HELAIAN DATA KESELAMATAN bahaya Tiada. Kata isyarat Tiada. Pernyataan bahaya Tidak tersedia. Pernyataan…

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

HELAIAN DATA KESELAMATAN KIMIA

Bahagian 1: Pengenalpastian bahan kimia dan pembekal

C1Q65SeriesPengecaman produk

Tiada.Kaedah pengecaman yang lain

Pengesyoran penggunaan bahan kimia dan batas-batas penggunaan

Percetakan inkjetKegunaan yang

disarankan

Tiada yang diketahui.Sekatan yang disarankan

Butiran pembekal utama

HP PPS Malaysia Sdn. Bhd.

Ground Floor Customer Service, Block B, No.12

Jalan Gelenggang, HP Towers, Bukit Damansara

Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lump, Malaysia 50490

Telefon 60-3-7953-3333

HP Inc. health effects line

(Bebas tol di Amerika

Syarikat)

1-800-457-4209

(Talian terus) 1-760-710-0048

HP Inc. Customer Care

Line

(Bebas tol di Amerika

Syarikat)

1-800-474-6836

(Talian terus) 1-208-323-2551

E-mel: hpcustomer.inquiries@hp.com

Seksyen 2: Pengenalan bahaya

Tidak diklasifikasi.Bahaya fizikal

Tidak diklasifikasi.Bahaya kesihatan

Tidak diklasifikasi.Bahaya persekitaran

Unsur-unsur label

Tiada.Simbol bahaya

Kata isyarat Tiada.

Pernyataan bahaya Tidak tersedia.

Pernyataan berjaga-jaga

Pencegahan Tidak tersedia.

Gerak balas Tidak tersedia.

Penyimpanan Tidak tersedia.

Pelupusan Tidak tersedia.

Bahaya lain yang tidak

menimbulkan klasifikasiPotensi laluan pendedahan produk ini ialah kulit, mata, pengingesan dan penyedutan. Hitamkarbon adalah dikelaskan sebagai karsinogen Kumpulan 2B oleh IARC (bahan yangberkemungkinan karsinogenik terhadap manusia). Hitam karbon di dalam persediaan ini,disebabkan oleh bentuk ikatannya, tidak membawa risiko karsinogenik. Complete toxicity data arenot available for this specific formulation. Tiada ramuan lain dalam persediaan ini adalahdikelaskan sebagai karsinogen mengikut ACGIH, EU, IARC, MAK, NTP atau OSHA.

Maklumat tambahan Tiada.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat ramuan bahan kimia berbahaya tersebut

Campuran

Komponen berbahaya

Nombor CAS %Nama kimia Nama umum dan sinonim

616-45-52-pirolidon

Komponen tidak berbahaya

Nombor CAS %Nama kimia Nama umum dan sinonim

7732-18-5Air 70-90

1333-86-4Karbon hitam

Nilai Had Ambang ACGIH Amerika Syarikat

NilaiKomponen BentukJenis

TWA 3 mg/m3 Pecahan boleh dihiduKarbon hitam (CAS1333-86-4)

Tiada had pendedahan biologi dicatatkan bagi ramuannya.Nilai had biologi

Had pendedahan tidak ditetapkan untuk produk ini.Garis panduan pendedahan

Gunakan dalam kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik.Kawalan kejuruteraan yang

wajar

Langkah perlindungan individu, seperti peralatan pelindungan peribadi

Tidak tersedia.Perlindungan mata/muka

Perlindungan Kulit

Tidak tersedia.Perlindungan tangan

Tidak tersedia.Lain-lain

Tidak tersedia.Perlindungan pernafasan

Tidak tersedia.Bahaya terma

Kendalikan selaras dengan kebersihan industri yang baik dan amalan keselamatan.Kebersihan umum yang perlu

diambil kira

Seksyen 9: Sifat-sifat fizikal dan kimia

Rupa

Cecair.Keadaan fizikal

Tidak tersedia.Bentuk

Hitam.Warna

Tidak tersedia.Bau

Ambang bau Tidak tersedia.

pH 7.5 - 9

Takat lebur/takat beku Tidak tersedia.

Takat didih permulaan dan

julat didih

Tidak tersedia.

Takat kilat > 110.0 C (> 230.0 F)

Kadar penyejatan Tidak tersedia.

Tidak tersedia.Kemudahbakaran (pepejal,

gas)

Had boleh letup atau kemudahbakaran atas dan bawah

Had kemudahbakaran -

bawah (%)

Tidak tersedia.

Had kemudahbakaran -

atas (%)

Tidak tersedia.

Had boleh letup - bawah

(%)

Tidak tersedia.

Had letupan atas

(%)

Tidak tersedia.

Tekanan Wap Tidak tersedia.

Ketumpatan wap Tidak tersedia.

Keterlarutan

Keterlarutan (air) Tidak tersedia.

Pekali sekatan (n-oktanol/air) Tidak tersedia.

Suhu swanyala Tidak tersedia.

Suhu penguraian Tidak tersedia.

Kelikatan Tidak tersedia.

