Gợi ý giải đề thi môn Vật lý

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

BI GII

THI TUYN SINH PTTH Quc Gia NM 2015MN THI: VT L Thi gian lm bi: 90 pht, khng k thi gian pht

M thi: 138 Cu 1: Mt con lc l xo c khi lng vt nh l m dao ng iu ha theo phng ngang vi phng trnh x = Acost. Mc tnh th nng v tr cn bng. C nng ca con lc l

2

1

mA

2

w

A. mA2.B. .C. 22

mA

w

.D. 22

1

mA

2

w

.Cu 2: Mt vt nh dao ng theo phng trnh x5cos(t0,5)(cm)

=w+p

. Pha ban u ca dao ng l

A. p

.B. 0,5p

.C. 0,25p

.D. 1,5p

.Cu 3: Mt mch dao ng in t l tng gm cun cm thun c t cm L v t in c in dung C. Chu k dao ng ring ca mch l

A. TLC

=p

.B. T2LC

=p

.C. TLC

=

.D. T2LC

=p

.Cu 4: Mt cht im dao ng theo phng trnh x6cost

=w

(cm). Dao ng ca cht im c bin l

A. 2cm.B. 6cm.C. 3 cm.D. 12 cm.Cu 5: Mt con lc l xo gm mt vt nh khi lng m v l xo c cng k. Con lc dao ng iu ha vi tn s gc l

A. m

2

k

p

.B. k

2

m

p

.C. m

k

.D. k

m

.

Cu 6: Vit Nam, mng in dn dng mt pha c in p hiu dng l

A. 2202

V.B. 100 V.C. 220 V.D. 1002

V.

Cu 7: Quang in tr c nguyn tc hot ng da trn hin tng

A. quang pht quang.

B. quang in ngoi.

C. quang in trong.

D. nhit in.

Cu 8: Mt sng c c tn s f, truyn trn dy n hi vi tc truyn sng v v bc sng l

. H thc ng l

A. vf.

=l

B. f

v.

=

l

C. v.

f

l

=

D. v2f.

=pl

Cu 9: Mt sng dc truyn trong mt mi trng th phng dao ng ca cc phn t mi trng

A. l phng ngang.

B. l phng thng ng.

C. trng vi phng truyn sng.D. vung gc vi phng truyn sng.

Cu 10: Sng in t

A. l sng dc v truyn c trong chn khng.

B. l sng ngang v truyn c trong chn khng.

C. l sng dc v khng truyn c trong chn khng.

D. l sng ngang v khng truyn c trong chn khng.

Cu 11: Mt sng c truyn dc theo trc Ox c phng trnh u = Acos(20tx)

p-p

(cm), vi t tnh bng s. Tn s ca sng ny bng

A. 15 Hz.B. 10 Hz.C. 5 Hz.D. 20 Hz.

Cu 12: Theo thuyt lng t nh sng, pht biu no sau y ng?

A. Phtn ng vi nh sng n sc c nng lng cng ln nu nh c tn s cng ln.

B. Nng lng ca phtn gim dn khi phtn ra xa dn ngun sng.

C. Phtn tn ti trong c trng thi ng yn v trng thi chuyn ng.

D. Nng lng ca mi loi phtn u bng nhau.

Cu 13: Ht nhn cng bn vng khi c

A. nng lng lin kt ring cng lnB. s prtn cng ln.

C. s nucln cng ln.

D. nng lng lin kt cng ln.

Cu 14: Cng dng in I = 2cos100t

p

(A) c pha ti thi im t l

A. 50p

t.B. 100p

t.C. 0.D. 70 p

t.

Cu 15: Hai dao ng c phng trnh ln lt l: x1 = 5cos(2t0,75)

p+p

(cm) v x2 =10cos(2t0,5)

p+p

(cm). lch pha ca hai dao ng ny c ln bng

A. 0,25p

.B. 1,25p

.C. 0,50p

.D. 0,75p

.

Cu 16: Cng thot ca lectron khi mt kim loi l 6,625.10-19J. Bit h =6,625.10-34J.s, c=3.108m/s. Gii hn quang in ca kim loi ny l

A. 300 nm.B. 350 nm.C. 360 nm.D. 260 nm.

Cu 17: Khi ni v tia hng ngoi v tia t ngoi, pht biu no sau y ng?

