kN Moment savijanja oko osi 2 M2 ≈ 0.000 kNm Moment savijanja oko osi 3 M3 = -1.121 kNm KONTROLA NAPONA - TLAK I SAVIJANJE Vrsta optereenja: osnovno - srednjetrajno Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800 Parcijalni koef. za svojstva gradiva γm = 1.300 Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 2 Kh_2 = 1.046 Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 3 Kh_3 = 1.014 Faktor oblika (za pravokutni presjek) km = 0.700 Karakteristina tlana vrstoa fc,0,k = 21.000 MPa Raunska tlana vrstoa fc,0,d = 12.923 MPa Karakteristina vrstoa na savijanje fm,k = 24.000 MPa Raunska vrstoa na savijanje - os 2 fm,2,d = 15.443 MPa Raunska vrstoa na savijanje - os 3 fm,3,d = 14.974 MPa Relativna vitkost λrel,2 = 1.396 Relativna vitkost λrel,3 = 1.396 Normalni tlani napon σc,0,d = 0.040 MPa Moment otpora W3 = 392.00 cm3 Normalni napon savijanja oko osi 3 σm3,d = 2.860 MPa
σm3,d <= fm,3,d (2.860 <= 14.974) Iskorištenje presjeka je 19.1% TLAK I SAVIJANJE - VELIKA VITKOST Poetna imperfekcija βc = 0.200 Koeficijent k3 = 1.305 Koeficijent k2 = 1.584 Koeficijent kc,3 = 0.547 Koeficijent kc,2 = 0.429
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 28
(σc,0,d / (kc_2 x fc,0,d)) + km x (σm3,d / fm,3,d) + + σm2,d / fm,2,d <= 1 (0.141 <= 1)
Iskorištenje presjeka je 14.1%
(σc,0,d / (kc_3 x fc,0,d)) + σm3,d / fm,3,d + + km x (σm2,d / fm,2,d) <= 1 (0.197 <= 1)
Iskorištenje presjeka je 19.7% KONTROLA POSMINIH NAPONA (sluaj optereenja 6, na 25.9 cm od poetka štapa) Poprena sila u pravcu osi 2 T2 = -1.493 kN Poprena sila u pravcu osi 3 T3 ≈ 0.000 kN KONTROLA NAPONA - POSMIK Vrsta optereenja: osnovno - srednjetrajno Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800 Parcijalni koef. za svojstva gradiva γm = 1.300 Karakteristini posmini napon fv,k = 2.500 MPa Raunska posmina vrstoa fv,d = 1.538 MPa Površina poprenog presjeka A = 168.00 cm2 Stvarni posmini napon(os 2) τ2,d = 0.133 MPa
τ2,d <= fv,d (0.133 <= 1.538) Iskorištenje presjeka je 8.7% DOKAZ STABILNOSTI ELEMENTA (sluaj optereenja 6, na 155.5 cm od poetka štapa) Raunska uzduna sila N = -0.492 kN Poprena sila u pravcu osi 3 T3 = 0.127 kN Moment savijanja oko osi 2 M2 ≈ 0.000 kNm Moment savijanja oko osi 3 M3 = -1.126 kNm DOKAZ BONE STABILNOSTI Vrsta optereenja: osnovno - srednjetrajno Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800 Parcijalni koef. za svojstva gradiva γm = 1.300 Razmak pridrajnih toaka okomitih na pravac osi 2 lef = 285.14 cm 5% fraktil modula E paralelno vlaknima E0.05 = 7400.0 MPa 5% fraktil modula posmika G G0.05 = 460.00 MPa Torzijski momenat inercije Itor = 3904.5 cm4 Moment inercije I2 = 2016.0 cm4 Moment otpora W3 = 392.00 cm3 Kritini napon izvijanja σm,crit = 145.49 MPa Relativna vitkost za izvijanje λrel = 0.406 Koeficijent k_krit = 1.000 Normalni napon savijanja oko osi 3 σm3,d = 2.872 MPa
σm,3,d <= k_krit x fm,3,d (2.872 <= 14.974) Iskorištenje presjeka je 19.2%
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 29
d = 0. 02 m
0 . 2 2
0 . 2 0
0 . 2 2
0 . 2 3
0 . 2 3
0 . 2 2
0 . 2 0
0 . 2 2
Kontrola stabilnosti Nivo: [3.10 m]
