36
" Tr~i. - ';- "ñ " """"_-- . ~ ~:;;:::;,~¡!. ;;;~~~;~;~.~~;:;;~;;~;~~;~~ OBSERVA OON ES; _.._........ _..•..•...••.._ _.M' o _ ' _ ••••••• _ ,,_ •• ,_, •••• " •• , 0_'''''0_ _ ••_ ,,' _ " •••• N ' . HORA DE INGRESO GARAJE: _.J.<1..h .. f?!2 KilOMETRAJE FlNAL:.J. . .J.1... ~ª~ FIRMA HORA DE SALIDA /1/ t~ 1.-'7 I / HORA DE KllOMET. SERVIDOR PÚBLICO LLEGADA FIliAL RESPONSABLE DETALLE DEL RECORRIDO K'llOMET. INICIAL NO. ORDEN _ CANT: _ VAlOR:_----- KILOMETRAJE: 'feHA: COMBUSTIBLE UNIDAD ADMINISTRATIVA Sr. Pedro 8.arr.,/! vtHICUlO racnterc Mitsubishi PLACAS: ( GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN GUACHAPALA HOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

"···Tr~i.······-·';-·"ñ···"····"·"·"·"·_ -- .

~ ~:;;:::;,~¡!. ;;;~~~;~;~.~~;:;;~;;~;~~;~~.OBSERVAOON ES; _.. _....•.... _..•..•...••.._ _.M' o _ ' _ ••••••• _ ,,_ •• ,_, •••• " •• , 0_' ''''0_ _ ••_ ,,' _ " ••••N ' .HORA DE INGRESO GARAJE: _.J.<1..h ..f?!2 KilOMETRAJE FlNAL:.J. ..J.1...~ª~

FIRMAHORA DESALIDA

/1/ t~

1.-'7 I/

HORA DE KllOMET. SERVIDOR PÚBLICOLLEGADA FIliAL RESPONSABLE

DETALLE DEL RECORRIDOK'llOMET.INICIAL

NO. ORDEN _CANT: _

VAlOR:_----­KILOMETRAJE:'feHA:

COMBUSTIBLEUNIDAD ADMINISTRATIVASr. Pedro 8.arr.,/!vtHICUlO racnterc MitsubishiPLACAS:

(

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN GUACHAPALAHOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACIÓN

Page 2: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

''leD[S(IL~RAl I\1 ''''R ."Al.DE GUA .....~,.- - .~,,'nA,""

~¿J(¡,~{~;R ,...,_v", ... ....~ -*" ...._,"',.N° 201 • IJI'U; ¡,I Jl 11. Irl\- " --- ºt-'fiJ:-~"'.~ CE- 1cnA ,\'~ ,).4' 'C, M\" ......\0'OE,~::: ,( .,

',~ I/.:_(>( iJ,__ lA!:!:! "'x-:., _ "( ~,..~----

~~nD, ~'"--- , \ ,,~\,~ ~ ,\r- "<n, ',"C". -.~,A"¡¡..' C·ne:,'""

, -.'" "'!\l~,2-- "=<..J> •

TIPO, 1)IN' ~f.: ¡- .~ fl\, ",..\" \-\';\,,\,~I

,--F~ t\\; ..>. '< lv' ) L', [ '>,',

C.. . (C""---~:, \,I,~'\ "~,'".Ir¡CI ~" ....¡,,(Ic. ,

/--- :/-~)--_ I=w,

.::::f¡rv - t-

J- - • I

I_ "'~O:a;el'~

Page 3: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

JE'E UNIDADADMINISTRAt'VA

._-----HORA DE INGRESO GARAJE: /r;;J~.~.~_...KILOMETRAJE FINAL: !.:,).~.:S..\f!....

NO O4lDEN _CANT: _

VALOR'"ACAS AI,j . 6/" .:201) ,rIlCHA: ~~ "i'-Jt;,:.i; ..;1 KllOMETRAJ[: . ....,_

HORAO( KllOMET OETAU[ DELRECORRIDO HORADE tCllOMET. SERVIDOR PÚBLICO fiRMA ISAuD" INIOAl LUGAOA FINAL RESPONSAltl:

(.J<inJ-O-:,".. \_(\<0 ~ ( .....,,

118ft".> G~((JO..}" ~!2JY1~> S· ~ .C'- ,,'''"' .tJ1j1d1- 1// -(:i~ ~~ -c- 7, .~ (U.l').........----;

A_. m

;T.rGh:<n ,,~-~;:;- --.- .

COM8VSTIBt[UNIDAD ADMINISTRATIVA51. tt.dro.....,. ...YlHKUlO: ..tont~fO"1!Uu~hl

G 001 I

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALAHOJA OE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACiÓN

Page 4: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

G~r_!r\......1I''('C' ..._. ,, ......"'Vf.k., '1 - ,.

-ikF,~MA

r-----~-~;~~=;~===========VE~"~IC~Ol~O~AUT~~~~~~======~~~~~;:======~~M-A-k-'-A---_Tt::jl-,>_i"'''ll' MODELO, _~ ...~~ \ .. COI.OA! e-~~.<t.TIPO, '"",-"s.. C'""'_= .. ..I?Q""-~,,'----_::==:_::PIJ\CA;=~.:-,I,:"-,)f(,,,(.,-~-=-...c-;.,·c-1CONDucro;-iS-=:Y\Ó,c. 3A"!a:"tO Cro«:tUOADAHtA.("",,-ttC ~...~, ;.:_UCEHClA ... ~ 'SO, """"- __ nro í)FU.. ClONARIOSCCOOJSIOItADOS -"'A,II.-JSI. I -' _¿_. I

SOUCITAOO -----r-------;lr~"IJTO;:.....:='OO"'O,..,i·-----l_""ES, C''l-..J.:¡._ _k ~""':""'~' HOMeMS, el i...I., l......r:

Page 5: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

JEfE UNIOAO AOMINJSTRATIVA

•• _ .... ...... oo'_oO. _ ... • ..__ ~._._ ••• _~. __ ._. __ .• _ •.• __ • .. __ ._ .. __ ._ ••.• _._._ ... __ ._ .. _ •.• _ .• __ . _ ••••••...._ ..._--- _._----_. __ .OBSERVACIONES: _._ _ _ _ _ _ _.._ _.._ R.M••_ •••_ ••_ ••• _•••• _ •••• _._ ~ __ ••_ _ _ .

