2
JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA GST - Adm 01 ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT NOTIS PERTUKARAN ANGGOTA WAKIL / PENGENDALI USAHA SAMA DAN PENAMATAN ANGGOTA KUMPULAN / PENGUSAHA USAHA SAMA NOTICE OF CHANGE OF REPRESENTATIVE MEMBER / VENTURE OPERATOR AND REMOVAL OF GROUP MEMBER / VENTURER Nota Penting (Important Notes) 1) Sila isikan borang ini dengan menaip menggunakan HURUF BESAR. Please type in using BLOCK LETTERS. 2) Sila rujuk Buku Panduan Borang Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP). Please refer to Goods and Services Tax (GST) Forms Guide. 3) Ruangan yang bertanda (*) adalah wajib diisi. Column with (*) is a mandatory field. 4) Sila tandakan ( X ) dalam petak yang berkenaan. Please tick ( X ) accordingly. 5) Sila hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-88-8500 / 03-78067200 atau emel [email protected] untuk pertanyaan lanjut. Please contact Customs Call Center at 1-300-88-8500 / 03-78067200 or email [email protected] for further enquiry. No. CBP Kumpulan / Usaha Sama * Group / Joint Venture GST No. * BAHAGIAN A : BUTIRAN PERMOHONAN PART A : APPLICATION DETAILS 1) Jenis Permohonan (Type of Application) 2) Jenis Profil (Type of Profile) Pertukaran Anggota Wakil / Penamatan Anggota Kumpulan / Kumpulan Usaha sama Pengendali Usaha Pengusaha Group Joint Venture Change of Representative Removal of Group Member / Member / Venture Operator Venturer 3) Nama Anggota Wakil / Pengendali Usaha * Name of Representative Member / Venture Operator * Borang ini ditetapkan di bawah Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 (This form is prescribed under Goods and Services Tax Regulations 2014) BAHAGIAN B : BUTIRAN ANGGOTA WAKIL / PENGENDALI USAHA BARU PART B : NEW REPRESENTATIVE MEMBER / VENTURE OPERATOR DETAILS 4) No. CBP * GST No.* 5) Nama Perniagaan * Name of Business * Hanya terpakai untuk Pertukaran Anggota Wakil / Pengendali Usaha. (Applicable for Change of Representative Member / Venture Operator only). *GST02B* GST - Adm 01 | 1 / 2

*GST02B* - Chartered Tax Institute of Malaysia -GST-Adm 01...JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA GST - Adm 01 ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT NOTIS PERTUKARAN ANGGOTA WAKIL / PENGENDALI

 • Upload
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA GST - Adm 01 ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT

  NOTIS PERTUKARAN ANGGOTA WAKIL / PENGENDALI USAHA SAMA DAN PENAMATAN ANGGOTA KUMPULAN / PENGUSAHA USAHA SAMA

  NOTICE OF CHANGE OF REPRESENTATIVE MEMBER / VENTURE OPERATOR AND REMOVAL OF GROUP MEMBER / VENTURER

  Nota Penting (Important Notes)

  1) Sila isikan borang ini dengan menaip menggunakan HURUF BESAR.Please type in using BLOCK LETTERS.

  2) Sila rujuk Buku Panduan Borang Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP).Please refer to Goods and Services Tax (GST) Forms Guide.

  3) Ruangan yang bertanda (*) adalah wajib diisi.Column with (*) is a mandatory field.

  4) Sila tandakan ( X ) dalam petak yang berkenaan.Please tick ( X ) accordingly.

  5) Sila hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-88-8500 / 03-78067200 atau emel [email protected] untukpertanyaan lanjut.Please contact Customs Call Center at 1-300-88-8500 / 03-78067200 or email [email protected] for further enquiry.

  No. CBP Kumpulan / Usaha Sama * Group / Joint Venture GST No. *

  BAHAGIAN A : BUTIRAN PERMOHONAN PART A : APPLICATION DETAILS

  1) Jenis Permohonan (Type of Application) 2) Jenis Profil (Type of Profile)

  Pertukaran Anggota Wakil / Penamatan Anggota Kumpulan / Kumpulan Usaha sama Pengendali Usaha Pengusaha Group Joint Venture Change of Representative Removal of Group Member / Member / Venture Operator Venturer

  3) Nama Anggota Wakil / Pengendali Usaha *Name of Representative Member / Venture Operator *

  Borang ini ditetapkan di bawah Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 (This form is prescribed under Goods and Services Tax Regulations 2014)

  BAHAGIAN B : BUTIRAN ANGGOTA WAKIL / PENGENDALI USAHA BARUPART B : NEW REPRESENTATIVE MEMBER / VENTURE OPERATOR DETAILS

  4) No. CBP *GST No.*

  5) Nama Perniagaan *Name of Business *

  Hanya terpakai untuk Pertukaran Anggota Wakil / Pengendali Usaha. (Applicable for Change of Representative Member / Venture Operator only).

  *GST02B*

  GST - Adm 01 | 1 / 2

 • BAHAGIAN D : AKUAN PEMOHON PART D : APPLICANT DECLARATION

  Saya, dengan ini mengaku bahawa maklumat dinyatakan dalam borang ini dan dokumen sokongan disertakan adalah benar, betul dan lengkap. I, hereby declare that the information stated in this form and any supporting documents are true, correct and complete.

  9) Nama Pemohon *Name of Applicant *

  10) No. Kad Pengenalan Baru (New) * Identity Card No.

  11) No. Pasport *Passport No. *

  Lama (Old)

  Wajib untuk warga negara asing (Mandatory for foreign citizen)

  12) Kewarganegaraan * Nationality *

  13) JawatanDesignation

  15) Tarikh *Date *

  HH (DD)

  16) Tandatangan *Signature *

  - - BB (MM) TTTT (YYYY)

  UNTUK KEGUNAAN PEJABAT (FOR OFFICE USE ONLY)

  No. Akuan Terima (Acknowledgement Receipt No.) *

  Tarikh Diterima (Received Date) *

  Borang ini ditetapkan di bawah Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 (This form is prescribed under Goods and Services Tax Regulations 2014)

  Group / Joint Venture GST No. * ____________________________________________________________________________________________________________

  HH (DD) - BB (MM) - TTTT (YYYY)

  14) No. Telefon *Telephone No. *

  BAHAGIAN C : BUTIRAN PENAMATAN ANGGOTA KUMPULAN / PENGUSAHA

  7) No. CBP *GST No. *

  8) Nama Perniagaan *Name of Business *

  PART C : REMOVAL OF GROUP MEMBER / VENTURER DETAILSHanya terpakai untuk Penamatan Anggota Kumpulan / Pengusaha. (Applicable for Removal of Group Member / Venturer only).

  6) Tarikh Penamatan *Date of Removal *

  HH (DD) - BB (MM) - TTTT (YYYY)

  No. CBP Kumpulan / Usaha Sama *

  GST - Adm 01 | 2 / 2

  Untitled

  GSTNoVenture: chkType: OffchkProfile: OffMemberName: GSTNo: NameBus: GSTNoGroup: NameBuss: GSTNo1: NameApp: NewIC: OldIC: PassNo: Nationality: Designation: PhneNo: Signature: ReceiptNo: RecvDate: Date: RemovalDate: