of 129 /129
1 Osnovna škola „Karas Karolina” Kárász Karolina Általános Iskola HORGOŠ-HORGOS Karasova 14 Kárász utca 14. Tel/fax: +381 24 792-023, 793-510, 793-511 e-mail: [email protected] PIB: 100789044, Mat. br.:08025398 Del. br.: 02-538 Datum:14.09.2018. GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2018 /2019. GODINU

GODIŠNJI PLAN - karaskarolinahorgos.net · razred obaveznog obrazovanja koji je u skladu sa Osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u osnovnoj školi. Od V do VIII razreda radiće

 • Author
  lequynh

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GODIŠNJI PLAN - karaskarolinahorgos.net · razred obaveznog obrazovanja koji je u skladu sa...

 • 1

  Osnovna škola „Karas Karolina”

  Kárász Karolina Általános Iskola

  HORGOŠ-HORGOS Karasova 14 – Kárász utca 14.

  Tel/fax: +381 24 792-023, 793-510, 793-511

  e-mail: [email protected]

  PIB: 100789044, Mat. br.:08025398

  Del. br.: 02-538

  Datum:14.09.2018.

  GODIŠNJI PLAN

  RADA ŠKOLE

  ZA ŠKOLSKU 2018 /2019. GODINU

 • 2

  SADRŽAJ

  I. POLAZNE OSNOVE PROGRAMIRANJA..................................................................... 4

  II. USLOVI RADA ŠKOLE ................................................................................................... 5

  Prostorni i materijalno – tehnički uslovi ................................................................................. 5 Kadrovski uslovi ..................................................................................................................... 8

  UČENICI .................................................................................................................................. 10

  III. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE ............................................................................. 13

  A. Opšta organizacija ......................................................................................................... 13 B. Ritam rada ...................................................................................................................... 13 C. Kalendar škole .................................................................................................................. 13

  d. nastavnici predmetne

  nastave............................................................................................16

  ORGANIZACIJA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA ŠKOLE.......................................20

  PLAN STRUČNIH USAVRŠAVANJA, SEMINARA I PREDAVANJA ZA ŠKOLSKU ... 24

  PROGRAMI I PLANOVI VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI .............................................. 26

  PROGRAM RADA DEČJEG SAVEZA ........... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

  PROGRAM RADA DEČJEG SAVEZA U 2018/2019. GODINI............................................ 30

  PROGRAM RADA KOMISIJE PODMLATKA CRVENOG KRSTA I BORBE PROTIV

  BOLESTI ZAVISNOSTI ZA ŠKOLSKU 2018 /2019. GODINU ........................................... 31

  PROGRAM RADA KOMISIJE -

  BETLEHEM........................................................................32

  PROFESIONALNA ORIJENTACIJA UČENIKA ................................................................. 33

  KOREKTIVNO- PEDAGOŠKI RAD .................................................................................... 35

  PLAN RADA KOMISIJE ZA PRAĆENJE I PRIPREMU PROJEKATA ZA ŠKOLSKU

  2018./2019. GODINU ............................................................................................................... 36

  PLAN RADA KOMISIJE ZA NAGRADE, POHVALE I ODLIKOVANJA U TOKU

  ŠKOLSKE 2018/2019.GODINE .............................................................................................. 37

  KRITERIJUMI PO KOJIMA ĆE SE VRŠITI PROCENA, POHVALJIVANJE I

  NAGRAĐIVANJE ZAPOSLENIH U PROCESU VASPITANJA I OBRAZOVANJA U O.Š.

  »KARAS KAROLINA « HORGOŠ ......................................................................................... 38

  KRITERIJUMI NA OSNOVU KOJIH ĆE SE VRŠITI ODABIR UČENIKA ZA NAGRADU

  » UČENIK GENERACIJE » ŠKOLSKE 2018 /2019.GODINE U O.Š. »KARAS

  KAROLINA » HORGOŠ ......................................................................................................... 40

  PLAN RADA KOMISIJE ZA ESTETIKU I EKOLOGIJU ŠKOLE ...........................................

  ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ...................................................................................... 42

  PLAN TIMA ZA ORGANIZOVANJE DANA ŠKOLE........................................................45

  PLAN RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE TEHNOLOŠKOG VIŠKA ......................... 44

  PLAN RADA UČENIČKOG PARLAMENTA ZA ŠKOLSKU .................................................

  2018 /2019.GODINU ................................................................................................................ 45

  IV. PROGRAMI I PLANOVI STRUČNIH ORGANA I STRUČNIH SARADNIKA ..... 47

  Operativni program i plan školskog psihologa i

  pedagoga.....................................................51

  GODIŠNJI PLAN RADA PSIHOLOGA................................................................................51

  GODIŠNJI PLAN RADA PEDAGOGA................................................................................57

  PLAN PRIORITETNOG VASPITNOG ZADATAKA ZA VASPITANJE ZA HUMANE

  ODNOSE MEĐU POLOVIMA I LJUDIMA........................................................................... 62

  file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444491file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444492file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444493file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444494file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444495file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444496file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444497file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444498file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444499file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444501file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444502file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444503file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444504file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444505file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444505file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444506file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444507file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444509file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444509file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444510file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444510file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444511file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444511file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444511file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444512file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444512file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444512file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444513file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444514file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444515file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444516file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444517file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444518file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444519file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444519

 • 3

  V. PLAN I PROGRAM RADA RUKOVOĐENJA I UPRAVLJANJA ................................. 63

  Direktor ................................................................................................................................. 63 Pomoćnik direktora ............................................................................................................... 65

  PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA ............................................................ 66

  Školski odbor ....................................................................................................................... 66

  SAVET RODITELJA ŠKOLE ................................................................................................. 67

  PLAN I PROGRAM STRUČNIH AKTIVA..........................................................................71

  PLAN RADA BIBLIOTEKE.................................................................................................110

  PLANOVI I PROGRAMI RADA ......................................................................................... 112

  PLAN I PROGRAM RADA ODELJENSKOG STAREŠINE ............................................... 112

  PLAN I PROGRAM RADA ODELJENSKOG STAREŠINE SPECIJALNOG

  ODELJENJA............................................................................................................................12

  7

  ELABORAT PRODUŽENOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ,, KARAS

  KAROLINA ,, U HORGOŠU (UKRATKO ) ........................................................................ 114

  AKCIONI PLAN ZA INKLUZIJU U OŠ ,, KARAS KAROLINA ,, U HORGOŠU ZA

  ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU .......................................................................................... 116

  OPERATIVNI PLAN PREVAZILAŽENJA PROBLEMA MARGINALIZOVANIH

  UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2018 /2019. GODINI .................................................................. 120

  PROGRAM ZAŠTITE UČENIKA OD NAILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

  PROGRAM ZAŠTITE DECE/UČENIKA OD NASILJA,ZLOSTAVLJANJA I

  ZANEMARIVANJA .............................................................................................................. 123

  RAZVOJNI TIM ŠKOLE ....................................................................................................... 128

  RASPORED KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA ........................................................ 129

  file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444520file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444521file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444522file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444523file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444524file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444525file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444541file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444542file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444543file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444543file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444545file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444545file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444546file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444546file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444547file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444547file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444549file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444550file:///D:/Desktop/GPR%202016-2017%20.doc%23_Toc461444551

 • 4

  I. POLAZNE OSNOVE PROGRAMIRANJA

  Osnovni podaci o školi Karolina Karas - Horgoš/Male Pijace

  Ime: Osnovna škola „Karolina Karas“ ( od 1. 9. 2016. ) vaspitno-obrazovna ustanova

  Horgoš 24410, Karasova 14. Tel/fax: 024/ 792 023, direktor: 024/793 510

  Zvanična web stranica škole : www.oskaraskarolina.edu.rs

  mail : [email protected]

  Godišnji operativni program obrazovno-vaspitnog rada temelji se na

  Zakonu o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, Zakona o osnovnoj

  školi, Statuta škole, Razvojnom planu ustanove, Nastavnim planovima i

  programima odeljenskih veća škole i operativnim planovima nastavnika,

  Plana rada produženog boravka, Akcionog plana za inkluzivnu nastavu

  ,Akcionog plana za rešavanje problema u pohađanju nastave romskih učenika i Izveštaja o radu škole . Prvi ciklus obrazovno-vaspitnog rada odvijaće se po po Programu za I ,II, III i IV

  razred obaveznog obrazovanja koji je u skladu sa Osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

  u osnovnoj školi. Od V do VIII razreda radiće se po Planu i programu za više razrede.

  U školskoj 2018/2019. godini škola će svoju društvenu funkciju zasnivati na

  ostvarivanju dobrih veza i saradnje sa roditeljima i lokalnom samoupravom, Pokrajinskim

  sekretarijatom za obrazovanje, Ministarstvom prosvete i nauke, mađarskim i romskim

  nacionalnim većem, svim organizacijama i pojedincima, koje su na bilo koji način sarađuju

  sa ustanovom i vezane su za nju.

  Cilj osnovnog obrazovanja i vaspitanja je sticanje opšteg obrazovanja i vaspitanja,

  srazmerno u svakoj uzrasnoj grupi, razvoj umeća, sposobnosti i veština, skladan razvoj

  ličnosti , priprema za rad i društveni život, životni poziv, buduće zanimanje, za dalje opšte i

  stručno obrazovanje i vaspitanje.