HORA DE INGRESOGARAJE:...1..?:.h.:.~.>... KILOMETRAJEFINAl: d.:~)....~.I.2.~

NO.ORDfH _tANT: _

VALOR·=-=- _K OMElIIAIE/1

t;;í..002fECHA r ~¿~ Il .

HORAOE KJlOMn. DETALLE DEL RECORRIDO HOAAOE KllOMtT. SERVIDOR POlllCO FIRMASAI,.IOA INICIAL WGADA FINAL RESPONSABLE

<"'V':' \, ("\().. o. \..._I"Irt f e"""/c):p .21)29$ ~.~ ,:> • , ,

...,¡ (: \ e _ r V •• '" ~,;, ¡'. <.<\ ( • J ..."'\' .... .1\ ru. c_ e, -...-, r 'i'., <>r . , /:1) ,s _',,,....i) '0~'('~.~~ :•.~r: ci 1" .., t, f'"" ~""

II

COM6V$116LfUNIDAD ADMINISTRATIVA~. Ped/Oe.N.r.vtHtCUlO MonteroMlltubl$h.

""tAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALAHOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACiÓN

Page 6: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI
Page 7: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

JEFEUNIDAD ADMINISTRATIVA

oeSERVACIONES; _ _ _ _ •.••__.._ _ ~ __._ _ _ _._ _ _ _•••_ _ _._ , .

/ lA '.()C> ....31 .;.9$HORA DE INGRESO GARAJE: _._ ..•.. _ ".... KILOMETRAJE FINAL: _..••"_,, .

.~(ANT: _'-,:,,"..,- __VALOR' - -<.JI(llOMfTRAJ[' .. ') ,•.l •• ."" .,

MORA oe KILOMET. DETAllE DEL RECORRIDO HORADE KILOMrr. SERVIDOR PÚBI.ICO FIRMASALIDA INICIAL LL(GADA ""Al RESPONSABLE

'Soc \, .1, <, ',e ,'-< ~l' '(h,1-=- .-, ~<~~~CQ~ p 2)).....'"·~ - • • lo' ;<1) '';''..> '(~~¡;---("'" ¡.. ... • o.., ,,..,

..;:",0, "" (;< " • r~ '-IIÁ )0:::>

<,/§llo) ur

, J • f'> \~c".'<" .) 2:)')t:S'/ t{?J • (l;...-1•.•.)..2» ,3'" OIIY1., 11....

Ini ,.> <rví ,¡~ o (.._J .. c. < It) " - l '"7

_')) ... " V e ' lo. I , /, /' lo (c."b__,• r..._ c. - ~7; y" ~"'! 'v ..., len, ,I -;' , -.r: , .. r- '"Ia ~-

~JoS" 'lS ....J) "'-~4 ;x.~c.I. o..l~o..._Tc , \ ,(,J'!>o ;2y\ 2'1; Dw,) (!,7>~¿ -L/.. ,., .......... .,~" ,r--l, ~-"""'''\ ~ .r"" _" I f <,,l. r"L.~'-~... , • !'''-;;>

1" l..- .i_ ...<rf"\ • ..,.. .... ,f I(.'("\(_ ..

COM8~TI8LEUNIDAD ADMINISTRATIVA$t. Pt4ro .. ,.,.....Vf...allO: MOftltfOMltwbtSh..... (.. AM(¡ 001 / I'ICHA e ~ ..z) IZ ....(.11 ')

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALAHOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACiÓN

Page 8: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

JEfE UNIDAD ADMINISTRATIVAO

... -• •__..-'--0.. __.. "

OBSERVAOONES: " "_._.,,_ , ~ _.,,._, " M _••••••• _••__ ._ ••_ •••••• _ ••••••• _ _ _ _ _ _ ••_ ••

HORA DE INGRESO GAAAJE; _.t!(!_~.. KILOMETRAJE FINAL: .....!J}..:?{<?

.lCHA t 'eraC ~ _a:;a, /4 ...401 ~ KILOMETRAJ(:

~ OrTAUED(lAlCOAAIOO HORAOE KllOMEl FIRMAlUGADA FINAL ..

101~~;<. J¡ OF¿_0\' ele. o- ".

~) :lo ~ "" .lo~«< ec'" ",c. ,<,~, ,2))(10 j,,. ; .,.w'1' ''''_ ~ .0-." . - !- v- -

_,,<'0\ .0 C> e, ( In,,,) a>

.~-IOJ 1$ ...l.)) 0<f~ ,,,. ,"~'" In ~J.}~ V~",0" ,,,./I.J.1_ ,¡.,

(1M -",,.; (:1,,- ~, o.o ,..~i>, 0'»

,xh t»~,))~~''e \'P- <""- UN 1l:,'" ."A .<,, .,<> 1') "'o J),).1 ~d.~

/J )~:2)J~''-\Z11>"" e-o e, \ <:"~....'"... Ü'" 1-", "" ,,\

.1 ~"""c." '"'"c.>

I~l);..0 ""'"\ '"'~ ( " I _".,J¿rI;l.)) I,\~ ¡>_ r'- -:--" .. ~~'O '(/)"~ ... )1,..., -~:,...~r ~ , ,. 17"1 ' ~ ~

\",",-.i\c . \ ("" ¡T ~

HO.M(){N __CANl _

VALORWHIlCUlO Monlero Mllsubts'"PUCAS AMG 002

COMItJS;TlaLESr , ..... -"-'.UNIDAD ADMINISTRATIVA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALAHOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACiÓN

Page 9: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

- - -- -- -----,-----so! tCt, NJO AUTORllAOO:

'-V~¡QI\" 71olck.....c'" MOMORES q~<>--::C~O-'l"-~C!..lo------IdC1.<::.i{ {-L: ....."...-,-_----1CARGO ~~It.\;:0""------1

_"es. "'e1LIl.~ ON>!. 5s<:.~0.\ ~C.",L_;<'o4-'''''~,-'"fl:.':..:1,_:.;I_;,tl,'-'¡..-tt--:::,.- -l~.> FIR.... Vr~ t....rfJ..- - - ----1----'+------

08$ERVACfONES.: \• •

Page 10: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

1\

-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI. 01': (;liA( IIAI'AI A

C"ONrllOl1'11IIlt ,.s

Ú·(l¿_~ II~J ORDl.H DI! MOVIUZAClOH -FEO<A

COA MES -"-' - ...__'" ........ N' 201 - 0',11-;-;81"- I¿___L_¡,'(_",

~""DESAUOÁ-1':!JLa.'t "r).~.) _Gw Q<-MQ!iV, Hora Isa".. , ,,,)\ ~..,

HOra/rol";'. 16J,;ºj¡LUOAR DE DESlINO' ~'"C_<\.c ~COMlSION/OETALL(I' ):yJ_¡-'¡:- o. ~'"~~--,.L~"o.& J\Q..¡ Iy..:ñ, r"","retDm~¡;. t:

YEHlCUlO Al, 'ri)fIIlAOO -"'RCA._ A:{. \: ,¡,;:f,.~\O{. MODElO: ,..{~.;A"._...:)Oc.ob COLOR' ~.¡;:--TIPO, "":;12~ CLASE: .....2....·~ PLACA' •.-(, '" ?

CONouctOR~_S."[d~\'~::.)(."':00 ,..,: CI'OlCIUDAOANIA:rv 1"" 1", , _-llClNCIA N" f:ql tJ. 'J..">

S.i;f(I.· '~TIPO, ~

'UNCIOHARfOS COMISIONADOS; -SOUCITADO. Ar,ne r. IZADO:

NOuaRES_ )4;'~'h2,,/,-¡;;;,,~ HOMIIIIES,' ü.. \" C~rt~-

CARGO. ...:_u-:<" -m" 1""'€:s _ v-.~\ CARGO; ~\ct,\('" (eel 0::>_LO '~~-:.S:¿G • - I e... '/.?í -

• :7.l"RMk \ ~\ \ \ «:: FlRMA._;r7 ~

.J ~ <~<",:-<--

oasER'lACK)foIES:

Page 11: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

JEFE UNIDAO ADMINISTRATIVA

oaSfRVACIONES: _ _.., _.,•••.••,._,._._ _..__._ _ _..•...._ _._ _ _ _.._ _..__ ._ _ ..HORA DE INGRESOGARAJE: .".L..(.A.~_~.!~KILOMETRAJE FINAL: _.¿...t-!.....f!.:~.~

J. '.' ,-",. H

> ')' _ '[.. ,,!. r_ .....c, •• ,e.e ,,\,_,

I ~>" f

I k .I·..·c., ~ ¡j'

• , , . .. ~ 'C,-

.j- -I . ¡,.' .: ~, , ~•

I)~ ')..:>• \ -17,""< \ \ ._..¿"

'3.) (I~ 1 • ., , ,.- .

Q'~ t ....., , > ~"-.

" , _\ L .J~,t -,

.~ • -."."\ ("<\.(1.., (, '\ ,..

;.n • ,~. \, """ <,-. :. ni\"

,el OC> _¿ J';: q<>.lO...... V..,

l' le LS .2)').c(. •

C\"" 10-,..,

'.., .\'" e.Ce>. ~ . ,',('ji. ..LI..It A ....."\. <:'...-.\ _. r "6

.;,J211'P~f""

''lORA DESALIDA

I(ILOM[T,FINAL

HORA DElLEGADA

KILOM[T.INICIAL

orrAUE DELRECORRIDO FlRM~lSERVIDOR PÚ8UCORESPONSABLE

HO.OAOEH _CANT; -;;:;====­V'~Ol!:.:KILOMElRAJE:

COMBUSTIB-LEUNIDAD ADMINISTRATIVAs,. "'q lan....yt)IICUlO' Polontero..'It,ubhtllptAC~ AMG.001 JF'CHA.; ~K.A_"" fQ l..t¿/;¿Clj

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALAHOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DEMOVILIZACiÓN

Page 12: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

JEEEUNIDADAOMINISfRATIVA

08SERVAOONES: _ ..•..._..__._•.•.•.._ _•.•_ ..••.._.._••••.••••••~•••_••~.,._.~ ~ , _ _ ~ _••_._.__ _ _ _ _ _ .

/;/;' (10 '>2. .f{,.;-HORA DE INGRESO GARAJE: M..................... kiLOMETRAJE FINA1:,..r.;:~.:7...... , ...." ...

: . , . ,~HORADE KILOMET. DETAlLf DEL RECORRIDO HORA DE KllOMET. SERVIDORPÚBUCO FIRMASALIDA INICIAL UEGAOA ""Al REsPONSABLE

t>q~ o-~ ~-;n\<?\0. e; -....(t"\.-.J'...t._ ~,.""" 1(\" 101 4" ,G:_' ¿~.2;l~,q ~~O -o ," , . A~6l~¡~I~.:-...J =-,2., ...,~~~ . -..,. .~.,"'" r.±....--..... ,( ,~. ·0'" (¿_~.- ~ . ..

• /,

JI); :J-':5 x~ e:\("_._ o-- (__"_"c..,,. C)~, c/" _,.., ,6)'¡P l)¡' '1lv- /-JJj ,A¿Je1-t02 8Y?, e\ G!.. ~r..cloe- 3~nú':("'''':::' /'1,.,\h,,,,,~ .. ~\ > ~ .".,.,,\.~ fA1 jO"/

, yO".. \;:-"I'Y\

e..tl.("n~

COMBUSTIBLECANT: l' ....0 NO.ORDENOfl'$ Y<¡'~VALOR: I,e-el~IlOMETRAJE'.A.<> '" ./.'1

UNIDAD ADMINISTRATIVASr. Pedro e.tTeraVEHIQJ\O' Montero t.1itsubishi'lACAS, • MlG. 002 J.FECHA f"t:!.:.;.·-rco~·~1131 ,.:1. ~I')

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALAHOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACiÓN

Page 13: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

o

-~ (.OBIERI\O AIIIIINOMO DFSCi.NTRALIZAOO Ml1\¡ICIPAl DE (;l'ACJlAP,I.I.A~ nl"'C1,,)I .. 01''''-' -6t<J_¡.:¡..,d~¡'J)_ oiiiiilÑ oaMOVIUZACION ]

-- --fECHAOlA I . I .""..,--:::: N 201_- nO(l7~r, MES--\~ I~ ..u-, ,",\ -

~A!'0~SAlIO", ~(.,.")'¡S;;\"P, ...... CSJc..C),\1r:,...,J.,,~n '..>fa lulicM (1¡,)0lUGAH OE OESTIlk)_. _~~o:.\. tlora/retomo: ¡6J¡_ ,,1 ..>

COU!S»OfUOETAU.~__ ... co..·b. ..~~\-v-\\.::.t C',Ffl (,;Cl~ _ FoMJrotomo.¡I 0./, ir',

f--~ - -- - -~CA -g.t");,..",,

VEttlCULO AtlTORIZADO

MODELO COlOR: (,\..,~. __

TIPO -s,,~ ClASE; PtACo\: ~-.::,..,rCONOUCTOR '3"_' {,.A..::>'C~ CEOICruOAOANIA.. C:' ro L\tl{.~_"&'LICENCIA N" ~ q ./,. ;¡-::> - TIPO; a»-

1 ) , "3::.(\(\~e e, -FUNCIONARi _ _~"IS';_NADOS 'S..-_ - , I¡=":' g.. lo \,)(_,' QC..

