HMGdoc Ipv Rtf

Embed Size (px)

Text of HMGdoc Ipv Rtf

-

Als doc-file -> NB (NoteBook/ laptop): rev.01/02/11* - Zie ook documenten op Gmail: 3 adressen !!! sedert medio 2011. Pag.1v 34* M.L.Y. = HMG = Ayni -> 2012 / Incas

Het Menselijk Gelaat = HMG /pag.52: regel 7+8 -> Matth. 25 vers 31 t/m 46. Wanneer zie ik U ? . (-> F-ordner/E.L./ shofar) In het bijzonder: Wijsgerige antropologie . DIFFERENTIE DENKER / VERSCHILLEN/ RELATIES /F.485 ========================================== 1969 1ste versie; 2003 : 8ste druk. Zie pag. 236 note 50, laatste zin. Ontvangen: 12 september 2005 van Kees en Lia Harmans (ivm Volzin- deling) F. ontv. 13/12/08, uitgelezen/studeerd: 13/7/09 (3 blz./dag). [11 regels ] *revisisie 27/5/10 op NB. G. Croiset paragnost/ kosteloos genezer. Majoor A.Bosshart. A. Schweitzer: Eerbied voor het Leven Levinas.doc (/hyprlink.): Filosofie\Levinas E en anderen.rtf; zoals Epicurus over vriendschap verwerven. Vriend van E. Levinas: Maurice Blanchot. NB: Mondelinge boodschap wordt voor 20% (10%) uitgedrukt met woorden, voor 35% met de intonatie, maar voor 45% (tot 70%) met de GELAATSUITDRUKKING !! Body language. Het is beter n mijl te reizen, dan 1000 boeken te lezen Confucius. want: Een gesprek is meer waard* dan geschreven tekst E. Levinas.(1906-95) 2 Cor.10,10. (Eten en drinken staat vaak voor: communiceren) Emmausgangers: Onze beeldvorming geeft vaak een fout? en niet herkenbaar beeld van de Ander/anderen. !!! ->Art.TA:22/5/10: In boek: God op Aarde/ 83A van Oegema. =============0000000000==================== 142r19; Anrede (K.Barth? ) Kuitert: De medemens (= Levend Woord) als onontkoombare aanspraak op mij. Ze heeft geen ander bewijs (argument ) nodig dan dat ze gebeurt. (NJ06/ Leiden: Theolog.Dispuut/ 2de bijeenk. Geloof gaat op in ethiek? Wat verbeelden wij ons wel? -> Ordner Theologie v Gem.ldn.) Aangesprokene = linterlocuteur 193r1 Aangezicht -> < Dwarsliggers > / 127 Miskotte. + ->Hermeneutiek. BW/ 6-7 !! Aanschijn -> Gelaat o.a. 203 Aartsvaders en aartsmoeders: Abraham =Awraham, Isaac = Jitschak en Jacob = Jaakov; Sara, Rebekka, Lea en Rachel MH/99 Abba Vader -> McLuhan Abraham (versus Odysseus) 258n46. Zie ook oa: Aeneas & Gilgamos-epos.BW/ 10 Absolveren 126regel 38 e.v. (20 regels)Verwerken van vergeving, geeft 3de mens. Verzoenen. Vrijspreken: absolutie geven. Absurditeit (-> Camus) 185, 219r22 Accommodatie -> Bekker/ < Dwarsliggers>> ; Aanpassing, wijziging aan onze situatie/ spraak/ kennisgebruik. Gereedschap heeft verschillende functie. Aanspraak

Uitrusting. Wetenschap en Bijbel. Lezing Frits Praamsma: 1/11/10. Soli Deo Gloria !!!!!. Achting 145r8 respect (Dag van respect: 5/10/06) Administratie of oorlog, beide zijn geweld 235note43. Bureau cratie: pag. 2 Spindoctor, managers, kwaaksneutels ; Chris vd Heijden, Leiden. Adam Aarde hebr. Ad mea sjeariem; Tot honderdtwintig jaar, gefeliciteerd met je verjaardag, moge je zo oud worden als Mozes. Adonai Heer; Eeuwige; MH/57 & 95; BW/ 12 Adonaj. (Huascar Inca = Poortwachter, Heer vd onderwereld, vernieuwer vd aarde.!!) AE Anders dan Zijn (1974) Afhankelijkheid en on-afhankelijkheid F.606/div. Agapan Aandacht hebben voor een ander (liefhebben) Agap Wordt zo een radar. Je zoekt de wereld niet af met de vraag: Hoe kan ik gelukkig worden? . Maar met de vraag: Wie kan ik gelukkig maken? .Dr. Govert J.Buijs politieke en sociale filosofie VU. < Stop de theologische uitv. > TA 26/1/08. Aggada (TLVL) pag.13. Eenvoudige regels/ richtlijnen -> Halacha. Aggan Bekken, muziekinstrument; kom: aan n kant open. TLVL/138+115 Agora Publieke ruimte voor volksvergadering . LF/56. Agra Taj Mahal, Aards paradijs; zuiverheid en eenvoud van vorm. Ahava Liefde; getalswaarde 13; MH/65 Ajin Y 16de ltr.;N: Oog, fontein ; G: 70 volken en talen; MH/ 76-79 Zajin + Wav op koen Akeldama Bloedgrond: Hand. 1: 16/19. Akties < www.roeping.org > Alef 1ste ltr. van 22 van Hebr. alfabet;N (= naam):Ossenkop (stier), getal duizend ,Gods verborgen aanwezigheid, komt 6x voor in eerste regel van het OT ; G(=getalswaarde): 1 ; MH/18-21. Alteriteit 133r9 ev; anders zijn; alter = veranderen, wijzigen; alter ego = andere ik. Al het Andere (to heteron) 255r1; heteronomie versus autonomie. (NL versus de rest vd wereld.) Amandel Staf van Aron: bloeit en draagt vrucht (Num. 17: 8 oa) Zinnebeeld van zijn roeping en nakomelingschap: om wakker te zijn in het handhaven van de wet van God. Amanta Inka-wijze, belast met opvoeding; Inka/124 Amar Spreken; zie HW/ 446 Am-ha-arets Volk van het land Amor(a)iem Schriftgeleerden MH/57Gemara-meesters TLVL/115-122;-> Tanaiem Amos 2v6 148r17 BW/ 19. Rechtvaardigen worden voor zilver, armen voor een paar sandalen verkocht. -> Administratie en -> Geld. Amsterdam Leus: Heldhaftig, vastberaden, barmhartig bovenal van toepassing op majoor Alida Bosshardt 1913-2007 Anamnesis (herinnering, reminiscentie) 250n13 & 255n9 Anawiem Armen van geest, of/en armen in economisch opzicht. Bron: Meer dh g/ 78; -> Deut. 26,13 De Ander 12, 17 e.v., 143r8 e.v.a.; Wier gelaat ik herken -> pag.124 r 12.

-> Identiteit; -> Aanschijn (Gelaat) Wij hebben de nder nodig; we zijn er van afhankelijk. -> ook bodhisattva: iemand die zijn of haar eigen heil verbindt met het heil van iedereen. Idem: Dalai Lama : Het belangrijkste is dat je bij alles wat je doet, laat zien dat je om Anderen geeft. Luc.9:46/48 & 10:34/37 Barmh.Samar.; Fil.2: 3 en 4. pag.3 Naaste in concordantie + Doop van Jezus: 1ste Hij wilde gelijk zijn aan de Anderen, LF/122 onderste regel. Over Eenzaamheid. 2de Overgang van de dood naar het leven, 3de Rechtvaardiging, ondanks protest van Johannes. Les misrables Victor Hugo, gebaseerd op bijbel en filosofie. Voorkom buitensluiten (uitsluiting) door: Oprechte interesse te tonen in elkaar tonen (dus vooral niet buitensluiten) is ook elkaar kritiek kunnen geven met als doel om elkaars emancipatie te stimuleren en van elkaar (de Ander) te leren. -> Laat duizend bloemen bloeien. Kost wel inspanning !! (copy -> beleid SSH) 2012 /68 : Niet voor het individu, maar voor Anderen. En 2012/81: Mayas groeten elkaar met: In lakech dwz Ik ben een andere jij !! = Is niet God, maar wl de enige plaats waar God zich vinden laat. -> Jezus gesprek met Sam. vrw.: Joh.4 v.21. Verder: Rijke man en Lazarus (God Helpt) Luc. 16. DOEL: Bruggen bouwen d.m.v. Mozes en profeten o.a. Het boek over anderen uit 2009 werd geschreven door :

zoals: Qeros/ Incas

Christien BrinkgreveUit Wikipedia, de vrije encyclopedieChristine Dorothea Antoinette (Christien) Brinkgreve (1949) is een Nederlands hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht en docente aan de Academia Vitae in Deventer. Ze is tevens publiciste Biografie Brinkgreve studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze in 1984 promoveerde op een dissertatie over de geschiedenis van de psychoanalyse in Nederland. Van 1987 tot 1991 was ze hoogleraar vrouwenstudies aan de Universiteit van Nijmegen. Ook was ze redacteur van het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift. Belangrijke themas in haar werk zijn de intieme relaties tussen mannen en vrouwen en ouders en kinderen en het omgaan met emoties. Bekende werken van haar hand zijn De vrouw en het badwater (1992), Van huis uit (1997) (met wijlen Bram van Stolk) en Vroeg mondig, laat volwassen (2004). Brinkgreve is getrouwd met de oud-omroepbestuurder, journalist en acteur Arend Jan Heerma van Voss.praten en te lachen, de gedragingen bij het sporten, de vragen over elkaars bezigheden. Wat Connie en Christine benadrukken is de bevordering van zelfinzicht. Een vriendin kan en moet kritisch kunnen zijn zonder dat je je in het nauw gedreven voelt. De ander wil jou vaak sterker maken. Ik herken dat ook. Vaak hadden gesprekken naast een luisterend oor ook een adviserend karakter. Je hoopt dat de ander de beste beslissingen neemt. Je identiteit ontstaat door de band met een ander. Wat nog wel eens vergeten wordt: vriendschap ontluikt, gedijt en groeit louter door ervan te genieten. Een vriendschap is een vorm van genot. Je moet elkaar graag willen ontmoeten, plezier hebben, vreugdes en geheimen kunnen delen. Francis Bacon zei het al: Vriendschap verdubbelt vreugde en halveert smart. )

