GODIŠNJI IZVJEŠTAJ RIJEKA PROMET D.D. ZA 2010. realizaciju sustava automatskog upravljanja prometom Rijeka ... Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog tijeka 00 5

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • GGOODDIINNJJII IIZZVVJJEETTAAJJ RRIIJJEEKKAA PPRROOMMEETT DD..DD..

  ZZAA 22001100.. GGOODDIINNUU

  Rijeka, travanj 2011.

 • Godinji izvjetaj za 2010. godinu 2

  Sadraj: Izvjee Uprave o stanju Drutva u 2010. godini 3 Raun dobiti i gubitka 6 Izvjetaj o sveobuhvatnoj dobiti 7 Bilanca 8 Izvjetaj o promjenama kapitala 10 Izvjetaj o novanom tijeku 11 Biljeke uz financijske izvjetaje 12 Izvjee (miljenje) neovisnog revizora IRIS nova d.o.o. Rijeka 40 Izjava osobe odgovorne za sastavljanje godinjih financijskih izvjetaja 43 Odluku o utvrenju financijskih izvjetaja drutva za 2010. godinu br.116/11 44 Prijedlog odluke za uporabu dobiti drutva za 2010. godinu br.117/11 45 Odluka br. 69-17/11-NO 46

  Odluka br. 70-17/11-NO 47

 • Godinji izvjetaj za 2010. godinu 3

  Na temelju lanka 250.a Zakona o trgovakim drutvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07,146/08 i 137/09) Uprava direktor RIJEKA PROMET d.d. Rijeka (u nastavku teksta: Drutvo), podnosi slijedee:

  IZVJEE UPRAVE O STANJU DRUTVA U 2010. GODINI

  Opis Drutva

  Rijeka promet d.d., Fiumara 13, Rijeka upisano je u registar Trgovakog suda u Rijeci u registarski uloak s matinim brojem subjekta upisa (MBS) 040129320.

  Temeljni kapital Drutva iznosi 17.961.900,00 kuna, a upisan je u registar Trgovakog suda u Rijeci Rjeenjem od 11. sijenja 2006. godine pod brojem Tt-05/4403-5. Prema Rjeenju Trgovakog suda u Rijeci broj Tt-07/859-2 od 03. svibnja 2007. godine upisano je preoblikovanje drutva s ogranienom odgovornou u dioniko drutvo. Temeljni kapital dionikog drutva podijeljen je na 179.619 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 kuna.

  Jedini dioniar Drutva je Grad Rijeka. Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj

  klasifikaciji djelatnosti koju je izdao Dravni zavod za statistiku Zagreb, od 13.veljae 2008. godine, Drutvo ima brojanu oznaku razreda 5221 Uslune djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom. Matini broj poslovnog subjekta je 1380150, a OIB je 46811281375. Rijeka promet d.d. je svoju djelatnost:

  Usluga na parkiralitima i garanim objektima Odravanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih povrina Odravanje horizontalne, vertikalne signalizacije i svijetlee prometne signalizacije Prijenos, vua i premjetanje protupravno parkiranih vozila

  u 2010. godini obavljao kroz Upravu i etiri sektora: Sektor prometa Sektor parkiralita Sektor odravanja prometnica Sektor financijsko raunovodstveni i opi poslovi.

  Rezultat poslovanja za 2010. godinu

  Ukupni prihodi na dan 31. prosinca 2010. godine iznose 60.643.489,96 kuna i manji su za 4,24 % od ostvarenih prihoda 2009. godine.

  Ukupni rashodi za isto razdoblje iznose 59.703.507,00 kn i manji su za 3,04 % od ostvarenih rashoda u 2009. godini.

  Ovakvo kretanje ukupnih prihoda i rashoda odrazilo se i na dobit drutva. Drutvo je za 2010. godinu iskazalo neto dobit u iznosu od 410.585,01 kn to je znatno manje u odnosu na 2009. godinu.