-- .',),01 te 1"ADO ~ AUTOR1ZADO:,

MOM8R~r-ljC1 )\"~(I,, H<l'"~S (S ,..",i~C'".~CARGO ._' s:~"C'C'I. ('0<1v- ~'t~1. ~~S;:'Q CAR~ _hJ!::f.!k1p le')CI(1I~ '1;j¡;¡R C.I O ,1"',<1 t":iú ~ '"lr)gt.-FIRMA 1. ,._-f FlRM_,-. P1-- fl'L JJ

"08S.E" .'.~,

Page 14: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA" ".." ,.." ..

h)J._¿- '~I~IC¡HORA DE INGRESO GARAJE: •.1..:;, : , tClLOMETRAJEFINA1.:~ ~~ ..

_\." G.lo ·oc. >- • " •,Os O 1'-. c.,,~ <"-'.:.J,,~)..._"

'L"I.~r (.1 t, A. r J,,~(,...._ ""0..-

<' l ,,<\~·ou<¡:""c\", Ic)¡f.:'--'Or'Y.' .....

;".;r.\'; "o.~ Ce \c< (~."",-"". <10<\"b. .'\=0. ~ ,\.

HORA OE KllOMET.LLEGADA FINAL

OETAltE DEL RECORRIDO

__ -- tt

ftCHA:

NO. ORDEN _VALOR:PLACAS:CANT:

FIRMA

KILOMETRAJE;

SERV1DOR PÚBLICORESPONSABLE:

MonteroMI'$ubi~h¡• JAM<;. 002 I I..... <3.•• te- , /, ,~ .2<",,)

VlH.!COlO;COM8USTIBLESr. Pedro&'treR

UNIDAD ADMINISTRATIVA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DELCANTÓN GUACHAPAlAHOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACiÓN

Page 15: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

.. ••• :ID!"t't

NOMBRES

3OLtClTAOO:

NOMBRES: OAVJr.t "P,,"'Jo.A"'A%.CARGO ?4,_'~Ct)~" ~IJCAI.yP"

e I ClbS;.(2 ~11.. :_> _

FIRMA ~_- _

OflSERVACIONES

COLOR;

VEHK:UlO AUTOI, I:z.AtlO

MODELO: ~.! nr.:"y-,,---',/lC-O-'S-

DF GLACIIAPALA

Page 16: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

oeSERVACIOHES: _ _ _ M•••••••••• _ ••••••• ".~." , _ ••~ "._._ ••_ •••_ ••~ N _ .

/:1) , ...f:J;< {:o6 IHORA DE INGRESO GARAJE:_ M~... t(,lOMETflAJE FINAL: " , ~.~, .. , ..

NO. CODEN _UNl, _

VALOR,[OlA ,;,. (..!J • .t 1,,¿IJ/~'3 KllOMfTRAJ(;

HORA DE KllOMET. DETAur DEl RECORRIDO HOAA. DE KllOMET. S(AVIOOR PU8UCO FIRMASAUOA INICIAL lLlGAOA FIliAL RES.ONSA8U

(.'Cr/· a" 'Sof:~\L' ,.. (' .'\' (\. • ,\ <I)¡' _P:J />'1.;:..,"""'0 1(c1<k", o< 7.d 1-.21. el.J r.\ <-11 .'1 .:z) 1S5:

(,1"1 .; .... ' 'or.•",.' lO )'......, -'-rft? JL-..'1 ../. ,P;>I.. #

,'Ih~;:¡ <:;;r' \: 0." r- ~L 0. 17) ,)'J ..J...):6~1 1':>1....\ <v<~Al.It~..L//.-"1 .,

'\~ .;Ll':: .t3;>

,_ ,'(o. l. • lu ,.,1 ..;a(V" )C~ 11:>""eQ r"'-K·o ,\ ,,'" )""'1 / .c ,~

. / -'

.'

COM8USToau:UNIDAD ADMINISTRAnVASr r.4r. '.t,.nWKlCUtO MontftO t..llsub.s.hlPlACAS AhtG 002

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALAHOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACiÓN

Page 17: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

'\_

~ {.IIIlIJ'.RNO ""1 ()'(J~I() Ol;S(·F:NTR~I.ILADOMlJIIICIPALDEci "("lIAPAI A(O'\"T1lOt D( MI ~ So _. -----~~tl 'lp:t¿) ORD"NOIi-MOVILIZACION .."".di ;::;= :¿:' ~' u N° 201 OLt,,,;,;,:! DIA IIQ --- I - /.: -a'''\-lUGAR OE &AUOA _J{l.,/D.I e 1'" I • G.",d::k; Hora lNt.c:f,a: (')C, ~"...:;.

'-:.I Uf ~lUGAR DE DCSlINO_ > -..,.

.

-'!'5.. ,;)1e Lt:,O 'l ,,~\ .b' - " 'b I h:COM!S:DN.'DETAU E ~. c. _.z:-~'.I...!.'t;a.. F"*'.b'1M>:.

::;.'2-,: 7

;;;¡;c_.. ~,b.,_k,~h· V!ltIC\n.O AUTORIZADO

MOOELo. ~ nh-J .>.c~,,· COlOR. 'J""'cTIPO S~-. Q..ASE. -s !.5~.. puc,.. ,_M(r cr_ e-- 'c101CtuDAD4ICIA: c..,O ~ I J ,. 1,.~.,CONDUCTOR,' "'. '~ ....\..~ ~-rr ..es:•UCENCIA Ir 81:2. &t.)O nPO! nFUMCX)KARIOS~AJlO$: fi¡,;&. ¿l,lcol ,~

SOtJCrJld)() AlITORIZADO.

IKIMIIRES •t1 L•.~-'J" ¡'-'la\I'J... .4.' NOMBRES. po. -4_ r , )ck" 1CARGO r\,." u -,=,_;:}~ CAIOGOo h'cilil e.CI o'¡-i) P l-:"") ......'1 c r ~I"1"'1'; 'c:,q

/1 / .\¡ \F!R~ I I /y/ J - - ('~n¡-:,;{J)?08S...vAC'r'"í!

._)"

_..

Page 18: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

FlRllk

,

o Iq ~ =4~..!.:4+----

- 0011-;-;3N" 201OROf N OI! _VI UZACION

f.OBltj{,,\O

Page 19: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

HORA DE INGRESO GARAJE, J,?¿' ..s..9 KILOMETRAJE fINA.l: _..~.?d:..}1.,¿J08SERVAtl ONES:M'0'0o" _. " o•• ". ""0' " ••••••• " ••••_, _ •••• ~. 0••• _ ••••_ ••• _•••••••••• _ ••_ ••• _••••••• _. _••••••• _•••••••••• _ ••••_••••••• _••••••••••••••••••• _••••••• _ ••_ ••••••••• _ •••.•••••••_ .....Q~~:__ J~~::~.,~~~~~~;;~;~;;;~~..

NO. ORDEN _CAN1: -=====VAlOR:_~KILOMETRAJEFEOiA ., s' - ..

H<OR~nDE E DEl RECORRIDO HORADE KllOMET. SERVIDOR FIRMA,",n, lliGADA filIAL RESPONSABlE

'o < !,', " e- '-)Á~)( I?j/~.IOqh .P 1--' )'< -<. '}> <.t • ,·,'r , ,\J,''''' ,. '-9 J,. J~ ~"~-nOA? ,,'"

'q~'''5 :1.:J::'''' ,~ "=>c \ ",. H; 1)v,o~~.~ ,.,)-._~ . \ ..... -e-: ¡,I: ~~ .L3t,n)('l! :::;::.., I'/~~, """I."\->t",,,, ". ,\ ro \ '- .1 (, " 1 .__ , - :"..<:,o, '''''' \.", \ nI ,,\,r

1" \"".".,\ .c~. o', ,1 . \T , \'

, ,<. '·rv· r: '\o- r' .1.23~12\ LI .J.~d)J.>~"¿ I~"'~Yru A'oO 1--' )¿."t o' I e-: ¡, ..,.,. , r- Ijll .~ ;;

'f'''' ""'\ -. r- \-v ~, ',_ 1, " '" ).o.,

r- r r- \,.,. " . ~ ••.1 \ .,

COMBUSTISLEUNIDAD ADMINISTRATIVASr. Pedr'o a.rrlHaVEHICUlO, "'1olltero t.Utsubi-shiPlACAS, AMG. 002

L.Ir{,., (~'" 'ú J

;::rGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DELCANTÓN GUACHAPALA

HOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACiÓN

Page 20: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

..' ! \ t ".tl , I'r•U·C,f.ro ....._.,' "­I-.,---c-- - • I ~----OBSERVACIONlS:

,,~'.--fiRMA.:

~~E~S'--:_

eJ.

íc) " '_"-""" ro j'_' r\ ,.('!J"> f''''\'''¡

___ _ .:::"".. /s• ..,. .I-';"-';..s..:....Hora/retomo:~:!-'!.;.;,U,;,:'-~to,:.::mo:!.·J.L.J+.'=4)

Page 21: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

JEFt tlNIOAD AOMINiSTRATIVA

.__.c.'

CONDUCTOR

_ _ _--_.__ ._.._. -_._---_._._._ .._-_._._--_._ .._ __ _ _._-._ ..__ __ .._ ..- _._.._._-_._ - _ _ _._.-_ .--OBSERVAOON(S: ..•_ _ •.•_••_ _ __._ _ _•••_._•.•••••_ , _...•~._ _, .

I .~~-:; ..,l.-:\ 1--"MORA DE INGRESO GARAJE: KILOMEfRAJE FINAL; ._~ ~.. :. .>

....~ '.

:ftCHA - - IOlOMETlWE'

HORADE KllOMET. OETAW DEL RECORRIDO HORADE ICllOMn. SERVIDOR PUIUCO fiRMASALIDA INICIAL UEGAOA FIHAl RESPONSAILE

_.•, J' 1'-< , ,,,..t::>¿ ( .. " , \ ,

, , " '. . ., t -. . u..- , • I~ 1, {.

o

. .¿ • "'" ~ ,

" _, f ~.('

I ... ),

~ ",: $<: r .- ' -. -~ ~ -'1' ~-":

~ _,_ '-- - _ o

I '- \ ,,- , "i- )J"";"¡1. I._\> r , , .C , , ",\5 1-2',.'1 \ ., ,i "'" e T. .... .., ,I

NO. ORDEN _COM8U$TIBI.E

CANT: _

VALOR

UNIDAD ADMINISTRATIVASr. Ptdro D."..,.V(HKUlO: Montero Mltsubt\h,

CAS AMG 002

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALAHOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACiÓN

Page 22: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

1) 'FIRMA.. I

~OMaRf5:

AlITORI2A.oo'

e..

Page 23: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

FlfltMA:

CI.

NOMaRrs:

- ------'

,

LOUI FR....CIAl. , oxox IClIIJ;SC.ENI RAI.IZAI){) Ml""I("IPA'. 1)";GI'AClIAP -\LAr.. I ""'l.'lLDS_llff_Nf.' -==,-- _l;;;~.aLt ~f-t'lJ.;¡ ORDEN lit!iiiiOVILIZAC'ON •• c...

I-~~ ...: N' 201_ _ ílC(l7~O ~ :L':l ~ .~llJGAR DE s.A1.IDA: ... ~ '_-'. \ Hora t&;1IUda. I , i, (J'\,,}

LUGAR OF!DESTINO (-~...J \ O! oC, HOfW'retomo ,<..,. '. ~COMlSIOO<'DETAllf_¡l~-ü~CL',; QL ....C.a..("., >r ... oL ___f.ha,,.,omo,uL.2L. 1)\ . n .~'---'. , -__ ">_1:11-'-- :::"~,....;¡'¡,_..------------ _l----~~'~~~ VEHICUlOAUIOfI!lADO~C~ ,I.._', ~ MODELO =.OT. .'1 e,,' COtOR:"" -r - ._TIPO: 1:, , CLASE: ,í:;..' - .- PlACA .,..' - t;- .;._.-._COHOUCTOR -~ ..:~..:~_.:.':....-~-....:.'_-;_ -'C:!E~OIC~IU~D~AO~A,NlA)Jt" ..~, ~L,CEHCI" N· .... J,~~::L~._'"':_ --- _:n.!!PO~,..... _' __FUHCIONIJbOSCOMlSlONA.OO$: .,.. .... ~ nI{. ...~(.. ..

~-------~SOl~IC~'~TAD~O~:-.---------,~------A~U~T~O~~~~_-------

--;:- "'" --- -.. ~,-'\ _,. ,( NOMBRES: \1'\ _..) C_. , _J'''' \"" ,l'

Page 24: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

JEfE UNIDAD ADMINISTRAnVA

.__ ._ __ ._ -._ _._._~._, "._.._ _."._,- _._ , ,-_._ ~ "._ _ .._ _ _.._ _.._ _ _ _ .OBSERVACIONES: ._ _ _.._ _..__ ._ _._ _." ~." _ _.._ _._ __ _ ,,, 0 •

.JI. . ..•. L'/.HORA DE INGRESO GARAJE, (, ,,_...... KILOMETRAJE FINAL _ .

'((HA :::I:~ , KIL [TRAJE:

HORA DE kllOMET. D[TALlE DEL RECORRIDO HORADE KILOI'JIIT, SEltVIDOR PÚBLICO FIRMASALIDA INICIAL LLEGADA fiNAL RESPONSABLE

,

1 \ , 1,I ;~ ~ f ", , " , J

,L-.., - • ...\, ,", ,

~ 00, I • ~ •o

• 'o~ e o~ - .

1" ), 1 • ,

~ bt',_)...' I J \'\.I(i I , ! ,- , ,'1 " \ , \ ~,- , I ¡ .', . ~, .. .. _ .~,

1 ,,,

NO,ORDEN _CANT: _VALOR: :--,- _

OM" )

MonlttO J.111'ubnh¡AMG 001):í \ 1"

'IlHKUlO:'lACAS

COMaUSl18líUNIDAD ADMINISTRATIVA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DELCANTÓN GUACHAPALAHOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACiÓN

I•

Page 25: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

_.__ _.-._ ..~.. .__.._--_._--_ __ _---_._ __ __ _-_._-_._.__ -_._-_. __ .__ ._ __ _-_ _._ .

(_~p ----eros JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

OBSE:RVA(IONES: _ __ , ,_ _ __ · _ M ..

/. J¡' ,""l,GIHOR,A DE INGRESO GARAJE: ., M ~,.. KILOMETRAJE r:INAI,: ._ _.,.....•. :\ ..

NO ORDENCANTMt bh! ¡V(HICUl J entere 15" \ :PlACA. ..~ 001 VALOR:

'«NA ¡.IVI:. Si:-" I , -~J KILOMETRAJE:

HORAD( KllOMO. OETAUf DEl RECORRIDO HORADE KILOMn. SERVlOO<I"'IUCO 'IRMASALIDA INICIAL UEGAOA FINAL RESPONSABLE

.',\ , .~, ...,¿" V:fA, ,

l' IJ, I,fl'.)1c~f ~, ,,-"l l-"- .2)1 b.ll ..-. ' 1,.< ~:/ <7¡7\.n./.., ,

n., .,..,. .,

,

• , ,

-r \ (-,\ a: l '¡, F4 ~'k';1I ') ,- < r-s-: e-, ~ ,. N.- \ \ • , ) ',' , _1 I P,Lr IJ'.1 w \ \, 1, I~", 1.:11'/1 '¡_~iI r ~J Ir,\ nt.!~ .."\ .\ 'D:·., 1 ~,

Ir ,~, '" ' .\ - ,\ , " "'f ~, -;,

COMBUSTIBLESr. Pedro '.".f.O M

UNIDAD ADMINISTRATIVA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DELCANTÓN GUACHAPALAHOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACiÓN

Page 26: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI
Page 27: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

.......oBSERVACIONES: _ •.•_ _.•_ _ _ _,._ _,- , _.._ _ _-_ _ ,_ ./' ~·~ l·r'·--·'.._·.."-_ ..·_..·..·_..·..·· ·..·..·..· ·_-_ ..·_- - - ---- - -- _ _ .

( '----;~...::, ;;;¡"NIOAOAOM/NIST;~TIVA

/-;1/'<" , )/ H:.tHORA DE INGRESO GARAJE; "'_ .•.•_..•...• ~'" t(11.0METRAJE FINAL: ,..:":'._ ..

\

rNO. ORDEN. ,CANT,_,..:.._:.-- __

VALOR: --,--"""",'""c__FECHA: -' '. ¡ ( " ) I(ILOME'tRAJE: o , ,

HORAOE KllOMO. OEl ALU OElRECORRIOO HORAOE KllOMET. SERVIDOR POIUCO FIRMASAUOA INICIAL LlEGAOA FINAL RESPONSAILE

_'h -:s \ , _...-,-- , • ( ., h . \ . -s , ~'''' C' »¡ ( -__,'Y \" l' t 1 0-.,.- ..\....0 . ,,>- ,1. ,h.1 ~. '-"."-" ,.' '"" ' \. , -."'Y\ 'o' •"",,_"_l "-

lo/! .; j " i"",(>l ~'.L , '. , r-ro·, '-\ ,:> '" l"-' ..,.lo.)I ( ,.:) , )_¡:\'.~.... .-~'( , ,,,,,\Oh, , , ¡. .,..,. - . "'n .~. . . :o, - , , , • I ,,

.s \ _1. • • ""'- ••") '" / .:~(\_,. o ....1 - l. r'-_:_, ,~ __lo \ ,'). ... I h ':,-' ,21 J(, --(~ < ~~' "-, ",r ., \ h.. "r,<~ .,. ,~~ .... , ---."" .:- .....,., . . e ole , • ,'. I ., <, --------•

-' 1'---.. ro, ,St-I \ I - ... ,(" " ", ... \ , '" ~~ 'I@S' O ......" ,..J '-,~_- ,,""o:) ot r ...... ~'\_ .... / A ,(5 .=.~.~IOoi",c• ... , ~,u.\... ,...,~ ._ \<]\,

"~

C.OMBUSTI8LEUNIDAD ADMINIS1RA11l/ASr. Pedro B.rt.r.VEH,eULO: Monlolo MitsubishlPlACAS: A~G 002

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALAHOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACiÓN

Page 28: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

......_'_./~-_ __ __ ._ __ _"..,,_.._ , ' _ -.._ - _.._ - _ _ _ .<.~~i\... ;;~E;;,~ADAOM,NISTRA,;,,¡·

oMERVACJONES; "'_ _.~ _,, .. _._ .._ _ , ~ _ _.._ _..__ ._ _ _ _ _._ _._ .HORA DE INGRESO GARAJE: _.f......;,...!:..':;~. KILOMETRAJE fiNAL: ,~~:,J!,..I..:!~~.I...

