of 13 /13
Barcelona, 16 desembre 2009 Grau i M Grau i M à à ster en Enginyeria Inform ster en Enginyeria Inform à à tica tica

Grau informàtica UOC

  • Author
    tate

  • View
    103

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Descripción grado informática UOC

Text of Grau informàtica UOC

Page 1: Grau informàtica UOC

Barcelona, 16 desembre 2009

Grau i MGrau i Mààster en Enginyeria Informster en Enginyeria Informààticatica

Page 2: Grau informàtica UOC

Agenda• EIMT a la UOC

Josep Prieto, Sotsdirector dels estudis d’IMT

• Presentació del Grau en Enginyeria InformàticaDaniel Riera, director del grau d’Enginyeria Informàtica

• Presentació del Màster en Enginyeria InformàticaDaniel Riera, director del grau d’Enginyeria Informàtica

UOC. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Page 3: Grau informàtica UOC

Estructura LRU 

Enginyeries tècniques: 3 anys

Segons cicles: 2 anys

Cursos de doctorat: 2 anys

Tesi: 3‐4 anys

Estructura EEES

Grau: 4 anys (240 ECTS)

Màster: 1‐2 anys (60‐120 ECTS)

Tesi: 3‐4  anys

Programes actuals LRU vs nous programes Bolonya EEES

UOC. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Page 4: Grau informàtica UOC

Programes actuals LRU vs nous programes Bolonya EEES

UOC. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Sistema de crèdits compatible i fàcilment convalidable: ECTSSistema de crèdits compatible i fàcilment convalidable: ECTS

Suplement al títol: itinerarisSuplement al títol: itineraris

Disseny, desplegament i avaluació de les titulacionsDisseny, desplegament i avaluació de les titulacions

Titulacions dissenyades a partir de competències professionalsTitulacions dissenyades a partir de competències professionals

Canvi de paradigma educatiu: d’ “ensenyar” a “facilitar aprendre”Canvi de paradigma educatiu: d’ “ensenyar” a “facilitar aprendre”

Page 5: Grau informàtica UOC

Grau en Multimèdia Grau en 

Multimèdia 

Grau  en EnginyeriaInformàtica 

Grau  en EnginyeriaInformàtica 

Màstersi Postgraus no oficials

Màstersi Postgraus no oficials

Grau enTecnologies de

Telecomunicació

Grau enTecnologies de

Telecomunicació

Màster enProgramari 

lliure

Màster enProgramari 

lliure

4  anys240 EC

TS

Graus

Màsters

1‐2 anys60‐120 EC

TS

Màster enEnginyeria de

Telecomunicació

Màster enEnginyeria de

Telecomunicació

Màster en Multimèdia Màster en Multimèdia 

Màster en Seguretat de lesTecnologies de lainformació i les comunicacions 

Màster en Seguretat de lesTecnologies de lainformació i les comunicacions 

Informació general Oferta formativa, als nostres estudis, segons EEES

Màster  en EnginyeriaInformàtica 

Màster  en EnginyeriaInformàtica 

....?....?

Aprovats

UOC. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Page 6: Grau informàtica UOC

Índex

1. Un mica d’història

2. Visió general

3. Què succeirà amb les titulacions actuals?

4. Pla d’estudis

5. Itineraris

6. Màster en Enginyeria Informàtica

UOC. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Page 7: Grau informàtica UOC

Una mica d’història…

31 d’octubre 2008 – Enviem la proposta al Consejo de Universidades

13 de febrer 2009 – ANECA respon amb informe provisional

10 de març 2009 – Enviem al·legacions i canvis:• Adaptació a “las fichas”• Explicació d’alguns continguts i model d’avaluació

4 d’agost 2009 – Es publiquen “las fichas” al BOE

12 d’agost 2009 – El Consejo de Universidades aprova el Grado en Ingeniería Informática

UOC. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Page 8: Grau informàtica UOC

Cinc itineraris de 48 ECTS (inclòs el TFG).

El nom del títol que rebrà l’estudiant serà Graduado en Ingeniería Informática. A més, en el suplement europeu al títol (en el revers) s’indicarà l’itinerari cursat.

Aquest grau donaria accés a les atribucions professionals de l’Enginyeria Informàtica, en cas que en un futur, aquestes s’aprovin (ja que compleix “las fichas” aprovades al BOE).

Desplegament de totes les assignatures de la titulació en 6 semestres. 

Grau en Enginyeria InformàticaVisió general

UOC. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Page 9: Grau informàtica UOC

Què succeirà amb les titulacions actuals?

1. El grau i les titulacions actuals conviuran fins a setembre de 2015.

2. Les assignatures de la titulació actual s’aniran extingint per semestres.

3. Als estudiants actuals de les ETI se’ls donarà tota la informació, via tutor, per que prenguin les decisions correctes depenent dels seus objectius.  És important planificar‐se els propers anys per a acabar la/s titulació/ns que es desitgi.

4. Els estudiants que actualment estan cursant una ETI o bé el segon cicle d’EI, es poden “adaptar” al grau de manera gratuïta (a partir de setembre 2010). La simulació es podràfer al llarg del proper semestre. Consulteu al vostre tutor.

UOC. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Page 10: Grau informàtica UOC

Grau en Enginyeria Informàtica

Idioma moderno I: Inglés Fundamentos de Programación Trabajo en Equipo en la Red Álgebra Fundamentos de Computadores

Lógica Prácticas de Programación Fundamentos Físicos de la Informática

Análisis Matemático Administración y Gestión de Organizaciones

Estadística Ingeniería del Software Sistemas Operativos Idioma moderno II: Inglés Estructura de Computadores

Uso de Bases de Datos Diseño y Programación Orientada a Objetos

Competencia Comunicativa para Profesionales de las TIC

Grafos y Complejidad Gestión de Proyectos

Redes y Aplicaciones Internet Diseño de Bases Datos Inteligencia Artificial Administración de Redes y Sistemas Operativos

Interacción Persona Ordenador

Sistemas Distribuidos

Sistemas Empotrados Diseño de Estructuras de Datos Autómatas y Gramáticas Fundamentos de Sistemas de Información

Diseño de Redes de Computadores

Estructura de Redes de Computadores

Ingeniería de Requisitos Compiladores Iniciativa Emprendedora y Dirección de Organizaciones

Fundamentos de Sistemas de Información

Diseño de Sistemas Operativos Análisis y Diseño con Patrones Representación del Conocimiento Integración de Sistemas de Información

Comercio Electrónico

Seguridad en Redes de Computadores

Ingeniería del Softw are de Componentes y Sistemas Distribuidos Aprendizaje Computacional Uso de Sistemas de Información en

las OrganizacionesIntegración de Sistemas de

Información

Arquitectura de Computadores Proyecto de Desarrollo del Software (12 ECTS)

Mineria de Datos Gestión Funcional de Servicios de SI/TI

Seguridad en Redes de Computadores

Arquitecturas de Computadores Avanzadas

Diseño de Estructuras de Datos Dirección Estratégica de SI/TI Arquitectura de Bases de Datos

Iniciación a las Matemáticas para la Ingeniería

Modelado de Sistemas Prácticas en Empresa (12 ECTS) Trabajo Final de Grado (12 ECTS)

Criptografía Data Warehouse

UOC. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Page 11: Grau informàtica UOC

Grau en Enginyeria InformàticaItineraris

Ingeniería de Computadores

Ingeniería del Software Computación Sistemas de

Información Tecnologías de la Información

Sistemas distribuidos

Interacción Persona Ordenador

Inteligencia artificial

Ingeniería del software

Administración de redes y sistemas operativos

Administración de redes y sistemas operativos

Ingeniería del Software

Grafos y complejidad

Gestión de proyectos

Interacción Persona Ordenador

Sistemas empotrados

Diseño de estructuras de datos

Autómatas y gramáticas

Fundamentos de sistemas de información

Diseño de redes de computadores

Estructura de redes de computadores

Ingeniería de requisitos Compiladores

Iniciativa emprendedora y dirección de organizaciones

Fundamentos de sistemas de información

Diseño de sistemas operativos

Análisis y diseño con patrones

Aprendizaje computacional

Integración de sistemas de información

Comercio electrónico

Seguridad en redes de computadores

Ingeniería del software de componentes y sistemas distribuidos

Representación del conocimiento

Uso de sistemas de información en las organizaciones

Integración de sistemas de información

Arquitectura de computadores Proyecto de

desarrollo del software

Minería de datos

Gestión funcional de servicios de SI/TI

Seguridad en redes de computadores

Arquitecturas de computadores avanzadas

Diseño de estructuras de datos

Dirección estratégica de servicios de SI/TI

Arquitectura de bases de datos

Trabajo de fin de grado

Trabajo de fin de grado

Trabajo de fin de grado

Trabajo de fin de grado

Trabajo de fin de grado

UOC. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Page 12: Grau informàtica UOC

Màster en Engineria InformàticaPla d’estudis

Treball Final de Màster (TFM)(12 ECTS)Treball Final de Màster (TFM)(12 ECTS)

Asignatures d’itinerari(24 ECTS): 4 assignatures optatives

(elecció lliure o fixades per l’itinerari).

Asignatures d’itinerari(24 ECTS): 4 assignatures optatives

(elecció lliure o fixades per l’itinerari).

Direcció estratègica i Gestió de projectes(12 ECTS): 2 assignatures obligatòriesDirecció estratègica i Gestió de projectes(12 ECTS): 2 assignatures obligatòries

Assignatures optatives(12 ECTS): 2 assignatures optatives (elecció lliure)Assignatures optatives(12 ECTS): 2 assignatures optatives (elecció lliure)

Complements de formació(0-60 ECTS): segons formació prèviaComplements de formació(0-60 ECTS): segons formació prèvia

Enginyeria del ProgramariEnginyeria del Programari

ComputacióComputació

Enginyeria de ComputadorsEnginyeria de Computadors

Tecnologia de la InformacióTecnologia de la Informació

RecercaRecerca

Pendent de validació Consell de Govern UOC + CU.Màster de 60 ECTS.Aquest màster  també segueix “las fichas” publicades al BOE.

UOC. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Page 13: Grau informàtica UOC

Barcelona, 16 desembre 2009

Grau i MGrau i Mààster en Enginyeria Informster en Enginyeria Informààticatica