Hat Nhan Kho Danh Cho Hoc Sinh Gioi 22285920140411

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rat thu vi va bo ich cho hoc sinh gioi

Text of Hat Nhan Kho Danh Cho Hoc Sinh Gioi 22285920140411

Hc sinh c nhu cu ly bi gii chi tit lin h mail: thanhdat09091983@gmail

Hc sinh c nhu cu ly bi gii chi tit lin h mail: thanhdat09091983@gmail.comGhi r h tn , lp, hc sinh trng, tnh

BI TON CC TR IN XOAY CHIU KH ( DNH CHO HS T IM 9+10)

BI TON HT NHN KH ( DNH CHO HC SINH T IM CAO )

Cu 1: Nng lng ta ra ca 10g nhin liu trong phn ng + + +17,6MeV l E1 v ca 10g nhin liu trong phn ng + + +2 +210 MeV l E2.Ta c:A. E1>E2 B. E1= 4E2 C. E1=12E2 D. E1 = E2Cu 2: Cho mt ht nhn khi lng A ang ng yn th phn r thnh hai ht nhn c khi lng B v D (vi B < D). Cho tc nh sng trong chn khng l c. ng nng ca ht B ln hn ng nng ht D lA. B.

C. D.

Cu 3. Ngi ta trn 2 ngun phng x vi nhau. Ngun phng x c hng s phng x l 1, ngun phng x th 2 c hng s phng x l 2. Bit 2 = 2 1. S ht nhn ban u ca ngun th nht gp 3 ln s ht nhn ban u ca ngun th 2. Hng s phng x ca ngun hn hp l.A. 1,21. B. 1,51. C. 31. D. 2,51.Cu 4; o chu k bn r ca mt cht phng x, ngi ta cho my m xung bt u m t . n thi im , my m c xung, n thi im my m c xung. (Mt ht b phn r, th s m ca my tng ln 1 n v). Chu k bn r ca cht phng x ny xp x bng:

A. 6,90h. B. 0,77h. C. 7,84h. D. 14,13h

Cu 5: Ht nhn U234 ang ng yn trng thi t do th phng x ( v to thnh ht X. Cho nng lng lin kt ring ca ht (, ht X v ht U ln lt l 7,15 MeV, 7,72 MeV v 7,65 MeV. Ly khi lng cc ht tnh theo u xp x s khi ca chng. ng nng ca ht ( bng

A. 12,06 M B. 14,10 MeV.

C. 15,26 MeV. D. 13,86MeV.

Cu 6: Dng p c ng nng bn vo ht nhn ng yn gy ra phn ng: . Phn ng ny ta ra nng lng bng . Ht nhn v ht bay ra vi cc ng nng ln lt bng v . Tnh gc gia cc hng chuyn ng ca ht v ht p (ly gn ng khi lng cc ht nhn, tnh theo n v u, bng s khi).

A. . B. . C. . D. .Cu 7: o chu k bn r ca mt cht phng x , ngi ta dng my m xung. My bt u m ti thi im t = 0. n thi im t1 = 7,6 ngy my m c n1 xung. n thi im t2=2t1 my im c n2=1,25n1. Chu k bn r ca lng phng x trn l bao nhiu?

A. 3,8 ngy B. 7,6 ngy C. 3,3 ngy D. 6,6 ngy

Cu 8. Ngi ta ho mt lng nh dung dch cha ng v phng x 15O (chu k bn r T= 120s ) c phng x bng 1,5mCi vo mt bnh nc ri lin tc khuy u. Sau 1 pht, ngi ta ly ra 5mm3 nc trong bnh th o c phng x l 1560 phn r/pht. Th tch nc trong bnh bng xp x bng: A. 5,3 lt B. 6,25 lt C. 2,6 lt D. 7,5 lt Cu 9: Bn mt ht proton c khi lng mp vo ht nhn ng yn. Phn ng to ra hai ht nhn X ging nhau bay ra vi vn tc c cng ln v c phng vung gc vi nhau. Nu xem gn ng khi lng ht nhn theo n v u bng s khi ca n th t s tc Vca ht X v V ca ht proton l:

A.

B.

C. * D. Cu 10. l cht phng x c chu k bn r T = 15 gi. xc nh th tch mu trong c th, ngi ta bm vo mu mt ngi 10cm3 mt dung dch cha Na vi nng 10-3mol/lt (khng nh hng n sc khe ngi). Sau 6 gi ngi ta ly ra 10 cm3 mu v tm thy 1,875.10-8 mol ca Na. Gi s vi thi gian trn th cht phng x phn b u, th tch mu trong c th l:A. 3,8 lt B. 5 lt C. 4 lt D. 3,5 lt

Cu 11. Ngi ta dng ht nhn proton bn vo ht nhn bia ang ng yn gy ra phn ng to thnh hai ht nhn ging nhau bay ra cng ng nng v theo cc hng lp vi nhau mt gc 120. Bit s khi ht nhn bia ln hn 3. Kt lun no sau y l ng?

