29
Hanibal AŶtoŶio Barišić Ϯ.d

Hanibal - latinski-jezik.com

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Hanibal - latinski-jezik.com

Hanibal

A to io Barišić .d

Page 2: Hanibal - latinski-jezik.com

• Rođe ./ . g. pr. Kr.

• Hanibal = dar Baalov ili milost Baalova

(pun.)

• Sin Hamilkara Barce

• Braća Hazdrubal i Mago

• Prijatelj, vojni savjetnik i

vođa ko ji e Maharbal

Page 3: Hanibal - latinski-jezik.com

Očevo nasljedstvo

• Hamilkar Barka – jeda od ajvaž ijih kartaža skih vođa . pu skog rata

• 247. – 241. g. pr. Kr. ratuje s Rimljanima

na Siciliji

• Kartaga gubi 1. Punski rat

• )akleo se da će iti vječ i eprijatelj Ri a i pokušati ga u ištiti

• Nako rata astoji proširiti utje aj Kartage u Hispaniji

Page 4: Hanibal - latinski-jezik.com

Vojnička karijera

• Kao ladić se počeo oriti s o e protiv hispanskih plemena

• Hamilkar umire 228. g. pr. Kr.

• Hanibal nastavlja osvajanja do 221. g.

pr. Kr.

• Odlučuje ostvariti očevu zakletvu i u ištiti Ri

Page 5: Hanibal - latinski-jezik.com

Početak 2. Punskog rata

• Hanibal napada Sagunt, saveznika Rima

219. g. pr. Kr.

• Ri lja i u daju ulti atu da povuče svoje snage, no on prelazi rijeku Ebro

či e o javljuje rat Ri u

• Ratuje do sjevera Hispanije i ostavlja

nekolicinu Iberijskih vojnika kao obranu

• U rujnu 218. g. pr. Kr. Dolazi do Rhone

sa oko 50000 vojnika i 37 ratnih slonova

Page 6: Hanibal - latinski-jezik.com

Prolazak kroz Alpe

• Ri lja i su se spre ali za okršaj kod da aš jeg Marseillesa, ali su potpu o zateče i Ha i alovi postupko

• Publije Kornelije Scipion okuplja vojsku

u Italiji

• Kartaška vojska se suočava s veliki gubitcima na Alpama

• Hanibal gubi oko pola vojske te mu

ostaje samo nekoliko slonova

Page 7: Hanibal - latinski-jezik.com

Bitka kod Ticina

• Hanibal zauzima Taurini (Torino) da

osigura pozadinu za bitku

• Po jeđuje ri ske s age ad oć ijo konjicom

• Scipion je ozlijeđe , ali uspijeva po jeći • Kelti Gali a sjeveru se pridružuju

Page 8: Hanibal - latinski-jezik.com
Page 9: Hanibal - latinski-jezik.com

Bitka na rijeci Trebiji

• Konzul Sempronije Long dolazi sa Sicilije

u po oć Scipionu

• Nestrpljiv je i želi uzeti slavu prije ego se Scipion oporavi

• Rimska vojska – pješaka i konjice

• Kartaža ska vojska – pješaka (1000 skrivenih) i 11000 vojnika (1000

skrivenih)

Page 10: Hanibal - latinski-jezik.com

Bitka na rijeci Trebiji

Page 11: Hanibal - latinski-jezik.com
Page 12: Hanibal - latinski-jezik.com

Posljedice

• U ije a treći a ri skih s aga

• Izabrani novi konzuli Gnej Servilije i Gaj

Flaminije

• Sprema se nova vojska za obranu koja

se sjedi juje s preživjeli a u Aretiu u

Page 13: Hanibal - latinski-jezik.com

Bitka kod

Trazimenskog jezera

• Sljedeće godi e kartaža ska vojska pustoši polja oko Aretiuma

• Pošto e a reak ije od ri ske vojske, Hanibal zaobilazi Aretium i poči je

arširati pre a Ri u

• Zbog pritiska Flaminije tjera vojsku u e ilosrda arš i e čeka Servilijeva

pojača ja

• Ha i al ih u rzo uočava i pripre a zasjedu

Page 14: Hanibal - latinski-jezik.com

Bitka kod

Trazimenskog jezera

Page 15: Hanibal - latinski-jezik.com
Page 16: Hanibal - latinski-jezik.com

Posljedice

• Oko 18 000 vojnika ubijeno ili se utopilo

zajedno s Flaminijem

• 1 500 gubitaka na Hanibalovoj strani

• U Rimu se odabire diktator zbog krizne

situacije na 6 mjeseci, Kvint Fabije

Maksim (Kunktator)

