Hevesi Mihaly - Autoritmia

 • View
  549

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • --- -~

  ~ t- ~ i.'";~,\. ~'f."

  " ::;,

  ': . u~\ I

  - - T

  .,,(

  ...

  ,.

  MOGYORSSYK6N~R

  ~'f-1HG~

  GYULA

  ...

  - ~ t 1Hevesi Mihly

  utorimia----.

  Hogyan tanuljank nyelvet,k.edvenc film, regny, zene s rdeklodsi krnk alapjn?

  .' .

 • Hevesi Mihly Autoritmia

  Ajnlomeknyvet Marcellnak, vnak, Bernard-nak sminden lelkesnyelvtanulnak.

  ~~..;;,,#J.2Jb1-:+o .0.., -'~-tJ GYU L " ~~ 1;>6.0'

 • HevesiMihly Autoritmia

  Ksznetnyilvnts

  " Virgonc-birgonczldfuszl,kamerana,kameranacsbg."

  Hevesi Marcell Mihly verse

  A kisfiam2,5vesen"lert"egyverset.Ezenmostbizonyracsodlkoznak,pediggytrtnt.A legalbbhromsorosversiktelozolegomagatalltaki,mondogattana-pokonkeresztl,segyszercsakegypaprdarabknelmtette.Nos,felnottknteloszregyltalnnemgondoltam,hogyazona paprdarabknegyversll, de ktsgeimnyombaneltuntek,aminttbbszrfl is olvastanekem. alkottaamagaszmra,nem-csakahangsorokat,demagta rajzot,akarommondanirstis,amivellejegyezte.En-nekazesemnynekjelentosszerepevaneknyvmegszletsben.Ksznetetszeret-nkmondaniezrtfiamnak,Marcellnak,akifolyamatosandbbentranyelveisajttssazutnzsletszerufolyamataira.Ksznmtovbbmindazoknak,akikelkldtkvisszajelzseiketA nyelvtanulsmuvszetrolCmuknyvrol,kztklelkesnyelvtanulbartomnak,BksZoltnnak,akinekanagyvonalsganlklejelenlegiknyvmegje-lensehosszabbideigvratottvolnamagra.UgyancsakksznetilletiKovcsMiklst,akiazelsokkzttprbltaki azittlertakat;MarioRinvolucrit,akibemutattaBernardDufeuzsenilisknyvtanyelvtantsrlvallottmegdbbentosforradalminzeteive!.Bernardknyvemaradandlmnytnyjtottszmomra,sjelentosenhozzjrultaszemlyreszabhatnyelvelsajttsimdszer,az autoritmialtrejtthez.s utoljrabr,denemutolssorbanksznmnnekabizalmat,mlyentiszteltOlvas,akiha-marosanelkezdiatanulst.

  www.szepnapI

 • HevesiMihly utoritmia

  I.RszNYELVRITMUS

  1.Pr szaknyvrol

  Ebbena knyvbenszeretnmbemutatnia szemlyreszabhatnyelvelsajtts,azautoritmiakrvonalait,sazt,hogymikntrdemeskedvencregnynk,zennk,fil-mnk,mesnk,versnk,rdeklodsikrnkalapjnidegennyelvetelsajttani.

  Az itt ismertetettgyakorlatot,azautoritmitlelkesnyelvtanulkntsnyelvtanr-kntdolgoztamki,eleinteamagamszmra.Demegosztottamismeroseimmel,barta-immalstantvnyaimmalis,akikazrtkerestekmeg,merthosszvekutnsemrtet-tkatanultidegennyelvet,aspontnmegszlalspedignehezenmentnekik.l szvvelajnlottamszmukraegyakorlatokat.

  Tantvnyaimkzttakadtakolyanokis,akiknekvalamilyenrendhagykvnsgukvolt;szmukraklnsenjl jttnhnytancs.Voltpldulegykzpkorfrfi,akikthtenbellszeretettvolnanyelvvizsgttennispanyolblgy,hogymielottmegke-resett,"mr"egyhetetanultaeztanyelvet.Termszetesennemakartamelvllalni,mmivelavelefolytatottbeszlgetssornrdekesszemlyisgnekbizonyult,aclpedigmgiscsakklnlegeskihvsnakgrkezett,elkezdtkatanulst.Mondanomsemkell,hogykthtmlvanemsikerltanyelvvizsgja.Detallkoztunkmgnhnyszor,smivelamegadottgyakorlatoklnyegtmegrtette,tovbbazokatel is vgezte,hromhnapmlvabszknszmoltbesikeresalapfokszbelinyelvvizsgjrl.Sikertacg,amelyiknldolgozott,fizetsemelsseIhonorlta.E trtnettelnemszeretnmaztaz illzitkelteniaz Olvasban,hogya nyelvtanulsezzela mdszerrelgyorsansknnyednmegy,csupnaztszeretnmjelezni,hogybizonyosszablyokbetartsvalhatkonyanis lehetnyelvettanulni.