ŠTAP 179-1031 Puno drvo crnogorica i bjelogorica - C24 Klasa uporabljivosti 1 EUROCODE
3
2
12
14
[cm]
T
FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREENJA 6. γ=0.23 KONTROLA NORMALNIH I POSMINIH NAPONA (sluaj optereenja 6, poetak štapa) Raunska uzduna sila N = -1.530 kN Poprena sila u pravcu osi 2 T2 = -1.457 kN Poprena sila u pravcu osi 3 T3 ≈ 0.000 kN Moment savijanja oko osi 3 M3 = 1.178 kNm KONTROLA NAPONA - TLAK I SAVIJANJE Vrsta optereenja: osnovno - srednjetrajno Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800 Parcijalni koef. za svojstva gradiva γm = 1.300 Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 2 Kh_2 = 1.046 Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 3 Kh_3 = 1.014 Faktor oblika (za pravokutni presjek) km = 0.700 Karakteristina tlana vrstoa fc,0,k = 21.000 MPa Raunska tlana vrstoa fc,0,d = 12.923 MPa Karakteristina vrstoa na savijanje fm,k = 24.000 MPa Raunska vrstoa na savijanje - os 2 fm,2,d = 15.443 MPa Raunska vrstoa na savijanje - os 3 fm,3,d = 14.974 MPa Relativna vitkost λrel,2 = 2.374 Relativna vitkost λrel,3 = 2.374 Normalni tlani napon σc,0,d = 0.091 MPa Moment otpora W3 = 392.00 cm3 Normalni napon savijanja oko osi 3 σm3,d = 3.005 MPa
σm3,d <= fm,3,d (3.005 <= 14.974) Iskorištenje presjeka je 20.1% TLAK I SAVIJANJE - VELIKA VITKOST Poetna imperfekcija βc = 0.200 Koeficijent k3 = 2.744 Koeficijent k2 = 3.526 Koeficijent kc,3 = 0.218 Koeficijent kc,2 = 0.163
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 30
(σc,0,d / (kc_2 x fc,0,d)) + km x (σm3,d / fm,3,d) + + σm2,d / fm,2,d <= 1 (0.184 <= 1)
Iskorištenje presjeka je 18.4%
(σc,0,d / (kc_3 x fc,0,d)) + σm3,d / fm,3,d + + km x (σm2,d / fm,2,d) <= 1 (0.233 <= 1)
Iskorištenje presjeka je 23.3% KONTROLA NAPONA - POSMIK Vrsta optereenja: osnovno - srednjetrajno Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800 Parcijalni koef. za svojstva gradiva γm = 1.300 Karakteristini posmini napon fv,k = 2.500 MPa Raunska posmina vrstoa fv,d = 1.538 MPa Površina poprenog presjeka A = 168.00 cm2 Stvarni posmini napon(os 2) τ2,d = 0.130 MPa
τ2,d <= fv,d (0.130 <= 1.538) Iskorištenje presjeka je 8.5% DOKAZ BONE STABILNOSTI Vrsta optereenja: osnovno - srednjetrajno Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800 Parcijalni koef. za svojstva gradiva γm = 1.300 Razmak pridrajnih toaka okomitih na pravac osi 2 lef = 485.00 cm 5% fraktil modula E paralelno vlaknima E0.05 = 7400.0 MPa 5% fraktil modula posmika G G0.05 = 460.00 MPa Torzijski momenat inercije Itor = 3904.5 cm4 Moment inercije I2 = 2016.0 cm4 Moment otpora W3 = 392.00 cm3 Kritini napon izvijanja σm,crit = 85.535 MPa Relativna vitkost za izvijanje λrel = 0.530 Koeficijent k_krit = 1.000 Normalni napon savijanja oko osi 3 σm3,d = 3.005 MPa
σm,3,d <= k_krit x fm,3,d (3.005 <= 14.974) Iskorištenje presjeka je 20.1%
DIMENZIONIRANJE DRVENOG KROVIŠTA NA DIJELU OBJEKTA KATNOSTI Pr+1
Dimenzioniranje rogova drvenog krovišta na dijelu objekta katnosti Pr+1 nee se posebno provoditi s obzirom da je raspon krovišta identian kao i na prethodno dimenzioniranom krovištu.
