Click here to load reader

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018mgopsbiecz.pl/data/documents/Gminny_program_wspierania_rodziny_na... · Strona | 5 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Gminny Program Wspierania Rodziny na lata...

Strona | 1

Zacznik do uchway nr ./2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia . 2016r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

BIECZ 2016

Strona | 2

Rozdzia I WPROWADZENIE

Rodzina stanowi integraln cz spoeczestwa, stanowi jego najmniejsz , a zarazem podstawow komrk. Jest najwaniejsz grup spoeczn. Rodzina jest pierwszym i podstawowym rodowiskiem wychowawczym dziecka. To ono tutaj nabywa wiedzy o otaczajcym je wiecie, panujcych midzy ludmi stosunkach. Uczy si wyraa swoje uczucia (lk, obawa, zadowolenie, gniew) oraz wartociowania co jest dobre, a co ze. Wychowuj si w niej kolejne pokolenia, ktre w pniejszym okresie swojego ycia kreuj spoeczestwo. Rodzina ksztatuje osobowo modego pokolenia, postaw spoeczn i wyznacza koleje jego losu. Dlatego tak wane jest zachowanie prawidowych rl spoecznych. Tylko zdrowa rodzina jest warunkiem wykreowania modego pokolenia, ktre bdzie miao poczucie wasnej wartoci, aspiracji, empatii jak rwnie bdzie baz do budowania kolejnej prawidowo funkcjonujcej najmniejszej komrki spoecznej.

Rozpad rodziny, niewydolno wychowawcza, zanikanie poczucia bezpieczestwa, narastanie konfliktw powoduj wzrost zjawisk negatywnych, ktre wymagaj ingerencji z zewntrz angaujc siy i rodki spoeczne. Dugoletnie przebywanie rodziny w sytuacji kryzysowej moe spowodowa cakowite zerwanie wizi rodzinnych i umieszczenie dzieci w pieczy zastpczej. Majc na wzgldzie fakt, e rodzina biologiczna jest najbardziej sprzyjajc w prawidowym rozwoju dziecka naley zadba o to, aby ono jak najduej w niej pozostao. Dlatego naley wspiera rodzin, aby prawidowo wykonywaa swoje funkcje. Naley podj prac z rodzin w jej najbliszym otoczeniu i w rnorodnych formach rodowiskowych bez potrzeby odrywania dziecka od rodziny. Wszelkie dziaania powinny by prowadzone za zgod rodziny i jej aktywnym zaangaowaniem, uwzgldniajc zasad pomocniczoci. Chodzi tutaj o obustronny wysiek zarwno czonkw rodziny jak i pracownikw instytucji pomocy spoecznej ( pracownik socjalny, asystent rodziny) zmierzajcy do przywrcenia naturalnych wizw i normalizacji ycia rodzinnego. W swoich dziaaniach pracownicy socjalni, asystenci rodziny maj za zadanie wspieranie i wspomaganie, a nie zastpowanie rodzicw w wypenianiu ich funkcji opiekuczo wychowawczych.

Jednym z nowatorskich rozwiza w systemie pomocy spoecznej jest moliwo zatrudnienia asystenta rodziny do pracy na rzecz rodzin przeywajcych trudnoci w wypenianiu funkcji opiekuczo wychowawczej. Rola asystenta rodziny polega na caociowym wspieraniu rodziny wychowujcej dzieci zagroone wykluczeniem spoecznym, poprzez zmian stosunku osb w rodzinie do wasnej sprawnoci, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we wasne siy, a take pomoc w wykonywaniu najprostszych czynnoci, skadajcy si na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Dziaania asystenta rodziny maj wspomaga rozwj kompetencji wszystkich czonkw rodziny tj. rodzicw, dzieci, czemu suy indywidualne podejcie do rodziny i jej problemw.

W tym miejscu naley jednoznacznie powiedzie, e asystent rodziny nie przejmuje dziaa za rodzin, jedynie wspiera j w wykonywaniu okrelonych obowizkw jak i rwnie w podjtych

Strona | 3

dziaaniach, pokazuje jakie efekty przyniesie ich praca oraz ukierunkowuje te dziaania w taki sposb, aby przyniosy one zamierzone efekty.

Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i rnorodnej pomocy specjalistycznej spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkowa bdzie rnorodnymi konsekwencjami, ktrymi najbardziej zagroone bd dzieci. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunkw rozwoju dzieci, modziey oraz ksztatowania wartoci i norm zwizanych z ich wychowaniem.

Aby mc kompleksowo wspiera rodziny naley stworzy program wspierania rodziny, ktrego realizacja naley do zada wasnych gminy.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 jest spjny ze:.

Strategi Rozwizywania Problemw Spoecznych w Bieczu 2016-2021 oraz Gminnym Programem Przeciwdziaania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021

Podstawa prawna dziaa:

1. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj, Dz.U. z 2015 r. , poz 332 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej reguluje zasady i formy wspierania rodziny przeywajcej trudnoci w wypenianiu funkcji opiekuczo-wychowawczych oraz sprawowania pieczy zastpczej.

2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zmianami)

3. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1390 ze zmianami),

4. ustawy z dnia 26 padziernika 1982r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1286 ze zmianami),

Zgodnie z ustaw gwnym celem jest dobro dzieci postrzegane, jako zapewnienie moliwoci wsparcia, w szczeglnoci ochrony i pomocy ze strony dorosych, rodowiska rodzinnego oraz we wszystkich wymiarach jej spoecznego funkcjonowania, niezalenie od sytuacji materialnej, posiadanych zasobw czy trudnoci co stanowi priorytet polityki spoecznej Gminy Biecz .

Aby pomoc dla rodziny przeywajcej trudnoci w opiekowaniu si i wychowywaniu dzieci oraz ochronie dzieci bya skuteczna niezbdna jest wsppraca wszystkich osb, instytucji i organizacji pracujcych z dziemi i rodzicami. Na podstawie ustawy naley uwzgldni podmiotowo dziecka do:

1) wychowania w rodzinie, a w razie koniecznoci wychowywania dziecka poza rodzin do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastpczej, jeli jest to zgodne z dobrem dziecka;

2) powrotu do rodziny;

3) utrzymywania osobistych kontaktw z rodzicami, z wyjtkiem przypadkw, w ktrych sd zakaza takich kontaktw;

4) stabilnego rodowiska wychowawczego;

Strona | 4

5) ksztacenia, rozwoju uzdolnie, zainteresowa i przekona oraz zabawy i wypoczynku;

6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego ycia;

7) ochrony przed arbitraln lub bezprawn ingerencj w ycie dziecka;

8) informacji i wyraania opinii w sprawach, ktre go dotycz, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzaoci;

9) ochrony przed poniajcym traktowaniem i karaniem;

10) poszanowania tosamoci religijnej i kulturowej;

11) dostpu do informacji dotyczcych jego pochodzenia.

Zgodnie z zapisami ustawy zadania wspierania rodziny i systemu pieczy zastpczej nale do zada wasnych gminy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programw wspierania rodziny;

2) tworzenie moliwoci podnoszenia kwalifikacji przez asystentw rodziny;

3) tworzenie oraz rozwj systemu opieki nad dzieckiem, w tym placwek wsparcia dziennego przeywajc trudnoci w wypenianiu funkcji opiekuczo-wychowawczych przez:

a) zapewnienie rodzinie przeywajcej trudnoci wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostpu do specjalistycznego poradnictwa,

b) organizowanie szkole i tworzenie warunkw do dziaania rodzin wspierajcych,

c) prowadzenie placwek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;

4) finansowanie:

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentw rodziny,

b) kosztw zwizanych z udzielaniem pomocy, o ktrej mowa w art. 29 ust. 2,ponoszonych przez rodziny wspierajce;

5) wspfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastpczej, rodzinnym domu dziecka, placwce opiekuczo-wychowawczej, regionalnej placwce opiekuczo-terapeutycznej lub interwencyjnym orodku preadopcyjnym;

6) sporzdzanie sprawozda rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich waciwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o ktrym mowa w art. 187 ust. 3;

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagroonej kryzysem lub przeywajcej trudnoci w wypenianiu funkcji opiekuczo-wychowawczej, zamieszkaego na terenie gminy.