  Uprava i poslovodstvo poduzima sve aktivnosti na smanjenju trokova na koje se moe utjecati.

  U nastavku ovog uvodnog izvjea nalaze se sva druga izvjea utvrena zakonskim propisima, koja detaljno opisuju i obrazlau stanje Drutva.

 • Godinji izvjetaj za 2010. godinu 4

  Udjeli u drugim drutvima MIKLAVJA d.o.o.

  U prosincu 2003. izvrena je uplata osnivakog uloga drutva Miklavja logistiki centar za razvoj, dizajn, izgradnju i menadment d.o.o. u iznosu od 600,00 kn, a to predstavlja 3% temeljnog uloga drutva. Od osnutka tvrtke donesen je prostorni plan koji definira podruje radne zone Miklavje. U sijenju 2010. godine na glavnoj Skuptini drutva donesena je Odluka o davanju suglasnosti na prijenos vlasnikog udjela od 55% sa osnivaa M+W Zander Facility Engineering GmbH iz Stuttgart, Republika Njemaka na Sparta Matrix Inc, iz Durham, SAD. Razvoj drutva

  Tvrtka je strateki orijentirana na rjeavanje prometnih problema i razvoj prometnog sustava Grada Rijeke. Kroz realizaciju sustava automatskog upravljanja prometom Rijeka promet d.d. primjenjuje najsuvremeniju tehnologiju Inteligentnih transportnih sustava.

  Temeljna je misija Rijeka prometa d.d. koritenjem novih tehnologija u prometu osigurati zadovoljstvo graana koji su sudionici prometa i korisnici naih usluga.

  Rijeka promet d.d. ima viziju i ambiciju da postane predvodnik razvoja upravljanja prometom i parkingom u Primorsko-goranskoj upaniji i Republici Hrvatskoj, a sve na temelju suvremenih informacijsko-telekomunikacijskih tehnologija.

  Podruja budue razvojne aktivnosti tvrtke su: integracija sustava automatskog upravljanja i sustava upravljanja javnim gradskim prijevozom, izgradnja automatiziranih garanih sustava te suvremeni sustavi informacija u prometu (primjerice, video nadzor prometa, uputno parkirno garani sustav - UPGS, davanje prioriteta javnom gradskom prijevozu na semaforiziranim raskrijima, provjera stanja popunjenosti gradskih parkiralita putem mobilnih i navigacijskih ureaja i slino).

  Rijeka promet d.d. osobitu panju posveuje dodatnom strunom usavravanju svojih kadrova s ciljem to efikasnijeg obavljanja svojih poslovnih aktivnosti.

  Poetak 2007. godine obiljeen je izlaskom tvrtke na financijsko trite putem izdanja vrijednosnih papira to predstavlja novu fazu u razvoju trgovakog drutva. Drutvo je u 2008. god. izdalo na domaem tritu kapitala obveznice u iznosu od 192.000.000,00 kuna. Obveznice slue za financiranje ulaganja u prometne projekte u Gradu Rijeci. Izloenost drutva rizicima

  Poslovanje Drutva izloeno je valutnom, kamatnom, kreditnom riziku, te riziku likvidnosti.

  Valutni rizik

  Drutvo je izloeno promjenama vrijednosti EUR-a, jer su obveze za financijski leasing denominirane u EUR-e, to Drutvo izlae valutnom riziku. Upravljanje ovim rizikom svodi se na usklaivanje priljeva od Grada Rijeke s odljevima za podmirenje obveza po financijskom leasingu budui je Grad Rijeka preuzeo obvezu osiguranja sredstava za tu namjenu.

 • GOdinji izvjetaj za 2010. godinu 5

  d.d. Fiuoiaca13 Rijeka

  Kamatni rizik

  Utjecaj kamatnog rizika na Drutvo oituje se kroz promjenjivu kamatnu stopu nakredit. Drutvo ima dugoronu obvezu po financijskom leasingu uz promjenjivu kamatnustopu, te kao posljedicu toga izloenost riziku promjene kamatne stope. Upravljanje ovimrizikom svodi se na usklaenje priljeva sredstava od strane Grada Rijeke za podmirenjeobveza po kamatama budui je Grad Rijeka preuzeo obvezu osiguranja sredstava za tunamjenu.

  Kreditni rizik

  Postoji kreditni rizik vezano za obveze Drutva koje na dan 31. prosinca 2010. godine poizdanim obveznicama iznose 187.200.000 kuna, a dospijevaju po utvrenoj dinamici do2018. godine. Upravljanje ovim rizikom svodi se na usklaenje priljeva sredstava od straneGrada Rijeke za podmirenje navedene obveze budui je Grad Rijeka preuzeo obvezuosiguranja sredstava po dospijeu obveznica.

  Rizik likvidnosti

  Vezano za rizik likvidnosti kratkorone obveze Drutva pokrivene su kratkoronimpotraivanjima.

  Izloenost Drutva po svim gore navedenim rizicima ne bi trebala biti upitna buduije Grad Rijeka preuzeo obvezu osiguranja sredstava za podmirenje obveza Rijeka prometad.d.

  Fer vrijednosti

  Fer vrijednost financijske imovine te financijskih obveza se na dan 31. prosinca 2010.godine nije znaajnije razlikovala od njihove knjigovodstvene vrijednosti. Iskazane vrijednostipovijesnog troka potraivanja i obveza, ukljuujui i rezerviranja, pribline su njihovim fervrijednostima.

  Direktorica:

  Spomenka Mieti, dipl. oec.

  U Rijeci, 19. travnja 2011. godine

  RIJ~!.i d.~Fiumara I3~Rijeka

 • Godinji izvjetaj za 2010. godinu 6

  RAUN DOBITI I GUBITKA ZA 2010. GODINU -u HRK-

  Naziv pozicije Biljeke 2009. 2010.

  POSLOVNI PRIHODI 3(a), 4.1. 53.507.486 56.696.883Prihodi od prodaje 3(a)/i/ 46.124.467 44.442.731Ostali poslovni prihodi 3(a)/ii/ 7.383.019 12.254.152

  POSLOVNI RASHODI 3(b), 4.2. (47.189.838) (45.990.856)Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 3(b)/i/, 4.2./i/ 31.862.585 10.953.585

  Materijalni trokovi 3(b)/ii/ (57.214.734) (35.700.775)Trokovi sirovina i materijala (1.344.902) (1.406.937)Ostali vanjski trokovi (55.869.832) (34.293.838)Trokovi osoblja 3(b)/iii/, 4.2./vi/ (12.830.163) (12.588.187)Neto plae i nadnice (7.743.036) (7.668.529)Trokovi poreza i doprinosa iz plaa (3.205.925) (3.063.581)Doprinosi na plae (1.881.202) (1.856.077)Amortizacija 3(b)/iv/,4.2./iv/ (3.856.212) (3.407.906)Ostali trokovi 3(b)/v/ (2.233.475) (2.317.475)Vrijednosno usklaivanje 3(b)/vi/,4.2./v/ (2.774.100) (2.876.107)Kratkotrajne imovine (osim financijske) (2.774.100) (2.876.107)

  Ostali poslovni rashodi 3(b)/vii/ (143.739) (53.991)

  FINANCIJSKI PRIHODI 3(a)/iii/, 4.3. 9.820.868 3.946.607Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 9.820.868 3.946.607

  FINANCIJSKI RASHODI 3(b)/viii/,4.4. (14.383.787) (13.712.651)Kamate, teajne razlike, dividende i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama (14.383.787) (13.712.651)

  UKUPNI PRIHODI 63.328.354 60.643.490

  UKUPNI RASHODI (61.573.625) (59.703.507)DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 3(c), 4.5. 1.754.729 939.983POREZ NA DOBIT 3(c), 4.5. (858.294) (529.398)DOBITAK RAZDOBLJA 3(c), 4.5. 896.435 410.585

 • Godinji izvjetaj za 2