Click here to load reader

Gossip Girl - Te voi iubi mereu - Cecily Von Ziegesar Girl - Te voi iubi mereu - Cecily von... · PDF file care vor sd devind staruri de cinema, in timp ce ea se relaxeazi, in a5teptarea

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gossip Girl - Te voi iubi mereu - Cecily Von Ziegesar Girl - Te voi iubi mereu - Cecily...

 • iu c,,lec1i,r gosdPgirl au aplrut:

  GossiP Girl

  $tili cd md iubiPi Vreau totul

  Pentru cd merit

  Cum tmi Place mie

  Pe tine te areau

  Ninteni n-o face mai bine

  Cei rnai buni.'. dusmani

  Doar in ttisele ule

  Cilrr', 4t Putea sd te mint?

  Nu md uita! (Jn trio infernaL

  Crcn-v VoN Zlecrsm s-a niscut pe 27 iunie 1970 la New York'

  A studiat la prestigiosul liceu privat de fete Nightingale-Bamford

  din Upper East Side. Dupi ce a absolvit Colby College' a lucrat

  ,;*p J. un an la un Post de radio din Budapesta, apoi s-a intors

  in Statele Unite pentru a urma cursuri de creatitte nnitingbUni'

  versitatea din Arizona. Revenitl la New York, a lucrat pentru

  Alloy Entenainment la depanamentul de impachetat cd4i' Aici

  i-a venit ideea seriei GOSSIP GIRL, al cirei prim volum a fost pu-

  blicat in 2002 qi care numiri pAne in Prezent treisprezece titluri'

  Tradusi in 33 de 1lri, cu peste cinci milioane de exemplare vAn-

  dute numai in Statele Unite 9i adaptati pentru micul ecran' seria

  GOSSP GIRL a devenit un fenomen internagional'

  Cecrrv voN ZTEGESAR

  gossipgirl\./ I Suete intre fetel

  Te voi iubi mereu

  Traducere din limba englezi DonrNe TArAneN

  NEMIRA

 • ffigossiPgirl.net

  l)irclainer: foate numele reale de locuri, persoane si evenimente au fost schimbate qart abreviate pentru a-i proteja pe nevinovati. Cu alte cuvinte, pe mine.

  SALUTARE, OAMEN! BUNI!

  HO, HO, HO!

  E vremea sd ne veselim. Tra la la la la, la la la la.

  SE ne punem hainele vesele... care, intdmplStor,

  au fost facute pentru noi de spiridu5ii de la Gi-

  venchy sau YSL sau Oscar de la Renta. Cine sun-

  tem, intrebali? Locuitorii drn zona rezidenfiala

  a Manhattanului, desigur -intinderea aceea de

  cl6diri magnifice cu uSieri, aflata undeva intre

  Fifty-Ninth Street pi Eighty-Sixth. E Crdciunul, e

  vremea si ne impodobim casele din Upper East

  Side cu beteali aurie pi argintie, cu lumrnile

  jucauge, cu fundife din catifea si cu ciocolata

  importatd din frumosul Paris. Aici. sdrbdtorile

  sunt mereu un pic mai animate, un pic mai lu-

  minoase, un pic mai bune. E at6t de bine sa te

  lntorci acas5.

 • De5i nu am de gdnd sd vi povestesc unde am fost in ultimele citeva luni, o si vi spun ci existd viafd

  5i dupd liceu, Da, in sf8rpit, s-a int8mplat: am ajuns

  la facuNtate. in ultimul semestru am cunoscut oa-

  meni care nu ne-au vdzut dezbrdcaii (inci)ii care

  nu ne ptiu notele de la admitere; care nu-pi aduc

  aminte de vremurile cdnd fdceam pe noi, la grSdi-

  nr!d. sau c8nd ne-arn giurit urechile. Am invafat

  citeva chestii noi, ne-arn f5cr.rt prieteni noipi chiar

  s-ar putea sd fi intdlnit marea dragoste. Ne-arn

  schimbat - sperim c6 in bine. 5i suntem la fel de minunafi ca ?ntotdeauna.

  E, de exemplu" Petrece o vacanfri perfectd cu iu-

  bitul ei perfect de la Yale 5i cu familia lui perfectS,

  pe dorneniul lor idilic din Vermont. Fata asta a 5tiut

  mereu sb oblinS ce vrea. Apropo de asta, ce mai

  face S? Nu mai e harfuita de fetele nerdbditoare

  gi obsedate de moda de la Constance Billard,

  acum e urmarita de paparazzi 5i de un alai de tipe

  care vor sd devind staruri de cinema, in timp ce

  ea se relaxeazi, in a5teptarea nominalizdrii pen-

  tru premiile SAG. lndiferent unde e sau ce face,

  S meriti intotdeauna sa fii cu ochii pe ea.

  Mai sunt cei care au ficut tot ce se putea pentru

  a se schimba: N a navigat in jurul lumii, in ultimele

  patru luni. Dar, apa cum am invSlat de la Kant,

  la seminariile noastre, omul nu e o insula la care

  s,i te intorci. Se va intoarce el - mai degraba nrai cur6ncJ dec6t mai tSrziu, speram. Mai e D, care

  m6zgdlegte poezie existenfialistd in agenda lui neagrS Moleskine, in Pacific Northwest. Poate pdrea

  cd $i-a schimbat complet stilul de viafi, dar bea in

  continuare Folgers gi nu cafea la presd franfu-

  zeascd, 5i asta in capitala americani a cafelei. De

  asemenea, petrece fiecare clipd in care e treaz

  vorbind pe Skype cu iubita lui rasS-n cap, ultra-

  independentd, regizor, V, care e la NYU 5i care

  aproape ci are... pir. $i prieteni?! in fine, mai e C, pe care l-am vazut ultima oard cu o grimadi

  de bdieti musculoSiimbracafiin flanel, in Nevada

  sau in Montana sau intr-un tinut fara orape pi cu

  o mullime de castele. !i-a schimbat gusturile ori

  trece din nou printr-o perioadd in care se rein-

  venteazi? Madonna e mic copil pe l6ngi el.

  V6scul 5i Anul Nou inseamni sbrutiri 5i ceva imi

  spune cd vor fi o gramadi de sdrut6ri in vacania

  asta. Norocul vostru, eu voi fi acolo pi va voi spune

  tot ce meritd spus, dupa ce luminile sarb5torilcr

  vor fi stinse 5i fundilele din catifea vor fi desfdcute.

  5d inceapd reuniuneal

  13

Search related