GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 NOVEMBER 2015 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 GRAAD

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 NOVEMBER 2015 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12...

 • Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  PUNTE: 80 TYD: 2½ uur

  Hierdie vraestel bestaan uit 24 bladsye.

  AFRIKAANS HUISTAAL V2

  NOVEMBER 2015

  NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

  GRAAD 12

  GRAAD 12

 • Afrikaans Huistaal/V2 2 DBE/November 2015 NSS

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Lees die volgende instruksies noukeurig deur voordat jy die vraestel beantwoord. 2. Moenie probeer om die hele vraestel deur te lees nie. Raadpleeg die

  inhoudsopgawe op bladsy 4 en merk die vraagnommers van die letterkundetekste wat jy in die klas behandel het. Lees daarna die vrae oor die tekste wat jy gedoen het en kies die soort vraag wat jy wil doen.

  3. Die vraestel bestaan uit DRIE afdelings:

  AFDELING A: Gedigte (30) AFDELING B: Roman (25) AFDELING C: Drama (25)

  4. Beantwoord VYF vrae in totaal: DRIE uit AFDELING A, EEN uit AFDELING B en

  EEN uit AFDELING C. AFDELING A: GEDIGTE GESIENE GEDIGTE – Beantwoord TWEE vrae. ONGESIENE GEDIG – VERPLIGTE vraag AFDELING B: ROMAN Beantwoord EEN vraag. AFDELING C: DRAMA Beantwoord EEN vraag.

  5. KEUSE VAN VRAE VIR AFDELING B (ROMAN) EN AFDELING C (DRAMA)

  • Beantwoord SLEGS die vrae oor die roman en drama wat jy in die klas

  gedoen het. • Beantwoord EEN LITERÊRE OPSTEL en EEN KONTEKSTUELE VRAAG.

  As jy die literêre opstel in AFDELING B beantwoord, moet jy die kontekstuele vraag in AFDELING C beantwoord. As jy die kontekstuele vraag in AFDELING B beantwoord, moet jy die literêre opstel in AFDELING C beantwoord. Gebruik die kontrolelys om jou te help.

  6. LENGTE VAN ANTWOORDE

  • Die lengte van die literêre opstel vir die gedig is 250–300 woorde. • Die lengte van die literêre opstel vir die roman en drama onderskeidelik is

  400–450 woorde. • Die lengte van die antwoorde van die kontekstuele vrae word bepaal deur die

  puntetoekenning van elke vraag. Beantwoord jou vrae bondig en relevant.

  7. Volg die opdragte aan die begin van elke afdeling noukeurig.

 • Afrikaans Huistaal/V2 3 DBE/November 2015 NSS

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  8. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie

  vraestel gebruik is.

  9. Beantwoord ELKE afdeling op ’n NUWE bladsy. 10. Voorgestelde tydsindeling:

  AFDELING A: ongeveer 40 minute AFDELING B: ongeveer 55 minute AFDELING C: ongeveer 55 minute

  11. Skryf netjies en leesbaar.

 • Afrikaans Huistaal/V2 4 DBE/November 2015 NSS

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  INHOUDSOPGAWE AFDELING A: GEDIGTE Voorgeskrewe gedigte: Beantwoord ENIGE TWEE vrae.

  VRAAGNOMMER VRAAG PUNTE BLADSY 1. ‘Die skedel lag al huil die gesig’ Literêre opstel 10 6

  2. ‘’n tipe epistemologie van water’ Kontekstuele vraag 10 7

  3. ‘Nuus uit die binneland’ Kontekstuele vraag 10 8

  4. ‘Busrit in die aand’ Kontekstuele vraag 10 9

  EN

  Ongesiene gedig: VERPLIGTE vraag. 5. ‘Swerwer’ Kontekstuele vraag 10 11 AFDELING B: ROMAN Beantwoord EEN vraag.* 6. Die kwart-voor-sewe-lelie Literêre opstel 25 12

  7. Die kwart-voor-sewe-lelie Kontekstuele vraag 25 12

  8. Manaka Plek van die Horings Literêre opstel 25 14

  9. Manaka Plek van die Horings Kontekstuele vraag 25 15

  10. Vatmaar Literêre opstel 25 17

  11. Vatmaar Kontekstuele vraag 25 17 AFDELING C: DRAMA Beantwoord EEN vraag.* 12. Krismis van Map Jacobs Literêre opstel 25 19

  13. Krismis van Map Jacobs Kontekstuele vraag 25 19

  14. Mis Literêre opstel 25 21

  15. Mis Kontekstuele vraag 25 22 *LET WEL: Beantwoord EEN OPSTELVRAAG en EEN KONTEKSTUELE VRAAG

  uit AFDELING B en AFDELING C onderskeidelik.

 • Afrikaans Huistaal/V2 5 DBE/November 2015 NSS

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  KONTROLELYS Gebruik die kontrolelys hieronder om te kontroleer of jy al die nodige vrae beantwoord het.

  AFDELING VRAAG-

  NOMMER GETAL VRAE

  BEANTWOORD MERK 

  A: Gedigte (Voorgeskrewe gedigte)

  1–4 2

  A: Gedigte (Ongesiene gedig)

  5 1

  B: Roman (Literêre opstel of kontekstuele vraag)

  6–11 1

  C: Drama (Literêre opstel of kontekstuele vraag)

  12–15 1

  LET WEL: Beantwoord EEN OPSTELVRAAG en EEN KONTEKSTUELE VRAAG uit

  AFDELING B en AFDELING C onderskeidelik.

