HDROLK DœMEN EL POMPASI MONTAJ VE KULLANIM .HDROLK DœMEN EL POMPASI MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HDROLK DœMEN EL POMPASI MONTAJ VE KULLANIM .HDROLK DœMEN EL POMPASI MONTAJ VE KULLANIM...

 • DDPP3300 -- DDPP3300KK --DDPP4422 -- DDPP4422 KK HHDDRROOLLKK DDMMEENN EELL PPOOMMPPAASSII MMOONNTTAAJJ VVEE KKUULLLLAANNIIMM KKIILLAAVVUUZZUU

  DDPP3300 -- DDPP3300KK DDPP4422 -- DDPP4422 KK HHYYDDRRAAUULLIICC SSTTEEEERRIINNGG HHEELLMM PPUUMMPP IINNSSTTAALLLLEERRSS AANNDD OOWWNNEERRSSMMAANNUUAALL

  ISO 10592: 2000

 • DATA hidrolik dmen el pompas talimatlara uygun kullanm ve dzenli bakm artlar ile uzun sre problemsiz hizmet vermek amacyla dizayn edilmitir. Bu kitapk hidrolik dmen el pompas ve komple dmen sistemi ile ilgili kullanm ve dzenli bakm talimatlarn iermektedir. Bu kitap ltfen saklaynz, kullanm ve yedek para ile ilgili tm taleplerinizde ltfen bu kitapkta belirtilen pompa tipini ve seri no.sunu belirtiniz.

  The DATA hydraulic steering helm pump is designed to give long consistent trouble free service, but this service is dependent of the proper operation, care and regular maintenance of the equipment. The manual give detailed instructions and information relevant to the carrying out of these procedures. The instructions should be carefully followed to ensure that this trouble free service is achieved in practice. Please keep this manuel and in all communication relating to service and spares, please quote the type of the helm pump and the serial number stated in this manual.

 • TEKNK DETAYLAR - TECHNICAL DETAILS

  ekil 1 (Drw 1)

  TEKNK BLGLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS Pompa tipi - Pump type DP30-DP30K DP42-DP42K Pompa hacmi - Pump displacement [cm/rev.] 30 42 Silindir - Cylinder 50 /70 50 / 70 Dizayn basnc - Design pressure [bar] 60 60 skele-sancak dmen turu - Revs. from St.bd. to port 4 / 5,4 2.9 / 3.8 Pompa arl - Weight of pump [kg] 6.5 6.5 Min. boru lleri - Min. tube dimensions [mm] 12x10 12x10 Hidrolik balant delikleri - Hydraulic connection ports G 1/4" G 1/4"

 • HDROLK DMEN EL POMPASI MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

  1- Pompa montaj : 1.1- Tek merkezli kumanda 1.1.1- Pompa yatayla en fazla 20 a yapacak ekilde monte edilmelidir. (ekil 2) 1.1.2- Kumanda yerinde daha nce hazrlanan panele pompay drt adet cvata ile balaynz. Panel salam olmal ve

  dmen simidi zorland zaman oynamamaldr. 1.1.3- Pompann alt yanlarndaki basn klarn silindirden gelen devrelere irtibatlayn. 1.2- ift merkezli kumanda 1.2.1- ift merkezli sistemlerde, pompalar yukarda tek merkezlide olduu gibi panellere balayn. 1.2.2- Hidrolik balant emasnda (ekil 4) grld gibi pompalarn klarn T fittingler ile birletirin. Daha sonra

  silindirden gelen devrelere irtibatlayn. DP 30 ve DP 42 pompalar kendi zerinde kilit valf ile donatldndan devreye ayrca kilit valf konmasna gerek yoktur.

  1.2.3- Tesisat boru boylarnn fazla uzun olmamas bakmndan, T fittingin alttaki pompaya yakn bir konumda monte edilmesi faydal olur.

  1.2.4- ift merkezli sistemlerde, alt pompann stnden, st pompann altna bir ya dengeleme hatt (ekil 4 No.8) ekilmelidir. Bu yaplmad taktirde sistemin havas tam olarak alnamaz ve alt pompada ar basntan ya kaaklar oluur.

  1.2.5- ift merkezli kumandada alttaki pompada deliksiz ya doldurma tapas, st pompada ise delikli ya doldurma tapas takl olmaldr.