Maklumat lain

Tidak dipastikan.Sifat-sifat mengoksida

VOC 209 g/l

Seksyen 10: Kestabilan dan kereaktifan

Tidak tersedia.Kereaktifan

Stabil di bawah keadaan simpanan yang disarankan.Kestabilan kimia

3 / 6

Nama Material: C1Q65Series

12998 Versi #: 01 Tarikh dikeluarkan: 05-16-2018

SDS MALAYSIA

Tidak akan terjadi.Kemungkinan tindak balas

berbahaya

Tidak tersedia.Keadaan yang harus dielakkan

Tidak serasi dengan bes keras dan agen mengoksida.Bahan tidak serasi

Apabila penguraian berlaku, produk ini boleh membebaskan gas nitrogen oksida, karbonmonoksida, karbon dioksida dan/atau hidrokarbon berat molekul rendah.

Hasil penguraian berbahaya

Seksyen 11: Maklumat toksikologi

Maklumat tentang laluan pendedahan yang berkemungkinan

Penyedutan Dalam keadaan penggunaan normal yang dimaksudkan, bahan ini dijangka bukan bahayapenghiduan.

Terkena kulit Jika terkena kulit boleh menyebabkan rengsaan ringan.

Terkena mata Jika terkena mata boleh menyebabkan rengsaan ringan.

Ditelan Tiada kecederaan kesihatan yang diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Gejala berkaitan sifat fizikal,

kimia dan toksikologi

Tidak tersedia.

Maklumat tentang kesan toksikologi

Ketoksikan akut Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Keputusan UjianKomponen Spesies

2-pirolidon (CAS 616-45-5)

Oral

Akut

LD50 Tikus > 5000 mg/kg

Karbon hitam (CAS 1333-86-4)

Oral

Akut

LD50 Tikus > 10000 mg/kg

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.Kakisan/kerengsaan kulit

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.Kerosakan mata yang

serius/kerengsaan mata

Pemekaan pernafasan atau kulit

Pemekaan pernafasan Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.Pemekaan kulit

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.Kemutagenan sel germa

Kekarsinogenan Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Hitam karbon adalah dikelaskan sebagai karsinogen oleh IARC (berkemungkinan karsinogenikterhadap manusia, Kumpulan 2B) dan oleh negeri California di bawah Proposisi 65. Dalampenilaian mereka terhadap hitam karbon, kedua-duanya menunjukkan bahawa pendedahanterhadap hitam karbon, per se, tidak akan berlaku apabila ia kekal terikat di dalam matriksproduk, terutamanya, getah, dakwat atau cat. Hitam karbon hanya terdapat dalam bentuk terikatdalam persediaan ini.

Monograf IARC. Overall Evaluation of Carcinogenicity (Penilaian Menyeluruh tentang Kekarsinogenan)

Karbon hitam (CAS 1333-86-4) 2B Berkemungkinan karsinogen kepada manusia.

Laporan NTP AS tentang Karsinogen: Karsinogen dijangkakan

Tidak tersedia.

Laporan NTP AS tentang Karsinogen: Karsinogen diketahui

Tidak tersedia.

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.Ketoksikan Pembiakan

Ketoksikan organ sasaran

khusus - pendedahan tunggal

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Ketoksikan organ sasaran

khusus - pendedahan

berulang

Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Bahaya aspirasi Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

Maklumat lanjut Complete toxicity data are not available for this specific formulation

Seksyen 12: Maklumat ekologi

Ketoksikan akuatik Produk ini tidak diuji untuk kesan ekologi.

4 / 6

Nama Material: C1Q65Series

12998 Versi #: 01 Tarikh dikeluarkan: 05-16-2018

SDS MALAYSIA

Produk ini tidak diuji untuk kesan ekologi.Ketoksikan ekologi

Komponen Keputusan UjianSpesies

2-pirolidon (CAS 616-45-5)

Aquatik

EC50Krustasea 13.21 mg/l, 48 jamTelepuk (Daphnia pulex)

Tidak tersedia.Keterusan dan kebolehuraian

Tidak tersedia.Potensi biotumpukan

Pekali pemisahan oktanol/air log Kow

2-pirolidon -0.85

Tidak tersedia.Mobiliti di dalam tanah

Kesan buruk yang lain Tidak tersedia.

Seksyen 13: Maklumat pelupusan

Jangan biarkan bahan ini disalirkan ke dalam pembetung/bekalan air.Lupuskan bahan buangan selaras dengan Peraturan Alam Sekitar Tempatan, Negeri,Persekutuan, dan Wilayah.HP's Planet Partners (tanda dagangan) membekal program kitar semula yang membolehkan kitarsemula ringkas dan mudah untuk HP inkjet asal dan bekalan LaserJet. Untuk maklumat lanjut danuntuk menentukan jika perkhidmatan ini tersedia di lokasi anda, sila layarihttp://www.hp.com/recycle.

Arahan pelupusan

Tidak tersedia.Buangan daripada sisa /

produk tidak digunakan

Tidak tersedia.Pembungkus tercemar

Seksyen 14: Maklumat pengangkutan

DOT

Tidak dikawal selia sebagai barang berbahaya.

IATA

Tidak dikawal selia sebagai barang berbahaya.

IMDG

Tidak dikawal selia sebagai barang berbahaya.

ADR

Tidak dikawal selia sebagai barang berbahaya.

Kod HAZCHEM Tiada.

Barang tidak berbahaya bawah DOT, IATA, ADR, IMDG, atau RID.Maklumat lanjut

Seksyen 15: Maklumat kawal selia

Peratusan