  E mdszerlehetosgetknlanyelvtanulkegyikleggetobbproblmjnakameg-oldsra.Nagyonsoktanulegyvalshelyzetbenabeszltnyelvetnehezenvagyaligrti,aspontnbeszdpedignemmegyneki.Az autoritmiagyakorlataivalatanulkbe-szdrtsejelentosenjavul,sbizonyosgtakfelszabadtsvaljobbanmegtudjkma-gukatrtetni.Deazrs-solvasskszsgfejlesztseisfontoselemegyakorlatainknak.

  E knyvelsorszbenbemutatomamdszercljait,httert,azt,hogymirtsho-gyaninduljunkki eloszrahallgatsbl,belsokpeinkbol,tovbbahangzszvegekritmusbl,dallambl,hogyerreptskfelnemcsaknyelvikszsgeinket(rts,be-szd,rs,olvass),deprhuzamosana nyelvtanulshozszksgeskpessgeinketis(tbbrtelmusgelviselse,kezdemnyezokszsg,emptia,jelenltapillanatban,audi-tvmemria,globlisrtsstb.).Ebbenarszbenmutatombeanyelvtanulsltalnosszablyaitis.

  A msodikrszbenazautoritmiatovbbialapfogalmairlolvashatsegytblzatsegtsgvelsszellthatjaszemlyestananyagtrdeklodsikrnek,kedvencfilmjei-nek,regnyeinek,verseink,zeneszvegeinekazalapjn.A harmadikrszbenazalapve-togyakorlatoktallhatk,valamintatbbnaposgyakorlatsorok,melyekalapjnagya-korlatokvgezhetok.

  A negyedikrszbenanyelvtanuls"beavatottjaival"sfontoshipotziseikkelilletvetancsaikkalszeretnmntmegismertetni.

  www.szepnapkonvvek.hu4

 • HevesiMihly utoritmia

  Ebbenaknyvbentehtrszletesenleromazautoritmiagyakorlatait,segszbiz-tosansokanezalapjnis el tudjksajttaniamdszert,mfontosnaktartommegje-gyezni,hogykidolgoztunkegytananyagotis,melybolazautoritmiakszsgszintensa-jtthatel.A tananyagbankonkrtszvegeketistallemdszerbegyakorlsra.

  Szeretnmmgmegemlteni,hogykzbenelindtottamegytanfolyamoterrolamdszerrol,melysorngyakorlatbansajttjukelmindazt,amitittlerok.A tanfolyamutnahaladkkzlsokanjeleznekvissza,hogymregszenmagasszintuszvegeketis kpesekmegrtenia rdibl,tvbol,sa klnbzoangolakcentusokmegrtsesemokozgondotszmukra.Nhnyanjabbgyakorlatokkalismeglepnek,melyeketokmaguktalltakki.

  A tanfolyamrla kiadhonlapjntjkozdhat(www.szepnapkonvvek.hu) Ajn-lommgfigyelmbenyelvtanuls-blogunkatis, ahovszintnerrolazoldalrltudel-jutni.

  Bzombenne,hogyeknyvbensikerlolvasmnyosankzztennemeztamdszert,gy,hogynecsakegyszakmailersttartsonakezbenazolvas,hanemegyrdekesolvasmnytshasznostmutattis.Abbanisbzom,hogyeknyvistovbbikedvetadmajdanyelvtanulshozs-tantshoz.

  Az olvasshozjavaslomaklasszikusmdszert:ceruzvalvagytollalhzzkalaznkszmrafontosrszeket,vagyazokat,melyekmgnemegyrtelmuek,sjegyze-teijenekamargra!Egyj szemlletmegrtseesetnezfontoslehet.

  Szintebiztosraveszem,hogya bemutatottgyakorlatokkzlegyik-msikismeroslesznnek,talnmralkalmaztais azokat.De ezzelegyttabbanis biztosvagyok,hogyszmtalanmeglepetstistartogatmajdezaszemlletsgyakorlataznszmra.

  sszefoglalva,emdszerazrtrendhagy,mert:

  - szemlyesrdeklodsikrnkbol,tovbbkedveltfilmekbol,zeneszvegek-bol,regnyekbol,meskbolstb.indulhatunkki anyelvelsajttsban;

  - anyelvhezabennnkkeletkezoszemlyeskpek(illetverzetek,rzsek),tovbba nyelvritmusa,dallama,hangzsafelolkzeltnk,aminekered-mnyeazelhangzszvegekrtsnekugrsszerufejlodse;

  - prunkkal,kedvesnkkel,bartunkkalistudunkegyttgyakorolni;- tapasztalatotszerezhetnkanyelvelsajttsletszerufolyamatairl.

  Remlem,hogyppgy,mintsokanmsok,nis haszntltjamajdgyakorlatainknak,melyekeredmnye:

  - azidegennyelvjobbrtse;- agtIsaitlmegszabadultspontnkommunikci;- kiejtsnkfejlodse;- szkincsnkbovlse;- olvass-srskszsgnkhatkonyfejlodse;- "nyelvtanulitulajdonsgaink"fejlodse.

  www.szepnapkonvvek.hu5

 • Hevesi.Mihly utoritmia

  Mirt szletetteknyv?