Zakljuak:
Drveno krovište nad cijelim objektom izvesti e se od drvenih rogova presjeka 12/14 cm od drva crnogorice ili bjelogorice klase minimalno C24.
Rogovi se oslanjaju na nadzidnice presjeka 10/10 cm od istog drva.
Osni razmak rogova maksimalno 70 cm.
Projektant:
Andro Nazli, d.i.g.
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 31
2.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 1. OPE NAPOMENE Predmetni je projekt izraen sukladno Zakonu o gradnji (N.N. br. 153/13., 20/17,39/19,125/19), kojim su propisani temeljni zahtjevi za graevinu. Sve radove trebaju obavljati za to struno osposobljene osobe, uz stalni struni nadzor. Prije prelaska na iduu fazu radova, nuno je odobrenje nadzornog inenjera. Za svako odstupanje od projekta, te u sluaju nepredvienih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je duan u potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima vaeih normi, propisa i pravila struke. Za vrijeme izvoenja radova potrebna je stalna nazonost nadzornog inenjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni projektantski nadzor. 2. POSTIZANJE ZAHTIJEVANE GEOMETRIJE Od faze iskolenja objekta, preko svih faza izgradnje do završetka objekta, nuan je stalni geodetski nadzor. Tijekom graenja vršiti: − stalnu kontrolu geometrije svih elemenata i objekta kao cjeline − kontrolu osiguranja svih toaka − kontrolu postavljenih profila − kontrolu repera i poligonalnih toaka 3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI a Beton
Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju udovoljavati zahtjevima vaeih normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je duan izraditi plan betoniranja i nadzora, a sukladno istom uzorkovati i pravovremeno ispitivati uzorke betona. Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije. Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i planu betoniranja i nadzora, a u svemu sukladno s: - Tehnikim propisom za graevinske konstrukcije (NN 17/17), te svim prateim normama. Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlane vrstoe (marka betona) i to kao karakteristina vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1. Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upuuje norma HRN EN 206-1. Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvoaa betona korisniku moraju sadravati podatke prema normi HRN EN 206-1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjeeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava ovrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390. Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja graenja, dopuštena je samo uz poseban projekt tehnologije izvoenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima.
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 32
Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inenjer je duan izvijestiti Projektanta i Investitora. Nuna je njega ugraenog betona da se ne pojave štetne pukotine, a u svemu prema projektu betona, vaeim propisima i pravilima struke. b Betonski elik
Betonski elik treba udovoljavati zahtjevima vaeih propisa. Za elik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 elik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni elik – 1. dio: Opi zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2 elik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni elik – 2. dio: Tehniki uvjeti isporuke elika razreda A (prEN 10080-2:1999), nHRNEN 10080-3 elik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni elik – 3. dio: Tehniki uvjeti isporuke elika razreda B (prEN 10080-3:1999), nHRN EN 10080-4 elik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni elik – 4. dio: Tehniki uvjeti isporuke elika razreda C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080-5 elik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni elik – 5. dio: Tehniki uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mrea (prEN 10080-5:1999), nHRN EN 10080-6 elik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni elik – 6. dio: Tehniki uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999). Potvrivanje sukladnosti elika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka ZA norme nHRN EN 10080-1 i odredbama posebnog propisa. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava elika za armiranje odnosno elika za prednapinjanje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1. Preklopi se izvode prema odredbama normi HRN ENV 1992-1-1:2004. Sva armatura je iz elika B500B u obliku šipki ili mrea. Osobito poštivati projektom predviene razmake i zaštitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne moe zapoeti bez prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inenjera i njegove dozvole.
5. OSTALI RADOVI I MATERIJALI Svi materijali i proizvodi koji se ugrauju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih vaeih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale provode tekua i kontrolna ispitivanja, odnosno prilau atesti isporuitelja. Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim strunim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora. Za vrijeme izvoenja radova potreban je stalni struni nadzor.
Projektant:
Andro Nazli, d.i.g.
ODRAVANJE I ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE na k..z. 5275, k.o. Split NA-02/20, Split, svibanj 2020. g. 33
2.5. GRAFIKI PRILOG – plan pozicija Tlocrt prizemlja
Projektant: