of 12 /12
Knauf Fireboard obloge za stupove i grede K25 K252 Knauf obloga ËeliËnih greda K253 Knauf obloga ËeliËnih stupova K254 Knauf obloga drvenih greda K255 Knauf obloga drvenih stupova Knauf d.o.o. Zagreb HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 21, Tel.: (01) 3094 900, 3094 901, Fax: (01) 3094 904 e-mail: [email protected] - Internet: http://www.knauf.hr 1 Stranica Protupoæarni podaci 2 Debljine obloga 3 K252 obloga ËeliËnih greda 4-5 K253 obloga ËeliËnih stupova 6-7 K254 obloga drvenih greda 8 Stranica K255 obloga drvenih stupova 8 Posebni detalji 9 Utroπak materijala 10 Raspisni tekstovi 11 Konstrukcija i montaæa 12

grede KNAUF

Embed Size (px)

Text of grede KNAUF

 • Knauf Fireboard obloge za stupove i grede K25

  K252 Knauf obloga elinih gredaK253 Knauf obloga elinih stupovaK254 Knauf obloga drvenih gredaK255 Knauf obloga drvenih stupova

  Knauf d.o.o. ZagrebHR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 21, Tel.: (01) 3094 900, 3094 901, Fax: (01) 3094 904e-mail: [email protected] - Internet: http://www.knauf.hr

  1

  StranicaProtupoarni podaci 2Debljine obloga 3K252 obloga elinih greda 4-5K253 obloga elinih stupova 6-7K254 obloga drvenih greda 8

  StranicaK255 obloga drvenih stupova 8Posebni detalji 9Utroak materijala 10Raspisni tekstovi 11Konstrukcija i montaa 12

 • K25Protupoarni podaci

  2

 • Debljine obloga K252/K253

  3

 • K252Obloga elinih greda

  4

  uvrenje zametalne profile

 • Obloga elinih greda K252

  5

  uvrenje klamicama

 • K253Obloga elinih greda

  6

  uvrenjeza metalne profile

 • Obloga elinih stupova K253

  7

  uvrenjeklamicama

 • K254/5Obloga drvenih greda

  8

  uvrenjeklamicama

 • Posebni detalji K25

  9

 • K25Raspisni tekstovi

  10

  Poz. Opis Koliina Jed. cijena Uk. cijena

  ............. OObbllooggaa eelliinniihh ssttuuppoovvaaObloga stupova, unutra,jednostrano / dvostrano / trostrano / etverostrano *,visina u m .................................................,elini stup, mjere u cm ..............................................,raazred vatrootpornostiF 30 / F60 / F 90 / F 180 *,izvedba s potkonstrukcijom / bez potkonstrukcije *.Sistem: KKnnaauuff oobbllooggaa eelliinniihh ssttuuppoovvaa KK 225533 .................... m2 .................... kn .................... kn

  ............. OObbllooggaa ddrrvveenniihh ssttuuppoovvaaObloga stupova, unutra,jednostrano / dvostrano / trostrano / etverostrano *,visina u m .................................................,drveni stup, mjere u cm ..............................................,raazred vatrootpornostiF 30 / F60 / F 90 *,obloga / obloga razreda A.Sistem: KKnnaauuff oobbllooggaa ddrrvveenniihh ssttuuppoovvaa KK 225555 .................... m2 .................... kn .................... kn

  ............. OObbllooggaa eelliinniihh ggrreeddaaObloga greda, unutra,jednostrano / dvostrano / trostrano / etverostrano *,visina donjeg ruba u m ...............................,elina greda, mjere u cm ..............................................,raazred vatrootpornostiF 30 / F60 / F 90 / F 180 *,izvedba s potkonstrukcijom / bez potkonstrukcije *.Sistem: KKnnaauuff oobbllooggaa eelliinniihh ggrreeddaa KK 225522 .................... m2 .................... kn .................... kn

  ............. OObbllooggaa ddrrvveenniihh ggrreeddaaObloga greda, unutra,jednostrano / dvostrano / trostrano / etverostrano *,visina donjeg ruba u m ...............................,drvena greda, mjere u cm ..............................................,razred vatrootpornostiF 30 / F60 / F 90 *,obloga / obloga razreda A.Sistem: KKnnaauuff oobbllooggaa ddrrvveenniihh ggrreeddaa KK 225544 .................... m2 .................... kn .................... kn

  * Prectrati nevaee podatkeUkupno .................... kn

 • Utroak materijala K25

  11

 • K25Konstrukcija i montaa

  KKnnaauuff FFiirreebbooaarrdd oobbllooggee ggrreeddaa ii ssttuuppoovvaa

  KonstrukcijaProtupoarne obloge elinih greda i stupova sFireboard ploama do razreda vatrootpornosti F 180,obloge drvenih greda i stupova do F 90. Mogunostupotrebe gorivih elemenata ovisi o zakonskim odred-bama pojedine drave.Knauf Fireboard su negorive gipsane ploe sastaklenim vlaknom razreda graevinskog materijala As prema HRN DIN 4102-1 toka 5.1.1 (cert br.I053/98 LTM Luko).

  Ploe se proizvode u debljinama od 15, 20, 25 i30 mm. Protupoarno oblaganje elinih greda istupova izvodi se s metalnom potkonstrukcijom nakoju se Fireboard ploe uvruju vijcima ili bezpotkonstrukcije gdje se ploe meusobno uvrujuposebnim elinim klamicama.Protupoarno oblaganje drvenih greda i stupova izvodise bez potkonstrukcije s elinim klamicama.

  Certifikati i izvjea o ispitivanjuDokumentaciju o protupoarnim svojstvima materijala isistema izrauje ovlateni institut za toplinskamjerenja LTM - Luko, a izdaje ju prema potrebi Knaufpredstavnitvo u Zagrebu.K 252 s konstrukcijom / bez konstrukcijeK 253 bez konstrukcijeK 254 bez konstrukcije K 255 bez konstrukcije

  MontaaK 252 obloga elinih greda s metalnompotkonstrukcijom

  Kutni profil 30 x 30 mm treba uvrstiti s Knauf el.tiplom 6 x 35 (uporaba i montaa prema odobrenjuZ-21.1-398) u razmaku od < 75 cm kod armiranobetonskih stropova odn. kod drugih vrsta materijala sodgovarajuim i dozvoljenim uvrsnim elementima.Knauf metalne kope treba nataknuti na eline profile(debljine < 16 mm) u razmaku od < 75 cm.Zatim CD profile 60/27 treba uvrstiti za metalnekope.Fireboard ploe se uvruju vijcima TN u razmaku odmaks. 200 mm.Kod jednoslojnog oblaganja elne spojeve ploa trebapodlagati s trakama iz Fireboard ploa (irina = 180mm) i zalijepiti s masom Fireboard Spachtel.

  K252 obloga elinih greda bez metalnepotkonstrukcije

  Trake iz Fireboard ploa (irina = 150 mm, debljina =25 mm) treba bono utaknuti u elini profil iza elnihspojeva ploa u razmaku od maks. 600 mm. Na donjojstrani profila trake treba postaviti u razmaku od maks.750 mm.Fireboard ploe se uvruju s podloenim trakamaelinim klamicama prema DIN 18182-3 u razmakuod maks. 120 mm. Na elnim spojevima ploa razmakuvrenja iznosi maks. 50 mm.

  K 254 obloga drvenih greda bez metalnepotkonstrukcije

  Fireboard ploe se uvruju za drvene grede s elinimklamicama u razmaku od maks. 120 mm. Na elnimspojevima ploa razmak uvrenja iznosi maks.50 mm.

  K 252 obloga elinih stupova s metalnompotkonstrukcijom

  Knauf metalne kope treba nataknutina eline profile (debljine < 16 mm) u razmaku od< 100 cm. Zatim CD profile 60/27 treba uvrstiti zametalne kope.Fireboard ploe se uvruju vijcima TN u razmaku odmaks. 150 mm.elne spojeve ploa treba podlagati CD profilima iuvrstiti ih vijcima.

  K 255 obloga drvenih stupova bez met-alne potkonstrukcije

  Fireboard ploe se meusobno uvruju na elnimstranama ploa elinim klamicama u razmaku odmaks. 120 mm.

  Obrada spojeva / gletanjeOpenito:

  Pregletavanje itave povrine obloge iz Fireboardploa nije uvjet za zatitu od poara.

  Ispunjavanje spojeva ploa, pregletavanje glavavijaka i elinih klamica je nuno za ostvarenjevatrozatite.

  Kod oblaganja stupova preporua se primjenaprofila za zatitu kuteva.

  Ako je predvieno postavljanje tekueg estriha iliasfaltne podloge, tada spojeve Fireboard ploatreba obraditi tek nakon to je estrih postavljen.

  Omjer mijeanja:20 kg Fireboard Spachtel : 17 l vode ili 1,2 kg Fireboard Spachtel : 1 l vode.Obrada spojeva:Nanijeti tanak sloj Fireboard Spachtel na spoj ploa ipoloiti bandanu traku iz mineralnih vlakana. Daljnjaobrada spoja izvodi se nakon to se materijal potpunoosui.Gletanje povrine:Preporua se povrinsko zaglaivanje povrina izFireboard ploa ako se postavljaju posebni zahtjevi upogledu kakvoe povrine i zavrne obrade.

  Obrada povrine:

  Nakon to se materijal osui pregletana podruja trebapo potrebi paljivo obraditi brusnim papirom ili brus-nom reetkom. Prije nanaanja zavrnog premaza ilitapete povrinu treba premazati s odgovarajuimtemeljnim premazom (n.pr. s Knauf Grundiermittelprije premazivanja).Temperatura okoline:

  Kod svih radova zavrne obrade spojeva i povrinskoggletanja temperatura okoline ne smije biti nia od cca.+ 10 C.

  Zadravamo pravo tehnikih izmjena, uvijek vrijedi najnovije izdanje tehnikog lista. Nae jamstvo odnosi se na besprijekornu kakvou naih proizvoda. Konstruktivna, statika i graevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se jedino ostvariti ako je osigurana iskljuiva primjenasistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog programa ili izriito preporuanih proizvoda. Podaci o potronji, koliini i nainu rada iskustveni su podaci, te ih se u sluaju veih odstupanja u praksi ne moe bez daljnjega primijeniti.

  Sva prava pridrana. Za sve izmjene, pretampavanja i fotomehaniku reprodukciju (u cjelini ili djelomino) potrebna je izriita suglasnost poduzea Knauf Ges.m.b.H.

  12Izdanje: veljaa 2002. K25 / kro. / HR / 04.00 / GA / HR