Gorzów Wlkp., 29 sierpnia 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

K onferencja metodyczna Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej w kontekście nowej podstawy programowej i zmian w formule egzaminu maturalnego. Gorzów Wlkp., 29 sierpnia 2013. Rekomendacje dydaktyczne opracowała Małgorzata Niewiadomska. Nowe typy zadań maturalnych. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Gorzów Wlkp., 29 sierpnia 2013

 • Konferencja metodyczna

  Dydaktyka literatury i jzyka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej wkontekcie nowej podstawy programowej i zmian w formule egzaminu maturalnego

  Gorzw Wlkp., 29 sierpnia 2013

 • Rekomendacje dydaktyczne

  opracowaaMagorzata Niewiadomska

 • Nowe typy zada maturalnychWymagaj sfunkcjonalizowej (nie odtwrczej) wiedzy oraz umiejtnoci analityczno-interpretacyjnych (w odniesieniu do tekstu rdowego wskazanego w zadaniu i zwizanych z nim problemowo przywoa rnych kontekstw).Wiedza jzykowa i teoretycznoliteracka jest w nich czynnikiem wspomagajcym lektur tekstw kultury. Odwouj si do umiejtnoci (i wiadomoci) wskazanych w podstawie programowej dla IV etapu edukacji polonistycznej oraz etapw niszych.

 • Wykonanie zadania egzaminacyjnego na maturze ustnej wymaga: rozpoznania zadanej w poleceniu intencji i przygotowania wypowiedzi zgodnie z t intencj,odczytania (interpretacji) doczonego tekstu kultury pod ktem wskazanego w poleceniu problemu; odwoania si do innych tekstw kultury (dowolnych) i problemw, ktre cz si z tematem wypowiedzi; opracowania wypowiedzi pod wzgldem kompozycyjnym i jzykowo-stylistycznym; wygoszenia wypowiedzi zgodnie z zasadami kultury ywego sowa; udziau w rozmowie dotyczcej wygoszonej wypowiedzi monologowej.

 • Wniosek 1: Na lekcjach mwi uczniowie Na przykad:Samodzielnie okrelaj tematyk omawianych tekstw i ich fragmentw.Formuuj problem podjty przez autora, okrelaj stanowisko autora wobec problemu.Prezentuj wasne przeycia i przemylenia wynikajce z kontaktu z dzieem.Okrelaj wasne stanowisko wobec problemu, argumentuj je.Polemizuj i dyskutuj.

 • Na lekcjach mwi uczniowie. Na przykad:Stawiaj samodzielne tezy interpretacyjne i formuuj argumenty wyprowadzone z tekstw. Komentuj, streszczaj, parafrazuj teksty.Snuj refleksj wartociujc nad dzieem sztuki, jego przekazem i jzykiem.Przygotowuj i wygaszaj referaty (referat jest jedn z obowizkowych form wypowiedzi). Planuj i wygaszaj ustne wypowiedzi z uwzgldnieniem podstawowych zasad retoryki, np. przemwienia.

 • Na lekcjach mwi uczniowie Przyzwyczajajmy uczniw do konstruowania i wygaszania duszej, spjnej wewntrznie wypowiedzi na gorco, bez wczeniejszego przygotowania, w zwizku z tekstem nowym dla ucznia.W pracy lekcyjnej i ocenianiu rozwamy powrt do systematycznego pytania uczniw i do oceny ich ustnych wypowiedzi zarwno tych przygotowanych w domu, jak powstajcych na lekcjach, w toku pracy nad tekstami.

 • Wniosek 2. Zasada rnicowania tekstw kulturyJak najczciej czmy prac nad literatur z czytaniem innych tekstw kultury: reporta, felieton, recenzja, wykad, przemwienie, film, obraz, plakat, rzeba, architektura, reklama, komiks.Podchodmy do analizy tekstw intertekstualnie i kontekstualnie, pozwlmy uczniom wskazywa ich osobiste konteksty.Umoliwiajmy uczniom wypowiedzi ustne i pisemne na temat rnych tekstw kultury.

