Gmina Ostrów Wielkopolski dodatek

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Gmina Ostrów Wielkopolski dodatek

 • Due pienidze od Unii Europejskiej

  Szanowni Mieszkacygminy OstrwWielkopolski!Gorcy przedwyborczy okres sprawia,e niektrym puszczaj nerwy i grbior emocje, nie fakty. Jaskrawymprzykadem takiej dziaalnoci jestgazetka kolportowana na terenienaszej gminy, jako rzekome pismoklubu radnych niezalenych. Toewidentny przykad czarnej propagan-dy, ktra ma jeden cel: przysonisukcesy gminy i zdyskredytowa jejwadze. W tym celu mieszkacomprzedstawia si wyrwane z kontekstuinformacje, cyfry, dziwne tabelki,niesprawdzone informacje i na tejpodstawie prbuje si wycigazupenie nieuprawnione wnioski.

  Jako wodarze gminy nie uchylamy siprzed polemik, a nawet krytyk - jelis do niej realne podstawy. Chtniepodejmiemy dyskusj, by wsplniewypracowa najlepsze metody rozwo-ju gminy, ktra jest przecie naszymwsplnym dobrem. Nie moemy sijednak zgodzi, by obraz naszej gminyksztatoway w wiadomoci odbior-cw kamstwa i manipulacje bdcewyrazem czyich niespenionychambicji.

  Naszym zadaniem jest nie tylko dobrzerzdzi gmin, ale take rzetelnie iprawdziwie informowa o tym, co sidzieje na jej terenie. Zatem niechprzemwi fakty, a ich interpretacj iocen pozostawiamy spoeczestwunaszej gminy.

  Piotr Kuroszczykwjt gminy Ostrw Wielkopolski

  Piotr niegowskiprzewodniczcy Rady

  Gminy Ostrw Wielkopolski

  Aby utrzyma wysoki poziom inwestycji, gmina musi sprawnie poszukiwa zewntrz-nych rde finansowania i ma na tym polu spore sukcesy. Gmina Ostrw Wielkopol-ski pozyskaa w cigu ostatnich lat z Unii Europejskiej prawie 15 mln z.

  Zdecydowanie najwicej pozyskano na budow kanalizacji sa-nitarnej - cznie prawie 6 mln z. Pooono kilkadziesit kilo-metrw kanalizacji sanitarnej w: Czekanowie, Lamkach, Za-charzewie, wieligowie, Gorzycach Wielkich, Saborowicach.Na wietlice wiejskie zdobyto ponad 2,2 mln z, ktre pozwo-liy wybudowa nowe, dokoczy budowy i zmo-dernizowa kilkanacie sal wiejskich w:Gorzycach Wielkich, Czekanowie.Lewkowie, Wtrku, Karskach,Lamkach, Kotajewie,Chruszczynach, koci-nach, Sadowiu, Topoli Ma-ej, Nowych Kamienicach,Smardowskich Olendrach, Bi-niewie, Szczurach czy Grznie orazGminny Orodek Kultury w Wysoc-ku Wielkim.Zmodernizowano kilkadziesit kilome-trw drg i chodnikw. Zmodernizowanowiele linii owietleniowych.Na drogi gmina zdobya ponad 1,1 mln z.Pozwolio to utwardzi nawierzchnie drg w:Sobtce, Grznie, Franklinowie, Wysocku Wiel-

  kim, Saborowicach, Czekanowie, kocinach, Wtrku, Go-rzycach Wielkich, Radziwiowie, Kwiatkowie.W gminie dziki unijnym pienidzom m.in. wybudowano salsportow w Gorzycach Wielkich, place zabaw. W minionym roku w gminie Ostrw Wielkopolski realizowa-nych byo osiem projektw, dofinansowanych unijnymi pie-

  nidzmi. To inwestycje w ramach programu ,,Odno-wa wsi - rozbudowa i modernizacja wietlic wiej-

  skich w: Topoli Maej, Olendrach Smardow-skich i Mazurach. Zostay take zrealizowa-

  ne przedsiwzicia w ramach programu,,Kapita ludzki: ,,Podajmy sobie rce,,,Uczenie si przez cae ycie (dwaprojekty), ,,Z zabaw przez wiat,,,Nowe umiejtnoci - nowe moli-woci. Ich warto wyniosa niemal

  1,5 mln z.W tym roku w zwizku z podpisanymi ju

  umowami realizowane bd inwestycje dofinan-sowane przez UE. To m.in. budowa kanalizacji w Lam-kach, wieligowie i Zacharzewie, rozbudowane zostan

  wietlice w Daniszynie, Sobtce, Bo-rowcu i Cegach.

