Click here to load reader

Groenhamme herfst 2014

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Groenhamme herfst 2014

 • Volgend jaar gaan we voor een 3de editie van "Hamme trapt door" n.a.v. de "Weekvan de Mobiliteit".

  Ook dit jaar was het doel om het bestuuraan te sporen om van Hamme een chtfietsvriendelijke gemeente te maken.(dat daar nog wel wat werk aan is, lees jeop pagina 4). Een goede formule hoef jeniet al te veel aan te passen, dus werdgekozen voor dezelfde locatie enhetzelfde wedstrijdparcours als vorig jaar.Met hulp van politie en seingevers slootmen het traject zondag 14 september eenuur lang af voor alle verkeer.

  De opkomst was groter dan vorig jaar, metwel 9 velomobilisten, 4 ligfietsers en eenroeifiets. Dat het bochtig parcours vooralde wendbaarder ligfietsers bevoordeelt,was meteen duidelijk: al in de eersteronde ging de jongste deelneemster (TillyStienen, 13 jaar) met haar velomobiel uitde bocht op het jaagpad ter hoogte vanhet mountainbikeparcours. Gelukkigkwamen zij en haar fiets er met watschrammen vanaf.

  De ligfiets is voor velen geen echte onbe-kende meer in het verkeer, maar velo-mobielen zorgen toch nog altijd voor watopzien. Dit transportmiddel, waarin eenfietser zonder veel problemen gemiddel-des van boven de 30 kilomer per uur haalt,is niet alleen fotogeniek op de racepiste,maar ook erg handig in woon-werkverkeer.De fietster blijft relatief droog en kanbovendien bagage vervoeren. Tijdens

  wedstrijden gaan getrainde sportersevenwel nog een stuk sneller dan degenoemde 30 kilometer per uur: PeterCoppens, die in de velomobielklasse deeerste plaats wegkaapte, haaldegedurende de wedstrijd een snelheid van52,6 km/u en dat, zoals gezegd, op eenparcours dat wegens zijn scherpe bochtenniet in het voordeel van dit soort fiets is.

  Samen met de stille revolutie waaraan deelektrische fiets bezig is, geeft het succesvan een voertuig als de velomobiel aandat mobiliteitsexperts en wetgeversstilaan moeten nadenken over demogelijkheden (en noden) van dergelijkenieuwe vervoermiddelen.

  Na afloop van de race werd door alleaanwezigen al meteen gevraagd of ertoch een 3de editie zou komen?. Wij gaandaar met plezier op in!

  Groen Hamme blijft dapper doortrappen!

  GROEN TRAPT DOOR HAMMEGROEN HAMME > HERFST 2014

  STERKE PARTIJIN BLAKENDEGEZONDHEIDMOBILITEIT IN HAMME:AUTOLUW OF AUTOZOT?

  Fo

  to: Ca

  rine D

  esch

  amps

  Fo

  to: St

  ruise

  Wuit

  en

  >HAMME TRAPT DOOROPNIEUW EEN SUCCESNa het succes van vorig jaar organiseerde Groen Hamme ookdit najaar een dag in het teken van de fiets. De ligfiets- envelomobielwedstrijd Hamme trapt door kon rekenen opaardig wat belangstelling. De pannenkoeken van Agnes en defamiliebarbecue achteraf werden gesmaakt door jong en oud,net als de verzameling gekke fietsen die voor de gelegenheidvan stal waren gehaald.

  KIRSTIN VANLIERDEsecretaris

  > Struisvogel wordt langzaam maar zeker een lokale delicatessein Hamme. Duidelijke communicatie en daadkracht ontbreekt.

  MARIO HEBBELINCKnamens Groen Hamme

  Struisvogelpolitiek in HammeNa de speelpleinsoap van deze zomer dachten wij dat hetHamse gemeentebestuur zijn les geleerd had en vanaf nu metduidelijke communicatie de Hammenaren zou informeren.

  Helaas, ons gemeentebestuur blijft in hetzelfde bed ziek. Nochover de academie, noch over de verhuis van het Klokhuis naar JCDen Appel, noch over mobiliteit werd duidelijk gecommuniceerd,met uitzondering van wat losse flodders op de gemeenteraad ofin Haminfo. Maar dat is intussen achterhaald of bleek onjuist.

  Deze manier van communiceren maakt schrijnend duidelijk dathet onze burgemeester en schepenen ontbreekt aan visie endaadkracht. Ze steken nog liever hun kop in het zand dan hunbeleidskeuzes aan de Hammenaren mee te delen.

  Dit gebrek aan visie qua jeugdbeleid, milieu & mobiliteit, deonduidelijke toekomst van academie en bibliotheek, kortom eentoekomstvisie, is op termijn nefast voor de gemeente Hamme.

  Het is hoog tijd dat het gemeentebestuur het geweer vanschouder wisselt en meer inzet op dialoog en samenwerking encorrecte en duidelijke communicatie..

  34

 • Om te beginnen voorziet Hamme 2020 groteondergrondse parkings in de Nieuwstraat en opde Markt, pal in het centrum dus. Autoluw kunje dat moeilijk noemen. En de locatie is nog omandere redenen een recept voor problemen: detoegangswegen om tot aan die Nieuwstraat-parking te geraken zijn erg smal en niet goedtoegerust voor zoveel verkeer. Bovendien zou alhet verkeer bij het verlaten van die parkinglangs n en dezelfde route moeten rijden:Plezantstraat/Slangstraat, een parcours datsinds kort halt moet houden aan een voorrangs-weg. En zo zijn we meteen bij ons 2de knelpunt.

  Voorrangsweg = sneller verkeer Het kruispunt Hospitaalstraat/Damstraat, inhet centrum van Hamme, is een voorrangs-kruispunt geworden, net zoals het kruispuntDamstraat/Neerstraat. Prima voor de autos diedie richting uit moeten, maar niet voor alleandere weggebruikers. En de zachte wegge-bruiker dreigt opnieuw het slachtoffer teworden. Wanneer voorrang van rechts vervan-gen wordt door een voorrangsweg, leidt datimmers automatisch tot sneller verkeer, tochal een heikel punt in bijvoorbeeld de Hospitaal-straat. De risicos voor voetgangers op hetzebrapad juist achter de bocht in de Hospitaal-straat en voor fietsers die de voorrangsweg

  moeten oversteken om tot in de Plezantstraatte geraken, zijn dramatisch gestegen.

  Naar het voorbeeld van Sint-Niklaas ijvert Groenvoor fietsstraten in onze smalle centrum-wegen; straten waar de auto dus achter defietsers blijft. Parkings horen goed bereikbaaren net buiten het autoluwe centrum te liggenen, om budgettaire- n veiligheidsredenen,bovengronds. Als we daarnaast ook nog werkmaken van bredere voetpaden, maken we hetcentrum van Hamme pas echt mobiliteits-vriendelijk, en onze gemeente gezellig enaantrekkelijk.

  Een gemeente die autoluw denkt, creerteen leefomgeving waar we allemaal bewoners, weggebruikers n plaatselijkezelfstandigen beter van worden.

  Fo

  to: Ma

  rio He

  bbeli

  nck

  "Hamme 2020" beloofde een autoluw centrum, maar nu trekt ons gemeentebestuur eenvoorrangsweg dwars door het centrum? Niet direct een voorbeeld van autoluw, toch?

  >

  4 MOBILITEIT IN HAMME:AUTOLUW OF AUTOZOT?

  Een gemeente die haar inwoners leefkwaliteit wil bieden, kiestvoor autoluw. In het hele land nemen steden en gemeenteninitiatieven om het autogebruik in hun centrum af te bouwen, enom de niet-gemotoriseerde weggebruikers aan te moedigen. Groenstelt zich dus grote vragen bij het plan Hamme 2020 van hetgemeentebestuur, en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor deleefkwaliteit en mobiliteit in Hamme.

  JAAK DECOCKVerkeersraad Hamme

  Windmolens en juiste informatie87% van de Vlamingen is voor duurzame energie.Langzaam maar zeker raakt iedereen ervan overtuigd datkernenergie niet de toekomst is, en dat we volop moeteninzetten op duurzame vormen van energievoorziening,zoals windmolens of zonne-energie.

  Toch lezen wij tot onze verbazing dat er opnieuw eenactiegroep werd opgericht om de plaatsing van twee extrawindmolens te voorkomen.

  Ook de repliek van onze burgemeester in de lokale pers blijftons verbazen. Hij reageert met een dooddoener van formaat,nl. "Ik ben wel voor duurzame energie op voorwaarde dater een draagvlak is bij de bevolking."

  Ook in 2012 werd er een aanvraag ingediend om in onzegemeente 2 extra windmolens te plaatsen. Bij eeninfovergadering door de producent kwam echter niemandvan het college opdagen (nu ook niet trouwens). Daarnaastorganiseerde de gemeente toen zelf een infovergadering,waar zij vooral de bevolking inlichtten op welke manier zijprotest konden aantekenen, en waar ook nog eens fouteinformatie werd verstrekt, hopelijk door een gebrekkigekennis van de wetgeving.Als je pro duurzame energie bent, zorg je als lokalepoliticus minstens voor correcte informatie.

  Ons inziens zijn heel veel mensen niet op de hoogte datdeze windmolens vanaf 01/01/2015 onderworpen zijn aannog strengere Europese normen, zoals het beperken vande slagschaduw tot max. 30 minuten per dag met eenabsoluut maximum van 8 uur per jaar (= minder dan 1,5minuut per dag).

  Ook de geluidsoverlast moet zeer beperkt blijven, overdagtot 44 dB(a), 's nachts tot 39 dB(a). Deze strenge normenzorgen ervoor dat het geluid dat windmolens producerenmeestal overstemd wordt door andere omgevings-geluiden. Ter vergelijking: een normaal gesprek produceert60 dB aan geluid.Ten slotte is het voor elke bouwaanvraag verplicht eenuitgebreide milieu-, landbouw- en geluidsstudie uit tevoeren. Pas als aan al deze strenge Europese normen isvoldaan, kan de aanvraag ingediend worden.

  Het is ons inziens dan ook de taak van een burgemeesterom dit aan inwoners uit te leggen. Als je als burgemeesterechter op je zitvlak blijft zitten en wacht op bezwaar-schriften om te kunnen aantonen dat er geen draagvlak isbij de bevolking, vinden wij dit eigenlijk schuldig verzuim.

  Het zou net wel getuigen van durf en daadkracht als je debevolking correct informeert over hoe dit wordt uitgevoerd,en hen uit te leggen dat dit o.a. nodig is voor de gezondetoekomst van onze kinderen en niet in het minst voor deenergiebevoorrading op lange termijn.

  Soms moet een lokale politicus iets verder durven te kijkendan de volgende gemeenteraadsverkiezingen, en niet altijddenken in functie van mogelijk verlies van stemmen.Wij van Groen Hamme beseffen dat mensen twijfelshebben bij de bouw van windmolens, maar wij menen weldat het enige juiste keuze is, met visie op de toekomst.

  Groene groeten van het volledige team van Groen Hamme!

  Groen HammeMario HebbelinckGustaaf de Petterlaan 249220 Hamme

  facebook.com/[email protected]

  Deze krant is een uitgave van Groen.Gedrukt op 100% gerecycleerd papier enzonder water door Eco Print Center.Verantwoordelijke uitge