• Nakon 6 mjeseci izabiru se dva konzula:

Terencije Varon i Julije Emilije Paul

Page 17: Hanibal - latinski-jezik.com

Bitka kod Kane

• Novoizabrani konzuli su nestrpljivi i odlučuju poraziti Ha i alovu vojsku koja pustoši juž u Italiju

• Žele povratiti skladišta oružja kod Ka e koje su Kartaža i nedavno zauzeli

• Varon trećega da a ako dolaska napada Hanibalovu vojsku s 86 400 ljudi

• Kartaža ska vojska je rojča o daleko slabija s oko 56 000 vojnika

Page 18: Hanibal - latinski-jezik.com
Page 19: Hanibal - latinski-jezik.com

Bitka kod Kane

Page 20: Hanibal - latinski-jezik.com

Posljedice

• Sa o preživjelih

• Ubijen konzul Paul, 2 kvestora, 29

vojnih tribuna i 80 senatora

• Hanibalova vojska pretrpila je 8 000

gubitaka

• Po u a Grka u juž oj Italiji i u Sirakuzi

protiv Rimljana

• Makedo ski kralj Filip IV. odlučuje po oći Ha i alu

Page 21: Hanibal - latinski-jezik.com
Page 22: Hanibal - latinski-jezik.com

Politika iscrpljivanja

• Ha i al iz eo jaš jivih razloga e kreće a Ri

• Čeka pojača ja iz Kartage koja e stižu

• Pokušava is rpiti Ri lja e osvaja je gradova u juž oj Italiji i poti a je pobuna

Page 23: Hanibal - latinski-jezik.com

Početak kraja

• Brat Hazdrubal dolazi Hanibalu u

po oć iz Hispanije

• 207. g. pr. Kr. Ri lja i u ištavaju Hazdrubalovu vojsku na Metauru i

ubijaju ga

• Kao poruku Hanibalu bacaju

Hazdrubalovu odrubljenu glavu u

kartaški logor

Page 24: Hanibal - latinski-jezik.com
Page 25: Hanibal - latinski-jezik.com

• Ha i alov drugi rat pokušao je izvršiti napad na Liguriju, euspješ o

• Od dobivenih rana umire na

Sredozemnom moru

• Scipion dolazi a afričko tlo i Ha i ala zovu da spasi Kartagu

Page 26: Hanibal - latinski-jezik.com

Bitka kod Zame

• 202. g. pr. Kr. odvila se zadnja bitka u 2.

Punskom ratu, kod Zame jugozapadno

od Kartage

• Prvi put s rojča o ad oć ijo vojskom i bojnim slonovima Hanibal

odlučuje apasti • Scipion ga ad udruje i po jeđuje

• Kartaga sklapa ir po poražavajući uvjetima

Page 27: Hanibal - latinski-jezik.com

Rezultat mira

Page 28: Hanibal - latinski-jezik.com

Progonstvo i smrt

• Nakon poraza Hanibal je dobrovoljno

napustio Kartagu

• Utočište pro alazi kod Antioha III. od Sirije

gdje potiče koali iju hele ističkih država protiv Rima

• Rimljani Antioha poražavaju . g. pr. Kr.

te on mora predati sve neprijatelje Rima

• Ha i al ježi u Bitniju gdje se ubrzo

otrovao jer ga je kralj Pruzije namjeravao

predati Rimu (183.,182. ili 181. g. pr. Kr.)

Page 29: Hanibal - latinski-jezik.com