Schopenhauer dacht: Alle morele handelingen richten zich naar n principe. Alle ethici (ethiek) zijn het er naar zijn idee over eens dat het neerkomt op: < Neminem laede, imo omnes quantum potes juva > Doe niemand kwaad, maar help daarentegen een ieder zoveel je kunt. Andersdenkenden ( allemaal )* < Aauteurs > Hofstede (vader en zoon Geert en Gert Jan, 1991- 2006 o 10/07 van fam. Schwirtz.) Pag.4 Je eigen identiteit wordt gevormd door de ander. TA 29/6/09: F.W.Verbaas (1962) predikant in Schoonhoven. Angst Domineert westerse wereld volgens LUX. -> ordner: Wat staat er? 2/87 & 9/88 (Hoop domineert Oosterse wereld.) Anker, ten anker gaan, fenomeen 211r28 Anochie Ik MH/21R22 Antropologie , Wijsgerige : Wat is hetwezen mens? -> Bijbelboeken: OT en NT. Bevat: ethiek, cultuur, metafysica, kenleer. Socrates, Plato. Apeiron Onbepaalde, oerbeginsel, F,117. Apodictische wet Onvoorwaardelijke wet of absoluut. Ex. 21: 17 ;->Casustisch. Apoloog= midrasj 238 note4, verweerschrift; Gemara is interpretatie -> TLVL. Ook apologie -> Plato/LF60 over toekomst staatkunde. Appl Ethische relatie met de A. Kern van L. denken. F.185 ev (H8), 606/div. (Ook naar dieren volgens Z-Afr. filos. Katherine Gardiner TA 25/2/09) A priori Voorwaarde/ er vanuitgaande; er is moreel bewustzijn of geweten: 250n14, 17, 18. Arbeiden / handelen: is inwerken op een wil. 96, 101, 106; BW/ 21.KL/37. Arche 238 note 64 Aristoteles 96, 135r33 (30 regels) 258n58; arche = begin,etc.;F.100.E.D./24 Armageddon -> Openbaringen, revelations, wegvoering, rapture, vervoering, profetie. Vertrek. Assija/ Assiyya Actie, handeling; 4de bron/ wereld in de schepping (bladeren/ bloemen) Levensboom afronding,planten, dieren, mensen. Atsiloet/ Atsilut Emanatie, dimensie; 1ste bron/ wereld in de schepping, (wortel) Levensboom nabijheid, inspiratie. Attribuut 142. Tegenwoordigheid van het gelaat gaat hierbovenuit. Authentiek -> letter B Belangrijk. F, 174-178. -> werkelijkheidszin. LF/128. Autrui =andere mens 98 Ayni Wet van de heilige wederkerigheid ; bekendheid is nodig bij het -> Ander gebruik van Munay-ki : manier van toepassen om harmonie te brengen in onze omgeving. -> 2012/ 59. Incas en Mayas. Terugkeer van Pachakuti-Inca is Mastay. Harmonie van drie krachtcentra tot optimale ontwikkeling te brengen van Munay (hart/=wil !!!); Llankay (= navel, chi, cusco !!!, buik, vlees) en Yachai (=visie/ verstand) . (M.L.Y. = ook HMG) Door gebruik van 9 inwijdingen. 1ste en 2de gebod: God liefhebben als eerste en als 2de ELKANDER LIEFHEBBEN met geheel ons hart, met geheel ons verstand en met geheel onze ziel. Matth. 22, Marcus 12 en Lucas 8. Zie ook overeenkomsten met Openbaringen van Johannes. Baal Sjem Tov Meester vd Goede Naam, Godsnaam; MH/15 + 82

Banco 222r32 uit Macbeth Baphomeh Hebr. 500 v Chr. -> Sophia/ wijsheid Verliezers /32 en 77. Barmhartigheid, -> Goedheid: chsd. BW:41/ 263/ 266; concord.: 67x; Boethius 480-524 (F100D/ 46) ; -> Dierbare Woorden / C.V. / 40. pag. 5/34 CC/55, Verzoening. Baruch Hebr. woord voor Gezegende (de Spinoza). Werd in latijn: Benedictus. BW/30 Zie ook BP = Biograf. Portaal. Baudelaire 171r1: over zintuiglijke ervaringen in Betekenis en zin ; receptiviteit\ +taal\ Beet 2de ltr.;N:huis ; G:2 ; MH/ 22-25 Begadav Zijn kleren TLVL/115 (-> Bogadav ) Begrijpen 98r2 [38 regels] BW/ 33; -> kennen/ epistemologie. < BGRIAFK2.doc > We kunnen de wereld alleen begrijpen via de Ander . Behar Thoragedeelte dat voorschrijft het land elk 7de jaar met rust te laten. Lev. 26,3-27,34. Beheersen 113r8; Hij die internet beheerst, beheerst de economie . David Perry. -managen Zie ook Config. Mgt.: Beheersen is een illusie die je moet afleren. * - onderhouden Management; -> Alevieten/ spoorzoeken/ 43. -> Liefhebben/ - mayordomo Barmhartigheid bewijzen. -> Exodus o.a. H 18 b.v. Jetro geeft Mozes advies. Hindoeisme/ Vishnu/ wagenmenner, Krishna, Arjuna. Spoorz./12 Shiva. * Maar vooral : Emmausgangers: zagen het beeld eerst niet, en later was het plotsklaps verdwenen. Conclusie: onze beeldvorming schiet altijd tekort. Beit Hachidush (BHL) Huis van vernieuwing, joodse beweging in Adam vanaf 1995 Belangrijk: Authentiek te zijn !!! Talent is mr waard dan wijsheid /82 Wilskracht bepaalt sterker je succes dan ervaring. Vooral bij het streven naar lange termijn doelen. Zegt ook Noor Bongers 34jr. org.adv. en netwerk-lid Great Place to Live. Rdam. Liefde, Respect, Gelijkwaardigheid , Diversiteit en Lol.Trouw^ 13/8/07. TA = TrouwArchief./ Trw^. Echtheid < TA 12/12/08 > Ijsseling. Beloofde land 189r21 na Werk Abraham ; aartsvader van Joden, Islamieten n Christenen. Bemidbar In de woestijn = boek: Numeri ; MH/114-5; kleuren: bruin-geel.BW/179 Benedictus Regel: Luisteren en aandacht geven -> oblaat. 480-547 Ora et labora et leges slot/stift: Melk in Oostenrijk. Porta patet- cor magis F.-album blauw 7/02. Benima, Tamarah (1950); rabbijn UvA-student Hebreeuws Alles zal je leren, niets zal je nodig hebben.. van haar moeder en grootmoeder. TA 13/7/09. Journalist, Redacteur, column in Volzin. .wri. Berache Ve Shalom Zegen en Vrede naam synagoge Suriname. Beresjiet Genesis MH/21 + 23 Beresjiet bara elohiem et ha sjamajim wet = schepping harets . In den beginne, enz.+ MH/109 ->Sefirot: 10 uitstralingen kleur: blauw. (Pi-steen, groen, mesa = tafel; energie-symbool.) Beresjit bara elohiem et hasja-majim we et haaretz. Ik geloof in God , Schepper van hemel en aarde. Bergson^ 19, 121 over de rede; 180r23, 182r26, 214r23; F.100.E.D./121 schreef ook over mogelijkheid van bijzondere menselijke ervaringen (buitenzintuiglijke ervaring); en over levenskracht = lan vital. Beria Scheppingsdimensie; 2de bron/ wereld in de schepping, emanatie,

(stam) Levensboom onthulling Berkeley 97; F.100.E.D./ 95; idealist, 1685-1783; over God Beschaving HA/160 Bescherming kent twee kanten: harnas beschermt binnenkant, buitenkant is hindernis !!! LF/40; beschermengel (Schutzengel) o.a. Noorse prinses Mrtha Louise Gelooft daarin en schrijft/praat daarover 2010 !!! Beschouwing 245 note 19 (theoria); ->Ethica Nicomachea/ Aristo.Hx:par.7+8;o:12/02. Betekenis 172r1 e.v.; 178r4 e.v. -> aug,06 (F + HW). TLVL/ 16 -> Tekens/ onderricht. Er zijn drie niveaus van letterbetekenis (-> MH/ 15) MH= MvdHl. 1ste gewoon fysiek; 2de vd ziel; 3de Goddelijk. Bovendien zijn er 3 aspecten van wezenlijk belang: 1ste : de NAAM; 2de GETALSWAARDE; 3de de VORM .!! pag.6/34 Totaal zijn er dus 9 lagen per letter !! : Een schip dat achter de horizon verdwijnt is niet weg, je kunt het alleen niet meer zien . Beth Haim Huis van Leven (Naam begraafplaats Suriname.) Bezitten Is altijd ontvangen (O). 44r37 Bezoeken 194r8: is epifanie vh aanschijn. In Zin en ethiek. Verschijning. Bidden Luc. 11, Onze Vader 1ste deel + vooral vers 9 (-> ook Mat. 6+7) = HANDELEN !!! ACTIE NEMEN !!! (wel wederzijds en lichamelijk/ Materieel, als geestelijk/ spiritueel !!!) Bina Begrip; Sefirot, beperkende/ linkse weg 1ste bron. MH/91 Blum, Lon, 190r30+ 36; in De zin vh werk= geloven in een ongeopenbaarde toekomst. Boer, Theo de 236 note 46: over verschil tussen verlangen en behoefte. ->TI. Bogadav Zijn rebellen; TLVL/115 zijn bedriegers. (-> Begadav) Brunschvicq , Lon, 201r5 + 11: bevrijding vd waarheid uit culturele vooronderstellingen. Cultuur -> Andersdenkenden van Hofstede. Buber 10, 209r23; De Bergrede /P.Lapide//48: Tora vervullen ./26; MH/81-82+84. Filosoof en bijbelvertaler; -> Ich und Du . M.Buberhuis in Heppenheim boven Heidelberg. +Kierkegaard: relatiedenkers. !!! Burgerschap -> samenleving/ gemeenschap/ gemeente -> Savater. Bijbel/ BW als Schepping -> Friedrich Weinreb; /Bijbels Woordenbk. Omvangrijke bibliotheek van boeken, voor ondermeer zingeving aan de toekomst van mensheid en natuur. Camus 245 note 15. ;F.100.E.D. /154, existentialist, 1913-1960. Canon Selphy? Casustische wet Als dit, dan dat. Ex. 21: 2-6 ; -> apodictische wet. CC Boek: Catech. vd Compassie ontv. Van Dick/Alied 24/10/10. Omvat 12 onderwerpen: = Compassie / mededogen / compasin = Gelijkheid / igualdad = Verbondenheid / asociacin, unin, liga, alianza. = Verzoening / reconciliacin = Rechtvaardigheid^ / justicia = Vrede^ / paz

= Waarheid^ / verdad = Vrijheid^ / libertad = Roeping / vocacin = Geloof^ / fe pag.7/34 = God^ / Dios = Liefde^ / amor ^ wil zeggen: komen elders voor in deze file, enz. Chabo , Josef bar; exegese specialist TLVL/36-7 Chacham Wijze, geleerde, redelijk mens; TLVL/17, chachamlen. Chagall Marc: Nice Musee National Message Biblique M.Chagall-> R.Bartlema Chattath Zonde, overtreding HW/612 Challe Gevlochten broodje. Joods Hist. Museum, legt de nadruk op gewone leven. Trouw/5/08 Chamezeg: Al jehessar chamezeg: nooit zonder vloeistof, gevuld met drank: 23 leden van het Sanhedrin moet voltallig blijven. Chanina, Jossi, bar; Rav TLVL/40 Chanoeka Lichtfeest, kandelaar met 8 armen; 9de arm = sjammes Chai Oorsprong, 4de dimensie vd ziel Charediem Vrezenden. -> foto: Menahem Kahana TA 7/4/09 Chatelionn Counet, Patrick; NL-NwTestamenticus TA 30/5/09 Pactus. Waarheid. Chrm Oorlogsbuid toegewijd aan JHWH als offerande (offerban). WOT/158 Chesed Mededogen; Sefirot, toelaten/ rechterlijn nr.2 MH/ 91 Chet 8ste ltr. ; N: Poort naar het transcedente, poort des levens; n G: 8; MH/46- 49 Chetubiem Geschriften; MH/ 107. Gesch. van het OT. Chinees 184r17 + 22 Over orientatie die nodig is om de bezoeker/ bezochte er toe te brengen chinees te leren. Chochma/ chochme Wijsheid; Sefirot: toelaten/ rechterlijn nr.1 Choepa Huwelijksbaldakijn C.M(1). / CM(2) Cuzco Magico boek in Peru gekocht. Ook: Config. Mgt. Gezang 437: Vernieuw mij, o eeuwig licht CMB = Conf.Mgt. Buro. CMB Config. Mgt. Buro CMB(1) Caspar, Melchior en Balthasar de 3 wijzen uit het Oosten. De namen staan in Oostenrijk (zie fotos pension Willi), en in Spanje boven de deur. Cochin Calcutta/ Sri Lanka // India. Codex Hammurabi -> WOT/74 + 114; bron waaruit hebr. vertaling komt. Cogito 10, 132 (+note29) zelfbewustzijn. Comte, Auguste 101 over religie, F.100.E.D./ 117,liberaal,1798-1857,positivist, 1ste socioloog. Dienaar van het hart zijn. Communicatie 175r12+14= uiting; 177r2; TLVL 39r6. Contact: 48r14. Kijken en: Luisteren -> oa.1 Sam 15: 22 en MH/ 113 -> Wav. Het op zich nemen van verantwoordelijkheid van iemand, voor iemand. Ook bij Benedictijnen grondwet. Regel. -> Muntadas Spanje/ GC. La rencontre dautrui De ontmoeting met de ander. Roger Mehl 1955. Anne vd Meiden TA 27/10/08 In: De zin van . Internet veroorzaakt gn nwe ontwikkelingen, maar jaagt deze aan, vergroot ze. (Mark Deuze). Compassie CC/17-26.Mededogen, ontferming. Competent -> ONRECHT kennen en Jan Olav Koss: div. paginas

incl. conditie. Bevoegd, met kennis/ kunde/ ervaring. Cursusboek Epistemologie; VU. Configuratie 135r21over de totaliteit die gn som is van individuen. management Zie ook verandering; wijziging;cultuur. Grote rivier, komt voort uit veel = CM zijriviertjes, en geen enkele is de ware bron. Oerimpressie: F 383 oa+603. pg.8/34 Emmausgangers. Ze herkennen Hem niet, pas dan als Hij oplost ; Beeld dat verandert; in de meest radicale zin v.h. woord. Onttrekt zich altijd aan de menselijke neiging tot VASTLEGGEN, BENOEMEN, RUBRICEREN. Uit: De trage troost van de OntwrichterPinksteren, L&G TA 22/5/10 van Oegema. Artikel -> boek: God op Aarde : F A/Z pag. metafysica o.a. Sturen als Kapitein/ gezagvoerder -> Socrates LF 67. Connected Wetenschappelijk boek over invloed van de mens als netwerkmens. Nicholas A. Christakes & James H. Fowler. 2010 in NL. Hoe sociale netwerken bijna elk aspect van ons leven vormgeven. (Denk aan kerkgenootschap, Hyves, Facebook, sportclub, enz. enz.) Contact Is de kern van Communiceren; media is verlengstuk vd mens. -> McLuhan. Vooropgesteld dat er een geweten is. pag.250 note 17 Cordovero Moses 1522- 1570 woonde in Tsefat/ Galilea. Bez. in 1997 D epos Daad Daat Dag WOT/183 Jahwist Bron voor OT. -> ook E, P en J bronnen. 106, doen/ maken 253note50; inwerken op een wil. Vrijheid en gebod Kennis, maar ook gesl. gemeenschap. MH/ 61 + 11de sefira;MH/90 Het is dag als je in het gezicht van een mens kijkt en daarin je zuster of broeder ziet CC/25. Dajenoe Seiderlied: Dat zou genoeg zijn geweest voor ons . Dalet 4de ltr.; N: Deur; G: 4; MH/ 30- 33 Darwin Survival of the fittest Het schepsel dat zich het beste aanpast aan de veranderingen. CC/31. Debariem Groen (hart: geel) vruchtbaar en hoop. Delhomme, Jeanne 266note15 La pense interrogative = Ik vraag mij af . Democratie Electieve aristocratie : Frank Ankersmit TA 17/4/10. (100 van Mertens?) Democritus 168r28; F.100.E.D./26 460-370vChr. over atomen en non-existentie Denken 11, 122r35 anamnese = steeds kennis van iets nieuws, verwondering 243 note 7: elementen van filosofie: Vuur; water; aarde ; lucht LF/194 -> HW. Lucas 12: vers 57: Zelf bepalen wat rechtvaardig is. Keynes* Mama Baranka (Surin. Moeder Aarde; Incas: Pacha Mama). *Denken in gedachten, en niet in woorden en/of beelden. Dennett Danil; F. uit Vs. LF/181: Intentionaliteit. Descartes 19, 152, 157 e.v. ; F.100.E.D./ 73; over manier waarop de Oneindige zich laat zoeken. -> zie/TA Deugden Praat over deugden, niet over normen en waarden -> P.v.Tongeren F. Worden in de loop der eeuwen ook steeds aangepast aan het moment. Veranderen. Wijzigen. Matigheid -> Ency./Deugden +Athentiek zijn. Zie ook: Ethica Nicomachea en juiste midden van Aristoteles: LF/87 o.a. Dewariem Zaken/ woorden/ dingen = Deuteronomium 5de boek v Mozes. Bevat 100 wetten/ richtlijnen, waarvan er 70 niet eerder ter sprake kwamen. Diachronie 213r22 + 36; orde van gelijktijdigheid .(Binnen het redelijke betoog LF/180 en verstoring van de orde.) De ontwikkeling in de tijd volgend, naar

historische volgorde. Chronische dias. Dialectiek TLVL 20r16: paradigma in de Talmoed is oceanisch ritmisch. Dialoog/ naastenliefde 130r30-35 !! versus wet . Wet gaat boven naastenliefde. -> Bonhoeffer: Leven in gebondenheid. -> Rechtvaardigheid. Dibboek Dolende, verbannen ziel (Elie Wiesel) Didache 80- 150nChr Leer vd apostelen -> Meer dh g. Differentiedenken F.80/H2.2 = tijdsdenken = verschilsdenken = relatiedenken.F84 Ding, substantie, kathhanto114 kennis hebben van, uitdrukking, symbool. \\ 253 note 41,264n93. pag. 9/34 Dosja Heilige Dostojevski 192r25; Schuld en boete ; essay: De weg naar de waarheid over Psalm 22. -> Judith Herzberg : Liedje . Doxa Opinie HA/124-125 Drasj Betekenis gezien vanuit Talmoed MH/32 Droiture Rechtheid, oprecht, direct.13, 257note 37 Dufrenne Mikel 171r4 over het begrip a priori. Durga Godin moeder, geeft harmonie en kracht. India//TV:B2 19/3/06 Ebioniem E-epos Echad Armen Elohist; Bron voor het OT; WOT/183- 192; -> D,J en P. Cijfer n; ook belangrijke verwijzing naar God. MH/21; groet van het Leger des Heils: En vinger omhoog . Echtheid ->Authentiek/ belangrijke deugd. Vergt moed om kwetsbaar te zijn. Minder bescherming stelt ons in staat beter te functioneren, maakt contact met omgeving (de Ander) beter. Charisma is uitstraling !! (Geen talent) Komt van de KERN. !!! Geeft een nauwelijks te definiren verbondenheid. (Denk aan koor/orkest.) Economie 124r20; 138r15 e.v.; 147r1; 181: De Econ. Betekenis, -> Lans Bovenberg (1958) CDA TA 23/9/09. Eesj Vuur; geeft warmte en loutert Eeuwige Er zijn 5 manieren om je te verhouden tot Hem: -> God/ = 1 Liefde JHWH = 2 Vrezen = 3 Hem dienen = 4 Aan Hem gehecht zijn en = 5 Bij Zijn Naam zult u zweren. Deut. 10, 20 Toon ontzag in de zin van: grootse, ontzagwekkende daden. Egologie 232 note17, 255note 12b; praktijk , leer vh ik/zelf. Ein Sof Oneindige MH/11; zonder einde; eindeloze oorzaak. Nirwana. Elef -> Duizend/ contingent van 10 man/ BW; Numeri 1. Eli Eli Lama Sabachani. Aan het kruis door Jezus uitgesproken: Mijn God, Mijn God waarom hebt u mij verlaten? Marc.15v34b. ook: Elo, Elo, lema sabachtani ->Ency./610 Elohiem 19 en 20; 218+ 219;TLVL: Gezag, Rechter, God, 35+ 36, Macht, Eeuwigheid, Absolute. MH/ 57; -> Ency./615 Emanatie Goddelijke ontvouwing -> kabbala; MH/ 10r12 -> Plotinus LF/61 + 100ED 43 CMB Emet Het juiste, het ware, de waarheid ;MH/ 104; ->J. Hus

Emoena Geloof, vertrouwen, Habakuk 2:4; MH/ 87Energie Sami/ Inkas; Prana/ Indi; Chi/ Japan-China. -> emanatie.-> 6de zintuig Engel Gevoelens aldus rabijn Rami Shapiro. Pag.10/34 Enigma Raadsel 218;266 note 14. Duister of dubbelzinnig woord. Enqa komt overeen met Inka/ Inca in Quechua-taal 2012/12 Heer De Inkas van TW/11?; -> Kausay, -> Mochicas in het N; Paracas in Mdn; en Nazca in Zdn. Tiahuanaco rond meer van Titicaca. In 1500: 12 miljoen inwoners. 4000km lang. Ongeveer van Ecuador tot Valparaiso. Epicurus 168r28; F.100.E.D./ 29,341-270vChr.;atomist; ethiek, geluk/pijn. Epifanie 159-60 aanschijn 202r35 e.v. -> concord. & gelaat. Epistemologie 244note 3, 256note14; -> begrijpen !!! & kennen. Kennisleer: LF 30; Adam Morton Theory of Knowledge Logica/ argumentatieleer. Eretz(s) Jisrael: Het Beloofde Land:-> Num 16,13 Eroev Sjabbatgrens: buiten deze grens mogen geen goederen gedragen worden. Normaal: Het huis. Adam: per maart 2008: natuurlijke grens van water. Zie ook -> Ency./687. Ervaring 170 o.a. r26; -> Authentiek/Belangrijk. Wilskracht is sterker. Joodse ervaringswereld is geheel anders dan de onze. Daarom moeilijk vertalen. LF/120: varen. !!! Esriem Twintig; woordwaarde 620. Essentie Onafhankelijk n afhankelijk; verschildenken/ 586; derde werkelijkheid. Ethiek 43 e.v., 225 6 hoofdst. e.v. Kuitert/ NJ06, -> Anrede . !!! -normatieve Ethiek is kijken Mario Coolen / Guatemala/ Mayas/ Mais 12/06. -meta Komt van binnenuit en niet van een moreel instituut. Timon Ramaker. - LF/29 TA 12/8/09. Ons bestaan is ondenkbaar zonder Anderen Bert Keizer TA10/4/10; Moraalfilosofie = Chr. ethiek, stelt dat verantwoordelijkheid mr omvat dan de rol die we in een bepaalde context spelen. Eva Woordwaarde 19; MH/ 61 chet+ wav+ hee. Leven. Chawa. = Moeder; isja= vrouwelijke vorm van Isj = mens. Genesis: 1ste hoofdst. TB. Dus niet alleen moeder, ook mens !!! Let op o.a. Leas liefde en die van Rachel. Existentialisme -> F. + LF/123-124 en eenzaamheid. Div. filosofen. Exodus God toont zich alleen door Zijn SPOOR; 209r37; 266note18+19 6:6-8 5 werkwoorden, 5 fasen van bevrijding, bevrijdende activiteit. Exit sloof; enter ziel. Thora vandaag; Tamarah Benima; Volzin 11/1/08. Exteriorit uitwendigheid, buiten 57, 240note 6:belangrijkste wijsg. categorie. F Filosofie van E.Levinas ontv. 13/12/08 van Kees/Lia. .wri Facticiteit Gegeven van het tijdelijk bestaan,94 (KVI: ontologie, evenals evident/ =bewezen, duidelijk ) Felix Culpa Verzoening TLVL. Heel hoofdstuk. Fenomeen o.a. 203r37, hoofdst. 16, pag.211 227 (einde). -> F.als gesprek Ferry, Luc Aprendre vivre ( Leren leven) in NL Beginnen met filosofie 2007: 1951- Fr. Het enige heilige dat overgebleven is , is de mens. Fichte 9/10; over analyse van de intersubjectieve verhouding. Filologie Opgesloten zijn in eigen portret: wetenschap van de taal- en letterkunde van een volk (Grieken/ Romeinen);132r30. Filosofie (definitie?) 187; stromen:233note23: 5 grootste Fn. 236note 52. -> denken

-> IPMP/250A: Pessoa. D,prof.NT aan dehebr. Univ. inJeruzalem, schreef Jezus1969, zie Meer dh g /29 France, Anatole 168r20, 172r28; de Geest waait waar Hij wil. Over metaforen. < Fvd2E > Filosofen van de 20ste eeuw, ontv. 1974/ Intermediair-uitgave. pag.11/34 G = Getalswaarde van hebreeuwse letters; MH = MvdHl.-> Naam en Vorm. Gimel/ Gamal/ kameel. Gadamer, Hans-Georg 1900-2002, F.DL. Ware dialoog geeft nders verstaan als gevolg Zie F vanA/Z /90, Dat de Ander misschien gelijk had . Esthetisch kijken . Gagarin 73; betekenis door de wetenschap van nieuwe mogelijkheden door techniek. Galati = Compenseren Ex.6:6-8 Hen loskopen Gamal Iemand iets vergelden MH/27 Gandhi Macht en strijd over geweldloze actie. -> satyagraha./130+ 133oa. Gebed -> Communiceren (met God). Stem vd Eeuwige in ons. MH/113 TLVL/ 14 -> tesjoeva. Dialoog, metafysisch; zeggen 11r3 ev;12r2;128; 39r9+10 Semitisch. Jezus gebed: Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar Chotki, Gr. orthodox. Athos o.a. Lucas 18:13 Meditatief, gebedskoord . Lauden (in de ochtend), en Vesper (in de avond). XX Serenity prayer (1935 of 1943) God, geef mij kalmte om te aanvaarden wat ik niet XX kan veranderen; moed om te veranderen wat ik kan veranderen; wijsheid om tussen deze XX twee dingen onderscheid te maken. Trouw 18/7/08, verslaafdengebed; AA (Niebuhr?VS) Gebedenboek Sidur. Zie ook Compassie en Mededogen. Gebod 106; Richtlijn, aanwijzing, afspraak en geeft verantwoordelijkheid. Gedrag kent twee hoofdregels: = Houd rekening met Ander en: = Wees helder en duidelijk Geduld 68 e.v.; 189r19 De moderne wereld heeft de grootheid ervan vergeten. Geest TLVL 23 .Het gaat om de wereld van de geest. Moeder Aarde Denken. Joh.3 v 8 = wind. 1 Sam. 15:22: -> ziel. Veranderlijk. Het spirituele en kosmische zijn in het Chr. godsbeeld gefuseerd: Gert van Klinken, kerkhistoricus TA 11/8/10. H.M. van Praag*: We zijn meer dan ons brein : Oscar Wilde zei: Een cynicus is iemand die van alles de prijs weet, maar van niets de Flusser

waarde !!! Versus *Dick Swaab (neurowetenschapper). TA 5/2/11.Gehoorzamen is beter dan slachtoffers, LUISTEREN beter dan het vette der rammen. Gelaat , aanschijn 13, 112 + gezicht, 114r3, 115-6, 123-124;142r28 ev. Wier gelaat ik herken. -> aangezicht/ concordantie. F.199 Geld hoofdst. 13/6 pag.146-8 ; 253note46: verraderlijker dan wapens. !!! -> Sayings.wri. Geloof en waarheid 141r25 e.v. Hoop en Liefde: komt overeen met Qeros KVI:-> opvatting: Doen, Visie, Liefde = Llankay, Yachai, Munay. Buik, hoofd, hart. -> intutie & inzicht/ zijnde. -> Hampe Rite initiatie 2012/74-5. M. de Unamuno; Burke. -> Men moet in het goede geloven TA 30/6/08. De zin van Leyla Cakir, sociaal pedag. hulpverlener +Fr.F. Louis de Bonard. Projectl. bij PUNT Welzijn Weert Marokko 29jr /=1979? sinds 12/07 vz Nisa = moslim vrwn org. Verder MM/53 e.v. kenmerk van mensen. -> CC/109-118. FIDES. Gelijkheid in spreekrecht: Isegoria LF/54-55. Athene, versus Sparta.

Gemara

TLVL 12r18, onderdeel van de Talmoed. -> Misjna, idem. 36r7: De Misjna geeft een geringere gebondenheid aan de letter !!! en een grotere liefde voor de geest van die letter. !!! zie vooral Mystiek v.Hebr.l. Uitspraken niet opgenomen in Misjna.Samen: Talmoed. Gelijkenis: Tonen is 1000x effectiever dan zeggen.Bv: vechten tegen windmolens door Don Quichotte van Cervantes. Zeggen is: D.Q. lijdt aan waandenkbeelden. Sprezzatura Sebastian Valkenburg (F). Gemeenschap -> Saamhorigheid (-> 1 mei-viering in Jablonec N.N./ Tsjechi foto) pag.12 En in Bulgarije 1994/95 op de markt in Samokov. Communicatie, Bezinning, Aktie = CBA-methode van Marius Noorloos sedert 2000 tbv gemeenteopbouw. Minga in LA-indiaanse taal; samenwerking en saamhorigheid. (Zendingskalender 2009/7) Polis; Solon; Pericles (6e/7e eeuw voor Chr.) KNSM-schepen. Genade in wetenschap: serendipiteit: b.v. ontdekking van penicillne: Terwijl het brein de andere kant opkeek. Genegenheid Ni se compra, ni se vende el carino verdadero: http://youtu.be/6OJvKz-ZQik Genieten ipv begeren: behoefte voor volmaakt geluk: ademen, eten, drinken, warm bed, koesteren in de zon, koelte in de schaduw, dt wat elke dag in de schoot geworpen wordt. Niet: dat wat elke dag wordt gemist. F/104+109+383. (Veranderingen van hetzelfde /110). Gerechtigheid 46 (vrome, rechtvaardige, uitverkoren); CC/52: Desmond Tutu: Verzoening. Getuigenis Beschrijving tabernakel is een goed voorbeeld. Gevoera Oordeel; Sefirot: beperkende deel /links; nr.2 Gewaarwording; sensation 120 Gimel C/G 3de ltr; N: kameel; G: 3 ; MH/26- 29 Gamal. Ginsburgh, Yitzchak 1992 schreef hij over Hebr. Letterbetekenis Gnosis Kennis ; onderzoek; inzicht.(des harten) GOD/ 130R1+2 !!!; 200r3 ONEINDIGE. 218r4; 238note 65 La trace. 231A = -> v 266note13 Elohiem (-> TLVL & HW) De Ander is niet God, maar wel JHWH degeen door wie God zich vinden laat. (F. van A/Z: Levinas.) Stef Bos TA 7/11/09 Roger Burggraeve, ethicus formuleerde het als volgt: Alleen wie de ander, die door de hitte van de dag en de last van het leven te lijden krijgt, bijstaat en gastvrijheid bewijst, krijgt toegang tot de Ene, de Oneindige, de Heilige. < rknieuws.net > Volzin 2/6/06. (Genoteerd op blz.267 van HMG ) Bijbel, Eeuwige Naaste. MH/14 o.a. Jesaja 40: Wie is die God van Isral? -> Eeuwige. Moet gedaan worden: -> art.Volzin dec.05: Trojaans paard. Intutie, (goddelijke vonk); Waar staat God voor, dat is: waar staan wij voor !!! vraagt Harry M. Kuitert TA: 6/11/10. LF/78 o.a. Coincidentia Oppositorum Het samenvallen van alle tegenstellingen. CC/119-126. + F: Marion Jean Luc. 1946 Sorbonne. Idool: mensenbeeld. Icoon: Godsbeeld. Godot = Godje (Pierre/ Pierrot). Eckhart CC/123. Ghandi, en voor Gagarin. Is een werkwoord, titel boek/ Goede (to agathon) 256note26; Spinoza: F.A/Z/215A: Goed en kwaad zijn kwalificaties van het gebrekkige oordelen van de mens. -> Spoorzoeken /241+242. Goeroe Leider bij hindoes; -> Pir bij islam. Gogol 252note37; schreef Dode zielen over een soort rencarnatie. Gordin Jacob, TLVL: 21//15; speelde belangrijke rol in Franse jodendom na de bevrijding. Goyim Niet-joden.

Grondbeginsel F.: heteronomie 166r8 !!! keerpunt !!! Hannah Ahrendt: Politiek in donkere tijden essays over vrijheid en vriendschap. Zie ook literatuuroverzicht. Hadzekenim De Oudsten: groep VU-theologen 1960. Ha-sahar Ronding, van; -> sahar. Haftara Lezing uit de profeten; passage naar keuze. Meer d.h.g./127. In combinatie met pentateuch (sidra of parasjat hasjawoea) Haija Geschiedenis of zijn -> JHWH; MH/ 56 tetragrammaton. (4-letterwoord) Halacha 79 note 6: wandel, gewoonte, zede, normen op basis van de 5 boeken van Mozes. (= pag.243 note 6.); (TLVL) pag.13. -> Talmoed. Pag.13 Regels over wat gedaan en wat nagelaten moet worden.-> Aggada. Komt overeen met Tau (-> De tao van fysica) volgens E. Fromm. Handelen 106, -> Hannah Arendt, 121 arbeiden, wil r32, Meer d.h.g. /91. GWST/30. -> Bidden Harmonie Evenwicht; Muziek, zang van Annie Lennox , zangeres van Eurythmics: AMXS (A Merry Christmas) Cornucopia 2010. Hart Van Joodse gemeenschap is Thorarol en sabbat. Lef. -> ziel. Hart van de Bijbel is Exodus-verhaal schepper, opstanding van Isral / Jezus. Ha- sahar Van ronding -> sahar. Maansikkel. Vruchtbare Sikkel: Sina, Israel en Libanon (= Phoenici.) Oorspronkelijke Kanaan. Hasjeem De Naam; Num. 6: 24 zegen. Hatikvah Joodse nationale volkslied. Sinds 1897 gezongen bij elk zionist. congres en vanaf 1948 vd staat Isral. Hebzucht Deut. 17:16-17 Brengt je in verleiding !! Hee 5de ltr.;N: Venster; G: 5 ; MH/ 34- 37 Hegel 113r30; F.100.E.D./103, idealist, 1770-1831, fenomenologie, recht. Heidegger* XX 10, 15, 19, 94 e.v., 98,154-5ev,171r32,177r10+15,178r11, 1889-1976 186r34, 187r20, 192r2 v! (zie ook markeringen); F.100.E.D./151 < Fvd2E > existentialist. -> H.A. o.a. 199-214. Politiek in donkere tijden. -> Het geweld van het politieke bestel/ TLVL/11 Heilig Wiejetem kedoschiem, ki kadosj ani Jullie zullen heilig zijn, want Ik ben heilig Lev. 19,2 ; voedselvoorschriften (Sjemini: Lev.9,1-11,47) Gods aanwezigheid verscheen voor heel het volk. Kadosj = afgescheiden / anders. TB/ Volzin 17/4/09. Hejm Jiddisch voor natie / wereld. Herem Banvloek. Spinoza werd in 1656 in de ban gedaan. Hermeneutiek 172r2, 192r34, 193r24; TLVL 19r23 geheiligde tekens. < HMG > Het Menselijk Gelaat . 52r7-10 (voor het jodendom van HA

oudsher): De wereld wordt begrijpelijk in het aangezicht van een menselijk gelaat en niet door huizen, tempels, en bruggen. Zie b.v. Thailand (vr treinreis: gesprek en ontvangst door lokale ontv.12/9/05 familie aldaar).Marc. 12 v 41a, 43b (offerende weduwe) en 13 v 2b? (tempel afbraak). Media. -> Verstehen/ Dithey: FvA/Z/235 & 57. Wij zijn ons brein (-> elan vital F.) Titel bk van Dick Schwaab 2010: Hersenschade is zieleschade. DBS = Deep Brain Stimulation.

Heschel A.J. / Leerhuis VJ07 -> GWST. Hwel Abel, Zucht, Vergankelijkheid, Nietigheid, IJdelheid. HwtiWelke taak heb ik vanuit mijn ziel? Hen naar het land Isral brengen. Ex.6 HF Honderd Essentile Denkers = 100ED = F.100.ED. F = Filosofie. Hirsch, Samson Raphael, 19de rabbijn, orthodox. Hitsalti Hen bevrijden uit slavernij (exit) Door wie of wat laat je je regeren? .Ex.6: Hobbes 163r11, 192r2; F.100.E.D./ 69; schreef politieke verhandeling Leviathan . Bedacht convenant: wat goed voor ons is: door rekening te houden met wat goed voor anderen is. Pag. 14/34 Hod Majesteit; Sefirot, beperkende bron/ links; 3de emanantie. Hoocha Zware energie 2012/ 45, aan Moeder Aarde geven. -> Hotseti. Hoop Is het geloof dat dingen beter kunnen worden (gn optimisme). Susan Neiman. Vertrouwen. Hotseti Werk begrenzen: Ik zal de zware werklast van hen afnemen. Ex.6:6-8. Houhani (-1963) (TLVL) /20 (Zd. Amerika) Hugo, Victor235 note 40 Kracht die zijn gang gaat.-> Les Mis. De Ander Hume 168r10; F.100.E.D./ empirist, 1711-1776 Hus Johannes/ Tsjech: Alleen de waarheid telt . Husserl* XX 10, 19, 94, 120, 168r30, 198r5.; F.100.E.D./149; existentialist; 1858- 1938 < Fvd2E >. -> Fichte en Hegel. Hypostase F.492 van hypostase naar exstase. Icoon = naar Godsbeeld, dwz in Zijn spoor 209r33. -> MH- hele boekje. Betekenis der Hebreeuwse letters ID Intelligent Design: -> Ontwerp 158r30, ; Idee, (eidos) 248note20 -> creationisten. Identiteit 123, 136 en vele andere pag. Trouw: 26/8/06: Wie ver van huis is, verliest een deel van zijn identiteit. Daardoor word je ontvankelijker voor ervaringen n Anderen. Op reis (Odyssee) zijn alle ervaringen heviger; ook de positieve. !!!! ( Carolien van Bergen, docent wijsbegeerte Erasm.U.) -> Second Life// Sims 2// Pettenspel NH-kerk jeugddienst Goor. Gevluchte Chilenen uit DL. 1974 in Goor op bzk. Gn Duitsers n geen Chilenen meer? Iedereen 1 Cor 12:7 heeft gaven , talenten, om Geest te laten zien. Num.11:29 Profeteren, Toelichting geven op verschijnselen, / veranderingen van vandaag. Illeteit (Il) 205 e.v., 208, 222- 5 H:subjectiv.; verklaring:zie 238 note 63. (Hij-zijn) Imahem Met hen mee, gezamenlijke AKTIE, n gemeenschappelijk doel !! Num. 22: 20; Tamarah Benima (TB). Trouw 30/6/07. Immanentie o.a. 203r25; Innerlijk tot de structuur van het geheel behorend. Inca -> Enqa; heer; schepper, energie. -> veel boeken, art. files. o.a.: < Maya Azteken Inca 2012.rtf > Indirectheid 204 e.v. / irrectitude Integratie -> boek Esther. Intentie/29 Gebedsintentie: onderstreept door bv een kaarsje aan te steken.

= Intentionaliteit Ritueel. Door licht bekrachtigd. -> Vuurceremonie/ 2012. KL/74. LF/180 F. 492: Van micronivo nr macro Hypostase nr extase. Invoeling, sympathie 252note39 IPMP Ik Probeer Mijn Pen . O = ontv. =ontvangen 1979. Ipseteit 133, = zelfheid / het zelf 148r6, 150r26, 252note35. Itam Met hen mee, gezamenlijke AKTIE, echter gn gemeenschappelijk doel !!! -> Imahem. J-epos Bron voor OT; WOT/183 e.a. -> ook D,E en P-bronnen. Jad Jakov = Jakob = handje -> Thorarol. Pag.15/34 Jada Weten, kennis nemen, gemeenschap hebben Jam Zee Janklvitch 149r12; 265note7; TLVL 51.deelnemer symposium Jeesh Iets, er is iets ;MH/ 96 -> Reesj. Jesaja 196r20, 219 JesjivaTalmoedhogeschool -> Yechivah 243 note 1. Jesjoea Jezus, (Jesaja); JJ/12-13; Het Leven, het Brood, Wijn, de Weg, de Waarheid Leraar, Profeet. Hindoe zegt: Wijze man; De Weg^ Dienaar, Pelgrim, Avatar; Sadgurn = Ware goeroe; maar ook wel dalit = onaanraakbare, paria. Jesod Fundament; 9de bron in Sefirot; 3de in de wil-lijn. Jetsira / Yetsira 3de bron/ wereld in schepping, einddoel, vormgeving, ( takken) Levensboom emotie, ego Jeugdwijding Ritueel; ceremonie, kvi Oostbloklanden, DDR oa. 2008: Jugendfeier Socialistisch: Jugendweihesedert 1852 vrijdenkers. Voor 14-jarigen. Ook in Oostenrijk/ Gortipohl. En: Jongerenbijbel/ Johannes 24/2/05 (JJ) JHWH Niet uit te spreken naam voor God: Laat zijn gelaat op U schitteren -> GOD 10-5-6-5 -> LC/14 = godsnaamgetallen, totaal: 26; of: 1-5-6-5 = 17. Joed+Hee+Wav+Hee -> o.a. Numeri 6: 25./24 -> Dwarsliggers/127 Ex. 33:14HM div. oa 65 Eeuwige -> Joodse Bijbel; HEER in NL-Bijbel. Die was, Die Is en zal zijn. Myriam Lipovsky. -> pag 6 JJ Devekoet : aankleven, verbondenheid, aanhankelijkheid. Is een keuze !!! Is God vrezen. Godgerichtheid. LF/78 o.a. Jichoeda 5de dimensie ziel:nwording; MH/37 Jir-at Diep respect Jitschak Rabbi; TLVL/38 = Isak ; JJ* = Johannes Jongerenbijbel 2005. 60 paginas. Jodendom 78 (bewaker van moraal zonder instituties !!! ) Rom.11/+ heidenen. -> reis 1997 Joodse kalender: Vrijdagavond begint sabbat / BW/214. Joed 10de ltr.;belangrijkste; N: Hand (1ste letter Godsnaam: JHWH) G: 10; MH 54- 57 Jom Kipoer Grote Verzoendag TLVL:30r25 e.v.; MH/57; JJ 24/2/05 incl feesten/46. -> Yom Johannes *JJ Tijden/48; Woorden en begrippen/ 50; Namen en plaatsen /52 ;tempel/ 58 Joma Vergeving TLVL: tekstfragment. Jong, Thijs de 14r20; medewerker samenstelling boek HMG. Jonker H. 230; prof.dr.; schreef Sjma Jisral, hoor Isral van Jossel Rakover, Warschau 1943. Leve de kerk 1970. Jubeljaar Jobeljaar, jobel = ramshoorn. Meer d.h.g./37

Kabbala .wri Overlevering, ver-tellen, Sefirot: 10 oerkrachten van dynamische Qabbalah energie (-> LC; en klein en groot boek over kabbala). + < Kabbalah.com > div. data. -> Talmoed: Lichten/ energie. MH compleet. Oorspr. 10 mannennamen: Abraham, enz., sedert 2010 ook 10 vrouwennamen: Sara, enz., zie boek: God op Aarde. Kaf ) 11de ltr.; N: Handpalm, wolk; G: 20; MH/58-61 ;aan het slot v.e. woord krijgt het een andere vorm, evenals de letters Mem, Noen, Pee en Tsadi ; MH/ 104 Kafi Handpalm Kalon kagathon Het schone en het goede ; HA/121. Kant (Imman.) 19, 104r25, 155r30, 174r27; 239note8: 3 vragen. Pag.16/34 1724- 1804, idealist; F.100.E.D./ 97. Schreef ook over geestenzien. TLVL: Het gaat om een wereld van de geest die oneindig ingewikkelder en fijnzinniger is dan onze onbeholpen analyses. TLVL: 23r5-7.Aufklrung ( Verlichting), LF/103. Kaporet Chaporet k-p-r glad strijken, verzoendeksel, verzoenplaat. Karimi, Farah; Ieder mens heeft gelijke rechten TA 25/1/01. 1960- Iran Dir. Oxfam-Novib. 1998-2006 lid 2de kmr. voor GL. Kathhauto /114 Een ding op zich, een substantie. Kausay Wereld van levende energie; 2012/42. Kavanot Overwegingen, commentaren Kavod Gods heerlijkheid (op berg Sina ) Kawod oeletiferet Waardigheid en Aanzien: kleding van Aharon. Door Joden afgeschaft na vernietiging van de tempel in jr. 70. Vervangen door gebeden. Bij Christendom: vervangen door offer van Jezus. Kbwd 11-2-6-4 = 23 = Majesteit (LC/17) of, kbd = 11-2-4 = 17 De letter k kan ook 20 zijn: dan is kbd = 26 Kedesja Prostituee; Hoer. -> echter Sam. vrw.volgens Jezus.Joh.4. Kedoesja Heiligheid Kedosjiem In alle aspecten vh bestaan kan men heilig of onheilig zijn. Juist ook met al die dingen die tegenwoordig in de krant staan. Leviticus 19. Kelipa Omhulsel, schelp of bedekking; mv: kelipot. Goede vonken die in alle dingen verborgen zitten. Kennis 99 -> begrijpen; 153 grijpen vh individu,256note14. KVI: intutie MH/div. O.a. kiezen/ keuze maken voor je talent. Ency/554 & Inzicht Meer dan informatie. KVI: wijsheid. Ervaring opdoen; vergaren van die ervaring maakt je volwassen. Kennis alleen kan niet troosten (denk aan vaststellen ziekte), hiervoor is k geloof nodig. !! Kerkrentmeester beheerder, manager, lokatiemanager, huisbewaarder: o.a. Lucas 16 En Petrus 4 en Leviticus 25:v35-37. Keter Kroon; Sefirot willen 1ste bron Ketoeviem Geschriften; MH/29; zie chetubiem Keroviem Zie Cheroebiem -> HW/130r39 ev. Kidoesj Zegening ;MH/ 79 + 92 Kierkegaard 218-9, 219r2, 252r27, 263note81. F.100.E.D./ .. 1813-55; existentialist; kopstukken: Liefde: 154. Met Buber relatiedenker.

Kiezen tegenwoordig -> art. Timon Ramaker: Vrij om te kiezen TA 12/8/09. KL Kopstukken Levinas uitgave: 2003; ontv. 2004? Kodesj: biekd kodesj = heilige kleren -> Aharon/ Ex.27,20-30,10 TB: Vz, 3/09. Koef P 19de ltr.; N:aap, iets omgeven; G: 100; MH/88- 93. Aramees: Oog (van de naald) Koesjitische Soedanese of Ethipische vrouw, numerieke waarde is gelijk aan : Mooi gelaat = jafet mareh; Zwart en mooi zijn inwisselbare begrippen. Numeri (Behaalotecha)12,1. (Num. 7,1-12,15) (Black is beautiful) Kol Dmama daka = de fluisterende, ruisende stilte van ZIJN aanwezigheid Korban Dichterbij brengen/ offer; meervoud: korbanot. Tzav/Levit. 6,1-8,36. Lieflijke geur voor de Eeuwige (Hij ruikt dus k). Kracht -> ziel, lichaam -> Ayni/ M.L.Y. Krueger TLVL/17 note 5. Kwaliteit (Q) = Tijd F/315 + 326 ; Ethiek; subjectiviteit; interpreteren. Mat. 19: 21 Rijke jongeling; + Luc. 10: Barmh. Samaritaan. Kwetsbaarheid Vulnerabilidad < Biotica > /21 Kijken Goed luisteren en kijken geeft groei, groei in geloof, hoop en liefde . Waarnemen, observeren. Een stuurman heeft goede ogen nodig. Aristoteles LF/85. LA Latijns Amerika (en niet: Los Angeles). Laios (Oedipus) 96 Lakachti Ex.6:6-8 Hen als volk voor Mijzelf nemen = een plek vinden om de taak v.d. ziel vorm te geven. Lam Symbool van weerloosheid/ bescherming Lamed ? 12de ltr.; N: onderwijzen, leren; G: 30; MH/60- 63 Leeuw Symbool van kracht, geduld, heerschappij. BW/ 63 Lef Lev = hart = bewogenheid: lef hebben; het hart hebben. Durf. Le haggen Beschermen TLVL/ 115 Levensboom Ets chajiem; lijnen tussen de Sefirot zijn paden/ wegen. Media. Leven in Ayni is leven in vrijgevigheid, geweldloosheid, waarachtigheid, integriteit, onberispelijkheid en gematigdheid. Kabbala: Doel van het leven: Eenwording en herstel pag.16/31 Het is goed je leven in handen van ANDEREN te leggen T.H.White en Jeroen van Merwijk , cabaretier 1955- TA: de zin van 22/2/10. Christa Anbeek (1961) concludeerde: Het leven heeft zin, de dood niet TA 28/12/10. Liefde voorbij het Leven ontv. 1997 over Genezende Krachten van bvn. Levi (Primo) Siems Vermeulen 12-06-07 -> Bijbelse begrippen. Leviticus 24,17-22:241 note 3. Lvy-Bruhl 151r8, H.B. Lvy werd benvloed door Levinas. Liefde .wri 128 e.v., 251note27 (Paulus). !!! -> Verantwoordelijkheid. F/32 Annie Emoties / Seneca WnW 32 e.v. Jason D.Hill -> Lennox Kosmopolis / 98. In LA symbool: bloem !! ook voor LEVEN. Draagt het zaad van toekomstig leven in zich. CC/127-135 De sleutel tot het hart van de mens zal nooit onze wijsheid, maar altijd onze liefde zijn Mosel /

kalender 2010/ 4de kwartaal. -> Genegenheid: carino. Liefhebben Is grenzeloos/ oneindig, daarom stuurloos (voor de mens) !! Zie Barmhartigheid, -> Beheersen. Liturgie 190r8 = dienst voor het volk, = het algemeen belang Lwith, Karel 171r25; over Bruno Snell en studie homerische vergelijkingen. Luach Joodse kalender: vrijdagavond begint sabbat. BW/214. Luisteren* -> Sjema/ Mantra/ credo ; -> Encycl./Muziek/ 254: & kijken. De luisteraar en het gehoor ; Ausculta, gericht op de daad: -> uil Benedictus . *Hoofdtaak (Aktie) van Vrijmetselaar. Luria Isaac 1534-1572, kabbalist. B. Sjem Tov ging hierop door. Lijden 7 redenen. Het Goede komt van boven. F/383 o.a. en genieten. Lijden van Sonja (6 of 7 jarig meisje) DL, ontvoerd en vreselijk mishandeld en vermoord in 2004, is niet minder erg dan . , want het lijden van de gehele wereld is nooit groter dan het lijden van n mens !!! Shoah, Argentini, Cambodja, Chili, Stalin, enz. enz. enz. . pag. 18/34 Macrotagmeem Voordracht/ gedicht denkanalyse/ taalanalyse KVI: Hermeneutiek Madurai India; geven emotionele kracht. Gn videos toegestaan. Maharoth Vrouwelijke rabbijn in VS: meesteres. Groep rond rabbijn Weiss TA 14/4/10 N.a.v. SGP-vrouwen. Maimonides .wri 42, 45 =Rambam; < GWST > -boek. TLVL:29r20;Gods betekenis Makom Plaats ;haMakom : de plaats. Malachiem Gezanten, f engelen? Num.22: 5 TB. Malebranche 161r6; F.100.E.D./ 77; rationalist, 1638-1715, Fr.,over God als oorzaak. Marcel Gabril 10r10, 209r23; beschouwer, analyst. Over Gij ontmoeten oa. (-> Buber) Majim Water Malchoet Koninkrijk, Sefirot/ in wil-lijn bron nr.4 Masjiach Messias; woordwaarde 358; Boeddhisme: Maitreya; Verlosser. Mefibosjet David toont mededogen aan M.; TLVL/ 49 Meggin Beschermt Meiwers Kenners Mlk Koning WOT/155. Saul : gn koning, maar aanvoerder. Mem D 13de ltr. N: water; G: 40 voorbereiding (->Noach oa.) MH/64- 67 wav+kaf energiestroom van keter (kroon) naar chochma (wijsheid). Menora Kandelaar -> levensboom MH/4; kandelr.Gods, ziel vd mens MH/44 Merkava Het goddelijke vehikel dat door de dimensies reist (kabbala). Merleau- Ponty* 193, 173r32, 174r34, 176r9, 177r9, 178r8, 180r2, 184r15 193r26, 198r4, 200r32, < Fvd2E > Messias Masjiach, Gezalfde, Christos Metafoor e.v.167, 198r34, 199r1, 259note3 over-draagt Mezoeza 243 note 9 ; MH/ 100 incl. Sjadai. MH = MvdHl Mystiek vd Hebreeuwse letters. Ontv. VJ07. Hebr. is dynamischer dan westelijke taal: het is als het ware zintuiglijker. Er wordt voortdurend in gezien, gesmaakt, geproefd, gehoord en geroken.

In de bijbel wordt voortdurend verteld, NIET betoogd. M.Buber .wri /artikel. = geld b.v. 147r9; 254note62 -> Apoloog; verhaal met morele strekking 238 note 4. + -> Meer d.h.g. / 91. Mien Parijzenaar/ Saduceer: wel letterl.tekst, maar geen uitleg aanvaardend Mikwe Onderaards ritueel badhuis (-> Joods Hist. Museum) Minjan 10 mannen nodig bij dagelijks gebed Misjna (TLVL;30r20) 12r16 onderdeel van de Talmoed -> Gemara. Idem. En van de voornaamste bronnen van het moderne hebreeuws. Misjna Tora -> Dewariem. Mission Statement Is vaak vroom, maar weinig concreet, -> Deugd. Mitswot Navolging van geboden; TLVL/135/5 en vervulde geboden. Mitzwah ,gebod 45, Weten wat men moet doen. Kennis van God XXXXXX komt tot ons als een gebod;106 hoofdst. 12: Vrijheid en gebod. Misjkan Ark met de Stenen Tafelen, (mini-ark = tabernakel) Moed Verboden de moed op te geven. (SSH-Inleiding.) Harry de Lange 1919-2001 Volzin (Vz)5/08. Moeder Aarde: Kreta/ Ariadn 3000/1000 v.Chr. moedergodin als Maria, Heilige Geest. Pacha Mama^ en Mama Baranka^. -> Inti: warmte gevende vader/zon. -> MAI file. Moleh El moleh rahamins traditioneel lied voor de doden. Momenten ondefinieerbare onderdelen 252note34, 253note41. Monade (TLVL) //1r20: het op zichzelf staande subject (R.v.Riessen). Moraal, moreel 124, 129, 202r25, 222r34: morele verantw. -> Ethiek-verschil. Mossad Isr. geheime dienst Mozes 221r7; 2012/11 - Mosj (en Aharon). Munay-ki Zeven inwijdingen; catechesatie/ leerregels? / sacrementen. MVO Maatsch. Verantw. Ondernemen ISO 26000. Middenterm Midrasj Naaste, prochain =zijnde 104r1; anderen Deut.6v.7+9 -> Mat.22v.39 (prjimo). CC/24 265note10. Zorg om de naaste in 3 grote wereldreligies: Joodse, Chr. en islam: chesed, caritas (RK), diaconie en zakaat. Nachasj Slang Nafsji -> Nefesj; Psalm 103: ziel. Nagid Aanvoerder, vorst (-> mlk) Nakaf Iemand of iets omgeven -> ltr. Koef Natuur 74 sober in de bijbel !! Num.13:20 o.a. incl. tamarinde* en druiven. physis * tamarinde zijn de eerste letters voor: voedsel, drank en onderdak.!! wijngaard, vijgenboom: 77; olijfboom enten -> Rom.11^. F. 130 in relatie tot woning. Nekomeh Wraak. Afkeuren. Netsach Overwinning. Sefirot in toel.lijn bron nr. 3 Nefesj Lichaamsbewustzijn 1 vd 5 dimensies vd ziel; MH/36; Marc. 8,36 Nerson Henri, vriend van E.L. ook Talmoed-kenner Nes gadl Groot wonder Nesjama Dat ben ik ; 3de dim. vd ziel. Neviiem Profeten; MH/29 + 107 Nebiiem; van TeNaCh (TNCh) Nietzsche 189r10, 190r33; F.100.E.D./147, existentialist, pag.18/31