VlHICUlO; on ere I u " . .'\A(A$' AM.G.002 VALOR:f((HA.- l e ~llDMtTRAJE:

HORADE KILOMET. DETALLEDELRECORRIDO HORADE KllOMET. SERVIOOR PÚBLICO fIRMASALIDA IHIC'Al , UEGADA FINAL RESPONSABLE

C'{ /,\ /L//" J , , " • 1" , J

,_. , - ,, , , J.-_ )•

'.,., ~ 1".. \ • r :;. •• " "~

(f". ,'So . , ." '. V ~'t.

.J ., , . ", ~}I' , ~.. . .Jn_ , ~ \,.. _- -. I~ ..~\

•• " l.. •. - . ~,J k . -r , , ,

... 1 " , -. \ , .. -. " ...I)~, ~. ,. ..:. < c. - l· ' j..,. ,- ---~

" \!"'- # .... 1 ,,~. -~•" -<JI>'" \ ""T •• r \" •• . 6~"a",'u 'el¡Ii' ,_ ,-.... ,I , , - 7-'lo ,1, e 'e- c. ::. I ,- ,.,~Il \ , ,n ,

_J.Jf'" \JI l. '. .;",1" \- Cd'.C_ l', .

/' _, .l11 , , , l. )I , ,• "'-~""_

" ,....1 ~ "' l > 1"'.=1> .' .\ '-".. .J<._ , ,,~_ ,

. , -1..\c r •• , ., .J l. ~

,_, , e Jo. - .. , 11/1'~t, 0",\ .: 0.,',·,. , I~ nr: ~.(I-tp"V --

• ,. , 1- -, .

NO OA()(NCOMIUSll8U

CANTo

UNIDAD ADMINISTRATIVA$" "edro e.n. ...

.. , t MI~b hl

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALAHOJA DE RUTA E INFORME OIARIO DE MOVILIZACiÓN

Page 29: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

JEFE UNIDAO AOMINISTRATrvA

OBSERVACIONES; _ _ _.._ _•••••_•••_ _ _..•.•.•.•.•.._._.._..••.•_...••.••.._.••.,••_ _,••, , ".,,,._ _•••••,,~,,, _ _ .1..'1/'0" J).6<1LH~A DE INGRESO GARAJE: .•.... _............ I(llOMETRAJE FINAL: ....... .'•.__ ..... f ••,,_.

o OtIDENCAlM bnhYlHl('UtO onlero "'" o N' N.OUCAS AMG_OO2 05/,¿j.sc: I~ VALOR;-'ICHA ... :Io5::... 1i:! ~ KILOMORAJ(

HORADE ICILOMtT. DETAll[ DELo[eOtlolOO HORADE tcllOMET. S[RVIOOR pueuco fU\MASAUOA IHIClAL lLEGADA FllIIAl R[SPONSABl[

~r\,<'c e- ,. .... ,O erA ",,'" IlJI s"1q h\lJ"ct IlQjiOfl, ..l<;..> ..z. )/·.5{¿' <'

,> .., " I< . (~',. , >0'" :v...,., .-v't",r ,'t") 1" t"~ , , . .,"') ~... ·

Q .... "" <T'(, , '.. ,.. , ~. ."c..."\ lJ-,",-\ ~ <'_;' 11 ·. ·,

..... \ • , 1 \ I f·1"'>;'i.-T' "1, ' JJI ~-r .¡ .., (0' .' J' ",-'-" . < . • - . , ~ , (. ,... > -_y'-f)' '1 , ~,• " ',\ ~ ~, ..'" ... .--

....~.- \ ~\..- .. . o X ., ~, 1_ r:..t ~.:-=-_r- , ,- ,-, I ')0- .

~- ~I.. IeL,' ',1 ...t"' •. •• ..""" ... " ~ . "'\'c\~ .

COM8UST181J1UNIDAD ADMINISTRATIVA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALAHOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACiÓN

Page 30: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

_.~~,

VEHICUlO AUTORIZADO

Page 31: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

JEFEUNIDAD ADMINISTRAnVA

_._._._.._.~._ __ _ M._ _ "._._ _.._ _._._ _.._ _ _ _ _._.._ _._ _ _ _ _ _ _ _ .OBSERVACIONES: _..•.... _, ,.•...._., _..•.... _...•... _ _ _ _ _...•... _.._ _._...•... _..¡••~." " _••~ _ _ _ _ ~,,, , ...---

.llhcL' . ..l""(¿HORA DE INGRESO GARAJE .•. ,•.{., "... ICJLOMETRAJE FINAL 10 " •••

NO ORDENCANT'"'" , on tr U , .AMG 002

,VALOR:'!.A'AS

fECHk #!s;·nr:~•.• {~I.r/ I ( .C"J KII.OMElRAJE:

HORAOE teILOMEr. DETAlLf DELRECORRIDO HORA DE KILOMEr. Sf.!RVIDOI~puauco FlAMASALIDA INIOAL llEGADA FiliAL RESPONSABLE

, ~ . '.. \ "..

( " /JI1" - ,.>.,)1 ,,)(.. . "" e ,. , I I- . .>.. . 1,.;."". , • r ~ .'~'..... .-- ....,.1': f-'

, . , J t

" , .<>~

/ JI ./, f- ,1 -, ' ..' -' ./- I.

.' .~ , . _,ce ~'. .. , ~

.-.~--I

I\ .,~ ."- . . , J ~ ~., , -,

~ 1< / )~ .2..1' [<,

I _. + h ,< '<,,_. • , ,~'" .n ., _ , - ~.-"" r. "' ""1.... _..~ , .', ..

-~

•" r- __"',"~_"'1 I :;J

"

• 4 ••

(OMeUSTIeLfUNIDAD ADMINISTRATIVASr. ,.elfo s..,..,..

