Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

Embed Size (px)

Text of Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  1/104

  retimle lgiliTemel Kavramlar ve

  Program GelitirmeBLM: 1

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  2/104

  TEMEL

  KAVRAMLAR

  1. Hafta

  renme

  retme

  retimEitim

  Program

  Eitim Program

  retim Program

  Ders Program

  retim Ortam

  retim Takvimirenme Yaants

  Program GelitirmeSreci

  RETM LKE VE YNTEMLER

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  3/104

  Temel Kavramlar Canllar arasnda, insan gibi kendi ayaklar stnde

  durmak ve ihtiyalarn karlamak amacyla bu kadarsreli bir eitime gereksinimi olan baka bir canlyoktur. nsanlar belli bir evrede doar ve yaam boyuevresiyle etkileimde bulunarak evrelerine uyum

  salamaya alrlar. nsanlar, evreleriyle girdikleri etkileim sonucundaformalve informalolarak iki yolla eitim alrlar.

  Bireylerin evreleriyle kurduklar serbest etkileimlerisonucunda aldklar eitime kendiliinden kltrlenme-informal,okulda aldklar eitime ise kastlkltrlenme-formaldenilmektedir.

  RETM LKE VE YNTEMLER

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  4/104

  Eitimi nasl tanmlayabiliriz?

  Eitim:En geni anlamyla eitim bireydekendi yaantlar yoluyla davran deiikliimeydana getirme sreci olaraktanmlanabilir.

  Tanmn temel zellii vardr:1. Eitim bir sretir.2. Eitim sonucunda bireyde davran

  deiiklii meydana gelir.3. Davran deiiklii bireyinyaantlar sonucu meydana gelir.

  RETM LKE VE YNTEMLER

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  5/104

  Okulda alnan eitim planl,programl, amal formal bireitimdir.

  Bu amala, okullardauygulanmak zere retimprogramlar gelitirilmitir.retmenlerin grevi

  programlarda yer alanhedefler dorultusundaplanlama yapmak, retmerenme srecini rencilerinyeni davranlar

  kazanmalarn salayacakbiimde dzenlemektir.

  Tartma:Okulda informal bir eitim var mdr?

  GRD IKTI

  Yeni davranlarkazandrmak,stenilmeyen davranlarortadan kaldrmakstendik davranlar

  pekitirmektir.

  Okulun Grevleri

  RETM LKE VE YNTEMLER

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  6/104

  renme Nedir?

  Tanma gre renmenin oluabilmesi etkenebaldr:

  Davranlarda bir deime olmaldr.

  Bu deime kalc olmaldr.

  Deime kiinin evresiyle etkileimisonucunda olumaldr.

  renme, bireyin olgunlama dzeyine gre,evresiyle etkileimi sonucu davranlarnda olankalc deimeler dir.

  RETM LKE VE YNTEMLER

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  7/104

  Davran:Bireylerin bakalar tarafndandorudan doruya ya da dolayl olarak

  gzlenebilen etkinlikleridir. nsan davranlarnnzihinsel, duygusal ve bedensel ynleri vardr.retme:Bireyin davranlarnda deiimmeydana getirmek iin yaplan etkinliklerdir.

  Dier bir ifadeyle retme; reticilerinrencilere ynelik yaptklar faaliyetlerintmdr.

  renmenin iki yolu vardr.Kendi yaantlarmz.Eitimimiz

  RETM LKE VE YNTEMLER

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  8/104

  renme Alanlar

  1. Bilisel Alan:Zihinsel etkinliklerin nplanda olduu alandr.

  2. Duyusal Alan:eitli nesne ve olaylara

  kar gsterdiimiz duygu vetutumlarmzdr.

  3. Devinisel Alan:Bir veya birden okorganmz kullanarak ortaya koyduumuz

  davranlardr.

  RETM LKE VE YNTEMLER

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  9/104

  retim:retme-renme srecinin planlanmasve bu srecin istenilen davranlar

  gerekletirebilecek ekilde uygulanmasdr.+renme

  retim faaliyetleri nceden belirlenmi hedefler

  dorultusunda, planl, programl, yntemli, renme veretme ilkelerine uygun olarak yaplr.retmen, retme-renme srecinindzenleyicisidir.retimde retme ve renme diye iki etkinlik vardr.retme, retmenin etkinlii; renme, rencininetkinliidir.retim faaliyeti srecinde retmen retir; rencirenir.

  retim: retme

  RETM LKE VE YNTEMLER

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  10/104

  ETM VE RETMN KARILATIRILMASI

  Eitim geni kapsamldr.

  Eitim toplumun her kesiminiiine alr.

  Eitim her yerde yaplr.

  Eitimin iinde tavr, tutum vealkanlk kazandrma vardr.

  Eitim yaam boyu devam eder.

  Eitim insan ve hayvana zgdr.

  Eitimi seme ansmz yok.

  Eitimin hedefleri geneldir.

  retim dar kapsamldr.

  retim toplumda belliyatakileri iine alr.

  retim yasal kurumlarda yaplr.

  retimin znde de bilgi, becerive deer duygusu barndrmavardr.

  retim bireyin yaamnn belibir dnemi ile snrldr.

  retim yalnz insana zgdr.

  retimi seme ansmz var.

  retimin hedefleri zeldir.