1844-1900, over wil tot macht . Noen J 14de ltr.; N: vis, koninkrijk; G: 50; MH/68- 71 Nosis/ Noma 245 note 24; noumenale werkelijkheid: 100 ED/ 103A;250n4 bewustzijnsact. Nosfeer -> Teilhard, LF/187 laatste regel. + Liefde. Normen 202r25; volk/ Seneca: WnW 24 ev; richtlijnen-> MVO + NUR. NUR NL Uniforme Rubriekindeling. Oblaat Burger-monnik/ Benedictus/ Derkse 1952/ Lekenlid (op afstand). Olam haba Komende wereld; letied laba (?) toekomstige wereld Onderricht TLVL 23 ,daar gaat het om in de 4 lessen, waarvoor geen (groot) moderne formulering is te vinden. MISJNA // GEMARA: 25/ 52: Over = VERGEVEN// VERZOENING (Jegens de Ander ) -Mentorschap = HOE de TALMOED te LEZEN? -> inleiding 11/ 23 -Begeleiding = RECHT en RECHTVAARDIGHEID -> 115/ 143 = 4de les: Zo oud als de wereld het Sanhedrin . (In de reader ontbreken de lessen over = De WAARDE van de onbegrensde beschikbaarheid en = Het geweld van het politieke bestel = Administration/ regering. TLVL/r9 en 10. ) Object-tekens TLVL 19 Pastoor/diaken Snoek (Rsht) op 1/6/08 in feesttent: De waarde van ons leven wordt bepaald door wat we voor de Ander doen nav verloren zoon en thuiskomen, en de reactie van de oudere broer: woedend was hij. !!! Oneindige 196r38 idee is Verlangen 197r1; 200r2-3 GOD . Ein Sof MH11r36 Onrecht Adikia = ongerechtigheid (->Pesja) HW/614. -> scriptie / file . -> Nahed Selim 1953-Egypte publiciste TA 8/8/09 Ontologie 93-105; 244note 1 definitie+ note3 kennis vh bestaan/ epistemologie. Studie van wat er is/ 100ED /207 ; fundamentele epistemologie. Ontreddering Preek ds Sondorp 3/5/09 -> Cornelis Verhoeven /294. O/ Ontvangen; bezitten is altijd ontvangen 44r37 Ontwerp 158r30; Design ; ID = Intelligent Design . Ontwikkelen Echtheid ontw. als doel van leven. Link -> Quechua in Afkort./ Begr.-file. Onzin 185r16 = non-sens Oordelen 53; oordeelsvermogen: E.Kant (100ED/97) Intuitie gebruiken !! Beoordelen Oorlog 153r32 o.a. affiches: zie encycl. 289A propaganda !!! Openbare leven versus prive domein: voor een rechter zijn deze niet gescheiden: TLVL/ 131; (voor de burger wel -> Hannah Arendt en John Locke) Openbaring Revelation/ Toekomst/ Symbolen/ Armageddon/ Apocalipsis Openheid La apertura < Biotica/ Cenalbe/ Bogot/ 2004/pag.21 > Opinie /mening (doxa) 255r8 (-> Hannah Arendt) Opvoeding 40r36, 45r30,46r37, 238note 1; Doel: relatie tot God. -> Amanta. o.a. Fernando Savater. -> Theodor W. Adorno / F A/Z : Opvoeden na Auschwitz. OT Oude Testament: is niet oud en gn testament 39r38 Otiot Letters, tekenen, die ergens naar verwijzen.MH/13, archetypen. Oudsten Senioren Matt.21:23 ancianos del pueblo. Num.11:14,24,25,30: coach, Ouderen mentor, oudste, ouden van dagen, -> BW/192; -> Concord./div. o.a.

oudste 70x.Ouderlingen. Num. 20 en 24. De derde leeftijd. Ida Gerhardt (in Genesis) : Oud worden is het eindelijk vermogen veraf te zijn van plannen en getallen; een eindelijke verheldering van ogen, voordat het donker van de nacht gaat vallen . (-> En het woord was bij God.) Seneca : Weg naar wijsheid /41. Ovidius er is niets in deze wereld dat blijft. Alles verglijdt, elk ding krijgt vorm en gaat voorbij. Uit: Metamorphosen kunstschrift okt./93 -> CM. Pag. 21/34 P-epos Bron voor OT; WOT/ 183; -> D, E en J bronnen. Pachakuteq/ El seor que transforma el mundo/ C.M./18. Pachakuti-Inca Heer/poortwachter vd bovenwereld . Hij die tijd en plaats omverwerpt. Brengt hemelse orde: Verbinding met Tijd die Komt !!! Verwachting: hoop !! Toekomst. Openbaring. Ayni Karpay: inwijding van Harmonie. 2012 / 58. P.A.E. Pour Andre Eliane, dochtertje Levinas, te vroeg gestorven; letters voorin het boek: Van het zijn nr het zijnde (1947). Pakod pakad* Zien, ik heb gezien Ex. 3:16 (kijken) De Geliefde kijkt en ziet : Hoogl.2:8. Panenthesme God is of kan in alles aanwezig zijn, maar valt er nooit mee samen. Jan Offringa Volzin 17/12/10. Pantocrator Albeheerser (Gr.) ; Jezus Christus/ Athos. Paradigma (TLVL) /20 Het krijgen van betekenis van object losgemaakt uit de geschiedenis. Voorbeelden zijn niet te tellen. Paraenese Leer der deugden: Bergrede/ P.Lapide//50r28 Pardees Paradijs; acroniem voor vier vormen van uitleg Parmenides 15, 203r9; F.100.E.D./ 17; verband tussen gedachten, woordendingen. Parresia Vrij over alles spreken, woord van Euripides 500 v Chr. ; Alles = pas en resis is woord, rede, verklaring. 399 vChr. Mijlpaal voor democratie en filosofie. (En: Een goede regel hoeft nog niet tot een goed resultaat te lijden ) LF/56-59 Participatie en scheiding 123r32 237note57 XX vh individu !!! Particulariteit Interioriteit, egosme, uniciteit F.111; scheiding = individu F105 Paulus Dwarsligger apostel. Pee ] 17de ltr.;N: Mond; G: 80; MH/80- 83 Peiffer, mej. 232 note 12: Cartesiaanse Meditaties van Husserl. Pentateuch 5 boeken van Mozes. Peperzak Ad, vertaler Chicago. Peroesjim Afgescheidenen, Farizen. Pesach Joods Paasfeest Pesja Overtreding HW/612 Pesjat Letterl. betekenis ;MH/32 Phronesis Inzicht HA/120 Phronimos De verstandige man HA/120 Pir Islamitisch leider in India. -> Goeroe. Plaatsvervanging KL/64 met verantwoordelijkheid. Plato ->Phaedo 19, 98, 107, 157, 178 e.v., 201 platonisme overwonnen. F.100.E.D./ 23; LF/60-63. Leerling van Socrates. Plotinus 19, 208r10 + 12 , F.100.E.D./ 43; neoplatonist, 205-270

congregatie

Pluralisme 237note58 versus monisme Poleis/ Polis Stadsstaten, gebiedsdelen met politieke macht. Politeia De kunst van samenleven beoefenen -> Feitse Boerwinkel/ 43 Meer d.h.g. (1981 ontv.) Politiek David had ooit grootste politieke macht. (2 Sam. 5: 10) -> H.Arendt. -> Spinoza: Spoorzoeken/241 Tractatus Prigogine, Ilya; Orde uit chaos (1985) met F.: Isabelle Stengers . LF/ 182. Proces Van het leven MH/ 91 . Weg. Stromen en tijd: F.72. Profeet, priester, koning: Jezus Christus was, is allen in n:De GezalfdeLuc.2v26 Psalmen zie div. noten o.a. 242n2 (77r10); 22: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Qeros Inka-gemeenschap/ dorp/ enclave met zeer sterke natuurgebonden tradities, ceremonin. Gn dogmas (->ency) of regels. -> 2012. Qoholeth Verwant aan Gemeente of vergadering; = qahal. WOT/ 519 Quechua Kichwa? Taal van de Inkas; sumak kawsay = goed leven; zie ook File < * TMIA.ovz > en boek: Cuzco Magico . Quetzalcoatl Gevederde slang (-> HOVO-cursus.) Heer/ poortwachter vd middenwereld , organisator vd synchroniteit. 222-5 o.a. Ieder spreken is een Raadsel. 4de meisje; Basra begin 700 tot eind 700 90jr. Soefisme. Andere dichteressen: Rumi 1207-1273 en Hafez ca.1315-1390. CD The hand of Fatima . Rachamiem Mededogen ;TLVL/51 Raadsel Rabia

Rachotech

Rakkotech

slaap , deel vh hoofd.

Rakover (1943) -> file < Levinas 2 Gelaat > 229-30: hr Isral !!! Ramsj Goederen van mindere kwaliteit. Bargoens.-> NL-woordenbk.Kramer. Rechaniem Nietsnutten/ TLVL/115-117r20; reqaniem Rechtvaardigheid 139r36, o.a.; 146r14 ; 251note27. -> Nussbaum Rechtvaardigheid gaat boven Liefde . TLVL les 4 vooral pag.50: over letterwaarde en universele waarde. -> Dialoog < Nouwen. org^ > Henri. // < Unjustice >. HW: 419/426 + div. art. Recht. Mensenrechten: VS*:1776; Fr. 1789; VN:10/12/48 daarom is 10/12 de dag van de Rechten van de Mens. LF:90 e.v. * De rechten van de VS zijn mede gebaseerd op grondwet van NL.!! -> Jan Leijten 1926-Etten rechter Wie de zwaksten in de samenleving niet beschermt, begaat onrecht. Belediging is strafbaar. Volzin 2/5/08. Rechtvaardigheid zul je najagen. / Heeft net nog niet de credo-achtigheid van Heb uw naaste lief Deut. 17: 20. We moeten als samenleving, leven met een gefrustreerd rechtsgevoel T.B. Volzin 17/7/09 Num. 35,16-18 + 34, 20-21, Matot en mase -> www.michacursus.nl om goed en recht te doen. CC/59-68 -> Sieburgh, Carla; burgerl recht. Radboud Univ. TA 5/11/10. Reesj 20ste ltr. ;N: Hoofd, begin; G: 200; MH/94- 97 Regelgeving Is normaal gericht op persoonlijke groei. Oordeelt niet. Meer dhg99 Relatie die geen macht is: 105r5;saamhorigheid,vriendschap, Seneca: Wnw 29 e.v Religie101 -> begrijpen, relatie van/ met Ander 118r7; God gegeven bezinning op praktisch

handelen. Voor de religieuze existentie geldt de eigen en onherleidbare waarde van het individu als onbetwistbaar uitgangspunt.( -> ook J.F.Goud/ Politiek) Ze laat zich niet dicteren door het oordeel van de geschiedenis, dat met z.g. objectiviteit vaststeld welke cultuur de beste en welke natie superieur zou zijn. Objectief: iets dat anderen met je kunnen delen.!! (Chr. Ethiek). Remez Allegorische betekenis; MH/32 pag.23/34 Respect 145r6 achting; -> Fernando Savater Ricoeur, Paul TLVL 18r4 Riessen Rene van, dichteres, docent F. Protestt. Th. Univ. + Art EZ Zwolle, Filosofie\Deugd van R.van Riessen.doc schreef o.a. Man as a place of God, Levinas Hermeneutics of Kenosis(2007). -> TLVL/2004. VU. Rimbaud 169r28 Rituelen 4x/jr. bij Inkas/ Goden van ... / Raymi / 99. Pesach, Poerim, Roeach Levensadem, 2de dimensie vd ziel MH/36 Roeping H 9 van CC. Genesis 1:1-5 & 3: 8-9 (Waar ben je? .) En Matth. Roeping. Rorty Richard, Pragm.F. Stel je altijd op het standpunt dat iemand Anders (morgen) misschien met een beter idee komt. F.vd20ste E/85. Roshi Zenmeester/ Rabbi ? Rosj Hasjanna Nieuwjaar; MH/5; Rosh Hashanah -> Sjana ... Rosenzweig, Franz 1886-1929 Joods, Duitse theoloog/ filosoof. Saamhorigheid 48r23: ->Gemeenschap; -> Relatie Sahar Maansikkel;TLVL/128. Vorm van het Sanhedrin. (Ook vorm is belangrijk) Saint-Exupry 145r38 De Kleine Prins . Liefde bestaat niet daarin dat we elkaar naar de ogen kijken, maar dat we samen in dezelfde richting kijken. Samech O = vierkant 15de ltr.;N: Ondersteunen, op vertrouwen; G: 60; MH/ 72- 75 Samenleving (TLVL) zorg bven consumptie stellen !!-> kopstukken 134r3 < Hofstede > SSH/ PCOB:www:kernenonderzoek: resultaten+ programma. (cultuur) -> Gemeenschap -> lepra OT + NT. -> MM:/45; Smalbrugge. Job Cohen TA 16/3/10: Naar samenleving waar mensen zich thuis voelen. Het Collectief: Samenleven: LF/43-114. Sami Lichte vitale energie 2012/ 45 Sanhedrin Over rechtspraak; Joodse Rechtbank . -> Sahar. Sarabande 201r33 Sartre 1905- 1980 204r3, 243note7, 11 & 12.; F.100.E.D./153, existentialist, L^tre et le nant. < Fvd2E > Sprak zeer confilicterend: De hel zijn de anderen in toneelstuk: Huis Clos. = Achter gesloten deuren. Savater Spaans F. over politiek/ beschaving/ burgerschap en respect/ opvoeding. Zie Illich / 174 o.a. Schepper Viracocha -> ziel. Mienke Schipper verzamelde 1500 scheppingsverhalen en oorsprongsverhalen. TA 6/3/10. Jezus: In Hem en door Hem is alles geschapen.

