Gợi ý PTIT Summer Round 4

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/12/2019 Gi PTIT Summer Round 4

  1/2

  Mt vi gi PTIT Summer Round 4

  Bi A: Nam chm

  Kt qubng sln c 2 nam chm lin tip y nhau cng thm 1.

  Bi B: Cp scngVi mi slu li tp hp cc vtr xut hin ca n ri kim tra dy sny c l cp scnghay khng?

  Bi C: Stuyt p1 stuyt p ta chcn quan tm xem tng ca cc sc l sp khng, vy ta chcn bit cbao nhiu sa v bao nhiu sb xem c thto ra stuyt p khng, ri tnh cc hon vcthc sinh ra.

  Vi i chsa, v (n-i) chsb, scc stuyt p c to ra bng!

  !( )!

  n n

  i i n i

  .

  tnh c gi trbiu thc ny, c 2 cch nh sau:

  Cch 1: Phn tch thnh tha snguyn tv lu sm vo mng vi n!, i! v (n-i)!. Sau khigin c i th cng vic cn li chl nhn cc tha snguyn tvi nhau.

  Cch 2: Dng mod nghch o (mod inverse). S 1a c gi l mod inverse ca a modulo

  BASE nu nh 1. 1 moda a BASE . Vi iu kin gcd a, n 1 , mod inverse ca a c

  tnh bng

  ( ) 1 modna n trong ( )n l phi hm Euler ca n. Trong trng hp ny, n =

  BASE 1000000007 l mt snguyn tnn A( S) 2n B E .

  Bi D: Chui c bitC nhiu cch gii quyt, mt trong s l:

  chui c bit sc nhiu nht l 2 gi trv cc gi trny xen knhau.

  Hng gii quyt gi F[i][j] l chui c sinh ra bi si v j. j l scui ca dy. Ri rc hathc hin cho mng.

  Kt qu: max(F[i][j]) vi mi i, j.

  Bi E: Truy vnCc gi trx tha mn c sln xut hin t nht x ln nhiu nht l khong 450 s.

  Xl tch ly vi tt ccc gi trny.

 • 8/12/2019 Gi PTIT Summer Round 4

  2/2

  Bi F: Xp hngSdng mt hng i (queue) m tbi ton.

  C thlm n gin hn nh sau: vi a l chnh lch gii hn gii tnh cho php.

  FOR(i,1,n){

  if(abs(nam[i]-nu[i]) > a+1) {

  return i-2;

  }

  }

  if(abs(nam[n]-nu[n] = a+1)) return n-1;

  else return n;

  Bi G: Vn chuyn bnh pizaCu trc dliu.

  Cn duy tr 2 tp hp A v B cha cc bnh theo thtkch thc bnh tng dn. Nu slngbnh l chn th sphn tca A v B l bng nhau, nu lth A t hn B mt phn t.

  Thao tc ly bnh sl phn tu tin ca tp hp B. Mi ln bsung thm 1 phn t, cn cpnht li c2 tp hp trn sao cho duy tr ng tht.

  Bi H: Hnh trnh du lchCht nhphn + ng i ngn nht.

  Trng hp vi gc cua gii hn bng 180 m vn khng thi c, y l trng hpimpossible.

  Cht nhphn tm gc cua nhnht sao cho tn ti ng i tnt 1 ti nt N sao cho mi gccua u khng vt qu gc gii hn ny. nh du ng i bng mng 2 chiu, F[i][j] lng i ngn nht ti nh j, c nh lin trc l i.

  Bi I: Chia phnA funny problem.

  p sca bi ton bng mgcd(n, m). Phn chng minh dnh cho bn c.

  Bi J: Nui cy vi khun

  Vi gii hn n