GlGGllGlo oooria Fuertes era gran i era xiqueta. Com unria Fuertes 1 GlGGllGlo oooria Fuertes era gran
GlGGllGlo oooria Fuertes era gran i era xiqueta. Com unria Fuertes 1 GlGGllGlo oooria Fuertes era gran
GlGGllGlo oooria Fuertes era gran i era xiqueta. Com unria Fuertes 1 GlGGllGlo oooria Fuertes era gran
GlGGllGlo oooria Fuertes era gran i era xiqueta. Com unria Fuertes 1 GlGGllGlo oooria Fuertes era gran

GlGGllGlo oooria Fuertes era gran i era xiqueta. Com unria Fuertes 1 GlGGllGlo oooria Fuertes era gran

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GlGGllGlo oooria Fuertes era gran i era xiqueta. Com unria Fuertes 1 GlGGllGlo oooria Fuertes era...

 • 1

  GlGlGlGlooooria Fuertes era gran i era xiqueta. Com unria Fuertes era gran i era xiqueta. Com unria Fuertes era gran i era xiqueta. Com unria Fuertes era gran i era xiqueta. Com unaaaa director director director directoraaaa de teat de teat de teat de teatre, re, re, re, alçava alçava alçava alçava el teló, movia les bambalines i manejava els personatges, el teló, movia les bambalines i manejava els personatges, el teló, movia les bambalines i manejava els personatges, el teló, movia les bambalines i manejava els personatges, que són les paraules. que són les paraules. que són les paraules. que són les paraules. Després,Després,Després,Després, les llançava a l'escenari: unes les llançava a l'escenari: unes les llançava a l'escenari: unes les llançava a l'escenari: unes vegades amb doble sentit, altres retallades o afegides, però vegades amb doble sentit, altres retallades o afegides, però vegades amb doble sentit, altres retallades o afegides, però vegades amb doble sentit, altres retallades o afegides, però sempre amb força. Així arribava fins a nosaltres i ens feia sempre amb força. Així arribava fins a nosaltres i ens feia sempre amb força. Així arribava fins a nosaltres i ens feia sempre amb força. Així arribava fins a nosaltres i ens feia assassassassaborir poemes dolços o amargs, breus o llargs, i paraula a aborir poemes dolços o amargs, breus o llargs, i paraula a aborir poemes dolços o amargs, breus o llargs, i paraula a aborir poemes dolços o amargs, breus o llargs, i paraula a paraula, calavparaula, calavparaula, calavparaula, calavenenenen en el en el en el en el nostre nostre nostre nostre cor. Diuen els crítics que “escriu com cor. Diuen els crítics que “escriu com cor. Diuen els crítics que “escriu com cor. Diuen els crítics que “escriu com ningú (perquè no s'assembla a ningú). El seu estil difícilment cap en ningú (perquè no s'assembla a ningú). El seu estil difícilment cap en ningú (perquè no s'assembla a ningú). El seu estil difícilment cap en ningú (perquè no s'assembla a ningú). El seu estil difícilment cap en etiquetes i classificacions”etiquetes i classificacions”etiquetes i classificacions”etiquetes i classificacions”

  GLORIA FUERTES VIVIA DEL CONGLORIA FUERTES VIVIA DEL CONGLORIA FUERTES VIVIA DEL CONGLORIA FUERTES VIVIA DEL CONTE,TE,TE,TE,

  LLUITAVA I RESAVA PER LA PAULLUITAVA I RESAVA PER LA PAULLUITAVA I RESAVA PER LA PAULLUITAVA I RESAVA PER LA PAU....

 • 2

  Si es posibleSi es posibleSi es posibleSi es posible “Lo deseo, me gustaría, hacer una obra de arte. No con la pluma (otro libro). No con el pincel (otro cuadro). No con el piano (otra música). No con el acero (otra vía). Hacer una obra de arte con mi vida.”