 • Wniosek 3. Zwikszmy czstotliwo wicze i zada wymagajcych refleksji nad treci, kompozycj, spjnoci, jzykiem (np. dekompozycja tekstu w formie planu umoliwiajcego jego linearne streszczenie, wskazywanie/formuowanie tezy autorskiej, argumentw i wnioskw, odczytywanie intencji nadawcy).Przykady z Informatora maturalnego: Sformuuj trzy pytania, na ktre w kolejnych akapitach odpowiada autor tekstu 1. Kade pytanie musi odnosi si do caego akapitu.Ktre z podanych w tabeli sdw s zgodne z twierdzeniami autora wyraonymi w tekcie 1., a ktre nie? Wstaw X w odpowiedni rubryk..

 • Wniosek 4. Wzmocnienie znajomoci lekturStosujmy dziaania sprawdzajce znajomo dzie opatrzonych gwiazdk teksty wykorzystane w testach mog odnosi si do lektur! (np. zadania 2-3 pierwszego testu).Przykad z Informatora maturalnego:Kogo w przedstawieniu gra Krzysztof Kolberger? A. Konrada B. Senatora C. Mickiewicza D. Ksidza Piotra Uzasadnij wybr, odwoujc si do treci recenzji i Dziadw czci III Adama Mickiewicza.

 • Jak tre w kontekcie Dziadw czci III Adama Mickiewicza powinien mie napis, o ktrym autor recenzji pisze w przedostatnim akapicie? A. mier carowi. mier!B. Razem, modzi przyjaciele! C. Nowosilcow to suga piekie. D. Umar Gustaw, narodzi si Konrad.

  Pomocne s oparte na wizualizacji techniki porzdkujce tre lektury i uatwiajce jej zapamitywanie, na przykad lokowanie wydarze na osi czasu lub mapowanie utworw o rozlegej i trudnej do zapamitania treci. Zadania prawda/fasz dotyczce bohaterw i faktw powieciowych. Zadania typu dokocz zdanie, np.: Konrad uzyskuje przebaczenie, poniewa...Inne: Pycha pokora to synonim/homonim/antonim . Zilustruj obie postawy przykadami z III czci Dziadw.

 • Wniosek 5. Wiedza tak, ale wykorzystywana funkcjonalnieFunkcjonalna znajomo gramatyki Zadania dotyczce fleksji np.: jak funkcj peni uycie nieosobowych form czasownika, jak na wymow tekstu wpywa zmiana formy czasownikw z czasu teraniejszego na przyszy czy stosowanie przez autora trybu rozkazujcego w pierwszej osobie liczby mnogiej;Przykad z Informatora maturalnego:Do kadego z przykadw uycia czasownika dobierz sytuacj, w ktrej ten czasownik zosta uyty.

 • Wiedza tak, ale wykorzystywana funkcjonalnieFunkcjonalna znajomo gramatyki Zadania dotyczce sowotwrstwa, np.: jak dodanie okrelonej czstki sowotwrczej modyfikuje znaczenie wyrazu, jaka warto znaczeniowa powstaje?Przykady z Informatora maturalnego: Wstaw X w wierszu, w ktrym zamieszczono definicj czonu pseudo-. Od jakich wyrazw podstawowych utworzony zosta przymiotnik kasandryczno-rejtanowsko-piotrowoskargowa? Co znaczy ten przymiotnik w tekcie Jana Miodka? Jaki efekt wywouje jego uycie?

 • Wiedza tak, ale wykorzystywana funkcjonalnieFunkcjonalna znajomo gramatyki na poziomie skadni.Zadania wymagajce rozrnienia typw zda ze wzgldu na ich tre i na funkcj w wywodzie autora (podrzdne warunkowe, wsprzdne wynikowe, przeciwstawne)Przykady: Znajd w akapicie trzecim i wpisz do tabeli po jednym spjniku penicym w tekcie 1. wskazan funkcj. Podaj przykady zda zoonych, w ktrych wystpiy takie spjniki. - Wprowadzenie zdania podrzdnego, ktre okrela warunek - Wprowadzenie zdania wsprzdnego cznego - Wprowadzenie zdania podrzdnego, ktre zawiera uzasadnienie sdu

 • Wiedza tak, ale wykorzystywana funkcjonalnieZadania wymagajce rozpoznania i uzasadnienia rozpoznanej konwencji gatunkowej (np. recenzja, felieton, przemwienie) lub stylistycznej (np. style uytkowe, np. naukowy, publicystyczny, popularnonaukowy..., odmiany jzyka o ograniczonym zasigu, np. rodowiskowe, terytorialne).Na przykad:Podaj dwie cechy gatunkowe tekstu, ktre pozwalaj stwierdzi, e jest on recenzj. Kad cech zilustruj przykadem z tekstu. Wyjanij, czemu suy nagromadzenie wyrazw i wyrae rodowiskowych oraz potocznych w tekcie.

 • Wiedza tak, ale wykorzystywana funkcjonalnieZnajomo rodkw stylistycznych przeoona na umiejtno okrelania ich funkcji. Na przykad:Wyraenie melodramatyczny melodramat to A. hiperbola.B. oksymoron. C. antonim. D. synekdocha.Jak funkcj peni ten rodek stylistyczny w tekcie Grayny Stachwny?

 • Rozprawka na maturze!Bd przydatne:wiczenia przypominajce t form wypowiedzi zarwno od strony konstrukcyjnej, jak i stylistycznej (charakterystyczne zwroty, sownictwo). wiczenia w analizie tematu i konstruowaniu planu wypowiedzi w rnych postaciach (plan linearny, mapa myli, tabela).Rozprawka maturalna nie jest wolna od ogranicze ucze rozwaa wskazany w temacie problem, odnoszc si do zaczonego tekstu, a wic wykonuje te czynnoci analityczne i interpretacyjne, musi wykaza si rozumieniem tekstu. Powinien na przykad okreli stanowisko autora/bohatera wobec problemu, sformuowa tez i wyprowadzi z tekstu argumenty.

 • Rozprawka na maturzewiczenia w trafnym doborze i waciwym przywoywaniu przykadw z innych dzie.Czy szczeglne okolicznoci mog usprawiedliwi postpowanie sprzeczne z podstawowymi zasadami etyki? Rozwa problem i uzasadnij swoje zdanie , odwoujc si do fragmentu Innego wiata Gustawa Herlinga-Grudziskiego i do innych tekstw kultury. Marek Edelman Kreon Kmicicbohaterowie KamizelkiRaskolnikow,Marlow i Kurtz Lord Jim

  Z podanej puli wybierz przykady umoliwiajce podjcie rozwaa. Zastanw si, jak je wykorzysta w argumentacji. Ustal porzdek prezentowania przykadw.

 • Rozprawka na maturzewiczenia w przywoywaniu trafnych kontekstw.Czy w mioci lepiej sucha gosu rozsdku, czy te odda si namitnoci? Rozwa problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwoujc si do 1. podanego fragmentu Lalki, 2. caego utworu Bolesawa Prusa 3. oraz innego tekstu kultury.Zgromad informacje pomocne w rozwaaniu problemu. Jaka wiedza, jakie pojcia mog si przyda?Przydatne informacje i konteksty cechy charakterystyczne epok romantyzmu i pozytywizmu, np.:... spory midzy romantykami a owieconymi pojcia: racjonalizm, empiryzm, idealizm.

 • Co nowego w owiacie?obnienie wieku szkolnego,zmiany w systemie ksztacenia zawodowego,nowa podstawa programowa w kl. IV VI i w szkole ponadgimnazjalnej,nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego,nowelizacja nadzoru pedagogicznego,zmiany w sposobie prowadzenia i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli.

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki owiatowej pastwa w roku szkolnym 2013/2014Wspieranie rozwoju dziecka modszego w zwizku z obnieniem wieku realizacji obowizku szkolnegoPodniesienie jakoci ksztacenia w szkoach ponadgimnazjalnychDziaania szkoy na rzecz zdrowia i bezpieczestwa uczniwKsztacenie uczniw niepenosprawnych w szkoach oglnodostpnych

 • Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieliSystem doskonalenia nauczycieli oparty na oglnodostpnym kompleksowym wspomaganiu szkSieci wsppracy i samoksztacenia

 • Kompleksowe wspomaganie szk

  Adresowane jest do szkoy rozumianej jako zoony system.Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoy