of 4 /4
Groen Hamme had eerder dit jaar aan het gemeentebestuur voorgesteld om in de Week van de Mobiliteit een Autoloze Zondag te organiseren in Hamme- centrum . Al ettelijke keren plaatste Groen Hamme dit op de agenda, met als bijkomende suggestie om jaarlijkse activiteiten van jeugd- en andere bewegingen hieraan te koppelen. De timing kon volgens ons nu niet beter: datzelfde weekend streek de kermis neer in Hamme en was het centrum toch al niet bereikbaar voor doorgaand verkeer - ook al door de geplande werken aan de rotonde op de markt. Toch ging het gemeentebestuur van Hamme niet op onze vraag in. Een gemiste kans. Volgend jaar beter? Stuurvaardigheid De derde editie van het fietsevenement 'Hamme Trapt Door' ging wél door. Groen organiseert dit samen met HPV-België (Human Powered Vehicles). Omdat de werken voor de aanleg van de rotonde op de markt ondertussen gestart waren, moest het traject van deze editie wat verlegd worden. Het kortere parcours van en naar de Mirabrug over Hamveer werd door zowel organisatie als deelnemers alvast fel gesmaakt: de scherpe bochten vroegen om behoorlijk wat stuurvaardigheid van de fietsers en de toeschouwers konden zo veel beter van de sfeer genieten. Vooral ter hoogte van de Mirabrug bleven passanten graag even hangen. Elektrisch Er was ook randanimatie: sympathisanten en geïnteresseerden smulden de lekkere pannenkoeken van gemeenteraadslid Agnes Oghena, dankzij de bereidwillige medewerking van Fietsen De Bondt konden ze ook een elektrische fiets testen. Kortom: een meer dan geslaagde editie, die hopelijk nog meer mensen het hele jaar door op de (lig)fiets krijgt. GROEN WERKT VOOR HAMME GROEN HAMME > HERFST 2015 DIT MOET U WETEN OVER DE KLIMAATTOP IN PARIJS INTEGRATIE GAAT MAKKELIJKER ALS JE WELKOM BENT © Foto: Groen Hamme © Foto: Groen Hamme > 'Hamme Trapt Door', editie 2015 HAMME 'TRAPT DOOR' - EEN GESLAAGDE EDITIE Voor de derde keer klikte GROEN Hamme de fietsschoenen in de pedalen en organiseerde het een kleurrijk fietsevenement. 'Hamme Trapt Door' paste mooi in de Week van de Mobiliteit. KIRSTIN VANLIERDE Secretaris Groen Hamme 'Hamme Trapt Door' 2015 > MARIO HEBBELINCK Voorzitter Groen Hamme [email protected] Elektrisch fietsen in de lift - hoe zit het met de fietspaden? De verkoop van elektrische fietsen zit in de lift en steeds meer mensen ontdekken de voordelen van dit soort vervoer. Stilaan laat de Vlaming zijn auto wat vaker aan de kant staan en kiest hij voor de elektrische fiets als alternatief. Dankzij de e- ondersteuning moet je immers minder trap-inspanning leveren. Tegenwind en afstand vormen niet langer grote obstakels. Elektrisch fietsen vraagt wel een lichtjes aangepaste rijstijl: opletten voor snelheid! Een testrit is geen overbodige luxe. Het thema verkeersveiligheid ligt Groen Hamme natuurlijk na aan het hart. De belabberde staat van onze fietspaden blijft wel een doorn in het oog. Dat de elektrische fiets meer mensen op de fiets krijgt, juichen we toe. Maar als meer en meer weg- gebruikers overschakelen op dat elektrische fietsen, zullen overheid en gemeentebestuur zich toch met grotere dringendheid over de kwaliteit van die fietspaden moeten buigen. Groen Hamme hoopt dat het gemeentebestuur ook op vlak van mobiliteit meer blijk geeft van visie en durf. Omwille van onze gezondheid blijft Groen graag op diezelfde nagel kloppen. Scherp parcours, veel sfeer 3 4

Groen hamme herfst 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Groen hamme herfst 2015

 • Groen Hamme had eerder dit jaar aan hetgemeentebestuur voorgesteld om in deWeek van de Mobiliteit een AutolozeZondag te organiseren in Hamme-centrum . Al ettelijke keren plaatsteGroen Hamme dit op de agenda, met alsbijkomende suggestie om jaarlijkseactiviteiten van jeugd- en anderebewegingen hieraan te koppelen.