KUU) M I O .. tlt, bkh

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALAHOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DE MOVILIZACiÓN

Page 32: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

_ j, -. .>

------------~------------------------------------,(;OIlIIiRNIl \I'TONOMO PESCF.NTRALI/.\no Ml'NICIPAL UI·:(;l'A(·HAPAI.A(0'-"('1.ni alL'iL'

f5t, tlá-J)~ O""R"'o"'r"'N"'DI!iiiOVILIZACION FEliA

.' .~•.•••••• N.201 • IIlllI';'t¡1; OlA ~rs ...,1---__ - e,I l. .1' lJ \

LUGAR i;.,tS.UDAc ~u" '-"'V"-" "'-.J(l.:-~'''...r.J''''~\.~~'~"\\c~' 21"'~"~~_~!!4-/:.:.,-.~_~LUGAR DE DESTINO: c;.;... .!:,r"" --"HDtOM=="""=.:COMISIOH.¡,OETAltr J-{, o' > J.:" ...- .....- \ J c_ v, ~'.J..{l-i..- t¿o ..." !.;) ~~ ...:.,.:::ha=',.:::to"'r~no·l.:.·CL.'-'-~' -l" \"'. .,". -, _,,,,'l"'_'+'",",W''''-';'';;;e-__ .,.....",~ __ .,..._'________ _

VEHlCUlO AUTORlZADO

Page 33: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

JEFE IMtOAO AOMIHtSTRAnVA

_._ _._,_ -._._ _ _.._-.- _._ _._._ _ ..__ __ _ _ _ __ ._._-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .OBSERVACIONES: N , _ _ _ ··_ ••H ·_ , " _ .

·L1..'" "> El EF . ..2)1 ,\1t1HORA DE INGRESO GARAJE. .1.:.....1....... ,,',"OM RAJ INAl ....... " •." ....... ,,~ .. ,.

HO ORDENCANTM bkhVltnOJlO: ontero It." , . , .1'tACAS: t.MG. 002 VALOR;'(CHA: .l.. 9 tl: .' ,J.' ....' , kllOMElRAJE: , ,

HORA DE t<llOMET. DElALlE DEl RECORRIDO HORA DE kllOMET. SERvIDOR PUBLICO fiRMASALIDA INICIAL llfGAOA FINAL RESPONSABLE

, -r '{' - ,;:..- • .., , ji '1 -

-l' r_¡'_i ... ...._, .',,"~ !. -- , , ..' ,, , - , , , .. . ., • - -- •, . - -- - . . ..•

~ . .,~- ... I f- ,. , ~ • -J

- ,'" , , -, ,... __ o ~_'I'"~ c. '.~.' -, e. 1ft<I J'I

-' (.,, , ,I - • / ~,.-, -~

COM8USTI&¡,fs" ,flIro 8wT ...M

UNIDAD ADMINISTRATIVA

¡GOBIERNO hUTÓNOMO DESCENTRALIZADODELCANTÓN GUACHAPALA

HOJA DERUTA E INFORME DIARIO DEMOVILIZACIÓN

Page 34: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

CAIIGC)o '1""~'7'._:.:'i-:l,..,_~:;_--------------.¡..::~==. ....r-:-'-.':;.!.~:.:;;_:.:_~."'~~'_-.:.!C\'-__ __jel " I , ~i;:.';:;;..;-1 <?-:-:~C-'-:J:..' --t:::.C ."L --'(":..:..'1'"....., .~1<.:!:;..:~!.:q:..-_¡,:_{: _I

- d! __;í-f_'R_-_.__ ~__ _i_~f--L------_IOBSERVACICO<ES'

1-------==,.-------,----- --==-=-----4SOUCITADO ·A'-'T~ II-N-O-M-S-RE-S---=¡::. ---;71Il: I-"~-<":':'::''-I,,,;':'<¡'iíi',."'--------t-NO-M-BR-e-". n".k,.. \.,;'" ,;..,\;-.,"-'1:-,,,,-,-.-~

1---------------,::==-==-==-----------_~VE~OMn~ ~ ~

MARCA ,...,~·t.L1,-:-----=MO«=:;.:Lo:..:.,·::d'ic:;,;;::;u:.:~:.:," ¿OC" : COLOR, ~. "! _noo ~'YO,2. .-!e"'L."'.S("'- ...S~,.,J:L.e. _!PI"'JC~~A·"'D.~c:.:ti",(.;..-..:oC7'()>o!J,~"-lCOHOUCTOR 0-.. ;;\", ?-o .....>.!..<.=c~c, ;.CE:!:·::OICl=UOA::"''O~''''''''=~;~(,:"",c",' C~'IC!,..:.l",""1C_:-4':'"UCENC1~ ..B.J;}..J.C;H'_ .,- -'TIC!!f'O:!!;_....-",,'")~' __ _I~~~~~~~~_~~,_~r~.~ _I

Page 35: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

le h 1(., -' JI 2 ~J-HORA DE INGRESO GARAJE: ".~ .•.•"......... KilOMETRAJE FINAL: _ .- .:.- ..oeSE.RVACIONES: _ .•••••_••__••_H._ _ M _ __ _ _ __ .._H._.· _ _ _.._ _._ _ _ .._ _ _ ~.._ ~.._,.___ -- .~-;;:.__·w..-···1"(-···_··»_··__·_·_················_··_..·_·· _._.._ _ _._ - ~_._,- , - _ .e~-..~- _ .____ _:C::;ONOUCTOR JEFEUNIDADADMINISTRATIVA

NO ORDENCANTMVfHICUlO: ontero use rs I : .ptACAS: AMG.002 VALOR;fiCHA: .) !la;, Q~Ú_'¡/"!'C 13 kiLOMETRAJE:

HORA DE KtLOMET. DETALLEDEl RECORRIDO HORA DE KllOMET. SERVIDOR pusuco FIRMASALIDA INIOAl LLEGADA FiliAL RESPONSABLE

'S- \;,J • ~ <~, , ,,_,'_/~; - • ..2J I 12~ .:;¡" , - ..> :\ ,,\ ' ,\ I :.J. 1.-; _ '11 ,<" r '''_.,.~~<1:e ...... i-' ,.,., "' - -~ -r » .. _.~ {'\"I,-o::,.. "

• \"-. .\ ~. .- ,.. , ," ,\ r- ..

¡.:;: \ \ , \ _.Lo'=--;=- .. , .J '. / .)/),1/• I - .l ji , < . ...... } , .':\ <" • I~¡¡ I ¡:> , r, - " , ~ ., ,. , - , _.I_.r

~. )/"j¡~'\ ,r '1.n· I . .' " I ,."_',''_ '" r' I . ,~ ,., , • , ~ ,....... . \ ,¡=-_ '. JÍI; I, ,\ "'-;;C

COMBl)STI8lEUNIDAD ADMINISTRATIVA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUACHAPALAHOJA DE RUTA E INFORME DIARIO DEMOVILIZACiÓN

Page 36: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Oi:;LCANTÓN …guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/DICIEMBRE-MONTERO… · 1\-~ I;OIlIt'R:-iO '\1I10NOMO 1l~:SC.:NlI{ALll,\IX)MIINICIPAI

--------1