Click here to load reader

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. · PDF fileRAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ... ośrodków medycznych, jak równie ż du żych szpitali, m.in. System Zintegrowanego

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. · PDF fileRAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO...

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY

GRUPY KAPITAOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.

ZAWIERAJCY:

PISMO PREZESA ZARZDU WASKO S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZDU WASKO S.A. Z DZIAALNOCI GRUPY

KAPITAOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2015

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAOWEJ

WASKO S.A. ZA ROK ZAKOCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015R.

OPINIA NIEZALENEGO BIEGEGO REWIDENTA

RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015R.

Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu Zarzdu WASKO S.A. przekazuj w Pastwa rce Skonsolidowany Raport Roczny

Grupy Kapitaowej WASKO S.A. za rok 2015.

Rok 2015 by okresem, w ktrym nastpio zakoczenie i ostateczne rozliczenie szeregu

zoonych projektw rozpocztych w okresach poprzednich o wartoci ponad 400 mln z.

Do najistotniejszych nale kontrakty dotyczce budowy sieci szerokopasmowego dostpu

do internetu, ktre wykonywalimy na terenie wielu wojewdztw, w tym w wojewdztwie

dolnolskim, gdzie sie obja zasigiem ponad 1000 miejscowoci w 131 gminach, wojewdztwie

witokrzyskim oraz podlaskim. Chciabym rwnie wspomnie o zakoczeniu bardzo trudnego

i zoonego projektu, jakim bya budowa Krajowego Systemu Bezpieczestwa Morskiego KSBM IIa

dla Urzdu Morskiego w Gdyni.

W ostatnim okresie spki z Grupy Kapitaowej WASKO zrealizoway szereg nowych

projektw informatycznych, wrd ktrych na uwag zasuguj m.in.: integracja Centralnego

Rejestru Karty Polaka z Systemem Centralnej Personalizacji Dokumentw dla Ministerstwa Spraw

Wewntrznych i Administracji, wdroenie Systemu e-Administracja zrealizowane dla wojewdztwa

kujawsko-pomorskiego w ramach Projektu Infostrada Kujaw i Pomorza, w ktrym

zaimplementowalimy platform informatyczn obejmujc usugi w zakresie e-administracji

i informacji przestrzennej, z ktrej korzysta obecnie 150 jednostek samorzdu terytorialnego.

Dziki efektom synergii uzyskanym pomidzy spkami w Grupie, do ktrych naley m.in.

spka Gabos Software, oferujca systemy informatyczne dedykowane dla sektora medycznego,

znaczco zwikszylimy sprzeda w tym sektorze, dostarczajc nowe systemy dla maych i rednich

orodkw medycznych, jak rwnie duych szpitali, m.in. System Zintegrowanego Zarzdzania

i Obsugi Informatycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orowskiego

w Warszawie.

W roku 2015 jako integrator rozwiza teleinformatycznych, zrealizowalimy te wiele

projektw w obszarze automatyki, teletransmisji, radiokomunikacji i radionawigacji. Przykadem

moe by wsppraca z Pastwow Agencj eglugi powietrznej, ktra naley do grona staych

klientw Grupy, dla ktrej dostarczalimy m.in wyposaenie techniczno-operacyjne do portw

lotniczych na terenie caego kraju. W obszarze rozwiza integrujcych elementy automatyki,

elektroniki i informatyki realizowalimy midzy innymi modernizacje zajezdni ruchu rodkw

komunikacji miejskiej, wdraajc unikalny w skali kraju, w caoci zaprojektowany i wykonany

przez nas system.

W mijajcym okresie utrzymalimy rwnie wysok pozycj konkurencyjn jako dostawca

rozwiza informatycznych dla sektora wydobywczego w Polsce. Spka zalena COIG S.A. jako

partner technologiczny wspomaga biec dziaalno spek wglowych, jak rwnie proces

restrukturyzacji tego sektora, czego odzwierciedleniem jest zawarcie kolejnych dugoletnich umw

z takimi klientami, jak Jastrzbska Spka Wglowa S.A., czy Katowicki Holding Wglowy S.A.

Mio mi poinformowa, e dziki opisanym powyej dziaaniom w roku 2015 przychody

ze sprzeday caej Grupy Kapitaowej WASKO wyniosy prawie 450 mln z, co oznacza wzrost

w stosunku do roku 2014 o ponad 20 %, a skonsolidowany zysk netto wzrs w tym okresie o ponad

95 % i wynis 26,4 mln z.