  RETM LKE VE YNTEMLER

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  11/104

  renmenin Oluum Sreci

  KAYNAK/RETMEN

  ALICI/RENC

  Dnt (Geri-Bildirim)

  renme-retme Ortam

  renmeYaants ETKLEM

  RETM LKE VE YNTEMLER

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  12/104

  retim Takvimi:Bir retim ylnda yaplmasdnlen retim etkinliklerinin aylara veya haftalaradatlmasdr.

  retim Yl: Herhangi bir eitim kurumununeitime balad tarihten derslerin bittii tarihe kadargeen sredir.

  renme Yaants:rencilerin kalc izlidavran deimesine imkan veren yaantlardr.

  retim Ortam:Bir okulda ya da snf ortamndaetkili retim yaantlarnn gereklemesi amacylaretmen renci arasnda oluturulan olumlu havadr.

  RETM LKE VE YNTEMLER

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  13/104

  Eitim

  ProgramlarnnTemel eleri

  RETM LKE VE YNTEMLER

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  14/104

  Program Nedir?

  Belirli artlara ve dzene gre bir amaca ulamak iinyaplmas ngrlen ilemlerin btndr.

  Program, okulda retilecekleriierir.

  Program, bir dizi derstir.

  Program, ieriktir.

  Program, bir dizi materyaldir.

  Program, bir dizi davrantr.

  Program, okul tarafndanynlendirilen okul iindeki ve dndakiretilecekleriierir.

  Program, okul rehberliinde rencinin tamamlayaca birbirleriyle balantlplan ve renmeyaantlardizisidir.

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  15/104

  Program eitleri

  Eitim

  Program

  retimProgram

  Mfredat

  Milli Eitimin amalar dorultusundaeitimin hedeflerine ulamak iin yaplacak

  etkinliklere eitim program denir.renciye okul iinde ve dnda planletkinlikler yoluyla salanan renmeyaantlarnn tmdr.Belli bir retim basamandaki snflardaokutulacak derslerin amalarn,ieriini,sresini,retim yaantlarn vedeerlendirme srelerini kapsayan almalardr.

  Eitim kurumlarnda okutulacak derslerinisimlerini ve ders saatlerini ieren listelerdir.Trkiyede eskiden, basl okulprogramlarna mfredat program denilirdi.

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  16/104

  Program eitleri

  DersProgram

  rtkProgram

  Bir ders sresi iinde yaplacak tm etkinlikleri;dersin,ierii, renme-retme sreci ve lmedeerlendirmenin programlanmasdr.

  rencilere hangi konularn hangi dzeyde ve naslkazandrlaca ve deerlendirileceini ieren plandr.

  Hedef-kazanm, ierik, eitim durumlar ve deerlendirmedurumlarnda aka belirtilmeyen, eitim kurumlarnnnceden belirlenmi hedefleri dnda gerekletirilen, okulii ve dnda meydana gelen yaantlar yoluyla elde edilen

  kazanmlar kapsayan programa denir.rtk program resmi programn dnda, retmerenme sreci iinde ihtiyalara gre ortaya kan bilgi,etkinlik ve uygulamalar kapsar.

  rtk program rencinin deiik ihtiyalarn karlamayve yaratc ynlerini gelitirmeyi amalar.

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  17/104

  Program eitleri

  AkProgram

  Hedef-kazanm, ierik, eitim durumlar ve

  deerlendirme durumlarnn aka belirtildii,Anayasa ve Milli Eitim Temel Kanunudorultusunda hazrlanan programa ak programdenir.

  Tm eitim kurumlar bu programgerekletirmeye alr.

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  18/104

  Eitim Program

  retim Program

  Ders Program

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  19/104

  Programn Temel eleri

  Hedefler-

  kazanmlar

  erik (Kapsam) renme-retme

  Yaantlarlme ve

  Deerlendirme

  GER BLDRM (DNT VE DZELTME)

  Bireye hangi davranlar kazandrlacak? Davran deimesi iin hangi yaantlar gereklidir?

  Yaantlar nasl dzenlenmelidir?

  Tasarlanan sonular gerekleti mi?

  Temel Sorular:

  RETM LKE VE YNTEMLER

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  20/104

  1.HedefDavranUzak Hedefler

  Genel Hedeflerzel HedeflerDavransalHedefler

  Niin Eitim?Ne tip birey?

  2. erik(Kapsam)niteler-Tema

  Konular

  Ne retelim?

  3. EitimDurumlar(renme

  Yaantlar)retimstratejileriYntem vetekniklerAra vegerelerNaslretelim?Nerederetelim?

  Ne zamanretelim?Ne ileretelim?

  4. SnamaDurumlar(lme ve

  Deerlendirme)

  Ne kadar

  retildi?Nedzeydehedeflere

  ulald?

  RETM LKE VE YNTEMLER

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  21/104

  Niin?Hedef

  (Davran)

  Eitim Durumlarretme-renme

  Yaantlar

  Nasl?

  erik

  (Kapsam)Ne?

  Ne kadar?lme ve

  Deerlendirme(Dnt)

  Ne kadar?

  RETM LKE VE YNTEMLER

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  22/104

  Eitim programnn eleri

  Hedef (Ama ve kazanm):Yetitirilecek bireydebulunmas uygun grlen, eitim yoluylakazandrlabilir istendik zelliklerdir. Bu aamadasorulan soru NN?dir.

  erik (Kapsam, konu, muhteva):Hedef vekazanmlar gerekletirmeyi salayacak bilgi,

  beceri ve tutum kazandrmaya ynelik oluturulanbir btndr. erii, konu alan uzman ve programgelitirme uzman birlikte belirlemelidir. Buaamada sorulan soru NE?sorusudur.

 • 5/26/2018 Hafta 1 Ve 2 Ilke Ve Yont

  23/104

  Eitim programnn eleri

  Eitim durumlar (retme renme Yaantlar):Hedef ve kazanmlarngerekletirilmesineynelik, ieriinaktarlmasn salayacak retme-ren