  1.2.6- Montaj srasnda temizlie azami derecede dikkat edin ve kullanacanz borularn iini montajdan nce mutlaka temizleyin.

  1.2.7- Hidrolik tesisat borular kesinlikle kelepelerle desteklenmeli ve vibrasyon etkilerine kar korunmaldrlar. 2- Pompa montaj doruluunun kontrol : Pompadan silindire ekilecek tesisatta hava skmasna sebep olabilecek ini ve klar olmamaldr. Tesisat

  yukardan aaya devaml ini olacak ekilde dzenlenmelidir. Hidrolik tesisat tamamlanp sistemin ya doldurulduktan sonra, dmen simidini evirerek yekenin doru tarafa

  dnp dnmediini kontrol edin. Eer yanlsa, pompa veya silindir zerinden hortumlarn yerlerini deitirin. 3- Sistemin kullanm :

  DATA hidrolik dmen sistemi, bir pompa, bir silindir ve bir kilit valften meydana gelmektedir. Hidrolik dmen sisteminin kullanm ok basittir. Pompaya bal dmen simidinin evrilmesi ile hidrolik g elde edilir. Pompa silindirin dnme ynne gre silindirin iskele veya sancak tarafna ya basar ve yekenin iskele veya sancak ynnde dnmesini salar. Pompa ile silindir arasna konulan kilit valf dmen yelpazesini hidrolik olarak kilitler ve dmeni, simit dndrlmedii srece her trl artta sabit tutar. Dmen sistemi doru monte edilip havas alndktan sonra kullanm esnasnda baka hibir mdahaleye gerek olmakszn dmen simidi sancak veya iskele ynnde evrilerek sistem kumanda edilir.

  4- Sisteme ya doldurma : Tek merkezli kumanda Sistemin ya, pompa zerinde bulunan ya doldurma tapas alarak doldurulur. Ya doldurma ilemi srasnda, yan tesisata ve silindire gitmesi iin, dmen simidini ar ar bir yne, sonra dier yne evirerek sistemin havasn aln. Her iki yne evrildiinde, pompann iindeki ya seviyesi dmeyene kadar bu ileme devam edin. ift merkezli kumanda Montajdan sonra alt seviyede bulunan pompay yukarda tarif edildii gibi ya ile doldurun. Bu pompa dolduktan sonra st tapasn skca kapatn ve st seviyede bulunan pompadan sisteme ya doldurun ve tekrar sistemin havasn aln. Daha sonra kullanma srasnda ya eksikliini sadece st pompadan tamamlayn. Alt pompann ya doldurma tapas hi almamaldr.

  5- Sistemin havasnn alnmas : 5.1- Dmen simidini ar ar bir yne evirin. Bu evirme srasnda bir mddet sonra piston milinin kesik kesik

  ilerlediini greceksiniz. 5.2- Piston milinin ileri hareketinde, arka balkta bulunan prjr bir anahtar (AA 8 mm) vastasyla hafife gevetin.

  Prjrden nce hava, daha sonra yala kark hava kacaktr. Havasz ya akmaya balad zaman prjr skn.

  5.3- Dmen simidini aksi ynde evirmeye balayn. Bu sefer piston mili geri hareket edecektir. n balkta bulunan prjrden havay aln.

  5.4- leri geri hava alma ilemini 8-10 sefer tekrarlayn. Her seferinde havann daha az ktn greceksiniz. Hava alma srasnda pompadaki ya seviyesini kontrol edin ve tamamlayn.

  5.5- ift merkezden kumandal sistemlerde alt pompann ya doldurma tapas herzaman kapal olmal ve hava alma esnasnda ya seviyesi st pompadan kontrol edilmelidir.

  5.6- Sistemdeki havann tam olarak kmas 3-4 gn srebilir. Bu nedenle ayn ilemleri hava tam olarak kana kadar 3-4 gn ara ile tekrar etmeniz tavsiye edilir.

  6- Arza durumunda alternatif kullanm yollar : Hidrolik dmen sistemini oluturan nitelerden bir veya birkanda herhangi bir sebeple meydana gelebilecek bir arza neticesinde sistem kullanlamaz duruma gelirse alternatif ekli dmenin el yekesi ile kullanlmasdr

 • Bunun iin dmen milinin st ksm el yekesi balanacak ekilde yaplmaldr. Sistemin montaj esnasnda silindir giri ve klarn itirakleyen bir by-pass vanasnn sisteme monte edilmesi tavsiye edilir. Bu durumda bir arza halinde by-pass vanas alarak dmen el yekesi ile kumanda edilebilir. Bu vana olmad taktirde dmenin el yekesi ile kumanda edilebilmesi iin yeke piminin karlmas ve silindir ile yekenin birbirinden ayrlmas gerekmektedir.

  7- Sistemin bakm : DATA hidrolik dmen sisteminin uzun sre problemsiz hizmet vermesini salamak iin aadaki kontrolleri periyodik olarak yapn;

  Pompadaki ya seviyesini kontrol edin, eksik ise tamamlayn ve devereyi kaak ihtimaline kar kontrol edin. Dmen silindirinin almasna herhangi bireyin engel olmadn kontrol edin. Silindiri tekneye balayan silindir tespit civatalarn mil somununu geveme ihtimaline kar kontrol edin. Ekipmanlarn baz ksmlar korozyona kar boya ile korunmaktadr. Herhangi bir sebeple boyasnda bir bozulma

  durumunda korozyon etkilerine kar boyasn tamir edin. 8- Karlalabilecek sorunlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar: Sorun : Ya kaa

  Tm devreyi, balant ve fittingleri kontrol edin ve gevek olan varsa skn, hasarl olan varsa mmkn olan en ksa srede yenileyin.

  Sorun : Dmen simidinin kesikli dnmesi, Sistemde hava vardr, yukarda tarif edildii ekilde sistemin havasn aln.

  Sorun : Dmen simidinin zor ve sesli dnmesi, Tesisat belirtilenden daha dar ekilmi veya tesisatn baz ksmlarnda dar kesit veya kesitler bulunmaktadr, tesisatn daha geni apl ekilmesi gerekir. Dmen mili bir d etken sebebiyle skk olabilir. Yeke pimini karnz ve silindiri yekeden ayrp yeke vastasyla dmen milini evirerek skk olup olmadn kontrol edin. UYARILAR!

  Nakliye, montaj, depolama srasnda piston milinin ve silindir borusunun zedelenmemesine zellikle dikkat edin. Verilen yeke boylarna gre dmeniniz 35 iskele, 35 sancak dnecektir. Yekenin tam alabanda durumunda

  deecei stoperler kullanlmaldr. Tam alabanda durumunda dmeni daha fazla dndrmek iin zorlamayn. Teknede yeteri kadar yedek dmen hidrolik ya bulundurun. Yukarda belirtilenler dnda herhangi bir arza durumunda pompa veya silindirin iini skmeye veya amaya

  almadan aldnz satcmza, en yakn servisimize veya direkt olarak firmamza bavurun. 9- Hidrolik akkan :

  Hidrolik dmen sisteminde birinci snf, paslanma, anma, oksitlenme ve kprmeye kar katklar ieren mineral ya kullanlmaldr. Ya aadaki zelliklere uygun olmaldr;

  Akma noktas minimum evre ssnn zerinde olmal, Alevlenme noktas minimum 157C olmal, Yan viskozitesi 40C de 22-32 cSt arasnda olmal,

  Tavsiye edilen yalar: BP Energol HLP HM22 - BP Energol HLP HM32 CASTROL Hyspin AWS 22 - Hyspin AWS 32 MOBIL DTE 22 DTE 24 PETROL OFS Oil HD 22 - Oil HD 32 SHELL Tellus 22 - Tellus 32

  Yukardaki liste yan kalitesine gre deil, alfabetik sraya gre sralanmtr ve kullanlabilir btn yalar kapsamamaktadr.

  10- Sistemin temizlii : Hidrolik sistemlerde en nemli husus temizliktir. Kullanacanz ya mutlaka szerek kullann. Tesisat borularnn iinde kir , pas, apak bulunmamaldr. Temizlik iin stp kullanmayn, bez kullann. En ufak bir pislik paras sistemi kullanlmaz hale getirebilir.

  11- Balantlarda szdrmazlk iin alnmas tavsiye edilen tedbirler : Balantlarda yeni ve kullanlmam fitting elemanlar tercih edilmelidir. Fitting elemanlar ile birlikte yeni bakr pul veya