  DochdronieOd 2009 rokudochody wasnesamorzdu w przeli-czeniu na jednegomieszkaca gminyOstrw Wielkopolskistale rosn, osigajcponad 1015 zw roku 2012.Dynamik wzrostuobrazuje wykresobok.

  Stabilna, dobrze rozwijajca si gminaGmina Ostrw Wielkopolski rozwija si spokojnie i systematycznie. Umiemy dobrzepozyskiwa pienidze ze rde zewntrznych i potrafimy je wykorzysta na potrzebneinwestycje. A to wszystko przy niskich kosztach funkcjonowania administracji.

  Przez ostatnie lata na modernizacje i rnegorodzaju inwestycje w gminie Ostrw Wielko-polski wydano okoo 60 milionw zotych.W tej liczbie jest niemal 15 milionw pozy-skanych z funduszy unijnych. Ten bardzo do-bry wynik zaowocowa tym, e gmina OstrwWielkopolski, jako jedyny samorzd z regio-nu Wielkopolski, znalaza si na wysokim, set-nym miejscu na prawie 1 600 gmin wiejskich,w prestiowym rankingu Rzeczpospolitej.W kolejnym rankingu Rzeczpospolitej stwier-dzono autorytatywnie, e w przeliczeniu na jed-nego mieszkaca gmina Ostrw Wielkopolskima najnisze koszty administracyjne w powie-cie ostrowskim i jedne z najniszych w caejWielkopolsce.Te dwa niezalene zestawienia stawiaj gmin Ostrw Wiel-kopolski wrd najlepiej wykorzystujcych fundusze unijnegmin w Polsce i daj obraz gminy zaradnej, stabilnej, dobrze iszybko rozwijajcej si.

  Bo taka wanie jest dzi gmina Ostrw Wielkopolski, dzikipracy wielu ludzi: sotysw, samorzdowcw, rady gminy,urzdnikw, pracownikw placwek owiatowych oraz wadzgminy. I nie zmieni tego kolportowanie adnych kamstw.

  Sala gimnastyczna w Gorzycach Wielkich

 • Jedynaw rankinguGmina Ostrw Wielkopolski jako jedynagmina wiejska z Wielkopolski znalaza siw rankingu ,,Rzeczpospolitej pod wzgl-dem iloci pienidzy pozyskanych z UE nainwestycje. W gminie nadal s realizowa-ne przedsiwzicia, wspierane kas zBrukseli.

  Ranking ,,Europejski sa-morzd gazety ,,Rzecz-pospolita ukaza si wlipcu. W kategorii gminwiejskich pod wzgldempozyskiwania funduszyunijnych znalaza si gmina Ostrw Wielkopolski. W rankingugmina jest na setnym miejscu. Biorc pod uwag prawie 1600gmin wiejskich w caej Polsce, jest to wysoka lokata. Poza tym,w rankingu w tej kategorii gmina Ostrw Wielkopolski jestwymieniana jako jedyna gmina wiejska z wojewdztwa wielko-polskiego.Jeszcze w minionym roku, pomimo kocwki unijnego rozdania,udao nam si, wadzom gminy, pozyska dofinansowanie unijnedo kilku projektw. Jesieni minionego roku gmina podpisaa trzyumowy, na realizacj ktrych pozyskaa ponad 2 mln z. Dotyczy-y one: budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Lamki-Zacharzew- wieligw, termomodernizacji sali gimnastycznej wSobtce oraz rozbudowy i modernizacji wietlicy wiejskiej w Da-niszynie. W tym roku - ze starego rozdania - pozyskano pienidzena modernizacj wietlic wiejskich w: Borowcu (gdzie bdzie re-mont kuchni i zostanie do niej zakupione wyposaenie) i w Ce-gach. GOPS wsplnie z PCPR realizuje tzw. projekt mikki, skie-rowany do osb niepenosprawnych.Obecnie gmina przygotowuje si do pozyskiwania pienidzy wnowym unijnym rozdaniu, liczc na wsparcie remontw drgczy kanalizacji sanitarnej w Sobtce.

  Bezpieczne kredyty

  NIK swoje,dzieci swojeNIK uznaa, e budowa placw zabaw niejest profilaktyk antyalkoholow. Gminnakomisja bya innego zdania. A co na tentemat myl dzieci korzystajce z placwzabaw? Nietrudno si domyli.

  Podczas kontroli NIK zarzucia gminie, e ze rodkw zopat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych wy-datkowano kwot 85498, 58 z na realizacj zada innychni zwizanych z profilaktyk i rozwizywaniem proble-mw alkoholowych.Kwota ta zostaa wydana na zakup urzdze na placach za-baw dla dzieci w kilku miejscowociach gminy. Nasza gmin-na komisja uwaaa, e stworzenie mieszkacom warunkwdo spdzania wolnego czasu z dziemi na wsplnej zabawiejest dziaaniem profilaktycznym - NIK miaa inne zdanie.Osdcie Pastwo sami, kto mia racj. Miejmy nadziej,e chocia dzieci w Kwiatkowie s zadowolone i si umie-chaj podczas zabawy.

  Owiatowe zmiany

  Nawet tak due rodki zewntrzne nie wystarczaj na zaspokojenie potrzeb inwe-stycyjnych gminy. Niemal 20 mln z zostao wydanych na przedsiwzicia z poy-czek i kredytw, ktre s teraz spacane w bezpiecznym dla gminnych finanswtempie i zakresie.

  Na dzie 30 czerwca 2014 r. zobowizania dugotermi-nowe gminy Ostrw Wielkopolski wynosiy 16601587,12 z, co stanowi okoo 35% budetu gminy, przy do-puszczalnym poziomie do 60%. Sporzdzona prognozaspat gminy zakada bezpieczny i stabilny poziom regulo-wania zobowiza, ktry nie zakci poziomu przyszychplanowych inwestycji. Dlatego nie s prawd rozpo-wszechniane od niedawna informacje, jakoby gminie gro-zia w przyszych latach inwestycyjna zapa, miao za-brakn pienidzy na budow nowych drg, remonty wszkoach itp. To kamstwo, o czym najlepiej przekonujliczby zawarte w poniszej tabelce.

  Tylko w tym roku obecny samorzd gminy Ostrw Wiel-kopolski pozyska dofinansowanie zewntrzne na kwot:2508936 z. To z tych pienidzy, pozyskanych dzikioperatywnoci wadz gminy, wybudowana zostanie ka-nalizacja w Lamkach za 1075971 z, rozbudowane zo-stan wietlice wiejskie w: Daniszynie za 500000 z, Bo-rowcu - za 195335 z, Cegach 108630 z, wykonanyzostanie remont i termomodernizacja hali sportowej wSobtce za 500000 z czy modernizacja drogi Saboro-wice - Bdzieszyn za 129000 z. Do wymienionychrodkw w budecie zplanowany jest wkad wasny, kt-ry wynosi okoo 50% wartoci inwestycji.

  Dobrym przykadem pozytywnych zmian zachodzcych w gminie Ostrw Wielkopol-ski jest sie placwek owiatowych.

  Cieszymy si i jestemy dumni, e w ostatnich latachduo pienidzy przeznaczylimy na budow i moderni-zacj przedszkoli. Efektem tego rodzaju dziaalnoci jestfakt, e kade dziecko z terenu naszej gminy moe uczsz-cza do przedszkola - niemal wszystkie s odnowione idobrze wyposaone.Wiele milionw zotych wydano z budetu gminy na na-

  sze szkoy, dziki czemu nasze dzieci mog si uczy wbardzo dobrych warunkach.W ostatnich latach w gminie Ostrw Wielkopolski wy-budowano 5 zupenie nowych sal gimnastycznych w: Go-rzycach Wielkich, Lewkowie, Wtrku, Topoli Maej, Da-niszynie. Powstay 3 boiska typu Orlik w: GorzycachWielkich, Sobtce, Wysocku Wielkim.

  Sala Szkoy Podstawowej we Wtrku

  ROK PLANOWANE SPATY PLANOWANE WSKANIK SPAT KREDYTW I POflYCZEK DOCHODY ZADUflENIA DO DOCHODW

  2014 3187735 48239050, 77 6,61%*

  2015 6 703156, 52 48739807, 48 13,75%*

  2016 4403749 47023239, 00 9,37%

  2017 4400320 47508061, 00 9,26%

  2018 3241360 48795240, 00 6,64%

  2019 2331300 49172061, 00 4,74%

  2020 4603 800 50359240, 00 9,14%

  * - wskanik ten po wyczeniu z art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku O finansach publicznychwynosi: w roku 2014 - 5,98%, a