  GlGlGlGlooooria Fuertes va nria Fuertes va nria Fuertes va nria Fuertes va nààààixer a Madridixer a Madridixer a Madridixer a Madrid,,,, e e e ellll 1917 1917 1917 1917,,,, en una família humil. en una família humil. en una família humil. en una família humil. Era una Era una Era una Era una xiqueta xiqueta xiqueta xiqueta alegre i des de alegre i des de alegre i des de alegre i des de menuda menuda menuda menuda va voler escriure, però va voler escriure, però va voler escriure, però va voler escriure, però la falta de mitjans la portla falta de mitjans la portla falta de mitjans la portla falta de mitjans la portàààà a treballar a treballar a treballar a treballar enviant cartes o enviant cartes o enviant cartes o enviant cartes o comptcomptcomptcomptant ous en una fàbrica. La seant ous en una fàbrica. La seant ous en una fàbrica. La seant ous en una fàbrica. La seuuuua mare la matricula mare la matricula mare la matricula mare la matriculàààà en en en en l'Institl'Institl'Institl'Institut d'Educació Professional de la Dona, on va rebre la ut d'Educació Professional de la Dona, on va rebre la ut d'Educació Professional de la Dona, on va rebre la ut d'Educació Professional de la Dona, on va rebre la formació que llavors es considerava necessària per a una formació que llavors es considerava necessària per a una formació que llavors es considerava necessària per a una formació que llavors es considerava necessària per a una futura mestressa de casa: cuina, futura mestressa de casa: cuina, futura mestressa de casa: cuina, futura mestressa de casa: cuina, tindre cura dels infantstindre cura dels infantstindre cura dels infantstindre cura dels infants, , , , costuracosturacosturacostura, etc. Amb quinze anys, etc. Amb quinze anys, etc. Amb quinze anys, etc. Amb quinze anys,,,, mor mor mor mor sa sa sa sa mare. La Guerra Civilmare. La Guerra Civilmare. La Guerra Civilmare. La Guerra Civil ddddeeeespréssprésspréssprés canvia canvia canvia canviaràràràrà la se la se la se la seuuuua va va va vida: la pèrdua del seu ida: la pèrdua del seu ida: la pèrdua del seu ida: la pèrdua del seu nnnnóvio óvio óvio óvio i les i les i les i les seseseseuuuues pròpies experiències marquen el seu caràcter pacifista. es pròpies experiències marquen el seu caràcter pacifista. es pròpies experiències marquen el seu caràcter pacifista. es pròpies experiències marquen el seu caràcter pacifista. En 1939 escriu el seu primer relat per a En 1939 escriu el seu primer relat per a En 1939 escriu el seu primer relat per a En 1939 escriu el seu primer relat per a xiquets i xiquetes xiquets i xiquetes xiquets i xiquetes xiquets i xiquetes i i i i l’l’l’l’envia al setmanari envia al setmanari envia al setmanari envia al setmanari ““““MaravillasMaravillasMaravillasMaravillas””””, on , on , on , on el publiquen el publiquen el publiquen el publiquen i on entrarà a i on entrarà a i on entrarà a i on entrarà a treballar com a editora durant treballar com a editora durant treballar com a editora durant treballar com a editora durant deu anys. De 1940 adeu anys. De 1940 adeu anys. De 1940 adeu anys. De 1940 allll 1955 1955 1955 1955 publica molts contes en publica molts contes en publica molts contes en publica molts contes en aquesta revista, aquesta revista, aquesta revista, aquesta revista, així com en la revista així com en la revista així com en la revista així com en la revista ““““PelayoPelayoPelayoPelayo””””. En els anys 50 va iniciar una fulgurant carrera . En els anys 50 va iniciar una fulgurant carrera . En els anys 50 va iniciar una fulgurant carrera . En els anys 50 va iniciar una fulgurant carrera literària que la va portar a obtenir eliterària que la va portar a obtenir eliterària que la va portar a obtenir eliterària que la va portar a obtenir ellll 1961 una beca Fulbright 1961 una beca Fulbright 1961 una beca Fulbright 1961 una beca Fulbright per ensenyar literatura espanyola a la Univeper ensenyar literatura espanyola a la Univeper ensenyar literatura espanyola a la Univeper ensenyar literatura espanyola a la Universitat de rsitat de rsitat de rsitat de Pensylvania. A mitjanPensylvania. A mitjanPensylvania. A mitjanPensylvania. A mitjans delss delss delss dels anys 70 anys 70 anys 70 anys 70,,,, va col va col va col va col····laborar activament laborar activament laborar activament laborar activament en diversos programes infantils de TVE en diversos programes infantils de TVE en diversos programes infantils de TVE en diversos programes infantils de TVE comcomcomcom““““UUUUn globn globn globn globoooo, dos , dos , dos , dos globglobglobgloboooos, tres globs, tres globs, tres globs, tres globoooossss”””” i i i i ““““La cometa blancaLa cometa blancaLa cometa blancaLa cometa blanca““““que la van convertir que la van convertir que la van convertir que la van convertir definitivament en la poetdefinitivament en la poetdefinitivament en la poetdefinitivament en la poetessaessaessaessa dels dels dels dels xiquets xiquets xiquets xiquets i de les xiquetes i de les xiquetes i de les xiquetes i de les xiquetes. A . A . A . A partir d'aquestpartir d'aquestpartir d'aquestpartir d'aquestoooos anyss anyss anyss anys,,,, l'activitat de Gl l'activitat de Gl l'activitat de Gl l'activitat de Glooooria Fria Fria Fria Fueueueuertes és rtes és rtes és rtes és imparable: lectures, recitals, homenatges, sempre prop delsimparable: lectures, recitals, homenatges, sempre prop delsimparable: lectures, recitals, homenatges, sempre prop delsimparable: lectures, recitals, homenatges, sempre prop dels més menuts i menudes, i publicamés menuts i menudes, i publicamés menuts i menudes, i publicamés menuts i menudes, i publica contínuament, tant poesia contínuament, tant poesia contínuament, tant poesia contínuament, tant poesia infantil com d'adultsinfantil com d'adultsinfantil com d'adultsinfantil com d'adults, , , , Va morir al 1998.Va morir al 1998.Va morir al 1998.Va morir al 1998.

  Poema al noPoema al noPoema al noPoema al no “No a la tristeza. No al dolor. No a la pereza. No a la usura. No a la envidia. No a la incultura. No a la violencia. No a la injusticia. No a la guerra. Sí a la paz. Sí a la alegría. Sí a la amistad.”

  De la seDe la seDe la seDe la seuuuua obra per a adults destaquena obra per a adults destaquena obra per a adults destaquena obra per a adults destaquen:::: "Poesí"Poesí"Poesí"Poesía ignorada"a ignorada"a ignorada"a ignorada" (19 (19 (19 (1950), 50), 50), 50), "Aconse"Aconse"Aconse"Aconsejojojojo beber hilobeber hilobeber hilobeber hilo"""" (1954), i (1954), i (1954), i (1954), i "Poeta de gu"Poeta de gu"Poeta de gu"Poeta de guaaaardia"rdia"rdia"rdia" (1980).(1980).(1980).(1980).