  Uspešnom realizacijom godišnjeg programa rada škole doprineće se osposobljavanju

  učenika za primenu stečenih znanja i umenja, osposobljavanje za život, rad i dalje

  samoobrazovanje, samostalnosti i zainteresovanosti za nova znanja, razvijanju potrebe za

  kulturom i očuvanjem kulturnog nasleđa, nacionalnih i multikulturalnih nasleđa, sticanju

  osnovnog saznanja o moralu, etici i ekologiji. Pored ovoga primenjivaće se principi

  inkluzivnog obrazovanja nastave za sve učenike škole

  U školskoj 2018/2019. godini u skladu sa Razvojnim planom škole, predviđeni su

  sledeći radovi investicionog opremanja i radova:

  Potrebni i planirani radovi i opremanje tokom tekuće školske godine - Kancelarijski materijal

  - Proizvodi za čišćenje

  - Materijal za obrazovanje

  - CD- plejeri

  - Knjige za nagrađivanje

  - Tablet računar

  - Kancelarijski nameštaji

  - Ventilatori

  mailto:[email protected]

 • 5

  - Laptopovi

  - Projektori sa platnom

  - Bele table

  - Sistem za video nadzor-dodatne kamere

  - Mašina za pranje sudova

  - Ugradna rerna

  - Lopte za sportske aktivnosti

  - Kombinovani frižider

  - Školski nameštaj- stolovi,stolice,ormani,nasloni i sedeljke za školske klupe

  - Popravka i održavanje pumpi u sistemu za centralnog grejanja

  - Trimmer za travu

  - Popravke gromobranske instalacije

  - Osiguranje za 2019.godinu

  - Obezbeđenje za 2019.godinu

  - Parking

  - Zamena prozora

  - Izrada projektno-tehničke dokumentacije

  - Zamen i popravka unutrašnjih vrata

  - Zamena na LED rasvetu

  - Instalacija stabilnog sistema za dojavu požara

  - Asfaltiranje dvorišta i rukometnog terena

  - Knjige za biblioteku

  - INOX sudovi,escajg ,šolje i tacne

  - Usluga DDD službe

  - Usluga održavanja softwera

  II. USLOVI RADA ŠKOLE

  Prostorni i materijalno – tehnički uslovi

  Nastava će se ove godine izvoditi na teritoriji dve mesne zajednice i to:

  -u matičnoj školi u Horgošu,

  i u izdvojenim odeljenjima u Malim Pijacama. Radovi i oprema za redovno odvijanje

  nastave: Za početak školske 2018/ 2019. godine izvršeni su sledeći radovi:

  - Prostorije, dvorišta i okolina obe škole su očišćene i sređene za početak nastave

  -Iscrtano i ofarbnno stepenište škole

  - Zamenjeno osvetlenje i ulazna vrata u Malim Pijacama i Horgošu

 • 6

  -Od maja 2011. godine opština finansira čuvarsku, bezbednosnu službu u dvorištu i okolini

  škole koja će funkcionisati i ove školske godine.

  Potrebno je još dosta sredstava uložiti u opremanje, kako bi obe zgrade naše škole odgovarale

  standardima savremene škole XXI veka.

  .

  Opremljenost škola u Horgošu i Malim Pijacama je dosta slaba, kabineti su

  neopremljeni, oprema zastarela, tako da i dalje treba punom snagom raspoloživih resursa

  raditi na poboljšanju kvaliteta istih , iako je dosta toga urađeno(zamenjeni prozori,

  slavine,sređeno dvorište). Potrebno je farbanje stolarije prema uličnom frontu u Horgošu.

  Škola je konkurisala za projekte opremanja i popravke zgrade kod Pokrajinskih sekretarijata

  za Sport i omladinu, kod Sekretarijata za obrazovanje, kapitalna ulaganja u APV,

  Ministarstva Prosvete i Opštine Kanjiža.

  PROSTORNI I MATERIJALNO-TEHNIČKI USLOVI

  a) Školski prostor –veličina, površina

  Namena prostora Matična škola Ist. Odeljenje Svega

  ____________________________________________________

  SV. M PO UČ.M SV.M PO UČ.M

  Površina školske zgrade 2523 m2 3,7m2 989 m2 4,95 m2 3512 m2

  Površina dvorišta 1511 m2 2,3 m2 2368 m2 13,30 m2 3879 m2

  Površina sportskog terena 945 m2 1,4 m2 800 m2 4.59m2 945 m2

  Zelene površine 6640 m2 10,13m2 3034 m2 17,00 m2 9674 m2

  b) Školska zgrada-prostorije

  Namena prostora Broj prostora Ukupna vel.prostora

  _______________________________________________

  mat.zgr. ist.od. mat.zgr. ist.od.

  Učionice opšte namene 11 5 485 m2 251 m2

  Specijalozovanje učionice 8 1 438 m2 35 m2

  Školske radionice 1 1 77 m2 63 m2

  Sala za fizičko vaspitanje 1 1 246 m2 174 m2

  Biblioteka i čitaonica 1 1 36 m2 14 m2

  Prostorija za opšte namene potr.

  i društv.život škola 1 1 90 m2 164 m2

  Višenamenske prostorije 1 1 90 m2 15 m2

  Školska kuhinja i trpez. 1 1 125 m2 20 m2

  Uprava škole 6 1 114 m2 25 m2

  Stručni saradnici 1 - 20 m2 -

  Ostali prostor (kotlarnica,magacin, arhiva ....) 227m2 56 m2

 • 7

  Hodnici 575 m2 172 m2

  c) Najvažnija nastavna sredstva

  Naziv nastavnog

  sredstva

  Razredna nastava

  I – IV

  Predmetna nastava

  V – VIII

  Ukupno

  Grafoskop 1 2 3

  Dijaprojektor 2 2 4

  Episkop 2 2 4

  Radiokasetofon 3 2 5

  CD plajera 1 2 3

  TV prijemnik 2 2 4

  Računari u nastavi

  Lap top

  20

  1

  48

  2

  68

  3

  Projektori

  Štampači

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  Fotokopir mašina 1 1 2

  Muzič.inst.pianino-

  Sintizajzer

  Fotoaparat Benq

  Kamera Sony

  Interaktivna tabla

  Bele magnetne table

  Razglas (pojačalo,

  mikser, par zvučnika)

  Mikrofoni

  1

  1

  1

  1

  20

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  15

  1

  1

  1

  1

  2

  1

  2

  35

  2

  2

  d) Plan nabavke nastavnih sredstava i opreme

  nastavno sredstvo didaktički materijal količina vreme nabavke

  Bele table 1 2 tokom godine

  CD plejeri 3 3 tokom godine

  Lap top 1 2 tokom godine

  Platno za projekciju 2 3 tokom godine

  Projektor 2 3 tokom godine

  Razne lopte 20 20 tokom godine

  Ormari 25 25 tokom godine

  Školske klupe 15 15 tokom godine

  Popravka naslona i

  sedeljki

  25 25 tokom godine

 • 8

  U đačkoj biblioteci ima ukupno 11145 knjiga.

  Škola je pretplaćena na đačke listove: Képes Ifjúság, Crveni krst, Mézeskalács, i drugo.

  Škola je pretplaćena na stručne časopise »Prosvetni pregled«, »Pravni instruktor«,

  » Pedagoška stvarnost «, « Magyar Szó «, Ekološki časopis i drugo.

  Kadrovski uslovi

  a) Nastavnici razredne nastave

  Vrsta radnog odnosa step.str.spreme Priprav. Sa nepol.str.isp.

  IV V VI VII

  Stalni - - 8 8 - -

  Određeno vreme - - 4 - 4

  Svega - - 8 12 - 4

  b) Nastavnici predmetne nastave ________________________________________________________________________

  Vrsta radnog odn. IV step. VI st. VII st. sa pun. VII st.sa nepun. Svega

  Stalni - - 17 10 27

  Određeno vreme 2 2 12 5 21

  Svega 2 2 29 15 48

  Nastavno osoblje ukupno - 68 zaposlenih u nastavi

  c ) Nestručno zastupljeni predmeti su :

  Engleski jezik (128,89%)

  Likovna kultura (=65,00%)

  Matematika (244,44%)

  Srpski jezik kao nematernji (211,11%)

  Pedagog (100,00%)

  Muzička kultura (105,00%)

  Defektolog (razredna nastava) (300,00%)

  Defektolog (predmetna nastava) (870,00%)

  Nastavnici (zaposleni na neodređeno vreme) koji rade sa nepunom normom su:

  1. Karačonji Kristina 72%

  2. Šugar Dobroka Laura 88,89 % *

  3. Oklobdžija Aleksandar 40 % *

  4. Balaž Piri Diana 10 % *

  5. Kalman Gizela 60 % *

  6. Milošević Đorđe 50 % * (35 % + 20% )

  7. Galac Žolt 60 % * (35 % + 25% )

 • 9

  8. Kavai Andor 45% *

  9. Rerig Arpad 85%

  10. Mandarić Dejan 40% *

  (* dopuna norme u drugoj ustanovi , zaposleni rade i u drugoj ustanovi)

  d) U školi imamo zaposlene – putnike iz drugih naselja i to :

  Na relaciji Kanjiža – Horgoš 7

  Na relaciji Kanjiža – Male Pijace 2

  Na relaciji Subotica – Horgoš 5

  Na relaciji Horgoš – Male Pijace 11

  Na relaciji Raskrsnica MP – Male Pijace 1

  Na relaciji Novi Kneževac – Horgoš 2

  Na relaciji Hajdukovo – Male Pijace 1

  Na relaciji Palić – Horgoš 4

  Na relaciji Radanovac – Male Pijace 1

  Na relaciji Subotica – Male Pijace 1

  Na relaciji Kikinda – Horgoš 1

  Na relaciji Senta - Horgoš 1

  Na relaciji Bački Vinogradi – Male Pijace 1

  Na relaciji Palić-Male Pijace 1

  Na relaciji Duž Fodorova-Horgoš 1

  Na relaciji Martonoš - Horgoš 2

  Ukupno 42 radnika – putnika

  e) Ostali pedagoški radnici ( stručna služba , stručni saradnici )

  Izvršioci Stepen

  str.spr.

  Zvanje-profil Radni staž Vrsta rad.

  odnosa

  Direktor ustanove VII Prof. razredne

  nastave

  12 određeno

  vreme

  Pomoćnik direktora VII Prof. razred.

  nastave

  15 neodređeno

  vreme

  Stručni saradnik-psiholog VII dipl. psiholog 23 neodređeno

  vreme

  Stručni saradnik-pedagog VII Prof..razredne

  nastave

  5 određeno

  vreme

  Stručni saradnik-

  bibliotekar/nototekar/medijatekar

  VII Prof.

  mađarskog

  jezika

  Profesor

  razredne

  nastave

  12 neodređeno

  vreme

  Pedagoški asistent IV Prof..razredne

  nastave

  0 određeno

  vreme

  Svega 5,65

 • 10

  f) Administrativno i pomoćno- tehnički radnici

  Izvršioci Stepen

  str.spr.

  Radni staž Vrsta rad. odnosa

  Sekretar ustanove VII 10 neodređeno vreme

  Diplomirani

  ekonomista za

  finansijsko-

  računovodstvene

  poslove

  VII 24 neodređeno vreme

  Referent za finansijsko

  računovodstvene

  poslove

  IV 20 neodređeno vreme

  Domar/majstor

  održavanja(1,5 norma)

  IV 11 neodređeno vreme

  Kuvar/poslastičar III 5 neodređeno vreme

  Čistačice-6,8 izvršioca Osnovno i

  srednje

  neodređeno vreme

  Ukupno nenastavno osoblje 12,3

  Stalno zaposleni nastavnici : 43

  Zaposlenih nastavnika na određeno vreme : 25 ukupno nastavnik:43+25=68

  Zaposleni na određeno vreme : 31

  Stalno zaposlenih ukupno : 58 ukupno zaposlen: 31+58=89

  Ukupno zaposlenih u školi: 89 Stalno zaposleni: 58

  Određeno: 27

  Zamena-povr.na radu 1

  Zamena-porođajno 1

  Zamena-bolov.riz.trudn. 2

  __________________________________

  UKUPNO: 89

  UČENICI

  Učenici škole raspoređeni su u 39 odeljenje, od kojih su 4 odeljenja kombinovana i

  35 homogena odeljenja.

  >U Horgošu pohađaju nastavu učenici od 1-8 razreda, raspoređeni u ukupno 30 odeljenje –

  od toga 26 čistih , homogenih odeljenja i 3 kombinovana.

  >U Malim Pijacama u ukupno 9 odeljenja – od toga 8 čistih odeljenja ( za svaki razred po

  jedno odeljenje ) i 1 kombinovano odeljenje.

  Socijalno stanje učenika u Horgošu je dosta slabo. Škola ima 116 učenika romske

  narodnosti, gde roditelji uglavnom nemaju stalno zaposlenje, žive od socijalne pomoći ili se

  izdržavaju sezonskim poslovima.

 • 11

  Od ukupnog broja učenika preko 200 učenika spada u kategoriju socijalno ugroženih.

  Roditelji su većinom zemljoradnici, ili su ostali bez posla. U velikom slučaju samo jedan

  roditelj radi. Mnogo ima učenika iz razvedenih brakova

  Škola ima 8 specijalnih odeljenje za decu sa posebnim potrebama.

  Škola ima 4 kombinovana odeljenja i to :

  u Horgošu : I-II razred sa9 učenika (odeljenje na srpskom jeziku)

  III-IV razred sa8 učenika (odeljenje na srpskom jeziku)

  III-IV razred (specijalna odeljenja) sa 5 učenika

  u Malim Pijacama : VII-VIII razred (specijalna odeljenja ) sa 4 učenika

  Nastava se izvodi na srpskom nastavnom jeziku u odeljenjima od

  I – VIII razreda (svaki razred po jedno odeljenje osim 6. i 7. odeljenje). Ostala odeljenja

  pohađaju nastavu na mađarskom nastavnom jeziku.

  Škola ima ukupno 43 učenika putnika (Horgoš – M. Pijace zajedno )

  UČENICI I ODEELJENJA

  Niži razredi-brojno stanje /Horgoš: 166 učenika, M.Pijace: 46 učenika

  Viši razredi-brojno stanje / Horgoš: 180 učenika, M.Pijace: 63 učenika

  Specijalna odeljenja: Horgoš /niži razredi: 16 učenika, viši razredi: 25 učenika

  M. Pijace /niž razredi: / učenika, viši razredi: 4 učenika

  Broj učenika u matičnoj školi u Horgošu: 387

  Istureno odeljenje Male Pijace: 113

  Ukupno učenika za celu školu: 500

 • 12

  Odeljenje Brojučenika

  Br.učenikasa IOP-om

  Ukupno

  IOP1 IOP2

  1.1/2.1 1.o.4

  2.o.2

  /

  /

  /

  1xIOP2

  1.o.4

  2.o.4

  1.2 16 1xIOP1 / 17

  1.3 16 / 1xIOP2 18

  1.10 16 / / 16

  2.2 20 2xIOP1 2xIOP2 26

  2.3 20 2xIOP1 / 22

  2.4 20 4xIOP1 1xIOP2 26

  2.10 16 / / 16

  3.1/4.1 3.o.7 4.o.1

  1xIOP1 /

  2xIOP2 1xIOP2

  3.o.12 4.o.3

  3.2 17 2xIOP1 2xIOP2 23

  3.3 16 3xIOP1 3xIOP2 25

  3.10 7 / / 7

  4.2 15 / 2xIOP2 19

  4.3 13 / 3xIOP2 19

  1.7 4 / 4xIOP2 12

  3.7 7 / 7xIOP2 21

  2.7/4.7 2.o.2 4.o.3

  / /

  2xIOP2 3xIOP2

  2.o.6 4.o.9

  4.10 7 / / 7

  5.1 7 / 4xIOP2 15

  5.2 16 1xIOP1 3xIOP2 23

  5.3 15 1xIOP1 3xIOP2 22

  5.4 15 3xIOP1 2xIOP2 22

  5.7 4 / 4xIOP2 12

  5.10 19 / / 19

  6.2 18 2xIOP1 1xIOP2 22

  6.3 18 2xIOP1 1xIOP2 22

  6.7 8 / 8xIOP2 24

  6.10 13 / / 13

  7.2 20 / 5xIOP2 30

  7.3 19 2xIOP1 3xIOP2 27

  7.7 8 / 8xIOP2 24

  7.10 14 2xIOP1 / 16

  8.1 2 1xIOP1 / 3

  8.2 14 / 6xIOP2 26

  8.3 17 1xIOP1 2xIOP2 22

  8.4 17 1xIOP1 2xIOP2 22

  8.7 5 / 5xIOP2 15

  8.10 18 / / 18

  7.7.10/8.7.10 7.o.1

  8.o.3 /

  1xIOP2

  3xIOP2

  7.o.3

  8.o.9

  Ukupno: 500 31 95 721

 • 13

  ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE

  A. Opšta organizacija

  Delatnost škole je osnovno obrazovanje i vaspitanje propisano nastavnim planom i

  programom. U matičnoj školi u Horgošu radi 30 odeljenje, od toga čistih 27 odeljenja i 3

  kombinovana, a u Malim Pijacama 9 odeljenja, od toga 8 čistih odeljenja i 1

  kombinovano.

  Ukupno u školi radi odeljenja i 1 odeljenje produženog boravka za decu sa

  socijalno ugroženim statusom ( pretežno romska deca ).

  Boravak finansiraju zajedno lokalna samouprava (materijalni troškovi ,užina ) , Crveni krst

  ( topli obrok) i Ministarstvo prosvete i nauke (nastavnik-vaspitač na boravku ).

  B. Ritam rada

  Obrazovno vaspitni rad se izvodi u dve smene.

  I smena od 6,45 do 12,40 časova –Od 0. do 6. časa.

  II smena od 12,05 do 18,50 časova. –Od 0. do 7. časa

  Raspoređenost učenika i odeljenja po smenama :

  Horgoš – matična škola :

  u prvoj smeni : (niži raz.): 1,2,3,4, 2-3/7, 4/7,

  u drugoj smeni : (viši raz.): 5,6,7,85/7, 6/7, 7/7, odeljenja

  Male Pijace – istureno odeljenje :

  u prvoj smeni : 1,2,3,4. odeljenja

  ( 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 1,3,4/7-10spec. )

  u drugoj smeni : 5,6,7,8. odeljenja

  ( 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 6/7/10, 7-8/7/10spec. )

  Ritam promene smena je kvartalno. Godina je podeljena na 4 kvartala.

  C. Kalendar škole

  Važeći za 2018/19.školsku godinu na teritoriji AP Vojvodine.

  Prvo polugodište školske 2018/ 2019. godine počinje u petak 3.septembra

  2018 .godine, a završava u petak, 21. 12. 2018.godine. U prvom polugodištu ima

  80 nastavnih dana.

  Drugo polugodište počinje u sredu, 15.januara i završava se u utorak, 14.juna 2019.

  godine, a za učenike VIII razreda u utorak, 31. maja 2019. godine.

  U drugom polugodištu ima 100 nast. dana za učenike do 7. razreda a za učenike 8. razr.

  90 nast. dana .

  Za učenike od 1.-7. razreda obrazovno-vaspitni rad se ostvaruje u 36 petodnevnih

  nastvnih nedelja, odnosno 180 nastavnih dana.

  Za učenike 8. razreda obrazovno-vaspitni rad se ostvaruje u 34 petodnevne nastavne nedelje,

  odnosno 170 nastavnih dana.

  Školska godina podeljena je na 4 kvartala : I kvartal broji 40 nastavna dana ; II kvartal

  40 nastavni dan,III kvartal 49 nastavnih dana ; IV kvartal broji 51 nastavnih dana.

 • 14

  Učenici VIII razreda u četvrtom kvartalu imaju 41 nastavnih dana .

  U toku školske godine učenici imaju zimski, prolećni i letnji raspust.

  Zimski raspust počinje u petak 21. decembra, a završava se u utorak 15. janura 2019.

  godine.

  Prolećni raspust, počinje 19. april 2019. u petak,a završava se u ponedeljak 02. maj

  2019.

  Letnji raspust počinje u ponedeljak, 17. juna, a završava se u 31. avgusta 2019.

  godine. Letnji raspust za učenike 8. Razreda počinje nakon završnih ispita a traje do 31

  avgusta 2018.

  Radne SUBOTE :

  17.11.2018.,19.01.2019.,04.05.2019.

  PODELA SVEDOČANSTVA :

  29.12.2018.godine – Podela đačkih knjižica na kraju prvog polugodišta

  28.06.2019. godine -Podela đačkih knjižica i svedočanstva na kraju godine 5. i 6. 06.2019.godine -Podela svedočanstva na kraju godine za učenike osmog razreda

  D. Kulturne i druge manifestacije

  Prijem učenika prvih razreda....................... .................... 3.septembar

  Berbanski dani .................................................................................. 30. septembra

  Dan škole –Karas Karolina......... ..................... ...................................10. maja

  Dečija nedelja ................................................................................... Prva nedelja oktobra

  Sunčana jesen života-(program učenika nižih razreda)...................... Tokom oktobra

  Dan prosvetnih radnika .................................................................... 8. novembar

  Susret dečijih školskih pozorišta....................................................... 17 . decembra

  Sveti Sava – školska slava ............................................................... 27.januar

  Dan državnosti Srbije . .................................................................... 15. i 16. februar

  Dan svete Luce ................................................................................... 12 . decembra

  Poklade ................................................................................................ tokom februara

  Dan sela Horgoš ................................................................................. 11. 03.

  Međunarodni Dan Roma .................................................................. .... 08. 04.

  Dan škole M. Pijace................................................................................ 16. oktobar

  Dan mađarske revolucije .................................................................... 15. 03.

  Dan majki ...................................................................... ............... Prva nedelja maja

  Ispraćaj osmih razreda–M.Pijace........................................................... 07. jun

  Ispraćaj osmih razreda - Horgoš........................................................... 08. jun

  Komisija za kulturne delatnost i svečanosti i odeljenske starešine treba zajedno da

  organizuju manifestacije: Dan Luca, Faršang – Poklade, Dan vode, Dan zemlje itd.

  Planira se već tradicionalna saradnja na polju kulturne , sportske i stručne sardnje sa školama

  u inostranstvu: Mindsent (Mađarska ) i Reske (Mađarska ) .

  Plan kulturne komisije 2018/2019

 • 15

  Komisija za kulturne delatnost i svečanosti i odeljenske starešine treba zajedno da organizuju

  manifestacije: Dan Luca, Faršang – Poklade, Dan vode, Dan zemlje itd. Planira se već

  tradicionalna saradnja na polju kulturne , sportske i stručne sardnje sa školama u inostranstvu:

  Mindsent (Mađarska) i Reske (Mađarska).

  Članovi komisije za kulturnu delatnost i svečanosti :

  1. Bohata Zsuzsanna – nastavnik mađarskog jezika i književnosti (predsednik)

  2. Radmila Grmača – nastavnik srpskog kao maternjeg jezika

  3. Tilinko Judit – profesor razredne nastave

  4. Harmat Hajnalka – nastavnik mađarskog jezika i književnosti

  5. Zamborski Kiti – profesor razredne nastave

  6. Čeke Melinda – profesor razredne nastave

  7. Kavai B. Ildiko – nastavnik mađarskog jezika i književnosti

  8. Husar Anita – nastavnik muzičke kulture

  9. Adamov Igor – nastavnik matematike

  10. Jojart Andrea – nastavnik engleskog jezika

  GODIŠNJI PLAN RADA KOMISIJE ZA KULTURU 2018/2019. GOD.

  Predviđene aktivnosti

  Nosioci realizacije

  Način realizacije

  - Prijem prvaka

  - Učešće na Berbanskim danima

  -Saradnja sa Crvenim krstom

  -Sunčana jesen života

  - Učešće na Susretima dečjih

  pozorišnih scena

  - Aktivno učešće u kulturno-

  umetničkom programu „Vitlejem“

  - Učešće u obeležavanje Školske

  slave - dana Svetog Save

  - Obeležavanje

  -Dana Mađarske kulture

  -Poklade – „Faršang“

  - Dan žena

  - Dan sela Horgoša

  - Dan mađarske revolucije

  Septembar

  Septembar

  Novembar

  Decembar

  Januar

  Februar

  Mart

  - članovi komisije za

  kulturnu delatnost

  - odeljenjske zajednice

  - članovi komisije

  - Za kulturnu delatnost

  - članovi komisije za

  kulturnu delatnost i

  komisije

  - članovi za komisije za

  kulturnu

  delatnost-članovi komisije

  kulturnu delatnost

  članovi komisije za

  proslavu školske slave

  Sv.Save

  - svečani program

  - poseta izložbi, igre,

  rukotvorine

  Učešće u kulturno

  umetničkom programu

  - sastanak

  - poseta

  - radionica

  - svečani program

  - svečani program

  - svečani program

  - izložba

 • 16

  - Dan poezije

  - ObeležavanjeDana planete Zemlje

  - Proslava Dana škole

  - Svečani ispraćaj 8. razreda

  April

  Maj

  Jun

  - članovi komisije za

  kulturnu delatnost i

  komisije

  lokalna samouprava

  - Kulturno-umetničko

  društvo „Bartok Bela“

  - članovi komisije za

  kulturnu delatnost

  - članovi estetske

  komisije

  - članovi komisije za

  kulturnu delatnost

  - članovi komisije

  - članovi komisije za

  kulturnu delatnost

  - članovi kulturne i

  estetske komisije

  - igre

  - takmičenje

  - sastanak

  - organizacija

  - svečani program

 • 17

  Nastavnici predmetne nastave - od 1. septembra 2018.

  Nast.

  predmet Nastavnik Odeljenje Ned.fond

  časova Procenat

  Srpski jezik

  50%

  Ana Danilović

  Razr. staresina u 5.1

  5/1, 8/1 9 50%

  Srpski kao

  nematernji

  481,11%

  371,11+110

  Ana Danilović

  Radmila Grmača

  Muranji Dragana

  Nikičić Goran

  Sárkány Szintia

  (Vojnić P. Jasmina)

  Vojnić P. Jasmina

  Sors Knapik Tamara

  Razr.star. u 7-8/7/10

  6/2, 8/2, 8/3, 8/4

  1/2, 1/3, 2/2, 2/3, 2/4, 3/2, 3/3, 4/2, 4/3

  1/10, 2/10, 3/10, 4/10,

  5/10, 6/10, 7/10, 8/10,

  7/3

  1/7, 3/7

  2-4/7

  7/7, 8/7

  5/2, 5/3, 5/4, 6/3, 7/2

  5/7, 6/7

  7-8/7/10

  9

  22

  10

  11

  3

  5

  3

  5

  15

  6

  3

  50%

  110%

  50%

  61,11%

  16,67%

  25%

  15%

  25%

  83,33%

  30%

  15%

  Mađarski

  jezik

  438,33

  333,33+105

  Bohata Zsuzsanna

  Razr. starešina u 6/2

  Karácsonyi Krisztina

  Razr.starešina u 6/3

  Kávai B. Ildikó

  Raz. starešina u 6/10

  Harmath Hajnalka

  Razr. starešina u 7/3

  Móra Klára

  (Razr. staresina u 5/7)

  Zámborszki Kitti

  Razr. starešina u 6/7

  Farago Kristina

  Razr. starešina u 7/7

  Aroksalaši Timea

  Razr. starešina u 8/7

  Šorš Knapik Tamara

  5/3, 5/4, 6/2, 8/3

  5/2, 6/3, 8/4

  5/10, 6/10, 7/10, 8/10,

  7/2, 7/3, 8/2

  5/7

  6/7

  7/7

  8/7

  7-8/7/10

  18

  13

  17

  12

  5

  4

  4

  4

  4

  100%

  72,22%

  94,44%

  66,67%

  25%

  20%

  20%

  20%

  20%

  Nemački

  jezik

  227,78% 177,78+50

  155.56% M

  22.22% S

  Bata Janoš

  Razr. starešina u 8/2

  Salai Edit

  Berec Anastazija

  5/2, 5/3, 5/4, 6/3, 7/2, 7/3, 8/2, 8/3, 8/4

  5/1, 5/10 , 6/2, 6/10, 7/10, 8/1, 8/10

  5/7, 7/7, 8/7,

  7-8/7/10

  6/7

  18

  14

  6

  2

  2

  100%

  77,78%

  30%

  10%

  10%

  Engleski

  jezik

  407,78% 327,78%+80%

  285,56% M 42,22 S

  Pletikosić Šarolta

  Jojart Andrea

  1/2, 1/3, 2/2, 2/3, 2/4, 3/2, 3/3, 4/2, 4/3

  1-2/1, 3-4/1

  1/10, 2/10, 3/10, 4/10,

  5/10, 6/10, 7/2, 7/3, 7/10, 8/10

  7-8/7/10

  18

  4

  8

  12

  2

  90%

  20%

  40%

  66,67%

  10%

 • 18

  Buš Tatjana

  Zámborszki Kitti

  Šugar Dobroka Laura

  6/2, 6/3

  1/7, 3/7

  2-4/7

  7/7, 8/7

  5/7, 6/7

  5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4

  4

  4

  2

  4

  4

  16

  22,22%

  20%

  10%

  20%

  20%

  88,89%

  Likovna

  kultura

  135%

  105+30

  90% M

  15% S

  Oklobdžija

  Aleksandar

  Zámborszki Kitti

  Karácsonyi Krisztina

  Móra Klára

  Aroksalaši Timea

  Šorš Knapik Tamara

  5/1,5/10,6/10,7/10,8/1,8/10

  5/3, 6/2, 7/2, 7/3,

  6/7

  5/2, 6/3, 8/2, 8/3, 8/4

  5/7, 7/7

  5/4

  8/7

  7-8/7/10

  8

  5

  1

  6

  3

  2

  1

  1

  40%

  25%

  5%

  30%

  15%

  10%

  5%

  5%

  Muzička

  kultura

  135%

  105+30

  90 % M

  15% S

  Husar Anita

  (Razr. staresina u 5.2)

  Nikičić Goran

  Móra Klára

  Zámborszki Kitti

  Árokszállási Timea

  5/2, 5/3, 5/4, 5/10, 6/2, 6/3, 6/10,

  7/2, 7/3, 7/10, 8/2, 8/3, 8/4, 8/10

  7/7

  7-8/7/10

  5/1, 8/1

  5/7

  6/7

  8/7

  18

  1

  1

  3

  2

  1

  1

  90%

  5%

  5%

  15%

  10%

  5%

  5%

  Hemija

  110%

  80%+30%

  70% M

  10% S

  Konc Ilona

  Razr. starešina u 7/2

  Faragó Krisztina

  Aroksalaši Timea

  Sors Knapik Tamara

  7/2, 7/3, 7/10, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/10

  7/7

  8/7

  7-8/7/10

  16

  2

  2

  2

  80%

  10%

  10%

  10%

  Fizika

  150%

  110+40

  100% M

  10% S

  Dobo Laslo

  Balaž Piri Diana

  Faragó Krisztina

  Sors Knapik Tamara

  6/2, 6/3, 6/10, 7/2, 7/3, 7/10, 8/1, 8/2, 8/4, 8/10

  8/3

  6/7, 8/7

  7/7

  7-8/7/10

  20

  2

  4

  2

  2

  100%

  10%

  20%

  10%

  10%

 • 19

  Biologija

  210%

  160+50

  140% M

  20% S

  Csicsai Zita

  Raz. starešina u 8/10

  Kalman Gizela

  Móra Klára

  Farago Kristina

  Aroksalaši Timea

  Šorš Knapik Tamara

  5/3, 5/4, 5/10, 6/2, 6/10, 7/3, 7/10, 8/3, 8/4, 8/10

  5/1, 5/2, 6/3, 7/2, 8/1, 8/2

  5/7

  7/7

  6/7, 8/7

  7-8/7/10

  20

  12

  2

  2

  4

  2

  100 %

  60%

  10%

  10%

  20%

  10%

  Istorija

  180%

  135+45

  120% M

  15% S

  Pinter Iren

  Đorđe Milošević

  Móra Klára

  Farago Kristina

  Šorš Knapik Tamara

  5/4, 5/10, 6/3, 6/10, 7/2, 7/3, 7/10, 8/2, 8/3, 8/4, 8/10

  5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 8/1

  6/7, 8/7

  5/7

  7/7

  7-8/7/10

  20

  7

  4

  1

  2

  2

  100%

  35%

  20%

  5%

  10%

  10%

  Geografija

  180%

  135+45

  120% M

  15% S

  Ivkov M. Iren

  Galac Žolt

  Móra Klára

  Šorš Knapik Tamara

  5/1, 5/3, 5/4, 5/10, 6/2, 6/3, 6/10, 7/10, 8/1, 8/2, 8/3, 8/10

  5/2, 7/2, 7/3, 8/4

  6/7, 7/7, 8/7

  5/7

  7-8/7/10

  20

  7

  6

  1

  2

  100%

  35%

  30%

  5%

  10%

  Matematika

  455,55%

  355,55+

  100

  311,11% M

  44,44% S

  Đurić Žužana

  Razr. starešina u 8/3

  Fenjsaruši Ana

  Razr. starešina u 5/10

  Neđela N. Andrea

  Razr. staresina 8/4

  Konc Ilona

  Adamov Igor

  Móra Klára

  Zámborszki Kitti

  Faragó Krisztina

  Árokszállási Timea

  5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 8/3

  5/10, 6/10, 7/10, 8/10

  7-8/7/10

  6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 8/4

  7/2

  6/2

  5/7

  6/7

  7/7

  8/7

  20

  16

  4

  20

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  111,11%

  88,89%

  20%

  111,11%

  22,22%

  22,22%

  20%

  20%

  20%

  20%

 • 20

  Informatika

  kötelező

  50%

  40+10 35%M+5%S

  Informatika

  választott

  45%

  45% M

  Tehničko i

  informatičko

  obrazovanje

  110%

  80+30

  70% M

  10% S

  Tehnika i

  tehnologija

  100%

  80+20

  70% M

  10% S

  Gazdag Csaba

  Razr. starešina u 5/3

  Kávai Andor

  Gazdag Csaba

  Kávai Andor

  Šomođi Ilona

  Kavai Andor

  Raz. starešina u 7/10

  Sors Knapik Tamara

  Faragó Krisztina

  Árokszállási Timea

  Šomođi Ilona

  Razr. staresina u 5/4

  Gazdag Čaba

  Kávai Andor

  Móra Klára

  Farago Kristina

  5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/2, 6/3, 6/10

  5/7, 6/7

  5/10

  7 csoport

  7/10, 8/10

  7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4,

  7/10, 8/10

  7-8/7/10

  7/7

  8/7

  5/2, 5/4, 6/2, 6/3

  5/1, 5/3, 6/10

  5/10

  5/7

  6/7

  7

  2

  1

  7

  2

  12

  4

  2

  2

  2

  8

  6

  2

  2

  2

  35%

  10%

  5%

  35%

  10%

  60%

  20%

  10%

  10%

  10%

  40%

  30%

  10%

  10%

  10%

  Fizičko vasp

  110%

  80+30

  70% M

  10% S

  Taboroši Đeze

  Rerig Arpad

  Veselinov Darko

  Razr. starešina u 8/1

  Mandaric Dejan

  7/3, 8/3

  7/10, 8/2, 8/4, 8/10

  7-8/7/10

  8/1

  7/7, 8/7

  7/2

  4

  8

  2

  2

  4

  2

  20%

  40%

  10%

  10%

  20%

  10%

 • 21

  Organizacija obrazovno – vaspitnog rada

  a) Obavezne nastavne aktivnosti

  Fizičko i

  zdravstveno

  vaspitanje

  100%

  80+20 70% M+10% S

  Taboroši Đeze

  Rerig Arpad

  Mandaric Dejan

  Veselinov Darko

  5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3

  5/10, 6/10

  5/4

  5/7, 6/7

  10

  4

  2

  4

  50%

  20%

  10%

  20%

  Izabrani

  sport

  55%

  40+15

  35% M

  5% S

  Fizička

  aktivnost

  50%

  40+10

  35% M

  5% S

  Taboroši Đeze

  Rerig Arpad

  Veselinov Darko

  Mandaric Dejan

  Taboroši Đeze

  Rerig Arpad

  Mandaric Dejan

  Veselinov Darko

  7/3, 8/3

  7/10, 8/2, 8/10

  7-8/7/10

  8/1

  7/7, 8/7

  7/2, 8/4

  5/2, 5/3, 6/2, 6/3

  5/10, 6/10

  5/1, 5/4

  5/7, 6/7

  2

  3

  1

  1

  2

  2

  4

  2

  2

  2

  10%

  15%

  5%

  5%

  10%

  10%

  20%

  10%

  10%

  10%

  Medijateka

  61,11

  Šarkanj Sintia

  (Veselinov Darko)

  Vörös T. Anita

  Gazdag Csaba

  10+4

  2

  16,67%

  39,44%

  5%

  Biblioteka

  38,89

  Harmath Hajnalka

  Kavai Božo Ildiko

  13

  2

  33,33%

  5,56%

  Građansko

  vaspitanje

  10%

  Nikicic Goran

  Kávai Bózsó Ildikó

  5/10, 6/10, 7/10, 8/10

  2

  1

  10%

  5%

  Verska

  nastava

  165%

  Šarkanj Valerija

  Koleszár József

  Mirosavljev Nikola

  1/2, 1/3, 2/2, 2/3, 2/4, 3/2, 3/3, 4/2, 4/3,

  5/2, 5/3, 5/4, 6/2, 6/3, 7/2, 7/3, 8/2, 8/3, 8/4

  1/7, 2-4/7, 3/7

  5/7, 6/7, 7/7, 8/7

  1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10

  7-8/7/10

  1-2/1, 3-4/1, 5/1, 8/1

  19

  1

  2

  7

  1

  2

  95%

  5%

  10%

  35%

  5%

  10%

 • 22

  Nastavnici razredne

  nastave

  Nast. Jezik Odeljenje

  1. Nikičić Silvia Srpski 1-2/1

  2. Samu Angela Mađarski 1/2

  3. Gazdag Emese Mađarski 1/3

  4. Sarkanj Dora Mađarski 1/10

  5. Gonclik Etel Mađarski 2/2

  6. Čorba B.Marta Mađarski 2/3

  7. Šarkanj Jožef Mađarski 2/4

  8. Čeke Melinda Mađarski 2/10

  9. Marčeta Jasmina Srpski 3-4/1

  10. Avramović Etelka Mađarski 3/2

  11. Kabok Žužana Mađarski 3/3

  12. Ožvar Edit Mađarski 3/10

  13. Danji Ildiko Mađarski 4/2

  14. Rekecki Andrea Mađarski 4/3

  15. Tilinko Judit Mađarski 4/10

  16. Puljaji Molnar Andrea Mađarski 1/7

  17. Sel Agneš Mađarski 3/7

  18. Kenjereš Timea Mađarski 2-4/7

  19. Dani Tinde Mađarski Dnevni boravak

  b) Dodatni obrazovno-vaspitni rad

  Nastavni predmet nastavnik Razred i broj učenika časova

  V VI VII VIII

  Nemački jezik Bata Janoš 4 2 4 36

  Salai Edit 3 4 2 36

  _______________________________________________________________________

  Istorija Pinter Iren 5 10 6 36

  Milošević Đorđe

  Galac Zsolt 3 3 2 2 36

  Geografija Ivkov M. Iren 3 2 3 2 36

  ___________________________________________________________________________

  Hemija Konc Ilona - 6 6 36

  Biologija Čičai Zita 6 6 3 4 36

  Kalman Gizela 3 3 6 3 36

  ___________________________________________________________________________

  Mađarski jezik Karačonji Krisztina 3 4 36

  Bohata Žužana 9 5 36

  Kavai B. Ildiko

  Harmat Hajnalka 10 36

 • 23

  ___________________________________________________________________________

  Engleski jezik Šugar Dobroka Laura 4 2 - 36

  Jojart Andrea

  ___________________________________________________________________________

  Matematika Đurić Žužana 6 5 - 36

  Neđela N. Andrea 10 12 36

  Fizika Dobo Laslo 3 3 3 36

  Muzička kultura Husar Anita 36

  b) Dopunska nastava

  Dopunska nastava se planira po potrebi za učenike od 2. do 8. razreda tokom cele školske

  godine. Svaki nastavnik je u obavezi najmanje 1 čas nedeljno održati za najslabije učenike.

  Tokom polugodišnjeg raspusta najmanje 10 časova za učenike koji slabo savlađuju gradivo.

  Po potrebi dopunska nastava obavezna će biti i tokom polugodišnjeg raspusta ukoliko je

  učenik bude imao slabu ocenu. O tim časovima vodi se evidencija u posebnim knjigama

  evidencije.

  c) Pripremna nastava

  Pripremna nastava se planira za učenike 8. razreda za polaganje prijemnog ispita za upis u

  srednju školu. Nastava se planira u junu iz matematike i maternjeg jezika.Nastavu izvode

  predmetni nastavnici.

  e) Dodatna nastava-Svaki nastavnik predmetne nastave dužan je da planira i ostvari

  nedeljno najmanje 1 čas tj. godišnje 36 časova dodatnog rada ili sekcije . Na tim

  časovima zainteresovani učenicima se pruža dodatna saznanja o dotičnoj oblasti i

  omogućuje proširavanje znanja o pojavama , zakonitostima , novinama i

  interesantnim podacima iz datog predmeta ili nauke .

  f) Nastavnici koji imaju obavezu polaganja ispita za licencu u 2018/2019 školskoj

  godini Za ispit za licencu škola ima prijavljene nastavnike i to:

 • 24

  1. Kalman Gizela - nastavnik biologije 2. Pletikosić Šarolta - prof . razredne nastave 3. Kavai Andor-nastavnik informatike

  PLAN STRUČNIH USAVRŠAVANJA, SEMINARA I PREDAVANJA ZA

  ŠKOLSKU 2018/2019.GODINU

  Stručno usavršavanje se planira za nastavnike tokom cele godine. Na osnovu Zakona

  o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o stručnom usavršavanju i sticanju

  licence nastavnika i vaspitača , po Katalogu programa stručnog usavrašavanja zaposlenih u

  obrazovanju za školsku 2018 /2019. godinu izdatog od strane Zavoda za unapređivanje

  obrazovanja i vaspitanja i Centra za profesionalni razvoj zaposlenih, pripremljen je predlog

  plana stručnih seminara u školi u Horgošu i predavanja akreditovanih od strane Ministarstva

  prosvete :

  Predloženi programi za 2018./2019. su izrađeni u saradnji sa Timom za stručna

  usavršavanja i Regionalnog centra za stručno usavršavanje iz Kanjiže :

  -I ove školske godine za organizovanje seminara zadužen je Centar za stručno

  usavršavanje u Kanjiži koji će odrediti vreme i aktere kao i učesnike seminara.

  -Realizacija seminara planira se iz budžeta lokalne samouprave, sredstava iz

  konkursa i ličnih doprinosa radnika.

  Plan stručnog usavršavanja

  Програм рада тима за стручно усавршавање просветних радниказа школску

  2018/2019. годину у О.Ш. „Каролина Карас“ Тим за стручно Усавршавање просветних радника чине:

  1.Конц Илона,наставни хемије - председник

  2.Никичић Горан, наставник српског језика

  3.Кабок Жужана, наставник разредне наставе

  4.Божић Рожа, административни радник

  За школску годину 2018/2019.планирано је 5 састанака Тима.

  Садржај време начин

  Сачинавање плана рада септембар договор

  Преглед личних планова и претварање у

  План СУ

  октобар

  Редовно информисање колектива о понуди

  едукација у Центар за стручно усавршавање

  у Кањижи

  редовно огласна табла

  електронска

  пошта

  Пријављивање заинтересованих просветних

  радника за похађање едукација и воћење

  евиденције о похађању едукације

  редовно телефонски

  електронска

  пошта

 • 25

  списак

  Информисање заинтересованих просветних

  радника о извоћење угледних часова по

  посебном распореду

  редовно формула

  огласна табла

  Прикупљање података о СУ ван установе за

  све просветне раднике

  двомесечно табела

  Прикупљање података о СУ у установи двомесечно табела

  Обједињавање личних извештаја о СУ и

  сачињавање годишњег извештаја о СУ за

  целу школу

  Јуни обрада података

  табела

  U okviru punog radnog vremena nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ima 64 sati

  godišnje različitih oblika stručnog usavršavanja, i to:

  44 sata stručnog usavršavanja unutar ustanove;

  20 sati stručnog usavršavanja koji su akreditovani od strane

  ZUOV-a ili nekih drugih, zašta ima pravo na plaćeno odsustvo.

  Sat pohađanja obuke stručnog usavršavanja ima vrednost boda. | Dan učešća na

  stručnom skupu ima vrednost jednog boda. | Dan učešća na stručnom i studijskom

  putovanju ima vrednost jednog boda.

  Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik dužan je da u toku pet godina ostvari najmanje

  100 bodova iz različitih oblika stručnog usavršavanja od čega:

  najmanje 80 bodova iz odobrenih programa stručnog

  usavršavanja,

  najmanje 20 bodova iz nekih drugih programa stručnog

  usavršavanja.

  Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ima pravo i dužnost da svake školske godine učestvuje

  u ostvarivanju različitih oblika stručnog usavršavanja u ustanovi, i to da:

  1. prikaže: pojedini oblik stručnog usavršavanja koji je pohađao, a koji je u vezi sa

  poslovima nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika; primenu naučenog sa stručnog

  usavršavanja; rezultate praćenja razvoja deteta i učenika; stručnu knjigu, priručnik,

  stručni članak, didaktički materijal; rezultate obavljenog istraživanja, studijsko

  putovanje, stručnu posetu i slično;

  2. održi ugledni, odnosno ogledni čas nastave, odnosno aktivnost i vodi radionicu;

  3. prisustvuje aktivnostima iz tačaka 1. i 2. Ovog člana i učestvuje u njihovoj analizi;

  4. učestvuje u: istraživanjima; projektima obrazovno-vaspitnogkaraktera u ustanovi;

  programima od nacionalnog značaja u ustanovi; programima ogleda, modelcentra;

  planiranju i ostvarivanju oblika stručnog usavršavanja u okviru ustanove, u skladu sa

  potrebama zaposlenih.

  Ustanova obezbeđuje ostvarivanje prava i dužnosti nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika

  iz stava 1. Ovog člana.

 • 26

  PONUDAPROGRAMASTRUČNOGUSAVRŠAVANJA – RCKANJIŽA ZA

  2018/19, 2019/20, 2020/2021 šk.godinu

  Kat.

  br.

  NAZIV PROGRAMA

  Autori i realizatori

  Oblast

  Komp.

  /

  Priorit

  et

  Bod

  ovi

  Jezi

  k

  1 25 Etiketiranjekaooblikdiskrim

  inacijeuučionici

  BrankaBešlić, diplomiranipsiholog;

  MilankaPejović, diplomiranipedagog;

  SlađanaEror, diplomiranipsiholog

  Vaspitni

  rad

  K3,

  P4 8

  s

  2 144 Sastresomjelakoakoznaškak

  o

  Mr.BrankaGrahovac, psiholog;

  BrankaBešlić, diplomiranipsiholog

  Vaspitni

  rad

  K4,

  P4 8

  s

  3 949 Muzičkeigrekaodeoodrastan

  jaiučenja

  MarijanaM.Simić, muzičkipedagog;

  Mr.SilvanaGrujić, muzički pedagog;

  VladicaVasić, diplomiranitrubač

  Umetnost

  K1,

  P3 8

  s

  4 111

  3

  Naputukakvalitetnimobrazo

  vno-vaspitnimustanovama

  Tatjana Varju Potrebić, master učitelj;

  Kristina Telek, dipl. psiholog

  Lena Varju, master psiholog

  Opšta

  pitanja

  nastave

  K4,

  P2 8

  s/m

  5 111

  4

  Brigaodeci –

  zadataksvihinstitucija,

  odgovornostsvakogpojedinca

  TatjanaVarjuPotrebić, masteručitelj;

  KristinaTelek, dipl. psiholog

  LenaVarju, masterpsiholog

  Opšta

  pitanja

  nastave

  K3,

  P2 8

  s/m

  6 111

  5

  Saradnjaikomunikacija –

  ključuspehauobrazovno-

  vaspitnomradu

  Tatjana Varju Potrebić, master učitelj;

  Kristina Telek, dipl. psiholog

  Lena Varju, master psiholog

  Opšta

  pitanja

  nastave

  K4,

  P2 8

  s/m

  7 111

  6 Karijerairadnevrednosti

  Gabriela Šaroši, profesor istorije;

  Iren Gemeri, profesor razredne nastave

  Opšta

  pitanja

  nastave

  K4,

  P4 8

  m

  8 111

  7 Huraistorija!

  GabrielaŠaroši, profesoristorije;

  IrenGemeri, profesor razredne nastave

  Društvene

  nauke

  K1,

  P1 8

  m

  9 111

  8

  Kreativnorešavanjekonflikat

  a

  Gabriela Šaroši, profesor istorije;

  Iren Gemeri, profesor razredne nastave

  Opšta

  pitanja

  nastave

  K4,

  P4 8

  m

  10 111

  9

  Klimatskepromeneinjihovuti

  cajnapriroduidruštvo

  drArpadBordaš - profesorfizike

  ZoltanSepeši - školskipsiholog

  Prirodne

  nauke

  K1,

  P1 8

  m

  11 112

  0

  Podsticanjedečijegstvaralašt

  vakrozstarezanate

  BrankicaMikalački, vaspitač;

  JolanTot, izrađivačnarodnihnošnji;

  SmiljkaBulatović, veziljaitrukerka

  Umetnost

  K2,

  P2 8

  s/m

  12 112

  1 MuzičkaNotalica

  Magistarmuzike, MirnaMirkov Stes,

  profesorklavira;

  DominikStes, komercijalnikonsultant

  Umetnost K2,

  P2 8

  s

  13 112

  2

  Unapređenjenastavnogradak

  orišćenjemračunarskeaplika

  cije “Oblak”

  PeterEstelecki; profesorinformatike,

  AnitaViragKiš,profesormađarskogjezika

  Informatik

  a

  K4,

  P3 8

  s/m

  14 112

  3

  Negovanjetalenatanaškolski

  mčasovimaivanškole

  EvaHanđaJurca; prof.nemačkogjezika;

  EminaUlijan,profesorfizičkogvaspitanja;

  PeterEstelecki,profesorinformatike;

  Opšta

  pitanja

  nastave

  K3,

  P1 8

  m

 • 27

  15 112

  4

  Detesagovorno-

  jezičkimporemećajimaupred

  školskojustanoviiuosnovnojš

  koli

  ZitaDudaš, defektolog-logoped;

  AnikoFeher, defektolog – oligofrenolog

  – logoped

  Dodatna

  podrška u

  nastavi

  K4,

  P1 8

  m

  16 112

  5

  Inovativnostikreativnostusre

  dnjoskolskojnastavi

  AgotaTotprof.mađarskogjezikaiknjiževn

  osti;

  SilviaFarago, prof.biologije;

  PiroškaTolnaiVarga, prof.mađarskogj. i

  književnosti,

  Opšta

  pitanja

  nastave

  K3,

  P1 8

  m

  17 112

  6

  Naputuprihvatanja –

  prihvatanjedece

  sasmetnjamaurazvojuupredš

  kolskojustanovi,

  školiiusvakodnevnomživotu

  FeherAniko, defektolog – oligofrenolog;

  MačaiMonika, vaspitač;

  ČeskoMonika, vaspitač

  Dodatna

  podrška u

  nastavi

  K3,

  P4 8

  m

  18 112

  7

  Inovativnemetoderazvijanjal

  ičnostidece

  Feher Aniko, defektolog –

  oligofrenolog;

  Mačai Monika, vaspitač; Česko Monika,

  vaspitač

  Vaspitni

  rad

  K3,

  P4 8

  m

  19 112

  8

  „Kažimi,

  kažiogledalcemoje!“

  analizapripovedakaizperspe

  ktivesimbolikenarodneumet

  nostiuodnosunarazličitaživot

  nadoba

  Melinda Čonti, učitelj

  Erne Čonti, kateketa Umetnost

  K3,

  P4 16

  m

  20 112

  9

  Drvoizraslodonebaučarobno

  msvetubajki –

  korelativnaobradabajki

  MelindaČonti, učitelj

  ErneČonti, kateketa

  Mađarski

  jezik i

  književnost

  K2,

  P1 8

  m

  21 113

  0

  Primenainovativnihmetodau

  analiziiobradipripovetkiizna

  stavnogprogramanižihodelje

  njaosnovneškole

  Melinda Čonti, učitelj

  Erne Čonti, kateketa

  Mađarski

  jezik i

  književnost

  K1,

  P1 16

  m

  22 113

  1

  Odrazvojnogplanaškoleprek

  oprojektakastvaranjupodstic

  ajnesredinezaučenjeirazvoj

  Dobrivoji Tatjana Martonoši,

  prof.razr.nastave;

  VioletaMomić,

  prof.mađarskogjezikaiknjiževnosti;

  RadičIgnac,

  prof.tehničkogiinf.obrazovanja

  Opšta

  pitanja

  nastave

  K4,

  P4 8

  s/m

  23 113

  2

  Tiijasmomi –

  međunarodnaprosvetnasara

  dnja

  Dobrivoji Tatjana Martonoši,

  prof.razr.nastave;

  VioletaMomić,

  prof.mađarskogjezikaiknjiževnosti;

  RadičIgnac,

  prof.tehničkogiinf.obrazovanja

  Opšta

  pitanja

  nastave

  K4,

  P4 8

  s/m

  24 113

  3

  Primena inovativnih

  komunikacijskih tehnologija

  Dobrivoji Tatjana Martonoši,

  prof.razr.nastave,

  VioletaMomić,

  prof.mađarskogjezikaiknjiževnosti;

  RadičIgnac,

  prof.tehničkogiinf.obrazovanja

  Opšta

  pitanja

  nastave

  K1,P3 8

  s/m

  25 113 Roditeljiiprosvetniradnici – OlgaRakić, profesorpedagogije;

  SlađanaIvkovićIvandekić,

  Opšta

  pitanja

  K4,

  P4 8

  s/m

 • 28

  4 partneriuunapređivanjuvasp

  itno-obrazovnogprocesa

  profesorpedagogije nastave

  26 113

  5

  Lepareč –

  komunikacijauslužbivaspita

  nja

  OlgaRakić, prof.pedagogije;

  SlađanaIvkovićIvandekić,

  prof.pedagogije

  Vaspitni

  rad

  K4,

  P2 8

  s/m

  27 113

  6 Podrškazlostavljanomdetetu

  OlgaRakić, profesorpedagogije;

  SvetlanaBelančić, psiholog

  Vaspitni

  rad

  K3,

  P4 8

  s/m

  28 113

  7

  Deca 21. veka –

  izazoviuobrazovanju

  SlađanaIvkovićIvandekić,

  profesorpedagogije;

  KozmaSilvia, nastavnikrazrednenastave;

  KornelKiš,

  profesorsrpskogjezikakaonematernjeg

  Vaspitni

  rad

  K3,

  P1 8

  s/m

  PROGRAMI I PLANOVI VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

  10 Slobodne aktivnosti učenika

  Vrsta Naziv slobodnih Stručni rukovodioci Broj Broj

  slob.akt aktivnosti časa grupa

  R Plesna-dramska i Nikičić Silvia 36 1

  A muzička sekcija ili hor

  Z Čeke Melinda 36 1

  R Gazdag Emeše 36 1

  E

  D Likovna i Marčeta Jasmina 36 1

  N lutkarska sekcija Čorba B. Marta 36 1

  A Gonclik Etelka 36 1

  N Plesna sekcija Kabok Žužana 36 1

  A Avramović Etelka 36 1

  S Rekecki Andrea 36 1

  T

  A

  V Umetnička sekcija Šamu Angela 36 1

  A

  Danji Ildiko 36 1

  P Mladi istoričari Pinter Iren 36 1

  R Mladi matematičari Đurić Zsuzsanna 36 1

  E Sportska sekcija Rerig Arpad,Veselinov Darko 36 1

  D Orkestar , hor Husar Anita 36 1

  M Sportska sekcija Taborši Đeze 36 1

  E Dramska sekcija Horvat Hilda 36 1

  T Novinarska Bohata Zsuzsana 36 1

  N Likovna Šarkanj Jožef 36 1

  A Mladi hemičari Konc Ilona 36 1

  N Literarna i dramska Kavai B. Ildiko 36 1

 • 29

  A Informatička Kavai Andor 36 1

  S Modelarstvo Šomođi Ilona 36 1

  T Astronomska Dobo Laslo 36 1

  A Ekološka Čičai Zita 36 1

  V Mladi geografičari Ivkov M. Irena 36 1

  A Literearna i dramska Ana Danilović,

  Jasmina Vojnić 36 1

  Saobraćajna Gazdag Čaba 36 1

 • 30

  PLAN RADA DEČJEG SAVEZA

  Dečji Savez polazi od želja, i interesa i potreba deteta. Program aktivnosti

  usmerava na ostvarivanje srećnijeg detinjstva i svestranijeg razvoja.

  Cilj: doprinositi skladnom fizičkom, zdravstvenom,intelektualno-radnom,

  društveno-moralnom i estetskom razvoju deteta, njihovom srećnom detinjstvu i pripremi za

  život u savremenom društvu.

  Osnovna načela :

  - Sloboda izbora i dobrovoljnost - Generacijska i međugeneracijska povezanost - Demokratičnost - Shvatanje dečije igre kao osnovnog principa koji prožima sve aktivnosti - Doslednost u poštovanju humanih, naučnih, estetskih i drugih kriterijuma pri izboru

  programa i aktivnosti

  - Vaspitanje dece na dokazanim i univerzalnim, kulturnim, moralnim i socijalnim vrednostima

  - Komunikacijska povezanost sve dece bez obzira na socijalni status roditelja, rasnu , nacionalnu, versku i drugu pripadnost

  - Zadaci :

  Stvarati vaspitne situacije u kojima će detetu biti pristupačna najbolja ostvarenja u kulturi, umetnosti, sportu.

  Stvarati uslove i raznovrsne organizacione forme za igru dece i razvijati stvaralačke sposobnosti.

  Organizovati decu u njihovom slobodnom vremenu ( zadovoljiti intelektualnu radoznalost deca).

  Organizovati decu u njihovom slobodnom vremenu (navikavati decu da samostalno i sadržajno provode svoje slobodno vreme).

  Podsticati decu da tragaju za novim sadržajima (ostvarivanje ličnih mogućnosti i ambicija).

  Zaštiti decu od regresivnih vaspitnih metoda i zloupotreba u porodici, školi i društvu.

  Omogućiti deci da bogate svoju duhovnost, da izgradjuju ekološku svest i da svoj patriotizam izražavaju u praktičnim i društveno korisnim aktivnostima.

  Program i aktivnosti koje nudi i organizuje Dečji Savez u školi, realizovaće se

  uz pomoć odraslih (nastavnika, pedagoga, psihologa i roditelja). Deca će samostalno,

  slobodno i autonomno određivati i odlućivati, koliko dugo i u kojoj programskoj aktivnosti

  će učestvovati. Osnovno polazište i kriterijum svega biće DETE, njegove stvarne potrebe i

  razvojne mogućnosti. Program aktivnosti Dečjeg Saveza biće specifični i različiti od

  sadržaja i aktivnosti drugih društvenih organizacija, školskih nastavnih predmeta, programa

  odeljenskih zajednica i sekcija slobodnih aktivnosti.

  Aktivnosti će biti u usko povezane i sa lokalnom samoupravom .

  Biraće se atraktivni i originalni sadržaji. Od programa i vrste aktivnosti zavisiće, i

  kolektivi koji će biti formirani privremene ili trajne grupe, družine ili zajednice koje će

  nastajati i nestajati u zavisnoti od aktuelnosti programa i interesa dece da se njima bave.

 • 31

  PLAN RADA PO MESECIMA:

  SEPTEMBAR:

  * Prijem prvaka-Svečani program,učešće učenika * Realizacija školskog lista-literarni sastavi,crteži učenika * Učestvovanje na Berbanskim danima u Horgošu

  OKTOBAR:

  * Priprema programa Dečja nedelja -učešće učenika

  NOVEMBAR:

  * Realizacija školskog lista-literarni sastavi,crteži učenika

  DECEMBAR:

  * Dečji pozorišni festival * Luca- učešće učenika * Novogodišnje muzičko-plesno veče za sedmake i osmake

  JANUAR:

  * Obeležavanje Dana Svetog Save-školske slave

  FEBRUAR:

  * Priprema i učešće na pokladama-Farsang, Maskenbal

  MART:

  * Realizacija školskog lista-literarni sastavi,crteži učenika

  APRIL:

  * Saradnja sa Crvenim krstom-učešće na konkursima literarnog i likovnog stvaralaštva

  MAJ:

  * Sportski dan * Dan škole * Obeležavanje Dana majki-pripremanje poklona * Učešće na Dečjem festivalu

  JUN:

  * Priprema proslave - Ispraćaj osmih razreda * Realizacija školskog lista-literarni sastavi,crteži učenika * Muzičko-plesno veče

  Poseta pozorišnim predstavama tokom cele školske godine.

  Organizovanje takmičenja i učešće tokom jeseni i proleća - Kros kroz Srbiju.

  Estetsko uređenje škole likovnim radovima učenika tokom cele školske godine

  Poseta osmih razreda Fondacije Exspecto -predavanju u vezi sa drogama .

  Učešće na berzama srednjih škola. Učešće i organizacija naših nastavnika i učenika na

  kampovim.

  Đačke ekskurzije i škole u prirodi.

  Članovi naše komisije su

 • 32

  1. Darko Veselinov – nastavnik fizičkog vaspitanja (predsednik)

  2. Danji Ildiko – profesor razredne nastave

  3. Šorš Knapik Tamara – profesor razredne nastave

  4. Muranji Dragana – nastavnik srpskog, kao nematernjeg jezika

  5. Mekić Fenjsaruši Ana – nastavnik matematike

  6. Zamborski Kitti – profesor razredne nastave

  7. Dani Tinde – profesor razredne nastave

  8. Farago Kristina – nastavnik razredne nastave

  9. Nikičić Silvia – nastavnik razredne nastave

  10. Buš Tatjana – nastavnik engleskog jezika

  11. Kavai Andor – nastavnik informatike

  12. Šamu Angela – profesor razredne nastave

  Napomena : većina aktivnosti organizovaće se u saradnji sa razrednim starešinama i

  uključivanjem dece u planirane aktivnosti ostalih komisija.

  PROGRAM RADA KOMISIJE PODMLATKA CRVENOG KRSTA I

  BORBE PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI ZA ŠKOLSKU 2018 /2019.