A. Bc sng ca tia hng ngoi ln hn bc sng ca tia t ngoi.

B. Tia hng ngoi v tia t ngoi u gy ra hin tng quang in i vi mi kim loi.

C. Mt vt b nung nng pht ra tia t ngoi, khi vt khng pht ra tia hng ngoi.

D. Tia hng ngoi v tia t ngoi u lm ion ha mnh cc cht kh.

Cu 18: Khi ni v quang ph vch pht x, pht biu no sau y ng?

A. Quang ph vch pht x ca mt nguyn t l mt h thng nhng vch ti nm trn nn mu ca quang ph lin tc.

B. Quang ph vch pht x ca mt nguyn t l mt h thng nhng vch sng ring l, ngn cch nhau bi nhng khong ti.

C. Quang ph vch pht x do cht rn hoc cht lng pht ra khi b nung nng.

D. Trong quang ph vch pht x ca hir, vng nh sng nhn thy c bn vch c trng l vch , vch cam, vch chm v vch tm.

Cu 19: t in p u = 0

Ucost

w

(vi U0 khng i, w

thay i) vo hai u on mch mc ni tip gm in tr R, cun cm thun c t cm L v t in c in dung C. Khi w

=w

0 th trong mch c cng hng in. Tn s gc w

0 l

A. 2LC

.B. 2

LC

.C. 1

LC

.D. LC

.

Cu 20: Trng Sa, c th xem cc chng trnh truyn hnh pht sng qua v tinh, ngi ta dng anten thu sng trc tip t v tinh, qua b x l tn hiu ri a n mn hnh. Sng in t m anten thu trc tip t v tinh thuc loi

A. sng trung.B. sng ngn.C. sng di.D. sng cc ngn.

Cu 21: Mt vt nh khi lng 100 g dao ng theo phng trnh x = 8cos10t (x tnh bng cm, t tnh bng s). ng nng cc i ca vt bng

A. 32 mJ.B. 64 mJ.C. 16 mJ.D. 128 mJ.

Cu 22: Cho 4 tia phng x: tia a

, tia +

b

, tia -

b

v tia g

i vo mt min c in trng u theo phng vung gc vi ng sc in. Tia phng x khng b lch khi phng truyn ban u l

A. tia g

.B. tia -

b

.C. tia +

b

.D. tia a

.

Cu 23: Ht nhn 14

6

C

v ht nhn 14

7

N

c cng

A. in tch.B. s nucln.C. s prtn .D. s ntron.

Cu 24: t in p 0

uUcos100t

=p

(t tnh bng s) vo hai u mt t in c in dung C =4

10

-

p

(F). Dung khng ca t in l

A. 150 W

.B. 200 W

.C. 50 W

.D. 100 W

.

Cu 25: t in p u = 2002cos100t

p

(V) vo hai u mt in tr thun 100W

. Cng sut tiu th ca in tr bng

A. 800 W.B. 200 W.C. 300 W.D. 400 W.

Cu 26: Chiu mt chm sng n sc hp ti mt bn ca mt lng knh thy tinh t trong khng kh. Khi i qua lng knh, chm sng ny

A. khng b lch khi phng truyn ban u.B. b i mu.

C. b thay i tn s.

D. khng b tn sc.

Cu 27: Cho khi lng ca ht nhn 107

47

Ag

l 106,8783u; ca ntron l 1,0087u; ca prtn l 1,0073u. ht khi ca ht nhn 107

47

Ag

l

A. 0,9868u.B. 0,6986u.C. 0,6868u.D. 0,9686u.

Cu 28 : t mt in p xoay chiu c gi tr hiu dng 200V vo hai u on mch gm cun cm thun mc ni tip vi in tr thun. Bit in p hiu dng hai u in tr l 100V. H s cng sut ca on mch bng

A. 0,8B. 0,7C. 1D. 0,5

Cu 29: S pht sng no sau y l hin tng quang - pht quang?

A. S pht sng ca con om mB. S pht sng ca n dy tc.

C. S pht sng ca n ng thng dngD. S pht sng ca n LED.

Cu 30: Khi ni v tia X, pht biu no sau y l ng?

A. Tia X c kh nng m xuyn km hn tia hng ngoi

B. Tia X c tn s nh hn tn s ca tia hng ngoi.

C. Tia X c bc sng ln hn bc sng ca nh sng nhn thy.

D. Tia X c tc dng sinh l : n hy dit t bo

Cu 31 : th li theo thi gian ca cht im 1(ng 1) v cht im 2 (ng 2) nh hnh v, tc cc i ca cht im 2 l 4p

(cm/s) . Khng k thi im t = 0, thi im hai cht im c cng li ln th 5 l

A. 4,0 sB. 3,25 sC. 3,75 sD. 3,5 sCu 32: Mt m nguyn t hir ang trng thi c bn. Khi chiu bc x c tn s f1 vo m nguyn t ny th chng pht ra ti a 3 bc x. Khi chiu bc x c tn s f2 vo m nguyn t ny th chng pht ra ti a 10 bc x. Bit nng lng ng vi cc trng thi dng ca nguyn t hir c tnh theo biu thc 0

n

2

E

E

n

=-

(E0 l hng s dng, n = 1,2,3,...). T s 1

2

f

f

l

A. 10

3

B. 27

25

C. 3

10

D. 25

27

Cu 33 : Hai mch dao ng in t l tng ang c dao ng in t t do vi cng cng dng in cc i I0 . Chu k dao ng ring ca mch th nht l T1, ca mch th hai l T2 = 2T1. Khi cng dng in trong hai mch c cng ln v nh hn I0 th ln in tch trn mt bn t in ca mch dao ng th nht l q1 v ca mch dao ng th hai l q2. T s 1

2

q

q

l

A. 2B. 1,5C. 0,5D. 2,5

Cu 34: Ti ni c g = 9,8 m/s2, mt con lc n c chiu di dy treo 1m, ang dao ng iu ha vi bin gc 0,1 rad. v tr c li gc 0,05 rad, vt nh ca con lc c tc l

A. 2,7 cm/sB. 27,1 cm/sC. 1,6 cm/sD. 15,7 cm/s

Cu 35: Mt si dy n hi ang c sng dng. Trn dy, nhng im dao ng vi cng bin A1 c v tr cn bng lin tip cch u nhau mt on d1 v nhng im dao ng vi cng bin A2 c v tr cn bng lin tip cch u nhau mt on d2. Bit A1>A2>0. Biu thc no sau y ng?

A. 12

d05d

,

=

B. 12

d4d

=

C. 12

d025d

,

=

D. 12

d2d

=

Cu 36: Ti v tr O trong mt nh my, mt ci bo chy (xem l ngun im) pht m vi cng sut khng i. T bn ngoi, mt thit b xc nh mc cng i m chuyn ng thng t M hng n O theo hai giai on vi vn tc ban u bng khng v gia tc c ln 0,4 m/s2 cho n khi dng li ti N (cng nh my). Bit NO = 10 m v mc cng m (do ci pht ra) ti N ln hn mc cng m ti M l 20dB. Cho rng mi trng truyn m ng hng v khng hp th m. Thi gian thit b chuyn ng t M n N c gi tr gn gi tr no nht sau y?

A. 27sB. 32sC. 47sD. 25s

Cu 37: Trong mt th nghim Y-ng v giao thoa nh sng, khong cch gia hai khe l 0,5mm, khong cch t mt phng cha hai khe n mn quan st l 2m. Ngun sng pht nh sng trng c bc sng trong khong t 380 nm n 760 nm. M l mt im trn mn, cch vn sng trung tm 2 cm. Trong cc bc sng ca cc bc x cho vn sng ti M, bc sng di nht l

A. 417 nmB. 570 nmC. 714 nmD. 760 nm

Cu 38: Ti mt nc, hai ngun kt hp c t A v B cch nhau 68 mm, dao ng iu ha cng tn s, cng pha, theo phng vung gc vi mt nc. Trn on AB, hai phn t nc dao ng vi bin cc i c v tr cn bng cch nhau mt on ngn nht l 10 mm. im C l v tr cn bng ca phn t mt nc sao cho ACBC

^

. Phn t nc C dao ng vi bin cc i. Khong cch BC ln nht bng

A. 37,6 mmB. 67,6 mmC. 64,0 mmD. 68,5 mm

Cu 39 : Mt l xo ng cht, tit din u c ct thng ba l xo c chiu di t nhin l l