  A nyelvtanulsmuvszetrolCmuknyvreszmosvisszajelzsrkezett.Tbbenel-mondtk,hogymiutnelolvastk,erosksztetstrezteka nyelvtanulsra,vagyanyelvtantsra.Enneknnagyonrltem,hiszene ngyvekiadottknyvnekppezvoltaclja.Volt azonbanegybeszlgetsis egylelkesolvasval,akitbbgyakorlatotkrt.Ekkorgondoltameloszrarra,hogyszksglenneegymgrszletesebbtmutat-raIS.

  Az autoritmiakialaktshozvezetot lnyegesmomentuma,hogynhnyveaszanszkritsaknaiirntkezdtemrdeklodni.A knaibannagyonfontosszerepevanahanglejtsnek,hiszenegyszattlfggoen,hogymilyendallammalejtikki, jelenthetngydolgotis.Egyrtelmuvvlt,hogyhagyomnyosmdonnemkezdhetemeltanulnieztanyelvet.Radsulolvasniegyltalnnemtudok,gyazeddigbevettgyakorlato-mat,knyvek,regnyekolvasst,vagyisLombKatmdszert(lsdalbb)nemllmdombanalkalmazni.Ezrtkezdetilpsbenanyelvritmusnak,dallamnak,hangz-inakgyakorlshozfogtam.(Megjegyzem,hogyvodkbansa Waldorf-iskolaelemiosztlyaibanszokshasonlangyakorolni.)

  Aztna ritmusra,a dallamra,a hangzkra,ksobba belsokpekrevalfigyelstkiprbltamtantvnyaimmal.Az eredmnymeglepovoltaz angolsa nmetnyelvesetbenis:anyelvjobbspontosabbrtse,akiejtsjelentosfejlodse.

  E knyvneksmdszernekakzztteltazrtis fontosnaktartom,mertanyelvta-ntsbanmgmindigszmtalanflrertsuralkodik,sa tanulkhossziskolainyelv-tanulsutnsemkpesekbeszlnivagyrteniegyidegennyelvet.Vlemnyemszerintezrtnemokahibsak,demgatanraiksem,hanemanyelvtanulskrlkialakulthi-edelemrendszer,amelyetmegkellvltoztatnunk.Vajonelgnyitottakvagyunkerre?

  Kiknekszlamdszer?

  Egynitanulknak,akikgydntenek,hogytanrisegtsgnlklvagyamellettta-nulnaknyelvet.K1nsenhasznoslehetazokszmra,akikmrnhnyvetanulnakegyidegennyelvet,mmgsemrtikazelhangzszveget,tovbbegybnyelviksz-sgeiketis- rs,olvass,beszd- hatkonyanfejleszteniszeretnk.

  E mdszernekazegynitanulkonkvlakzoktatsbanvagya magniskolkbantantnyelvtanrokishaszntlthatjk,akrgy,hogyegyakorlatokatrszbenbeiktat-jk rikba,amrmeglvotananyagukfeldolgozsra,akrolymdon,hogydikjaikszmra(11-12veskortl)lehetovteszikegyszemlyestananyagsszelltstsfeldolgozst,melynekmdjtrszletesenis leromebbenaknyvben.

  Mihelytanyelvtanrokfigyelembeveszika tanulkrdeklodsikrt,kedvencze-njt,regnyt,filmjtstb.,vagyisegynisgt,megnoadikokrdeklodseanyelvta-nulsirnt.A mdszeriskolkbanvalalkalmazsrlj visszajelzsekrkeznek.

  Hasznoslehetatananyagunkatisvgigvenni,melybenmintegyazemdszerrevalrhangoldskntkonkrtletlthetoszvegekis rendelkezsrellnak.Han tanr,sszeretnosztlyvalvagynyelvicsoportjvaleztamdszertteljesegszbenvagyrsz-benalkalmazni,krem,keressenmegminket

  Tanrokszmraazrtis fontoslehetemdszer,mertlehetosgetbiztostsajtkiej-tskfejlesztsreis.Semmiszgyellnivalnincsabban,haegynyelvtanrnaknemvolt

  www.szepnapkonvvek.hu6

 • HevesiMihly Autoritmia

  mdjavekigvagyvtizedekigklfldntartzkodni,hogyaz idegennyelvkiejtsttkletesenmagbaszvja,errenemcsakMagyarorszgonlehetszmtalanpldttallni.A nyelvmikroklmjrlsakiejtsrolszlrszmagyarzatotadarra,hogyezaprob-lmaazautoritmiagyakorlataivalhogyanoldhatmeg.Vgsosoronadikokkiejtsrehatssalvanatanrkiejtse,ezrteztsemszabadelhanyagoini.

  Fontoslehetemdszeralternatviskolkban(Waldorf-,Montessori-iskolastb.)tan-tnyelvtanrokszmrais, akiktleteketgyujtenek,stjukatkeresik.Az itt lertakmeggyozodsemszerintkoherensegszetalkothatnakpldulaWaldorf-iskolaelkpze-lseivel,sa gyakorlatokezeniskolatpuski