A. Khng d kin kt lun.

B. Phn ng trn l phn ng thu nng lng.

C. Nng lng trao i ca phn ng trn bng 0.

D. Phn ng trn l phn ng to nng lng.

Cu 12: Ht nhn X phng x ( v bin i thnh ht nhn bn Y. Ti thi im t ngi ta thy trong mt mu kho st , t s khi lng ca cht X v cht Y bng a. Xem khi lng ht nhn theo n v u gn ng bng s khi ca n . Vo thi im t + 2T th t s ny trong mu kho st ni trn l

A. *B. a + 3 C.

D. 2a

Cu 13: Ra224 l cht phng x. Bit rng c mi ht nhn Ra224 b phn r l pht ra mt ht (i km vi mt ht nhn khc). Lc ban u ta dng m0 = 1 gam Ra224 th sau 7,3 ngy ta thu c V = 75 cm3 kh hli iu kin tiu chun. Tnh chu k bn r ca Ra224:

A. 0,365 ngyB. 3,65 ngyC. 365 ngyD. 36,5 ngy

Cu 14. Cho phng x: , ht nhn con c ng nng 0,085Mev, bit Th230 ng yn. Ly khi lng gn ng ca cc ht nhn tnh bng n v u c gi tr bng s khi ca chng. Tnh nng lng ta ra khi tng hp c 4,48(l) kh heli iu kin tiu chun. A.1,64.109J. B. 9,42.1012J. C. 1,64.1012J.D. 9,42.1010J.

Cu 15. Mt nh my in ht nhn c cng sut pht in 0,5(GW), dng nng lng phn hch ca ht nhn U235 vi hiu sut 35%. Trung bnh mi phn hch to ra nng lng 200 (MeV). Hi trong mt nm (365 ngy) hot ng nh my tiu th mt khi lng U235 nguyn cht l bao nhiu.

A. 2333,4kg

B.269,2kg

C.269204,2kg

D. Cu 16: Bn mt ht prtn vo ht nht ang ng yn. Phn ng ht nhn to ra hai ht ging nhau c cng tc v hp vi phng chuyn ng ca prtn gc 300. Ly khi lng cc ht nhn theo n v u bng s khi. T s ln vn tc ca ht prtn v ca ht X lCu 17: Ht ntron c ng nng 3,6MeV va chm vi ht nhn ng yn gy ra phn ng ht nhn. Phn ng ny sinh ra hai ht c ng nng bng nhau, bay ra theo hai hng hp vi nhau gc 1600. Coi khi lng ca cc ht tnh theo n v u gn bng s khi ca chng. Nng lng m phn ng ny ta ra lA. 9,56MeVB. 7,46MeVC. 11,32MeVD. 14,92MeV

Cu 18: Bit sn phm phn r ca l . Xem nh trong t nhin Urani ch gm hai ng v trn. Bit rng khi cn bng phng x c thit lp th chim t l 0,006 % trong qung Urani t nhin, chu k bn r ca l nm. Chu k bn r ca l

A. nmB. nmC. nmD. nm

Cu 19: Ht nhn phng x v bin i thnh mt ht nhn . Bit cht phng x c chu k bn r l T. Ban u ch c mt lng cht nguyn cht, c khi lng m0. Sau thi gian phng x , khi lng cht Y c to thnh l . Gi tr ca l:

A. = 4TB. = 2TC. = TD. = 3T

Cu 20: Califorlia (Hoa k) gn vt nt San-anras thng xuyn c xy ra ng t. Nm 1979, ngi ta ly mt mu thc vt b hy dit do ng t gy ra v o phng x ca chng nh ng v (c chu k bn r T = 5700 nm), thu c kt qu l 0,233 Bq. Bit phng x ca t khng b chn vi cha thc vt cn sng lun khng i v bng 0,255 Bq. Nm xy ra ng t l

A. 1327. B.1237. C. 1271. D. 1371.

Cu 21: Gi s ban u c mt mu phng x X nguyn cht, c chu k bn r T v bin thnh ht nhn bn Y. Ti thi im t l gia ht nhn Y v ht nhn X l . Ti thi im th t l l

A.

B.

C.

D.

Cu 22: ng v phng x (. Mt mu phng x ban u trong thi gian 5 pht c 190 nguyn t b phn r nhng sau 3 gi trong thi gian 1 pht c 17 nguyn t b phn r. Xc nh chu k bn r ca cht .

