Click here to load reader

HiPath 3000 V6 - jas.cz 3000.pdfHiPath 3000 V6.0 Výkonná, modulární komunikační platforma pro malé a střední podniky. IP konvergovaný systém HiPath 3000 ... pro HiPath 4000

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HiPath 3000 V6 - jas.cz 3000.pdfHiPath 3000 V6.0 Výkonná, modulární...

 • HiPath 3000 V6.0

  Vkonn, modulrn komunikan platforma pro mal a stedn podniky

 • IP konvergovan systm HiPath 3000 nabz stedn velkm podnikm s 10 a 1000 astnky spolehlivou hlasovou komunikaci s kvalitnm koncovm za-zenm a jednoduchou obsluhou.

  Samostatn zazen HiPath 3000 me provozovat a 500 uivatel.

  A 32 systm HiPath 3000 lze vzjemn propojit a spravovat pomoc HiPath 5000 Real Time Services Manager jako jedin systm s a 1000 astnky.HiPath 3000 je dodvn ve tech varian-tch, kter jsou optimalizovny pro rzn velk pracovit: HiPath 33x0, HiPath 35x0 a HiPath 3800. HiPath 3800 je nov hardwarov platforma s jet lepm vkonem. Pro vechny sys-tmy je dky HiPath ComScendo k dispozici soubor profesionlnch a homogennch funkc, kter lze vyuvat nezvisle na typu koncovch zazen.

  Systmov ada

  HiPath 3000 je vhodn pro rzn pouit

  Voln stojc systm HiPath 3800

  Nstnn systm HiPath 3550 / 3350

  Vestavba do 19 rmu HiPath 3800 / 3500 / 3300

 • HiPath ComScendo

  Vlastnosti/funkce Seznam nepijatch pchozch voln. Pro systmov telefony s displejem se evi-duj nepijat pchoz voln za pedpokla-du, e pi externch volnch bylo pedno telefonn slo volajcho (tj. voln z ISDN) a pi internch volnch bylo pedno jmno. Zznamy obsahuj datum, as a poet poku-s o dovoln. Z tohoto seznamu lze vybrat libovoln zznam a pmo sestavit spojen k astnkovi, kter se nedovolal.

  Neruit / Tich vyzvnn. astnk se me chrnit ped pchozmi volnmi. Jestlie byla aktivovna funkce Neruit, usly volajc obsazovac tn. Oprvnn astnci (nap. spojovatelka) mohou z-branu voln peruit. U systmovch tele-fon se vypne akustick signalizace, take pchoz voln jsou zobrazovna pouze na displeji (nelze pout na telefonu optiset E/optiPoint 500 entry).

  Pevzet voln. Voln pichzejc na jin telefon v rmci definovan skupiny nebo pro uritho astnka v systmu je mon pevzt na vlastnm telefonu.

  Napojen. Oprvnn astnci se mohou pmo napojit do probhajcho hovoru jin-ho astnka.

  Tdy oprvnnTelefonn oprvnn lze v rmci systmu nastavit pro kadho individuln. Pitom se rozliuje napklad mezi: neomezenm pstupem do veejn st omezenm pstupem do veejn st dnm pstupem do veejn st

  Zaznamenvn nklad na voln pro kad koncov zazen pop. vnj linky v pamti. U linek bez tarifikanch impuls se na displeji zobraz dlka hovoru (pro tari-fikaci hovor je teba zakoupit extern apli-kaci).

  Skupinov vyzvnn celkem pro 800/150/20 (podle modelu) skupin s max. 20 astnky. Jednotliv astnci se mohou doasn ze skupiny odpojit.

  Tlatka linky (MULAP)Pomoc tlatek linky lze ovldat nsledujc nastaven: skupinov funkce, f-sekretsk funkce, komfortn penosnou st (Gigaset) pa-

  raleln k systmovmu telefonu pod jednm telefonnm slem (jen ve spojen s HiPath Cordless Office).

  Rozhran LDAP pro pstup k internm pod-nikovm telefonnm seznamm s monost pm volby pomoc telefonu.

  Intern telefonn seznam. Vechny po-boky jsou uloeny se svmi piazenmi nzvy v internm telefonnm seznamu sys-tmu. Jejich sla lze vyhledvat na displeji systmovch telefon a pmo volit.

  Zkrcen volba individuln/systmov. Pro kad telefon lze uloit individuln a 10 cl a centrln v systmu lze vyuvat a 1000 cl. sla uloen v systmu jsou k dis-pozici prostednictvm internho telefonnho seznamu.

  Stdn mezi dvma existujcmi spojenmi.

  Textov zprvy. Na displej internch ast-nk mete poslat pedem naprogramova-n texty (nap. Nvtva ek) nebo krt-k texty, kter si sami vytvote (jen opti-Point 600 office s klvesnic USB).

  Intern textov zprvy. Se systmem HiPath Cordless Office lze intern textov zprvy vyslat tak na komfortn penosn telefon.

  Textov odpovdi v neptomnosti Nkter z peddefinovanch sdlen (nap. Nvrat:...) mete aktivovat po dobu sv neptomnosti na svm vlastnm telefonu.

  Projektov sla. Zadnm sla projektu (max. 11 mst) - i bhem hovoru - lze piadit urit zakzce pop. projektu hovorn.

  Potlaen zobrazen telefonnho sla. V ppad ISDN spojen me volajc zabr-nit zobrazen svho telefonnho sla u vola-nho bu pro jedno urit voln nebo v ce-lm systmu.

  Signalizace vyzvnn me bt odlin pro intern voln, extern voln, vrcen voln a zptn voln.

  Piazen vyzvnn. Pchoz hovor na poboku je souasn signalizovn na dalch telefonech.

  Spnae (rel/senzory) Pes modul ovldacho rel je mono pi-pojit a tyi rel, kter lze ovldat pomoc kd (voliteln).

  Spojen ke dvem.Pro dorozumvac zazen u dve a funkci otvrn dve. Navc je mon pesmrovat vyzvnn dvenho zvonku na extern cl.

  Automatick opakovn volby (rozen) pro 3 naposledy volen extern telefonn sla.

  Standardn funkce Shoz/spojovatelsk pracovit

  Upozornn na druh voln

  Pesmrovn voln z poboky

  Jazyky text na displeji (lze nastavit individuln pro kad telefon)

  Konferenn hovor (intern/extern)

  Obsazen linky (automatick)

  Hudba pi ekn

  Hudba z externho zdroje (voliteln)

  Non/denn zapojen

  Parkovn hovor

  Zptn dotaz

  Zptn voln, m-li astnk obsazeno nebo se nehls (automatick)

  Pesun vyzvnn na jinou linku po uritm ase, jestlie se astnk nehls

  Skupina s hlednm (linern/cyklick)

  Zamknut telefonu (pomoc osobnho kdu)

  Centrln telefonn seznam

  Pedn hovoru (intern/extern)

  Vrcen volnod veejnho provozovatele st

 • Spojovatelsk pracovit

  optiPoint AttendantSystmov telefon optiPoint lze pouvat jako spojovatelsk pracovit, kter pak me slouit k podvn informac jako linka pro nepijat voln (shoz) nebo jako cl no-nho zapojen.

  Spojovatelsk pracovit je intern dosai-teln pomoc druhho telefonnho sla.

  Jestlie doshne poet ekajcch astn-k pedem nastavenou hodnotu, budou ho-vory pesmrovny k urenmu cli. K pe-smrovn dojde tak tehdy, kdy doba e-kn voln ve front pekro stanoven li-mit.

  optiClient AttendantPomoc programovho vybaven optiClient Attendant je vytvoeno komfortn spojova-telsk pracovit na obrazovce osobnho potae. Vechny spojovatelsk funkce lze spoutt a provdt z klvesnice potae a pomoc myi.

  Spojovatelsk pracovit na PC lze pipojit pomoc V.24, USB nebo IP.

  optiPoint BLFTlatkov panel spojovatelskho pracovi-t (BLF) je pdavn modul uren pede-vm pro optiPoint Attendant. Panel BLF m k dispozici 90 voln programovatelnch tlatek funkc, kter zobrazuj pomoc sig-nalizace LED stav voln (volno, obsazeno, voln) astnka.

  Panel s braillovm psmemPomoc dodatenho zazen pipojenho k PC jsou optick zobrazen pekldna do Braillova psma, take nevidom pracovnci mohou vykonvat vechny spojovatelsk funkce. Spoluprce pouze s anglickm ne-bo nmeckm textem.

  Entry Voice MailIntegrovan hlasov pota Entry Voice Mail (EVM) je standardn inte-grovna do systm HiPath 33x0 a HiPath 35x0 od verze V5.0. Podporuje 2 hlasov kanly, 24 schrnek (a 4 z nich mohou bt schrnky automatickho spojovatelskho pracovit) a poskytuje a 2 hodiny pro z-znam zprv.

  f-sekretsk funkceTyto funkce umouj rychlou komunikaci mezi vedouc(m) a sekretaritem.

  Upozorovac tn do hovoru na telefonu vedouc(ho) z telefonu v sekretaritu

  Pepojen telefonu sekretaritu na tele-fon zstupce

  Pepojen pchozch voln pro vedou-c(ho) na telefon v sekretaritu

  Tlatka pro pmou volbu mezi vedou-c(m) a sekretaritem

  Druh telefon vedouc(ho) s paraleln sig-nalizac pchozch voln na prvnm tele-fonu vedouc(ho)

  Monost zzen privtn linky pro vedou-c(ho) nebo sekretarit

  Sprva systmuSprvu systmu me provdt sm zkaz-nk, a to pomoc telefonu nebo softwarov-ho vybaven HiPath 3000/5000 Manager C (dal informace viz prospekt HiPath 3000/5000 Manager C).

  HiPath 3000/5000 Manager C je servisn aplikace, kter b v prosted Microsoft Windows a instaluje se na PC pipojenm ke komunikanmu systmu pes rozhran V.24, S0 nebo rozhran LAN na bzi TCP/IP.

  Funkce Assistant TC umouje zkaznkovi sprvu systmu z kterhokoliv systmov-ho telefonu s displejem. Doporuuje se vo-liteln pdavn zazen optiPoint applica-tion module s integrovanou klvesnic pro telefon optiPoint 500.

  Relokace/mobilita (IP telefony)Na zklad tto vlastnosti systmu me nkolik uivatel sdlet jedno pracovit nebo pracovat z domova pod slem sv poboky. Jakmile se uivatel pihls, obdr telefon jeho osobn nastaven. slo pobo-ky, funkce a popis tlatek* zstvaj ne-zmnny. (*u optiPoint 420 se samopopisnmi tlat-ky)

  Ochrana/bezpenost datNa ochranu komunikanho systmu a z-kaznickch dat ped nepovolenm zsa-hem je pstup do servisnho menu mon pouze prostednictvm identifikanho sla uivatele.

  Uivatelsk een

  HiPath CordlessIntegrovan een na bzi standardu DECT pro celoplonou dosaitelnost v are-lu podniku pomoc bezrovch telefon.

  HiPath Xpressions Compactje integrovan systm hlasov poty pro ukldn, vyvolvn a rozdlovn hlaso-vch zprv pro vechny uivatelsk schrn-ky. HiPath Xpressions Compact rovn poskytuje automatick spojovatelsk funkce.

  HiPath ProCenter Compact je profesionln a efektivn softwarov e-en kontaktnho centra a pro 32 agent, kter umouje optimln telefonick z-kaznick servis od pijmn zakzek a po vyizovn stnost.

  HiPath ProCenter Office, Agile, Entry, Standard a Advanced jsou dal produkty pro komplexn een kontaktnho centra, kter umouj opti-mln vyuvn zdroj ve spoluprci se z-kaznkem.

 • HiPath TAPI 120/170 a HiPath CAPSoftwarov ovladae byly vyvinuty jako nadstavba pro pipojen pota k digitl-nm telefonm v systmu HiPath. Je tak zajitna monost integrace CTI aplikac prostednictvm standardizovanho soft-warovho rozhran TAPI. Podporovan aplikace CTI jsou: HiPath Simply Phone for Outlook and Lotus Notes a HiPath Com-Scendo on a Button Suite (XML Phone Ser-vice)

  HiPath Fault ManagementPodporuje personl drby pi nepetrit kontrole provoznho stavu komunikan techniky, pi sledovn pznak vznikajcch poruch a pi zajiovn okamit npravy.

  HG 1500HG 1500 je integrovanou soust syst-mov ady HiPath 3000, kter roziuje funkce komunikanho systmu pro datov provoz. Modul HG 1500 je zkladem pro sovn max. 64 systm HiPath prosted-nictvm IP st zkaznka.

  VoIP: HG 1500 pevd hlasov signly do IP datovch paket, kter jsou pot pen-eny prostedni

Search related