  GODINU

  Aktivnosti komisije obuhvataju :

  - Aktivnosti vezane za mlade - Brigu o starijima - Podršku hendikepiranim osobama - Aktivnosti iz oblasti socijalnog rada - Pružanje pomoći u akcijama davanja krvi - Prvu pomoć - Aktivnosti vezane za zdravstveno obrazovanje i prevenciju bolesti zavisnosti

  Aktivnosti koje će se odvijati u toku školske godine :

  -Podela školskih pribora socijalno-ugroženim učenicima i organizovanje pomoći

  učenicima kojima je to potrebno

  -Prikupljanje zahteva učenika i roditelja za besplatnu užinu i ručak

  -Svetski Dan prve pomoći

  -Prikupljanje udžbenika , odeće , novca

  -Sigurnost u saobraćaju – predavanje za prvake

  -Sunčana jesen života – svečani program

  -Svetski Dan bolesnih – poseta starijim osobama

  -Podela prikupljene odeće i obuće

  -Svetski Dan deteta – podela namirnica

  -Učešće na literarnim i likovnim konkursima

  -Učešće u akcijama dobrovoljnog davanja krvi

  -Svetski Dan borbe protiv AIDS-a – predavanje, anketiranje

  -Prevencija bolesti zavisnosti ( alkohol, duvan, droga )

  -Trgovina ljudima – projekcija filma

 • 33

  -Predavanja iz oblasti zdravstva

  -Šta znaš o zdravlju ? – učešće na opštinskom takmičenju

  -Takmičenje iz prve pomoći

  -Predavanje o samopomoći i pomaganju drugima

  -Lična higijena

  -Prijem prvaka u organizaciju Crvenog krsta

  -Dan »Velike metle« - ukrašavanje učonica

  -Organizacija Crvenog krsta – rađanje jedne misli

  -Opštinski kamp prve pomoći

  Članovi komisije Crvenog krsta:

  1. Kabok Žužana – profesor razredne nastave (predsednik)

  2. Salai Edit – nastavnik nemački jezik

  3. Nikičić Goran – nastavnik srpskog, kao nematernjeg jezika

  4. Pinter Iren – nastavnik istorije

  Tim za organizovanje Betlehem: 1. Danji Ildiko – profesor razredne nastave (predsednik)

  2. Šarkanj Valerija – nastavnik veronauke

  3. Husar Anita – nastavnik muzičke kulture

  4. Kavai Božo Ildiko – nastavnik mađarskog jezika i književnosti

  5. Sebenji Boglarka – profesor razredne nastave

  6. Kolesar Jožef – nastavnik veronauke

  7. Aroksalaši Timea – profesor razredne nastave

  8. Farago Flora– pedagoški asistent

  9. Gonclik Etelka – profesor razredne nastave

  Bizottság: Betlehemezés szervezése 2018/ 2019-es tanév

  Helyszín:

  - Falunk központja lesz helyszíne a betlehemi műsorunknak.

  - Alkalomhoz illő kiállítás gyermekmunkákból az ünneppel kapcsolatban a

  Művelődési ház előcsarnokában, kiállítótermében.

  Szereplők:

  - iskolánk alsó, felső és kisegítő tagozatos tanulói

  Időpont:

  - A betlehemezés bemutatására karácsony hetében kerül sor. Iskolánk tanulói az

  ádventi időszakban készülnek fel erre az ünnepre.

  Felkészítők és kiállítást szervezők:

  - Iskolánk pedagógusai.

  Program:

 • 34

  - Versekkel, jelenetekkel, énekekkel és minden olyan tevékenységgel, amely az

  ünneppel kapcsolatos.

  Segítők/támogatók:

  - iskolánk hangosítással megbízott felelőse

  - helyi közösség tagjai, helyi vállalkozók

  - Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai

  - helyi borászok…

  Vendégek:

  - iskolás gyermekek szülei

  - egyházközösségünk képviselői (tisztelendő atya, nővér)

  - a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti intézmény vezetői, óvodapedagógusai

  - a Bartók Művelődési Egyesület képviselői…

  Megjegyzés: a kispiaci iskola tanulóia Jókai Mór Művelődési Egyesülettel karöltve szervezik

  meg a programot.

  Kiemelten figyelni a megfelelő hangosítási eszközök biztosítására.

  Horgos, 2018. 06. 25. A bizottság elnöke:

  Danyi Ildikó

  PROFESIONALNA ORIJENTACIJA UČENIKA

  Profesionalna orijentacija učenika je organizovan sistem pružanja kontinuirane

  pomoći pojedincu u slobodnom i samostalnom izboru zanimanja.

  Cilj profesionalne orijentacije u osnovnoj školi jeste razvijanje spremnosti učenika

  da stiče iskustva i znanja o sebi u svetu rada, da donosi realne odluke u pogledu svog daljeg

  obrazovanja i opredeljivanja, svestan šta ona znače za kasnija obrazovanja i profesionaln

  opredeljenja, kao i za uspeh u radu.

  Opšti zadaci profesionalne orijentacije :

  upoznavanje, praćenje i podsticanje razvoja individualnih karakteristika ličnosti

  učenika, značajnih za usmeravanje njihovog profesionalnog razvoja i njihovo

  podsticanje da i sami svesno doprinose sopstvenom profesionalnom razvoju,

  upoznavanje učenika sa svetom rada i zanimanja, sistemom srednjeg vaspitanja i

  obrazovanja i njihovo osposobljavanje za samostalno prikupljanje informacija koje se

  odnose na svet rada i sistem srednjeg obrazovanja,

  formiranje pravilnih stavova prema radu,

  podsticanje učenika na ispitivačko, ekplorativno ponašanje prema sebi i svetu rada,

  osposobljavanje učenika za planiranje svog profesionalnog razvoja i donošenje

  realnih i zrelih odluka u vezi sa izborom zanimanja i pravcima stručnog

  osposobljavanja,

  uspostavljanje saradnje sa učeničkim roditeljima i njihovo osposobljavanje za pružanje

  pomoći deci u podsticanju i usmeravanju njihovog profesionalnog razvoja,

 • 35

  uspostavljanje saradnje sa ustanovama i institucijama koje mogu doprineti uspešnijem

  profesionalnom razvoju učenika.

  Programski sadržaji ( teme ) profesionalne orijentacije :

  I razred

  1. Šta su po zanimanju moji roditelji 2. Igra zanimanja 3. Šta bih voleo da budem kad porastem 4. Obrada odgovarajućih tekstova koji govore o radu

  II razred

  1. Kakvih vrsta zanimanja ima u tvom mestu-poseta firmama i ustanovama 2. Moje buduće zanimanje 3. Moje zanimanje važnije i zašto – kad porastem biću ... 4. Igre zanimanja 5. Obrada odgovarajućih tekstova koji govore o radu

  III razred

  1. Opis radnog mesta mame i tate 2. Zanimanje koje mi se najviše sviđa 3. Kviz zanimanja 4. Kako se to zanimanje zove i kako se to radi 5. Pantomima zanimanja 6. Kakav sam ja dečak/devojčica 7. Obrada odgovarajućih tekstova koji govore o radu

  IV razred

  1. Čime se bave ljudi u vašem zavičaju a čime u kraju koji ste posetili 2. Kakav sam ja dečak/devojčica – kad porastem biću ..... 3. Kviz zanimanja 4. Zadovoljstvo prema poslu koje obavljam 5. Pantomima zanimanja 6. Šta je ono što želim da radim 7. Obrada odgovarajućih tekstova koji govore o radu

  V razred

  1. Čime se bave ljudi u vašem zavičaju 2. Šta bih voleo da budem a šta ne i zašto 3. Pravljenje albuma zanimanja 4. Kviz zanimanja 5. Obrada odgovarajućih tekstova koji govore o radu 6. Saradnja sa roditeljima – značaj profesionalne orijentacije i usmeravanje dece

  VI razred

  1. Uloga rada u životu u svakog od nas 2. Moj budući poziv – želje i mogućnosti 3. Zanimanje u filmu koji sam gledao-la 4. Moj cilj u budućnosti 5. Sadržaj zanimanja koje te interesuje 6. Javljanje i menjanje profesionalnih želja 7. Saradnja sa roditeljima – značaj profesionalnog usmeravanja dece

  VII razred

  1. Diskusija o poželjnim i nepoželjnim zanimanjima 2. Moj budući poziv 3. Životni put ličnosti kojoj se divim

 • 36

  4. Poseta radnim organizacijama 5. Čime bi mogao da se bavim i čime ne, zašto 6. Informisanje učenika o mogućnostima upisa u srednje škole 7. Profesionalna interesovanja učenika 8. Saradnja sa roditeljima – značaj profesionalnog usmeravanja dece

  VIII razred

  1. Faktori profesionalnog opredeljenja –želja, zadovoljstvo, profit. 2. Moje buduće zanimanje 3. Anketa o izboru zanimanja 4. Šta bih želeo-la da budem 5. Informisanje učenika o mogućnostima upisa u srednje škole –predstavljanje

  srednjih škola

  6. Profesionalno savetovanje neopredeljenih učenika ( u saradnji sa službom za profesionalnu orijentaciju pri službi za zapošljavanje)

  7. Susreti osnovaca i srednjoškolaca 8. Poseta radnim organizacijama 9. Saradnja sa roditeljima – uloga i pomoć roditelja u izboru zanimanja

  Program rada profesionalne orijentacije ostvaruje se kroz :

  -redovnu nastavu

  -vannastavne aktivnosti

  -rad odeljenskih zajednica

  Nosioci aktivnosti profesionalne orijentacije su : Pedagog , psiholog , razredne starešine

  u 8. razredima.

  Koordinator aktivnosti je direktor.

  Ciljevi i zadaci profesionalne orijentacije ostvaruju se u saradnji sa lokalnom zajednicom,

  Nacionalnom službom za zapošljavanje , srednjim školama i preduzećima u mestu i

  okolini.Naša škola uključena je u projekat Profesionalna orjentacija –pravi izbor

  zanimanja već drugu školsku godinu .

  Tim za profesionalnu orijentaciju: 1. Koza Kristina – pedagog (predsednik)

  2. Farago Flora – pedagoški asistent

  3. Pletikosić Šarolta – nastavnik engleskog jezika

  4. Tornai Eržebet – nastavnik za izvođenje nastave za učenike na dužem kućnom lečenju

  KOREKTIVNO- PEDAGOŠKI RAD Korektivni pedagoški rad podrazumeva aktivnosti na uočavanju sa teškoćama u psihofizičkom razvoju (teškoće u učenju, socijalizaciji, emocionalne smetnje, govorne mane )

  njihovom upućivanju na stručnjake institucije u kojima se može pružiti pomoć, kao i pružanju

  pomoći u samoj školi i odeljenju. Psiholog ima obavezu da, na molbu nastavnika pozove

  roditelje i učenika kome je potrebna posebna pomoć. Pravovremena pomoć ovoj deci utiče na

  poboljšanje uspeha u nastavi, na promenu odnosa učenika prema sebi, drugoj deci,

  nastavnicima i prema školi i društvu u celini.

  Sadržaj rada Oblik rada Vreme Nosioci realizacije

 • 37

  1. Korigovanje čitanja artikulaciono jezičke tokom nastavnici razredne

  i pisanja (displekcija vežbe godine i predmetne

  i disgrafija nastave

  2. Korigovanje mucanja vežbe, instrukt. Čit. tokom logoped

  i brzopletog govora i pričanje godine

  3. Rad sa učenicima koji posmatranje,praćenje tokom psiholog

  imaju specijalne smetnje sa