A. 2,5 h. B. 2,6 h. C. 2,7 h. D. 2,8 h.

Cu 23 : Liu lng chiu x c nh ngha bng tch s nguyn t phng x v khong thi gian chiu x. Mt bnh nhn iu tr bng ng v phng x, dng tia dit t bo bnh. Thi gian chiu x ln u l t = 20 pht, c sau 1 thng th bnh nhn phi ti bnh vin khm bnh v tip tc chiu x. Bit ng v phng x c chu k bn r 4 thng v vn dng ngun phng x trong ln u. Ln chiu x th 3 phi tin hnh trong bao lu bnh nhn c chiu x vi cng mt lng tia nh ln u?A. 28,2 pht. B. 24,2 pht. C. 40 pht. D. 20 pht.

Cu 24: Bn mt ht ( vo ht nhn ang ng yn gy ra phn ng: . Nng lng ca phn ng ny bng -1,21MeV. Gi s hai ht sinh ra c cng vect vn tc. ng nng ca ht ( l: (xem khi lng ht nhn tnh theo n v u gn ng bng s khi ca n)

A. 1,36MeVB. 1,65MeVC. 1,63MeVD. 1,56MeVCu 25. Cho chm notron bn ph ng v bn ta thu c ng v phng x . ng v phng x 56Mn c chu k bn r T = 2,5 h v pht x ra tia - . Sau qu trnh bn ph bng ntron kt thc ngi ta thy trong mu trn t s gia s nguyn t 56Mn v s lng nguyn t 55Mn = 10-10. Sau 10 h tip theo th t s gia nguyn t ca hai loi ht trn l

A. 1,25.10-11

B. 3,125.10-12C. 6,25.10-12

D. 2,5.10-11Cu 26: Mt mu radium nguyn cht 88Ra226 c khi lng m = 1g, chu k bn r T1 = 1620 nm, phng x cho ht nhn con X. Ht nhn X va to ra li phn r vi chu k bn r T2 = 3,82 ngy. Sau mt thi gian, ngi ta thy khi lng ht nhn X khng i. Khi lng ht nhn X khi l

A. 4,64 mg.B. 6,46 g.C. 4,64 g.D. 6,46 mg.

Cu 27: Gi s ban u c mt mu phng x X nguyn cht, c chu k bn r T v bin thnh ht nhn bn Y. Ti thi im t l gia ht nhn Y v ht nhn X l k. Ti thi im th t l l

A. k + 4.B. 4k/3.C. 4k+3.D. 4k.

Cu 28: Cht phng x poolooni pht ra tia v bin i thnh ch . Cho chu k ca l 138 ngy. Ban u (t = 0) c mt mu plni chuyn cht. Ti thi im t1, t s gia s ht nhn plni v s ht nhn ch trong mu l . Ti thi im t2 = t1 + 276 ngy, t s gia s ht nhn plni v s ht nhn ch trong mu l

A. .

B. .

C. .

D. .

Cu 29: Ban u mt mu cht phng x X nguyn cht. thi im t1 c s ht nhn cht phng x X phn r. n thi im , th s ht nhn cha b phn r ch cn so vi ht nhn ban u. Chu k bn r ca cht l:

A. 25 s.B. 400 s.C. 50s.D. 200 s.

Cu 30: Bn ht nhn ( c ng nng 18 MeV vo ht nhn ng yn ta c phn ng . Bit cc ht nhn sinh ra cng vc t vn tc. Cho m= 4,0015u; m= 1,0072u; m= 13,9992u; m=16,9947u; cho u = 931 MeV/c2. ng nng ca ht prtn sinh ra c gi tr l bao nhiu?

A. 0,111 MeVB. 0,555MeVC. 0,333 MeVD. p s khc

Cu 31:Theo thuyt tng i, mt lectron c ng nng bng mt na nng lng ngh ca n th lectron ny chuyn ng vi tc bng

A. 2,75.108 m/s.

B. 2,24.108 m/s.

C. 1,67.108 m/s.

D. 2,41.108 m/s.

Cu 32: C hai mu cht phng x A v B thuc cng mt cht c chu k bn r T = 138,2 ngy v c khi lng ban u nh nhau . Ti thi im quan st , t s s ht nhn hai mu cht .Tui ca mu A nhiu hn mu B l

A. 199,8 ngyB. 199,5 ngyC. 190,4 ngyD. 189,8 ngy

Cu 33: Cho phn ng nhit hch: + n, Bit ht kh , , nc trong t nhin c ln 0,015% D2O, vi khi lng ring ca nc l 1000kg/m3, 1u=931,5 MeV/c2, NA=6,022.1023 mol-1. Nu ton b c tch ra t 1m3 nc lm nhin liu cho phn ng trn th nng lng ta ra l:

A. 1,863.1026 MeV. B. 1,0812.1026 MeV. C. 1,0614.1026 MeV. D. 1,863.1026 J.Cu 34: o chu k bn r ca 1 cht phng x - ngi ta dng my m electron. K t thi im t=0 n t1= 2 gi my m ghi dc N1 phn r/giy. n thi im t2 = 6 gi my m dc N2 phn r/giy. Vi N2 =