gus and friends

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mazzocca, art, graphic

Text of gus and friends

 • Profesor Augustus Mazzocca, University of Connecticut, USAWystawa prac z okazji nadania doktoratu honoris causa Akademii Sztuk Piknych w Krakowie

  Exhibition of works for the occasion of awarding an honorary degree of the Academy of Fine Arts in Cracow

  Gus and FriendsGus Gus and Friends Friends

 • Profesor Stanisaw Wejman Wydzia Grafiki Akademii Sztuk Piknych w Krakowie

  Laudacja o dziaalnoci artystycznej i pedagogicznej profesora Gusa Mazzocca w zwizku z postpowaniem o nada-nie tytuu doktora honoris causa Akademii Sztuk Piknych w Krakowie.

  Przypad mi w udziale wyjtkowy zaszczyt prezentowania Wysokiemu Senatowi wniosku o wszczcie postpowania o nada-nie tytuu doktora honoris causa Akademii Sztuk Piknych w Krakowie dla profesora Augustusa Mazzocca, artysty grafika i pedagoga Uniwersytetu Stanu Connecticut w Storrs, USA.Augustus Mazzocca (bardziej znany z imienia jako Gus) urodzi si we woskiej rodzinie w Bostonie w 1940 roku. Studia artystyczne rozpocz w University of Connecticut, zakoczy za w 1970 roku w Rhode Island School of Design, renomowanej uczelni artystycznej.W tym samym roku podejmuje prac pedagogiczn w Storrs University of Connecticut. Wsplnie z grafikiem Johnem Kollerem zaoy i do dzisiaj ma pod swoj opiek tzw. Printshop, czyli uniwersaln pracowni graficzn realizujc cao problematyki grafiki warsztatowej, typografii, druku offsetowego, introligatorstwa artystycznego. Nadaje kierowanemu przez siebie miejscu charakter interdyscyplinarnego centrum, gdzie niemoliwe staje si moliwe. Wasn twrczoci i dydaktyk zawiadcza tez o przenikalnoci odmiennych warsztatw sztuki twrczo czc rne jej obszary i technologie. Los zetkn mnie z profesorem Mazzocca w 1984 i 1985 roku, gdy przez rok rwnolegle prowadziem zajcia graficzne w tym samym uniwersytecie. Pracowalimy te wsplnie realizujc zadania z rnymi grupami studentw. Pamitam wielkie wraenie, jakie wywar na mnie zamaszysty, artystyczny, zewntrznie nonszalancki temperament Gusa poczony z gbok znajomoci uywanych przeze pozornie niepoczalnych rodkw, jak te najprostsza atwo ich przekazywania i inspirowania studentw.Cho jest Gus wirtuozem litografii i drzeworytu, traktuje warsztat nieco brutalnie. Kierujc si sawn ju swoj niecier-pliwoci zmusza oporn materi do nieposuszestwa, cho naprawd jest to mistrzowska swoboda osigania rodkw wyrazu artystycznego. Od kilku ju lat dodaje do swojej interdyscyplinarnej palety sposoby cyfrowego obrazowania myli i emocji. Opisuje kondycj psychiczn, fizyczn czowieka zaskakujco sensualnie. Dziaa wprost i pozbawiony jakiejkolwiek kokieterii lubi by niezgrabny. Bdc rwnolegle czynnym muzykiem multiinstrumentalist nie stroni rwnie od tej bliskiej mu tematyki.Zawarta w tamtych latach przyja zaowocowaa przyjazdem Gusa do Krakowa po raz pierwszy w 1988 roku. Potem tych wizyt byo wielokrotnie wicej, a wikszo z nich to artystyczne podre do naszej Uczelni, ktra staa si dla niego miej-scem szczeglnym. Niekiedy twierdzi o sobie, e w Krakowie narodzi si na nowo.

  2

 • Professor Stanisaw WejmanGraphics Faculty Academy of Fine Arts in Krakw

  A Laudatory Appeal for the artistic and educational work of Professor Gus Mazzocca on the occasion of awarding an honorary doctorate from the Academy of Fine Arts in Krakw.

  It is incumbent upon me to have the exceptional honor to participate in supporting the Graphics Faculty Council resolution of 27 October 2006, which aims to present the High Senate with the motion to award Professor Augustus Mazzocca, graphic artist and lecturer at the University of Connecticut in Storrs, USA, with an honorary doctorate from the Academy of Fine Arts in Krakw. Augustus Mazzocca (better known by the name of Gus) was born to an Italian family in Boston in 1940. He began his artistic education at the University of Connecticut, but finished it in 1970 at the Rhode Island School of Design, a renowned arts college.In that same year he took up teaching work in Storrs at the University of Connecticut. Together with graphic artist John Koller he founded and continues to run a printshop, a universal graphics workshop equipped for graphic tasks of all varieties, including studio graphics, typography, offset printing and artistic bookbinding. This gives the center he runs an interdisciplinary character, where the impossible becomes possible. His own work and teaching bear testimony to his thesis of the interpenetrability of various artistic techniques, through the creative combination of various fields and technologies. Fate made me cross paths with Professor Mazzocca in 1984 and 1985, when we ran graphics courses together in the same univer-sity over the course of a year. We also had the chance to work together in carrying out tasks with various groups of students. I recall the great impression Guss dashing, artistic and externally nonchalant temperament made on me then, combined with his profound ability to bring together seemingly incompatible elements, and his utter ease in demonstrating and inspiring students with this ability. Although Gus is a lithography and woodcut virtuoso, he handles his techniques with some brutality. Guided by his now-famous impatience, he forces the stubborn material to submit, though in fact this is a masterly freedom to achieve his means of artistic expression. For the past few years he has added digital methods of depicting his thoughts and emotions to his interdisciplinary palette. He describes the human psychological and physical condition in a way that is disarmingly sensual. His work is direct and stripped of all coquetry, it likes to be unhandsome. Being an active multi-instrumental musician, he often brings this knowledge to bear in his work as well. The friendship forged in those years bore fruit in Guss journeying to Krakw for the first time in 1988. Later these visits were multiplied, most of them being artistic trips to our academy, which he came to think of as a special place. Sometimes he claims that he was born again in Krakw.

  3

 • W tym roku mija 20 lat od powstania pomysu by tej nieformalnej wsplnocie ducha i pracy nada bardziej efektywny, in-stytucjonalny ksztat. Przekonany przez Gusa, wczesny dziekan School of Fine Arts w Storrs, nieyjcy ju profesor Jerome Birdman wystosowa wwczas pierwszy list z propozycj wymiennej wsppracy obydwu uczelni do prorektora ASP, profe-sora Juliusza Joniaka i rwnolegle do Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie.Pocztek zadzierzgnicia bliszych kontaktw ASP i UConn mia jednak miejsce dopiero rok pniej w wyniku czego na przestrzeni lat, kilkunastu naszych pedagogw i studentw gocio w Storrs. Podobna za ilo osb z Connecticut odwiedzi-a nasz uczelni. Wszystko na koszt strony amerykaskiej.Kady, przyjedajcy z rekomendacj ASP w Krakowie pedagog, student mg spokojnie liczy na nieograniczon yczli-wo, opiek i gocinno prof. Gusa Mazzocca.Trudno dzi zliczy wystawy, pokazy i wykady zorganizowane przez Gusa na rzecz przybyszw z Krakowa. Prcz galerii uniwersyteckiej Atrium i muzeum Benton miay one miejsce w wielu miastach Nowej Anglii, w Fundacji Kociuszkowskiej w Nowym Jorku, na Florydzie i w paru innych orodkach.Z drugiej strony Gus wielokrotnie prezentowa swe prace w Krakowie i innych miastach, za artyci pedagodzy ze Storrs pokazali si na duej zbiorowej wystawie w 1987 roku w wczesnej galerii ASP przy ulicy Brackiej. Nawiasem bya to pierwsza wiksza obecno sztuki amerykaskiej w Krakowie od czasu stanu wojennego.W 1988 roku Gus uzyskuje regulaminow nagrod na Midzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie. Za drzeworyt pod tytuem Love Conquers All czyli Mio wszystko zwycia. Cao nagrody oraz honorarium za wykonany dla Uni-wersytetu Jagielloskiego portret przeznacza na ufundowanie corocznej nagrody dla wyrniajcej si pracy studenckiej, nagrody przyznawanej w czasie przegldu wiosennego przez Rad Wydziau Grafiki. Wyrnienie to wypacane z procen-tw od zdeponowanej sumy wysoko jest cenione w rodowisku studenckim.Wieloletnie starania Gusa w celu pozyskiwania i opiniowania kandydatw do stypendium Fulbrighta rwnie pozwoliy kilku osobom z Polski i ze Stanw skorzysta z tej elitarnej szansy ksztacenia. Pobyty Gusa to zawsze warsztaty ze studentami, wystawy prac swoich i innych a take projekty nowych, wsplnych przed-siwzi. Swego czasu stworzy dokumentacj wideo artystw krakowskich starszego pokolenia (K. Srzednicki, J. Panek, J. Stern, M. Wejman).W latach 1998-2000 i 2002 z jego wielkich udziaem organizatorskim odbyway si najpierw w Maastricht w Holandii ostat-nio za w Storrs w USA midzynarodowe studenckie warsztaty i sympozja graficzne INTERPRINT, w ktrych zawsze brali udzia nasi zaproszeni pedagodzy i studenci. Podczas trwania ostatniej edycji INTERPRINT odbya si w Muzeum Benton wielka, przegldowa wystawa grafiki krakowskiej, ktra zostaa bardzo dobrze przyjta.

  By nie przedua nadmiernie tego wywodu powiem, i sdz, e ten rodzaj ponadprofesjonalnej przyjani, wytrwae bu-dowanie mostw wsplnoci ponad rnicami dzielcymi odmienne mimo wszystko kultury, jest ogromn, trudn do przecenienia wartoci. To na pewno SPRAWA ZASZCZYTNA, po acinie HONORIS CAUSA.Wnioskuj o przyznanie tego tytuu profesorowi Augustusowi Mazzocca.

  Krakw, 20 listopad 2006Stanisaw Wejman

  4

 • Now 20 years have passed since the original idea was created to give this informal union of spirits and work a more effective and institutional shape. Having been convinced by Gus then the Dean of the School of Fine Arts in Storrs the late Professor Jero-me Birdman drew up the first letter proposing the mutual co-operation of the two institutions to the vice-rector of our academy, Professor Juliusz Joniak, and simultaneously to the Ministry of Culture and Art in Warsaw. The beginning of this establishment of close co-operation between the Krakw academy and UConn took place only a year later, as a result of which over a dozen of our teachers and students have been hosted in Storrs over the years. A similar numb