Podmiotem realizujcym na poziomie gminy jest Orodek Pomocy Spoecznej w Grybowie, gdzie podstawowym zadaniem jest bezporednie organizowanie i wykonywanie zada zwizanych z zaspokajaniem potrzeb osb i rodzin pozostajcych w trudnej sytuacji yciowej poprzez rozpoznanie tych potrzeb, bezporednie i porednie udzielanie wiadcze w formie pieninej, rzeczowej, usugowej i instytucjonalnej.

Pomoc powinna koncentrowa si na wspieraniu osb i rodzin wymagajcych wsparcia w osigniciu moliwie penej aktywnoci spoecznej, a take wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoci do penego i samodzielnego funkcjonowania w spoeczestwie.

Strona | 5

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 wyznacza priorytety i cele do realizacji oraz wskazuje na przebieg procesu monitorowania programu.

Rozdzia II Diagnoza sytuacji rodzin w Gminie Biecz

Diagnoza lokalna dotyczca dysfunkcyjnoci rodzin w zakresie penienia funkcji opiekuczo- wychowawczych zostaa dokonana na podstawie danych Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Bieczu.

Gmin Biecz na koniec 2014 roku zamieszkiwao 17 000 osb w tym 8 389 mczyzn i 8 611 kobiet. Od 2011 roku notowany jest spadek liczby mieszkacw.

Struktura ludnoci Gminy w podziale na pe w latach 2011-2014

jm 2011 2012 2013 2014

ogem osoba 17095 17052 17012 17000

mczyni osoba 8401 8384 8380 8389

% 49,14% 49,17% 49,26% 49,35%

kobiety osoba 8694 8668 8632 8611

% 50,86% 50,83% 50,74% 50,65%

rnica 1,71% 1,67% 1,48% 1,31% rdo: Bank Danych Lokalnych

Uredniony wskanik gstoci zaludnienia dla wszystkich soectw Gminy Biecz ksztatuje si na poziomie 173 osb na km , jest znacznie wikszy od wielkoci tego wskanika dla powiatu (ok.113 osb na km ).

Jest znacznie niszy od redniej gstoci zaludnienia wojewdztwa maopolskiego, liczcej okoo 221 osb/km2, oraz wyszy od gmin wiejskich wojewdztwa (rednio 111 osb/1km2).

Analizujc struktur mieszkacw Gminy ze wzgldu na wiek (na podstawie danych statystycznych za 2014 r.) naley zauway, e oprcz pokolenia wyu demograficznego z lat 70-tych i pierwszej poowy lat 80-tych XX wieku (osoby w wieku 30-40 lat) duy udzia w strukturze wiekowej ludnoci maj ludzie modzi w wieku 25-29 lat,30-34 oraz 35-39 lat. Porwnanie struktury wiekowej1 mieszkacw Gminy Biecz z sytuacj w powiecie gorlickim i wojewdztwie maopolskim pozwala zauway bardzo korzystne dla gminy zjawisko: udzia w strukturze ludnoci mieszkacw w grupach wiekowych 10-14 i 15-19 lat jest znaczco wyszy, ni w porwnywanych jednostkach administracyjnych.

1 BDL GUS(2014)

Strona | 6

Z informacji MGOPS w Bieczu w 2015 roku, wynika ,i wydano decyzje administracyjne przyznajce wiadczenie dla 1035 gospodarstwom domowym, w ktrych zamieszkiwao 1924 osb. W porwnaniu do lat ubiegych (2013r. i 2012r.) liczba rodzin korzystajcych z pomocy spoecznej zmalaa o 0,48%.

Udzia osb korzystajcych z pomocy spoecznej w liczbie ludnoci ogem - na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osb w rodzinach objtych pomoc spoeczn (wiadczenia przyznane w ramach zada zleconych i wasnych bez wzgldu na rodzaj, form, liczb oraz rdo finansowania) rwnie ma tendencje malejc.

2013 2014 2015 Udzia osb korzystajcych z pomocy spoecznej w liczbie

ludnoci ogem - na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osb w rodzinach objtych pomoc spoeczn (wiadczenia

przyznane w ramach zada zleconych i wasnych bez wzgldu na rodzaj, form, liczb oraz rdo finansowania).

11,13% 11,69% 11,32%

Liczba rodzin objta pomoc spoeczn (ogem) 1040 1109 1035

STRUKTURA RODZIN korzystajcych z pomocy spoecznej w Gminie Biecz.

Rodziny z dziemi ogem/2015r./

Rodziny o liczbie dzieci Liczba rodzin ogem Liczba osb w rodzinach

1 230 230

2 116 232

3 112 336

4 127 508

5 115 575

6 95 799

7 i wicej - -

Razem 795 2680

Rodziny niepene 2015r.

Rodziny o liczbie dzieci Liczba rodzin ogem Liczba osb w rodzinach

1 16 42

2 11 39

3 7 31

4 i wicej 5 31

Razem 39 143

Strona | 7

Wskanik pomocy spoecznej udzielonej rodzinom wielodzietnym - udzia rodzin wielodzietnych (3 dzieci i wicej) objtych pomoc w liczbie wszystkich rodzin, ktrym udzielono pomocy na tle rodzin niepenych.

Gwnym powodem trudnej sytuacji yciowej i przyznawania pomocy przez MGOPS jest: bezradno w sprawach opiekuczo-wychowawczych i potrzeba ochrony macierzystwa, ubstwo, dugotrwaa choroba, bezrobocie oraz niepenosprawno. Szczegowe przyczyny przyznania pomocy przez MGOPS przedstawia ponisza tabela.

Powody przyznania pomocy rok 2013-2015

Lp. Powd trudnej sytuacji yciowej Liczba rodzin 2012r.

Liczba rodzin 2013r.

Liczba rodzin 2014r.

I. Ubstwo 428 416 400 II. Sieroctwo 0 0 0 III. Bezdomno 1 0 2 IV. Potrzeba ochrony macierzystwa 115 33 124 V. Bezrobocie 260 234 207 VI. Niepenosprawno 323 344 284 VII. Dugotrwaa choroba 246 181 194 VIII. Bezradno w sprawach opiekuczo-

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego

106 102 102

w tym rodzina niepena 57 48 49 w tym rodziny wielodzietne 50 125 38

IX. Przemoc w rodzinie 7 17 5 X. Alkoholizm 46 42 35 XI. Narkomania 0 0 0 XII. Trudnoci w przystosowaniu do ycia

po opuszczeniu zakadu karnego 2 0 0

XIII. Zdarzenia losowe. Klska ywioowa lub ekologiczna 6 13 8

XIV. Sytuacja kryzysowa 0 0 0 rdo: Sprawozdanie z dziaalnoci MGOPS za 2013-2015 rok.

Z analizy problemw spoecznych wynika, e dysfunkcj, ktra wystpuje w najwikszej liczbie rodzin jest dysfunkcja zwizana ubstwem (29% ogu rodzin objtych pomoc spoeczn) problem ten dotyczy 400 rodzin. Kolejnym bardzo wanym problemem spoecznym w gminie jest dugotrwaa choroba i niepenosprawno, ktra dotyczy odpowiednio 194 rodzin 14,25% rodzin i 284 rodzin -20,87% rodzin korzystajcych z pomocy spoecznej w caej gminie.

2013 2014 2015

Rodziny niepene 5,48% 4,33% 4,73%

Rodziny wielodzietne 4,81% 11,27% 3,67%

Strona | 8

Kolejnym wanym problemem spoecznym jest bezrobocie. Problem ten dotyczy a 207 rodzin 15,21% wszystkich rodzin korzystajcych z pomocy w gminie.

Z diagnozy problemw spoecznych w gminie wynika, e wrd rodzin korzystajcych ze wsparcia pomocy spoecznej jest wiele rodzin wieloproblemowych, to znaczy takich, w ktrych wystpuje wicej ni jedna dysfunkcja.

Bezradno wynikajca z zaburze rwnowagi rodowiska rodzinnego przejawiajcego si trudnociami we wasnym wypenianiu rl spoecznych przez poszczeglnych czonkw rodziny czsto jest przyczyn zego funkcjonowania rodziny. Objawia si to problemami w penieniu rl rodzicielskich i problemami wychowawczymi zwizanymi z prezentowaniem przez dzieci agresywnych zachowa, amaniem obyczajw i norm.

Z praktyki pracy socjalnej wynika, e do tej kategorii moemy zaliczy rodziny, ktre:

- nie potrafi zaspokoi podstawowych potrzeb dzieci,

- nie potrafi skutecznie oddziaywa wychowawczo na swoje dzieci,

- nie potrafi gospodarowa posiadanymi zasobami i rodkami,

- ze wzgldu na wiek, wyksztacenie i sytuacj rodzinn wykazuj brak umiejtnoci w przy zaatwianiu swoich spraw ( np. urzdowych napisanie podania o zapomog, zarejestrowanie do lekarza itp. ) .

W 2013r. spord wszystkich rodzin objtych pomoc spoeczn w 106 rodzinach wystpowaa dysfunkcja bezradnoci w sprawach opiekuczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, a w 2015r. 102 rodzinach ( spadek o ok.3,77 %).

Rodziny z dysfunkcj bezradnoci w sprawach opiekuczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego wrd klientw MGOPS [2013-2015].

106

1040

102

1109

102

1035

2013 2014 2015

Liczba rodzin objta pomocspoeczn z powodu:Bezradnoci w sprawachopiekuczo wychowawczychi prowadzeniu gospodarstwadomowego

Liczba rodzin objta pomocspoeczn (ogem)

Jak wynika z danych MGOPS z ogu rodzin objtych pomoc spoeczn prawie 9,86% rodzin boryka si z trudnociami opiekuczo-wychowawczymi i prowadzeniu gospodarstwa domowego .Najczciej niezaradno rodzin w opiece i wychowaniu wasnych dzieci czy si z innymi dysfunkcjami.

Miejsko-gminny Orodek Pomocy Spoecznej realizuje nastpujce zadania z zakresu opieki nad rodzin i dzieckiem:

rozeznawanie warunkw ycia rodzin oraz dzieci i modziey;

przeciwdziaanie bezradnoci rodzin w sprawach opiekuczo-wychowawczych;

Strona | 9

przyznawanie i wypacanie wiadcze wynikajcych z ustawy o wiadczeniach rodzinnych i ustawy o postpowaniu wobec dunikw alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

przyznawanie i wypacanie wiadcze pieninych przewidzianych w ustawie o pomocy spoecznych;

doywienie dzieci i modziey w przedszkolu i w szkoach w ramach programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania;

dofinansowywanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich, oraz dla dzieci z grupy ryzyka;

prac socjaln prowadzon we wsppracy z instytucjami dziaajcymi w rodowisku lokalnym w tym w szczeglnoci ze: szkoami, placwkami suby zdrowia, policj, oraz ponad lokalnym np. z sdami, kuratorami sdowymi;

zbirk odziey i obuwia dla rodzin i osb najbardziej potrzebujcych.

Biorc pod uwag fakt, i w rodzinach z dziemi zidentyfikowano szerokie spektrum problemw spoecznych, midzy innymi takie jak: bezrobocie, alkoholizm, przemoc w rodzinie, ubstwo, niepenosprawno, dugotrwaa choroba, bezradno w sprawach opiekuczo-wychowawczych naley zakada, e dziaania zaplanowane w ramach gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin bd pomocne w zapobieganiu i eliminowaniu wyej wymienionych przyczyn marginalizacji spoecznej. Dziaania majce na celu realizacj zaoe systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin prowadzone s przy wspudziale partnerw:

- szk funkcjonujcych na terenie Biecza,

- Urzdu Miejskiego,

- Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych,

- pielgniarek rodowiskowych,

- kuratorw sdowych,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

- Komisariatu Policji,

- Prokuratury Rejonowej.

Z obserwacji pracownikw socjalnych wynika, e najczciej niezaradno rodziny w wychowaniu wasnych dzieci czy si z innymi dysfunkcjami takimi jak: przemoc domowa, zaburzenia rwnowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w penieniu rl rodzicielskich wyraajce si midzy innymi w postaci niedojrzaoci emocjonalnej, problemach we wspyciu z ludmi, niezaradno w prowadzeniu gospodarstwa domowego, problemy wychowawcze w rodowisku rodzinnym, szkolnym ujawniajce si w postaci zachowa buntowniczych, amaniu obyczajw, norm i wartoci przez dzieci i modzie. Wszelka pomoc w przypadkach bezradnoci powinna zmierza do udzielenia rodzinie wsparcia w odbudowie prawidowych relacji i umocnieniu wasnych postaw rodzicielskich. Warunkiem powodzenia jest moliwie jak najwczeniejsze udzielenie pomocy oraz stosowanie dziaa profilaktyczno - ochronnych.

Pomoc materialna w postaci rnych zasikw pieninych realizowanych z budetu pastwa (zadania zlecone) oraz budetu samorzdowego (zadania wasne) ma za zadanie wspieranie budetw rodzin w celu zapewnienia godziwych warunkw bytowych. Stosowanie form pieninych wymaga od pracownikw socjalnych postawienia Szczegowej diagnozy socjalnej

Strona | 10

danej rodziny z uwagi na niebezpieczestwo zmarnowania tych rodkw, gdy czsto rodziny dysfunkcyjne wskazuj ogromn bezradno w sprawach planowania wydatkw, umiejtnoci oszczdzania, ustalania priorytetw.

W celu wzmocnienia umiejtnoci opiekuczo-wychowawczych rodzin MGOPS moe zatrudni asystenta rodziny w ramach programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastpczej.

Do zada asystenta rodziny w szczeglnoci naley:

opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin we wsppracy z czonkami rodzin i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

udzielenie pomocy rodzinie w rozwizywaniu problemw socjalnych i wychowawczych z dziemi,

wspieranie aktywnoci spoecznej rodzin,

udzielania wsparcia dzieciom,

wsppraca z jednostkami administracji rzdowej i samorzdowej, waciwymi organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizujcymi si w dziaaniach na rzecz dziecka i rodziny,

prowadzenie dokumentacji dotyczcej pracy z rodzin

monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakoczeniu pracy z rodzin.

W 2014r. roku MGOPS zatrudnia 1 asystenta, ktry pracowa z 20 rodzinami (w ktrych byo 65 dzieci) a wydatki poniesione na ten cel to kwota 27 913,50 z. W ramach realizacji zada wspfinansowano wydatki ponoszone za opiek i wychowanie 8 dzieci umieszczonych w pieczy zastpczej w cznej wysokoci 24 098,34 z.

Strona | 11

Rozdzia III

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 bdzie suy na rzecz gminnej polityki spoecznej, ktry przyczyni si do wsparcia rodzin w wykonywaniu podstawowych funkcji opiekuczo-wychowawczych, edukacyjnych , czy kompensacji deficytw dzieci i modziey poprzez dziaania profilaktyczne, reintegracyjne i socjalizacyjne wobec rodzin z trudnociami w spenianiu swoich funkcji.

Instytucje realizujce dziaania na rzecz dziecka i rodziny w Gminie Biecz: 1. Urzd Miejski w Bieczu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez

zwikszenie czonkom tych rodzin dostpnoci do rnorodnych dbr i usug oraz wiadcze z pomocy spoecznej adekwatnych do potrzeb

2. Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej

pomoc finansowa rzeczowa , wzmacnianie funkcji opiekuczo wychowawczej doywianie dzieci w szkoach. karta duej rodziny aktywizacja spoeczno- zawodowa wsppraca z instytucjami i organizacjami

zajmujcymi si pomoc dla rodzin, prowadzenie Punktu Informacji, Konsultacji

i Wsparcia dla Osb dotknitych przemoc w rodzinie

obsuga organizacyjno-techniczna Zespou Interdyscyplinarnego ds.przemocy w Gminie Biecz

3. Gminna Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych

pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

wspieranie dziaa dotyczcych zagospodarowania wolnego czasu dzieci, modziey i ich rodzin,

organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i modziey ze szczeglnym uwzgldnieniem rodzin patologicznych.,

wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zaj sportowych, a take profilaktycznej dziaalnoci edukacyjnej i informacyjnej w zakresie rozwizywania problemw alkoholowych oraz dziaa na rzecz doywiania dzieci i modziey.

4. Zespl Interdyscyplinarny Koalicja Przeciw Przemocy

wsparcie i pomoc rodzinom w przezwycianiu problemu przemocy

Strona | 12

5. Placwki owiatowe dziaalno edukacyjno- wychowawcza wsparcie pedagogiczne , psychologiczne dla

rodzicw i dzieci realizacja programw edukacyjnych

Rozdzia IV Cele i zadania programu

Gwnym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 jest wspieranie rodzin przeywajcych trudnoci w wypenianiu swoich funkcji, zwizanych z opiek, wychowaniem i skuteczn ochron dzieci, jak rwnie profilaktyka rodowiska lokalnego w zakresie promowania spoecznie podanego modelu rodziny.

Rodzina wypeniajc swoje funkcje, zwaszcza funkcj wychowawcz, wpywa na jako modego pokolenia, jego rozwj emocjonalny i intelektualny. Ze warunki materialne rodziny, powodujce sytuacje, w ktrych rodzina nie bdzie w stanie wasnym staraniem zaspokaja podstawowych potrzeb yciowych, to tylko jeden z czynnikw prowadzcych do wykluczenia spoecznego, czsto u podoa tego zjawiska le inne problemy zaburzajce funkcjonowanie rozwoju dziecka.

Rodzina jako naturalne rodowisko, przeywajc trudnoci w opiekowaniu si i wychowywaniu dzieci, wymaga wsparcia dla dobra nie tylko dzieci, ale te wszystkich jej czonkw. Przywrcenie prawidowego funkcjonowania rodzin jest te najwikszym osigniciem dla spoecznoci lokalnej, w kadej sferze ycia.

Wobec powyszego przyjmuje si nastpujce kierunki dziaa zapewniajcych osignicie zaoonych celw :

CEL SZCZEGOWY 1. Podejmowanie dziaa profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny

Zadania Wskaniki realizacji dziaa

Zapewnienie opieki przez asystenta, rodzinom przeywajcym trudnoci w wypenianiu funkcji opiekuczo-wychowawczych

- liczba asystentw pracujcych na rzecz mieszkacw Gminy Biecz - liczba rodzin, ktrym przydzielono asystenta, z podziaem na rodziny z dziemi i rodziny, w ktrych dzieci umieszczone zostay w pieczy zastpczej

Organizacja warsztatw i szkole dla rodzin z gminy Biecz

- liczba szkole i warsztatw - liczba uczestnikw

Zapewnienie dostpnoci poradnictwa specjalistycznego w Punkcie konsultacyjnym przy GKRPA

- liczba osb i udzielonych porad z podziaem na kategorie problemowe

Strona | 13

Dziaania aktywizujce zawodowo i spoecznie na rzecz rodzin, w ktrych opiekunowie pozostaj bez pracy, w ramach projektw aktywnej integracji

- liczba osb i rodzin objtych projektem - liczba osb objtych kontraktami socjalnymi - liczba osb, ktre ukoczyy kursy zawodowe

Monitorowanie rodowisk zagroonych uzalenieniami, motywowanie do podjcia terapii przez rodzicw

- liczba rodzin objtych monitoringiem

Umoliwienie funkcjonowania na terenie Gminy Biecz rodzin wspierajcych

- liczba rodzin wspierajcych

Dofinansowanie dziaalnoci placwek wsparcia dziennego na terenie Gminy oraz zapewnienie rodkw finansowych na utworzenie nowych placwek

- liczba dziaajcych placwek - liczba nowo powstaych placwek - liczba dzieci objtych opiek placwek

CEL SZCZEGOWY 2. Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo celem przywrcenia prawidowego funkcjonowania w spoeczestwie.

Zadania Wskaniki realizacji dziaa

Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom ubogim

-liczba i formy udzielanej pomocy -liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objtych pomoc

Objcie doywianiem wszystkich dzieci wymagajcych tej pomocy

- liczba dzieci korzystajcych z posikw

Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

-liczba rodzin i dzieci objtych monitoringiem

Zapewnienie rodkw na pobyt dziecka w rodzinie zastpczej, rodzinnym domu dziecka, placwce opiekuczo-wychowawczej, regionalnej placwce opiekuczo-terapeutycznej lub interwencyjnym orodku preadopcyjnym

- liczba dzieci umieszczonych w poszczeglnych placwkach - wysoko rodkw przeznaczonych na pokrycie pobytu dzieci w placwkach

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, prawne, zawodowe)

- liczba udzielonych poradnictwa - liczba zatrudnionych specjalistw

CEL SZCZEGOWY 3. Podejmowanie dziaa koordynujcych wobec podmiotw zajmujcych si rodzinami dysfunkcyjnymi.

Zadania Wskaniki realizacji dziaa

Strona | 14

Utworzenie zespow interdyscyplinarnych, w ktrych skad wchodzi powinni (w zalenoci od oceny sytuacji rodziny i dziecka) pracownik socjalny, kurator, przedstawiciel suby zdrowia, pedagog szkolny, wychowawca placwki opiekuczo -wychowawczej przedstawiciel organizacji pozarzdowej, przedstawiciel Policji przedstawicieli Kociow i zwizkw wyznaniowych

-liczba zespow

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osb zawodowo zwizanych z pomoc dziecku i rodzinie, realizowane bdzie w szczeglnoci poprzez organizowanie wsplnych szkole i warsztatw dla osb dziaajcych na rzecz dziecka i rodziny.

- liczba szkole - liczba osb biorcych udzia w szkoleniach

ADRESACI PROGRAMU Adresatami programu s:

1) Rodziny z terenu Gminy Biecz ktre przeywaj trudnoci w wypenianiu funkcji opiekuczo-wychowawczej.

2) Dzieci i modzie z terenu Gminy Biecz , ktrym rodzina nie zapewnia naleytej opieki. 3) Przedstawiciele instytucji oraz sub pracujcych na rzecz dzieci i rodzin.

REALIZATORZY PROGRAMU Koordynatorem Programu jest Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Bieczu przy wsppracy z nastpujcymi instytucjami: 1. Urzdem Miejskim w Bieczu 2. Zespoem Interdyscyplinarnym 3. Policja 4. Placwkami owiatowymi i kulturalnymi 5. Placwki suy zdrowia. 6. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 7. Organizacjami pozarzdowymi

Rozdzia V

Przewidywane efekty realizacji Programu Zapewnienie bezpieczestwa dzieci i rodzin oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla dzieci i rodzin przy jednoczesnym zwikszeniu liczby i rodzaju specjalistycznych form wsparcia.

Strona | 15

Rozdzia VI Finansowanie Programu

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 bdzie finansowany : ze rodkw wasnych pochodzcych z budetu Gminy oraz z budetu pastwa. Przewiduje si rwnie aplikowanie o rodki ze rde zewntrznych takich jak Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej czy inne projekty skierowane na wsparcie dziecka i rodziny.

Rozdzia VII Monitoring i ewaluacja

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 jest Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Bieczu. Monitoring bdzie polega na zbieraniu i analizowaniu danych dotyczcych zrealizowanych zada w ramach przedmiotowego programu, we wsppracy z podmiotami zaangaowanymi w jego realizacje. Przedmiotem ewaluacji bdzie skuteczno podejmowanych dziaa w oparciu o analiz zaoonych wskanikw. Kierownik Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Bieczu co roku przedkada Radzie Miejskiej sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 cznie ze sprawozdaniem dziaalnoci orodka do 31 marca kadego roku.