HISTORICKÝ VÝVOJ SLOVENSKA

  • View
    49

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HISTORICK VVOJ SLOVENSKA. 906. 1918. 833-906. 1867-1918. 623-659. 1526. 1939. 1993. 1945. 5-6 storoie. Prchod starch Slovanov do strednej Eurpy. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Prezentcia programu PowerPoint

Prchod starch Slovanov do strednej Eurpy

Slovansk kmene pvodne sdlili na sever od Karpt, na vchod od riek Odry a Visly a na zpad od Dnepra. Z tejto pravlasti sa Slovania rozptlili na vetky strany. Slovania prichdzali na nae zemie 3 smermi v 5 - 6. storo.

MAPA

Samova raHistoricky prv ttny tvar, ktor sa rozprestieral na zem dnenho Slovenska.Existovala vrokoch 623 - 658. Po Samovej smrti sa ra rozpadla.

MAPA

Vekomoravsk raVek Morava nazvan aj ako Vekomoravsk alebo Svtoplukova ra bola zpadoslovanskm ttom, ktorho vznik sa datuje od roku 833, teda obsadenm Nitrianskeho knieactva Mojmrom a po rok 906 . Nachdzala sa na zem dnenho Slovenska aMoravy.Bol to prv slovansk tt.

MAPA 1

MAPA 2

Uhorsko Uhorsko bol multietnick ttny tvar v Karpatskej kotline od 10. storoia do roku 1918. Do roku 1000 bol knieatstvom, od roku 1001 do svojho zniku bol krovstvom. Zaberal cel zemie Slovenska.MAPA

Slovensk republika1. janura1993vzniklaSlovensk republika, jeden z nstupnckych ttov esko-Slovenska. Prvm prezidentom Slovenskej republiky sa stal Michal Kov.

MAPA

Prv slovensk republikaPrv slovensk republika alebo tzv. Slovensk tt, oficilne Slovensk republika, bol ttny tvar v asti zemia dnenho Slovenska v rokoch 1939 1945. Bol to prv samostatn tt Slovkov v modernch dejinch.

MAPA

Obnoven SR5. 4. 1945 sa obnovilaeskoslovensk republikaako spolon tt dvoch rovnoprvnych nrodov. Bolo sce garantovan, e tto obnova bude vykonan v tzv. predmnchovskch hraniciach, t.j. v podobe z augusta 1938, Podkarpatsk Rus vak republika odstpila Sovietskemu zvzu. Tri miliny obyvateov nemeckej nrodnosti bolo odsunutch pre z krajiny do Nemecka a Rakska na zklade Beneovch dekrtov so shlasom Spojencov.

MAPA

Raksko-UhorskoRaksko-Uhorsko bola kontitun dualistick monarchia v rokoch 1867 1918 v strednej Eurpe.Rozlohou 676 648 km bolo druhm najvm ttom Eurpy po Rusku a s 52,8 milinmi obyvateov (1914) tretm najudnatejm ttom po Nemecku a Rusku.MAPA

Habsbursk monarchia Habsbursk monarchia vznikla v roku 1526, ke bol raksky arcivojvoda Ferdinand I. Habsbursk zvolen za eskho a uhorskho kra. Pvodne ilo o monarchistick niu rakskych dedinch krajn, eska a Uhorska, v 18. storo sa monarchia centralizovala a od osvietenstva bola snaha zmeni ju na jednotn tt.

MAPA

akujem za pozornos