  De timing kon volgens ons nu niet beter:datzelfde weekend streek de kermis neerin Hamme en was het centrum toch al nietbereikbaar voor doorgaand verkeer - ook aldoor de geplande werken aan de rotondeop de markt.Toch ging het gemeentebestuur vanHamme niet op onze vraag in. Een gemistekans. Volgend jaar beter?

  StuurvaardigheidDe derde editie van het fietsevenement'Hamme Trapt Door' ging wl door. Groenorganiseert dit samen met HPV-Belgi(Human Powered Vehicles).Omdat de werken voor de aanleg van derotonde op de markt ondertussen gestartwaren, moest het traject van deze editiewat verlegd worden.

  Het kortere parcours van en naar deMirabrug over Hamveer werd door zowelorganisatie als deelnemers alvast felgesmaakt: de scherpe bochten vroegen

  om behoorlijk wat stuurvaardigheid van defietsers en de toeschouwers konden zoveel beter van de sfeer genieten.Vooral ter hoogte van de Mirabrug blevenpassanten graag even hangen.

  ElektrischEr was ook randanimatie:sympathisanten en genteresseerdensmulden de lekkere pannenkoeken van

  gemeenteraadslid Agnes Oghena, dankzijde bereidwillige medewerking vanFietsen De Bondt konden ze ook eenelektrische fiets testen.

  Kortom: een meer dan geslaagde editie,die hopelijk nog meer mensen het hele jaardoor op de (lig)fiets krijgt.

  GROEN WERKT VOOR HAMMEGROEN HAMME > HERFST 2015

  DIT MOET U WETENOVER DE KLIMAATTOPIN PARIJS

  INTEGRATIE GAATMAKKELIJKER ALS JEWELKOM BENT

  Fo

  to: Gr

  oen H

  amme

  Fo

  to: Gr

  oen H

  amme

  > 'Hamme Trapt Door', editie 2015

  HAMME 'TRAPT DOOR' - EENGESLAAGDE EDITIEVoor de derde keer klikte GROEN Hamme de fietsschoenen inde pedalen en organiseerde het een kleurrijk fietsevenement.'Hamme Trapt Door' paste mooi in de Week van de Mobiliteit.

  KIRSTIN VANLIERDESecretaris Groen Hamme

  'Hamme Trapt Door' 2015>

  MARIO HEBBELINCKVoorzitter Groen [email protected]

  Elektrisch fietsen in de lift - hoe zit het metde fietspaden?De verkoop van elektrische fietsen zit in de lift en steeds meermensen ontdekken de voordelen van dit soort vervoer. Stilaanlaat de Vlaming zijn auto wat vaker aan de kant staan en kiest hijvoor de elektrische fiets als alternatief. Dankzij de e-ondersteuning moet je immers minder trap-inspanning leveren.Tegenwind en afstand vormen niet langer grote obstakels.Elektrisch fietsen vraagt wel een lichtjes aangepaste rijstijl:opletten voor snelheid! Een testrit is geen overbodige luxe.

  Het thema verkeersveiligheid ligt Groen Hamme natuurlijk naaan het hart. De belabberde staat van onze fietspaden blijft weleen doorn in het oog. Dat de elektrische fiets meer mensen op defiets krijgt, juichen we toe. Maar als meer en meer weg-gebruikers overschakelen op dat elektrische fietsen, zullenoverheid en gemeentebestuur zich toch met groteredringendheid over de kwaliteit van die fietspaden moetenbuigen. Groen Hamme hoopt dat het gemeentebestuur ook opvlak van mobiliteit meer blijk geeft van visie en durf. Omwillevan onze gezondheid blijft Groen graag op diezelfde nagelkloppen.