 • Afrikaans Huistaal/V2 6 DBE/November 2015 NSS

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  AFDELING A: GEDIGTE VOORGESKREWE GEDIGTE Beantwoord ENIGE TWEE vrae. VRAAG 1: LITERÊRE OPSTEL Lees die gedig hieronder en beantwoord dan die vraag wat volg. Die skedel lag al huil die gesig – Wilma Stockenström

  1 Eendag sal ek, weet ek, die dood 2 met laggende skedel trotseer. Minstens 3 my sin vir humor sal ek behou. Maar 4 of ek soos oorlee mevrou Ples en soos 5 die bloubok van my geboorteland 6 ook ’n glaskas in ’n museum sal haal? 7 ’n Seldsame dier is die mens nou nie juis. 8 Tog, hoe slim tog is ons met ons 9 innerlike uurwerkvernuf, hoe sterk 10 die groot swaaiende hyskraangebare 11 waarmee ons wolkekrabbers reghoekig 12 neerplak in woon- en sakekomplekse. 13 Merkwaardig ons grabbelende navorsing 14 dwarsdeur dolomiet om ons arms diep 15 soos skagte te sink en die grys erts 16 te gryp en op te trek, te vergruis en te 17 veredel tot staaf op staaf korfagtig 18 gepakte kluise van belegging. A ja, 19 wonderbaarlik ons vermoë om weggooisand 20 tot vuurstof te verryk wat as ons wou 21 alles onherhaalbaar in allerlaaste oplaaiing 22 woes skoon kan laat ontbrand. 23 Ek sê mos die skedel lag 24 al huil en huil die gesig.

  [Uit: Van vergetelheid en van glans, 1976] Hierdie gedig se tema handel oor die mens se vernuf en eiewaan, maar ook oor die mens as verganklike wese. Bespreek hierdie stelling in ’n opstel van 250–300 woorde.

  [10]

  OF

 • Afrikaans Huistaal/V2 7 DBE/November 2015 NSS

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  VRAAG 2: KONTEKSTUELE VRAAG Lees die gedig hieronder en beantwoord dan die vrae wat volg. ’n tipe epistemologie van water – Breyten Breytenbach 1 Die hemel was somber suf van die gietende reën 2 skeef gearseer, gebuig deur windstrome … 3 Dit was getint in vuur se kleure voortgebring uit bliksemskigte 4 wat die wolke gereep en verfladder het, die fakkels 5 waarvan die groot waters oor die oorspoelde valleie 6 geslaan en oopgekloof het, en waar dié ontbloot is 7 het die omgebuigde boomkruine sigbaar geword in die dieptes … 8 dat jy daar kon sien saamgewriemel op die baie bergspitse 9 allerlei diere die marmotjies die girafs die skuifelende reptiele 10 oplaas getem met die peupel mans en vroue wat boontoe 11 gevlug het met kind en kraai. En die landerye 12 onder water se brandertoppe was besaai van tafels, 13 katels, arke, balies, kosyne, stompe, karavane, vrieskaste, 14 kateders, kroegtoonbanke en ’n flottielje vlotte 15 saamgeflans in nood en vrees vir die dood 16 (so glibberig, so log), waarop ’n norring vare en moere met kroos 17 kon hurk terwyl hulle arpeggio’s eoniese krete 18 en verwyte en jammerklagte uiter, lamgeslaan 19 deur die wind se woede wat die waters laat rol 20 laat rol laat rol het … tesame met die glinsterende 21 groen lyke van die verdrinktes, ’n mompeling 22 van dooie vleis weer en weer en weer …

  [Uit: Die ongedanste dans – Gevangenisgedigte, 1975–1983, 2005] 2.1 Watter verwagting ten opsigte van die gediginhoud word deur die titel

  geskep? Voldoen die gediginhoud aan hierdie verwagting? Motiveer jou antwoord deur na die gedig te verwys.

  (2)

  2.2 Dink jy dat “gereep” (versreël 4) ’n gepaste woord is om die uitwerking van

  die weerligstrale te verwoord? Motiveer jou antwoord.

  (1) 2.3 Benoem die beeldspraak in versreël 19. Hoe sluit dié beeld by die tema van

  die gedig aan?

  (2) 2.4 Hoekom sal die gebruik van ’n vrye vers gepas vir hierdie gedig wees? (1) 2.5 Watter woorde gebruik die spreker om die herhaling van gebeure (sikliese

  gang) in die gedig aan te toon?

  (1) 2.6 Die gedig bestaan uit drie sinne. Skryf die inhoud van dié sinne in jou

  eie woorde.

  (3) [10] OF

 • Afrikaans Huistaal/V2 8 DBE/November 2015 NSS

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  VRAAG 3: KONTEKSTUELE VRAAG Lees die gedig hieronder en beantwoord dan die vrae wat volg. Nuus uit die binneland – Peter Blum Vir Dirk Opperman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  Soms in die winter as die reën sag stuif op grasperke, dig en diep soos ’n tapyt – as hy die rotsige bergreeks wegskuif agter ’n misgordyn – as voor die ruit popliere