Dziki bardzo dobrym wynikom finansowym aktualna sytuacja finansowa Grupy Kapitaowej

jest bardzo stabilna, a prowadzona konserwatywna polityka finansowa jest gwarantem zdrowych

i mocnych fundamentw, na ktrych oparta jest jej dziaalno. Pozycja rynkowa i wypracowane

wyniki finansowe znalazy odzwierciedlenie kolejny raz w wielu branach.

Przed nami kolejny rok obrotowy peen wyzwa i pracy, w ktrym nadal bdziemy

poszukiwa nowych odbiorcw na nowych rynkach, przygotowujc nowe i rozwijajc dotychczasowe

produkty. Naszym celem bdzie te kontynuacja staego podnoszenia kwalifikacji zawodowych

naszej kadry i inwestowanie w poszukiwanie i rozwj nowych innowacyjnych technologii,

co zamierzamy realizowa we wsppracy z orodkami akademickimi, instytutami badawczo-

rozwojowymi i prywatnymi inwestorami. Do bardzo ciekawych i zaawansowanych technologicznie

zada naley zaliczy nasz udzia w takich projektach, jak Budowa platformy zdalnego testowania

hipotez i analiz danych biomedycznych.

Wszystkie zrealizowane projekty i planowane zamierzenia wymagaj zaangaowania

naszych pracownikw i wsppracownikw, ktrym serdecznie dzikuj za codzienn prac.

Dzikuj rwnie za dotychczasow wspprac wszystkim naszym klientom, kontrahentom

oraz partnerom akademickim i instytucjom badawczym.

Jestem przekonany, e informacje zaprezentowane w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym

pozwol wszystkim zainteresowanym zapozna si w sposb wyczerpujcy z dziaalnoci Grupy

Kapitaowej WASKO w roku 2015, jej sytuacj finansow oraz pozwol oceni jej perspektywy

na przyszo.

Z powaaniem,

Wojciech Wajda

Prezes Zarzdu

!"#$$%&'()#*+%,-.*%)/&0+1*%+

!23#(41 4#+1*%/# 4(0+1*%$506

#(41 6

&'()#*+#)/#*7$#(41 4/%8

9 # ## 4(*4#8

: 3( 4%&/# $3,.#*&%&% =02 ,"%&*+#=&/% =%>&% !2)4#(41 4#+1*3)/ 4(0+1*3)?

9 5*+(/0!4%@

9 35#44*41*3*7#5*+(/[email protected]

9 &'()#*+% #5*+#*7 2A 1*3*7 $ ,!/# #&/0 !-24#(41 4#+1*3*7/ 4(0+1*3*[email protected]

: &'()#*+##23*/0 4/#.-$$,-.*%#=%>&%+

(;#&/4#*+#(0,3#,/"#.$%+

6 =0*4$% &'()#*+% ( 05"#*7 / !.0;#*7 (0,3 #,/"#.$%+

8 "(05"0(#(43*7 -$4%,(4% #>3$;(0,!("3)%&"$3*78

? %;)%&"34/#.#=&B*/

@ &'()#*+#!"#$*#*7(0,3#,/"#.$%+9

)%&"#(4 #(41 0 5&!=/ $#&3*7 3&/5-$C/&!$3*7$509

,/! !""&3*7 #(4%D=/$%+ 043!5#&/#/ $(-*%&/0 ,/!-$4"%;"3"0.0::

&'()#*+# ,/!#*7 #5"0#=/40+1*3*7 4 "3"0.0 0"(#"3 $#("B*/ #5"3$-$'/&!$3*7

9

: &'()#*+% (%4%($#*7 / #5"3$#*7 4 "3"0.0 (*4&%; , #"50 *7 $%;:

6 &'()#*+% !""&3*7 (#&!#5*+#*7 #23*/# / ,(4% #>3 5"3$-$($#.3*7:

8 ,/!(#&!#5*+/4 )/"#)/$/14#&3)/:

? &'()#*+#3,.#*&%+=02# %5=#($#&%+3$/ %& 4/%:

@ 2+#B&/%&/#"3*41*%%4&$B*/4/#.#=&B*/(0,3:

,/! 43&&/5-$&3*7:?

: #"5$%&'()#*+% ,(#$4 #&/#:?

B$/# *4%&/##(41 0

6 B$/# *4%&/%"!$#&/0# 0(,(#*3+&%;

!5#4#&/%2/(0#!# # 0(,(#*3+&%;

:

9 ,/! %*7 "!$#&3*7 $ 3!"%)-$ &"(=/ %$&A"(4&%+ /#(41 4#&/# $ &/%!/%&/0 (*%!-$ ,(41 4#&/# ,(#$4 #DC/&!$3*7(0,3#,/"#.$%+:

: !5#4#&/%5*+(/0!43!/# #+1*3*72%4,B(% &/=02B(% &/*4&%#5/%"35*+/:

!5#4#&/% !/# #*43 !4%=5/*7 #,/%(-$ #("B*/$3*7

C/()#,-.5/F

/% 4/2#F ::G=/$/*% #,#(#"0(3 5&"(=& M ,)/#($%+ / "%=%"(#&!)/!3+&%+ %#=/40+%)3 0!.0;/ $ 4#5(%!/% 20 $3

4/&"%;($#&3*7!3!"%)-$4#(41 4#&/#"(#&!,("%))/%+!5/)(#420 $3!/%*/!4%(5,#!)$3*7

4#"(0 &/# 2=/!5 6 ,(#*$&/5-$!43) $35!4"#.*%&/%)

6

5(%!/% , 4#5D*4%&/0 ( *4#!0 ,02=/5#*+/ &/&/%+!4%; (#,("0 !"1,/.3 4)/#&3

$!5.# 4/%#(41 0

4*4%;-.$% /&'()#*+% "%)#" 4)/#& $ #(41 4/% ,-.5/ ,/!#& $ ,5" &( &/&/%+!4%;

,(#$4 #&/#

5.# #(41 0 4/%D,02=/5#*+/&/&/%+!4%;(#,("0F

!"#$%&' ()!'!"*+!&,-"

+*/%*7#+ # (%4%!#(41 0

#$%.0*7 /*%,(%4%!#(41 0

& (4%+3)04# /*%,(%4%!#(41 0

)#!4#*#=/5 /*%,(%4%!#(41 0

8

/0

&/0=0"%;6(50# ## 4(*4#,-.5/, +A.#*7$#.A&(3. (%43;*+A 4 ,%.&/&%+ '0&5*+/ /*%,(%4%!#

#(41 0%43;*+#2$/140+%4%!50"5/%) 4/%D+%+4.>%&/#

1

(50(#4 &/#!,(41 4%&/#&/&/%+!4%;!,(#$4 #&/#$!5.# 4/%# 3# 4(*4%+

&/%!"1,/.3># &%4)/#&3

# 4/%D,02=/5#*+/&/&/%+!4%;!,(#$4 #&/#$5.# 4/%# 3# 4(*4%+4#!/# #+1F

& (4%+ 0=# (4%$ &/*41*3# 3

# 4(*4%+

(43!4"'#$=/5 4.&%5# 3# 4(*4%+

/*7#.#"0!#5 4.&%5# 3# 4(*4%+

& (4%+#,/%(43D!5/ 4.&%5# 3# 4(*4%+

0;%&/0!4$/"D!5/ 4.&%5# 3# 4(*4%+

?

2 '33

3( 4%&/%#(41 0I=%>&%/$3,.#*&%K$(50$"3!F

./ #)'!(&"0#12+

3!"40'2#(!

(535+)+

/()!(!"

*+!&,-#)'!&"

"0#12+$

0'&+

3!"40'2#(!

(

#535+)+'$3

'/0", $

0'&+

0("#"0'&

6

$3/)",'!"

$0'&+

&0(%

.4*!,*5"4" 162 # 7 8 # 71

"&,#(*5 6 # 96 # 9921 # 71

1 :$ ,4;&%;/$3,.#*&%;K$(50

$"3!F

./#)'!(&"23

"2#'0,#(-

3!"40'2#(!(#535+)+

/()!(!"*+!&,-

$"2#("2#'0,#(-

$0'&+

&0(%

:$ ,4()" # 2712

$ ;% =.>"&)!+ 26 # 2712

1 !*5"#"=(%"+ 26 # 2712

2 :$ ,4"?!,$

Search related