  Scherp parcours, veel sfeer

  3

  4

 • Inburgering, onderwijs en woonbeleid: hetzijn allemaal bevoegdheden van deVlaamse regering. Groen vraagt datVlaanderen garant staat voor eenkwaliteitsvol onthaal enoorlogsvluchtelingen de kans biedt omeen toekomst uit te bouwen.

  Elisabeth Meuleman: Wij hebben in hetparlement een reeks concrete voorstellengedaan aan de regering, opdat de inburge-ring zo snel mogelijk kan starten, kinderennaar school kunnen gaan, vluchtelingenNederlands kunnen leren en een jobkunnen zoeken. De capaciteit en expertisein het onthaalonderwijs moeten omhoog,en er moet ook aan onthaal bij kleutersworden gewerkt. Onder andere CLBs, diebegeleiding zullen moeten doen, hebbendringend meer mensen nodig.

  Kamerlid Stefaan Van Hecke: Ercirculeren voorstellen om de kinderbijslagvoor kinderen van vluchtelingen tebeperken. Maar kinderbijslag is niet alleeneen recht van elk kind, het geeft kinderenmeer kansen op een leefbare toekomst.Vluchtelingen zijn op hun vlucht al zo veelobstakels tegengekomen. Nog extrabarrires opwerpen duwt deze gezinnenbewust in financile problemen.Inburgering, werk en Nederlands leren: dtzijn de oplossingen en daarover wil Groenhet debat aangaan.Terwijl in eigen land het debat meer enmeer gepolariseerd raakt, heerst ook in

  Europa chaos en onduidelijkheid. Hetgemeenschappelijk Europees asielbeleidwaarvoor de Groenen pleiten, en dat elkeasielvraag op een faire en correcte manierbehandelt, blijkt verder af dan ooit. DeDublinverordening werkt niet: Mensenworden van het kastje naar de muurgestuurd, elke lidstaat bepaalt haar eigencriteria en solidariteit is ver zoek.

  Petra De Sutter pleit voor veilige enlegale routes naar Europa voorvluchtelingen, in plaats van nog extraprikkeldraad en muren. De duizendendoden zijn een schandvlek voor Europa.Voor ons Groenen is het daarnaastbelangrijk dat ook de asielzoeker zelfgehoord wordt. Indien vluchtelingen eenlidstaat kunnen kiezen op basis vantalenkennis en familiale banden, wordt de

  Integratie nadien veel gemakkelijker."

  Fo

  to: Ri

  et Gil

  lis

  Foto:

  Gert

  Arijs

  CHRISTINE STROOBANDTprovinciaal [email protected]

  JAN FIERSfractieleider [email protected]

  JAN FIERSfractieleider [email protected]

  De provinciale Groen-fractie op werkbezoek in Doel.

  Blijft deze unieke biotoop voor vogels en planten verder bestaan?

  >

  >

  Groen pleit voor veilige en legale routes, in plaats van nog meer prikkeldraad.>

  OOST-VLAMINGEN SOLI-DAIR MET VLUCHTELINGEN

  Bij wie zijn de beelden van de stromen vluchtelingen niet ophet netvlies gebrand? Wie zou graag iets doen voor hen, ofheeft zelfs al de handen uit de mouwen gestoken? Gelukkigvelen, zo blijkt dagelijks. Ook in de parlementen zijn onzegroene politici druk bezig om het verschil te maken. OpVlaams, federaal en Europees vlak laten onder andereElisabeth Meuleman, Stefaan Van Hecke en Petra De Sutterhun stem horen voor een humaan vluchtelingenbeleid.

  Redt de gouverneur het Gentse Zwin?Sinds enige tijd staat het lot van de Bovenschelde tussen Wetterenen Gent ter discussie. W&Z (Waterwegen en Zeekanaal) wil hier, inhet kader van het SIGMA-plan, dat de veiligheid van de burgerstegen overstromingen moet verbeteren, ook pleziervaart mogelijkmaken. Helaas moet daarvoor dan de getijdenwerking wordengeneutraliseerd op deze oude Scheldearm. Pleziervaart heeftimmers een constante diepgang nodig. Nochtans heeft degetijdenwerking ervoor gezorgd dat er een enorme rijkdom aan floraen fauna is ontstaan, een Gents Zwin. Vele groepen ijveren voor hetbehoud van deze unieke biotoop, en Groen steunt hen. Door onzetussenkomst in de provincieraad is de gouverneur nu aan eenbemiddelingsopdracht begonnen om een betere oplossing te vinden.

  Provinciaal klimaatplan gewogen en te lichtbevonden.

  Op 3 september 2015 werd in de provincieraad een klimaatplangoedgekeurd. We hadden graag gezegd, een ambitieusklimaatplan, maar dat is het niet. Vooropgesteld wordt dat deprovincie klimaatneutraal moet zijn tegen 2050. Daartoe wordenalvast plannen gesmeed voor de periode 2015-2020. Het provinciaalwindplan om 300 windmolens te hebben tegen 2020 wordt in hetklimaatplan opgerakeld, net zoals het fietssnelwegenplan, plannendie al bestonden, en wat ons betreft nog wat kunnen wordenversneld of uitgebreid. De provincie zal daarnaast vooral heel veelstimuleren en promoten (zoals warmtenetten, pocketvergisters bijmelkveebedrijven, stortgaswinning, hittebestrijdingsplannen, groenin verstedelijkte gebieden, ecologisch bermbeheer, duurzamelogistiek, ), demoprojecten opzetten en sensibiliseren. De tijd voorbewustmaking is echter al voorbij. Er zijn bitter weinig echte actieswaarbij iets wordt ondernomen of opgelegd, waardoor ditklimaatplan dezelfde weg dreigt op te gaan als demillenniumdoelstellingen: tegen 2050 hebben we ze niet bereikt.

  2

  Groen wil werken aan oplossingen,niet aan nog meer polarisatie

 • De bevolking wil het, de bedrijven willen het, nu is het aan de politiek om leiderschap te tonen.

  Im

  aged

  esk

  - Bar

  t De

  wae

  le

  2015 is het jaar van het klimaat. Het jaar waarin Obama, Radiohead en zelfs de paus aan de klimaatalarmbel trekken en overal ter wereld burgers massaal van zich laten horen. Ook in ons land blaast de klimaatbeweging verzamelen. Negenduizend Belgen, waaronder enkele bekende gezichten, brengen onze regeringen voor de rechtbank, uit liefde voor het klimaat. In heel het land zijn wakkere burgers intussen onderweg naar Parijs, waar eind november een cruciale klimaattop plaatsvindt. Wat daar precies op het spel staat en waarom dat ook voor jou belangrijk is, ontdek je hier.

  KLIMAATTOP PARIJSDe vijf heetste vragen over de top waar de hele wereld het over heeft

  Ondek al onze voorstellen en het laatste nieuws over

  onze klimaatcampagne: GROEN.BE/KLIMAATUITDAGINGEN

  B

  igst

  ockp

  hoto

  1

  3

  2

  4

  5

  Wat staat er op het spel in Parijs?

  Wat moet het beleid doen?

  Hoe groot is de kans op een akkoord?

  Waarom is dat voor mij belangrijk?

  De verwachtingen voor Parijs zijn hooggespan-nen. De wereldleiders van 190 landen zullen er tijdens de 21ste klimaatconferentie van de Ver-enigde Naties onderhandelen over een nieuw globaal klimaatakkoord dat de opvolger moet worden van het Kyoto-protocol. De inzet? Een ambitieus internationaal klimaatbeleid dat landen wereldwijd internationaal bindende doel-stellingen oplegt om hun uitstoot van broeikas-gassen voor de komende tien tot vijftien jaar aan banden te leggen.

  Klimaatverandering treft nu al wereldwijd mil-joenen mensen. Als we niets doen, zal onze aarde tegen eind deze eeuw met twee graden Celsius opwarmen en wordt de situatie onomkeerbaar. Alleen een glazen bol kan voorspellen wat dat precies betekent, maar n ding is zeker: hoe hoger het kwik stijgt, hoe kleiner de kans dat we ons collectief kunnen wapenen, tegen meer extreme weersomstandigheden, een stijgende zeespiegel en smeltend poolijs. Vooral de meest kwetsbare mensen zullen het hardst getrof-fen worden, in het Zuiden maar ook hier. Daarom zijn klimaatrechtvaardigheid en sociale recht-vaardigheid voor Groen twee zijden van dezelfde medaille. Alleen als we allemaal samen een inspanning leveren, kan er echt iets veranderen.

  De temperatuur onder de twee graden houden is perfect mogelijk, maar vraagt moed, wils-kracht en leiderschap. Europa en Belgi kunnen daarin een belangrijke rol spelen. De klimaattop is het moment om ook onze ministers wakker te schudden om mee koploper te worden naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Met vier klimaat-uitdagingen daagt Groen onze ministers verant-woordelijk voor energie, mobiliteit, landbouw en economie daarom uit om elk binnen hun beleids-domein werk te maken van een ambitieus en inspirerend klimaatbeleid dat goed is voor de bur-

  We mogen gerust hoopvol zijn. De klimaatbe-weging beleeft een renaissance. Nog nooit was er zoveel goodwill en actie. De grote vervuilers zullen in Parijs naar alle waarschijnlijkheid wel het akkoord tekenen en ratificeren. Ook China, de Verenigde Staten en zelfs de paus nemen een duidelijke(re) klimaatvisie aan. Intussen gaan overal in de samenleving burgers en bedrijven aan de slag met innovatieve oplossingen. Al die hoop-volle klimaatinitiatieven samen leggen de kiem van verandering en maken duidelijk dat mensen actie willen. Het is die druk van onderuit die er mee kan voor zorgen dat we in Parijs een sterker akkoord uit de brand slepen.

  Klimaatverandering gaat niet alleen om de planeet redden. De klimaatstrijd is het perfecte excuus om in Belgi, Europa en de hele wereld werk te maken van een betere samenleving, op maat van mens n planeet. Want maatregelen nemen voor het kli-maat heeft overal ter wereld een positief effect op het dagelijkse leven van mensen. Het zorgt voor meer jobs, gezondere en meer energieonafhanke-lijke burgers en leefbaardere steden en gemeen-ten. Een Europa met meer hernieuwbare energie en minder vervuiling levert 420.000 Europeanen een job op en spaart Europa jaarlijks 46.000 vroegtij-dige sterfgevallen en 150 miljard euro aan energie-kosten uit.

  gers, verenigingen en bedrijven van dit land. Want in al deze beleidsdomeinen liggen de innovatieve oplossingen al op tafel. De politieke wil en durf om keuzes te maken, daar wachten we op.

  Waarom is twee graden cruciaal?

  MEYREM ALMACIVoorzitster Groen

  2015 herfst nationaal.indd 1 10/13/2015 10:28:37 AM

 • Vijfentwintig jaar geleden ving Hamme alvluchtelingen op. Later bouwde de gemeentehet aantal plaatsen in het lokaal opvang-initiatief (LOI) af. Door de oorlog in het Midden-Oosten slaan mensen nu weer op de vlucht. AlsBelgi vluchtelingen opvangt, moet Hamme zijnsteentje bijdragen. Ik heb de gemeente ge-vraagd om het aantal LOI-plaatsen te verhogen.Het gemeentebestuur heeft toegezegd.

  Agnes maakt zich zorgen over de verharding inhet debat. Hoe je naar mensen kijkt en over henspreekt, is een zaadje dat je plant voor hun ge-drag later. Als samenleving zijn we erbij gebaatals we ervoor zorgen dat iedereen die hierverblijft of onderdak zoekt ook welkom is. Veelvan de mensen die aankomen, zijn jong enopgeleid. Als wij een aantal jaren in heninvesteren, kunnen zij een zeer mooie bijdrageleveren aan onze samenleving. Maar als je jeniet gedragen weet, is het zeer moeilijk om jeplaats te vinden. Integratie gaat makkelijker alsje welkom bent.

  Zorgen voor anderen haalt het beste in demens boven. Als je een groot hart hebt, is datniet in vakjes verdeeld. Als je wil dat iedereenhet goed heeft, kan je mensen niet onder-verdelen in Hamse armen, Vlaamse armen,Belgische armen, wereldarmen, mensen op devlucht Ik wil dat alle mensen in Hamme zichgoed voelen. Als er in de gemeenteraadafspraken gemaakt worden om de toegang tot

  bepaalde diensten toch niet te makkelijk temaken, protesteer ik altijd heel fel. Diensten alsonderwijs en huisvesting organiseren wij alssamenleving, ze mogen eigenlijk geen drempelhebben. En een beleid dat goed is voor eenvluchteling is ook goed voor een Hammenaar inarmoede. Tweede verblijven aanbieden voorverhuur, bijvoorbeeld.

  Spullen inzamelen voor mensen in armoededichtbij huis en veraf, zoals tijdens de geplandeinzamelactie op 17 oktober (Dag Tegen ExtremeArmoede), is een mooi initiatief maar het is nietgenoeg, vindt Agnes.

  Het kan mensen het gevoel geven dat ze hunplicht gedaan hebben als ze een paar lakensweggeven die ze toch nooit meer gebruiken.Waarmee ik niet wil zeggen dat mensen nietmogen geven, h. Integendeel. Maar er zal veelmeer nodig zijn dan dit.

  Fo

  to: Bi

  gstoc

  k

  4 EEN GROOT HART IS NIET INVAKJES VERDEELD

  Groen Hamme is begaan met het lot van 'onze' mensen in armoeden met dat van de vluchtelingen die aankloppen aan de poorten vanEuropa. Gemeenteraadslid Agnes Onghena voelde hetgemeentebestuur hierover aan de tand en gaf ook mooi advies.

  AGNES [email protected]

  Asielzoekers opvangen in Hamme?Met deze tips lukt het ons vast wel.GROEN Hamme gaf het gemeentebestuur enkeleaanbevelingen rond de opvang van vluchtelingen

  'Trek het aantal opvangplaatsen op totminimum twintig'

  Het gemeentebestuur heeft laten weten dat dit zalgebeuren. Daar zijn we verheugd over. Wij volgen dit verderop.

  'Stel een persoon op het gemeentehuis ofbij het OCMW aan als aanspreekfiguur vooralle vragen in verband met vluchtelingen'

  "Bij de kapper en in de winkel hoor je de meest wildeverhalen over vluchtelingen, weet gemeenteraadslidAgnes Onghena. Onze gemeente moet dat tegengaan doorzo snel mogelijk duidelijke informatie te geven over waardie mensen vandaan komen, welke gezinssituatie zehebben, ..."

  'Laat verenigingen en organisaties inHamme nadenken over wat zij kunnenaanbieden'

  Agnes: Wat kunnen sportclubs, jeugd- enseniorenverenigingen bijvoorbeeld doen en aanbieden, zodathet voor de nieuwe mensen die hier aankomen watmakkelijker wordt? Als er gezinnen met kinderen komen,zou het ook een heel mooie geste zijn als degemeentescholen hun deuren voor hen zoudenopenstellen."

  'Zoek meters en peters'

  Agnes: De gemeente zou meter- en peterschap kunnenorganiseren. Mensen die hier pas aankomen, hebben veelsteun als er n gezin is dat zich over hen een beetjeontfermt. Dat hoeft vaak niet meer te zijn dan demogelijkheid om aan te bellen met praktische vragen. Maarje kan de kinderen ook eens te spelen vragen of een avond inde week samen met hen eten."

  'Ondersteun vrijwilligers'

  Het is heel belangrijk dat mensen die zich willen engagerenals vrijwilliger de nodige ondersteuning krijgen, weetAgnes. Er is meer kennis nodig over de achtergrond van hetconflict, de levenssituatie van de mensen die Hamme zouopvangen. Vluchtelingen zijn mensen zoals jij en ik. Vanelke vluchteling een halve heilige maken, is ook niet gezond.Maar laten we alsjeblieft onze menselijkheid wat latenspreken.

  Groen HammeMario HebbelinckGustaaf De Petterlaan 249220 [email protected]

  [email protected]/groenhamme

  Deze krant is een uitgave van Groen.Gedrukt op 100% gerecycleerd papier enzonder water door Eco Print Center.Verantwoordelijke uitgever:Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat78-82, 1070 Brussel