Scheppende krachten : Pi-steen als symbool. Pachakuteq. -> 2 Cor.5:17 vernieuwen CMB onderdeel. Pag.22/32 Scholem Gershom 1897- 1982 MH/8; grondlegger moderne kabbala. Schuld -> Verantwoordelijk voor. Assymetrisch !! Niet alleen door vrije wil, maar Kan ook door gevoel voor ontstaan. Seculum Tijd en ruimte. Sefer Habahir Het boek vh stralende licht Sefer Jetsira Het boek vd Schepping Sefirot sfirot 10 aspecten (bronnen, impulsen) vd Levensboom kvi kabbala; 3 lijnen: WILLEN (4 bronnen); TOELATEN (rechterlijn/3 bronnen) en BEPERKEN (linkerlijn/ ook 3 bronnen) Karakteristieken of krachten vd Godheid Seichl Verstand Seider Uittochtmaaltijd Sejag Omheining; TLVL/115 Seneca zie Senioren Oudsten, ouderen Serafim ->Cherubim HW/130r36 Shalechet Gevallen gebladerte ; symbool voor gevallen personen/ leven. Shin Bet Geheime dienst Isral Shoa 232 note 11 !!! -> ook pogrom Sidur Gebedenboek Simcha Tora Vreugde der wet ; ook Simchat Thora : Er naar luisteren en naar leven. Singulariteit 134 onuitsprekelijk pag. 22/31 Sjabbat Rustdag; zeer belangrijk !! -> Exodus 31 & Matt. Einde werk, 7de dag -> Zajin Sjadai God vd hemelse legermachten; MH/ 100; BW/ Almachtige. Shaddai. Sjaloom Integraal HEEL-ZIJN, is meer dan vrede of ordebewarende volledig macht. Bergrede/P.Lapide//27 + 38. Vrede, vreugde, vrijheid, worden verzoening, gemeenschap, harmonie, gerechtigheid, waarheid, heelheid communicatie en menselijkheid. -> Tsedaka. -> Jeruzalem: van Willem Wilmink: HW BG /582. Sjamajim Hemel Sjammes Wachter Sjana towa oemetoeka; Een goed en zoet jaar: onderweg naar het land van melk en honing. T. Benima Bij Rosj Hasjana sept 2008. Sjavoeot Wekenfeest, 50 dagen na Pesach Sjechina Gods presentie op aarde Sjeet Seth: vervanging, teruggave, vergoeding, schadeloosstelling Sjeich Leraar (Soefi), rabbi (Joden). Hebreen -> Exodus. Sjem Naam; ha Sjem = de naam.

Sjema Jisrael

Liturgisch gebed ;MH/21 + 57 oa. Mantra, credo van het jodendom: Sjema Jisrael, Adonai Elohenoe, Adonai Echad . Luister Isral, Adonai (onze Heer) is onze God, er is geen ander dan Adonai. Adonai Echad: God is de Enige / de Ene.Maar letterlijk vertalen lukt niet goed. Uit Ekev: Deut. 7,12-11,25; Tamarah Benima in Volzin 22/8/08, pag.27. Sjemot De Namen; boek Exodus; MH/ 110-1 ; kleur: geel. Sjibolet Onderscheid tussen goed en kwaad, vriend of vijand: Richt. 12:6; BW 227 Sjien W 21ste ltr.; N: tand, jaar, rood, twee; G: 300; MH/98- 101 Sjmieta/ shmieta Jaar waarin de akkers braak liggen, rust gunnen, gn economische wedloop en zich zo aan spirituele zaken wijden. 1951 was ook een sjmieta-jaar. 5768 = af sept. 2007. Sjnorrer Bedelaar MH/27 Sjofeet; sjoftiem Richter- onderkoning; rechters, magistraten. Slang Betekenis, esculaap, JJ/17; BW/146 Snell, Bruno 171r25 Sociaal Foro Social de Fuerteventura: Lema: Compromiso, solidaridad y justicia social 2009 GC; 30 organisaties : 2 dagen samen overleggen Socrates 108; F.100.E.D./ 21; -> Plato en LF/56-60 o.a. grondlegger democratie, Athene. + Tony Judt 1948-2010, sociaal democraat Londen/ Isr. (kibboets)/ NY. Docent Europese Gesch. Stierf aan ALS. Sod Mystieke betekenis MH/32 Soekot Loofhuttenfeest; 7 herders te gast: oa Abraham, David, enz.MH/44 Soelle Theologe uit DL, hoogl. in VS. Beriep zich op L. De ethiek is niet het gevolg van het schouwen van God, maar dit schouwen zelf Spiritualiteit begrijpen van Angela Roothaan. Christelijke spirit. is de onscheidbaarheid van kennen en handelen. Soetendorp A. ->< .wri> over God in het hoogste woord. 2008. Sofeer Schrijver thorarol Solidaridad Medeleven: God is altijd met ons. (-> Immanuel). Leven gevend, zoals de zon: Scheppende warmte. Sophos Spinoza Spirituele Wijze man als heerser -> Phronimos HA/120 pag.23/31 215r12; F.100.E.D./ 78; rationalist, 1632-1677. Natuur & God. ervaringen/ zaken, zie geestelijke. NL-kunstenaar Janosh maakt Intern. Inspirerende computertekeningen (-> ook Siep de Gries, maar dan handmatig) < www.janosh.com >. Spoor 204r25; Weg; Tao; Proces; Reis Spreken (discours) 133 o.a., 222r25 een raadsel.236note49: Phaedrus = tellen Gesproken woord gaat boven geschreven. Tellen : -> (SSH-bld.) kabbala.wri. Oorsprong/ oorzaak: -> LC/13. ver-tellen (Vroegere tekengebruik) Geen samenvattingen, geen overzichtelijke inzichten, geen catechismussen - stemmen die d STEM weergeven Peter Sierksma (historicus) bij W.Barnard TA 27/11/10 Suf 1)Riet/ papyrus (Jam-suf: Rode Zee is eigenlijk Rietzee) 2) Arab.: ongeverfde wol, zoals kamelenharen mantels. Dragers: Soefi.

TA* (datum) Trouw Archief: kent vele sociale, educatieve en zorg-onderwerpen. Taal 18, 37r8 (Jesaja 53); 72r40, 99, 134, 141r36 e.v.,144, 170 o.a., 172r36 e.v. 174 e.v.; TLVL: 39: Verantwoordelijkheid is de essentie vd taal/ van het woord. TLVL 19. Aramees, Hebreeuws, Grieks, (Edessa / Mesopotamie, vlakbij Harran); Chomsky. Taavah Hartstocht, verlangen. Jij en Hij ;MH/ 24r3 Tahor Geschikt Talenten 82 -> gelijkenis in NT; geen geld, maar tal. delen: geld wordt minder, talenten groter. Talent is een kwestie van volhouden TA 27/2/09. Voor ontwikkelen van talenten is discipline nodig, TA30/6/08 Talmoed 66r30; (TLVL les 3): Misjna en Gemara samen. TLVL: 19r23:Letters uit de Talmoed stralen licht uit. en Doen herleven . -> Sefirot/ sefira Dialectiek is wezenlijk: -> Bijbel, terug -> Talmoed -> heden n wr naar de Bijbel, enz. eindeloos lang. !!/20 ( = Oceanisch ritme). -> Halacha: 613 regels. GTST = Gebeitelde Woorden Sprekende Taal ontv. 1998. Halacha kent 613 regels/ aanwijzingen. T.Laat zich slechts verstaan vanuit het leven (= proces, vol veranderingen).

Volgens E.Wiesel / F.593: Feest vd verbeelding. !!! Tamarinde^ Boom door Abraham in Ber-Sjeba geplant. Beginletters van voedsel, drank en XXXXX onderdak. We bezochten B.S. op 2 juni 1997. XXXX Hier staat jodendom XXX misschien het verst van christendom: joden XXX zijn nooit plaats-gebonden. !!! Tam Ongeschikt Tamiem Uit n stuk, op n doel gericht. Gaaf. Heel. Meer d.h.g./59 +81 Tanach Joodse Bijbel 19/4/07 met Hebr. grondtekst -> TeNaChTanaiem Schriftgeleerden; MH/ 57; tanaiet: misjna-meester;TLVL/122r35 Tauton denkende zelf 255r1 TB Tamarah Benima, schrijft in Volzin column: Thora Vandaag 2007-8-9 Tegfilien Gebedsriem; MN/ 99 Tegenwoordigheid 142 Teilhard de Chardin, Pierre; Fr. Jezuiet en paleontoloog. LF/ 185. Le Phnomene human 1938-1948. Over evolutie en bewustzijn. Tesjoeva Omkeer TLVL 33r7 e.v. Tet V 9de ltr. ; N:Slang, staf, buiging; G: 9 : MH/50- 53. TeNaCh Joodse bijbel: OT (Levinas zegt : is niet oud, en geen testament.) Theory of mind: Het vermogen om je in anderen te verplaatsen. Cogn. psych. jaren 70. Autisten beschikken hierover in beperkte mate. TA 2/4/10 Thora-rol Geschreven door sofeer met natuurlijke inkt op perkament. Aanwijzen met jad=handje. 35.000.= /2007. TI Totaliteit en het Oneindige /Infinite (1961); 136 e.v.o.a.; vh zijnde 178r1-3 XXX Tiferet Schoonheid; kvi Levensboom/ Sefirot; willijnnr.2 TLVL 4/8 Talmoedische Lessen van Levinas -> < TLVL > VJ=voorjaar 2004 Tekstfragmenten uit de traktaten: Joma en Jevamot ( over vergeving ) en Sanhedrin (over rechtspraak). Tode ti Het ding /113 r 15 e.v. Tohu wabohu Woestheid/ chaos komt tot leven (scheppingsverhaal). Tolerantie Denkers: Spinoza, Erasmus, Coornhert, Hugo de Groot, John Locke, Pierre Bayle, Voltaire en natuurlijk Levinas, Bonhoeffer, Fromm, e.a. Voltaire zei: Ik verafschuw alles wat u schrijft, maar ik zou mijn leven er voor geven dat u het kan blijven schrijven. Het is bijna het tegenover-

gestelde van gedogen. 200r22 Paul van theoloog en filosoof, hoogl. wijsg. ethiek; UvNijmegen. Onderricht; vijf boeken van Mozes 146r6 e.v.; La justice se rend la Totalit : Rechtvaardigheid is alleen maar mogelijk door ze voor allen, als een (concrete?) algemeenheid na te streven . maarrr: totalit. denken komt overeen met concentratie-kamp pag.19/23 Tov /tof Goed Transcendentie 144 o.a.; -> Aristoteles, -> Plato. -> Lucas Code (LC) komt overeen met ? Transformatie Bekering? 5 Informatie in DNA 2012/ 26 o.a.; net als bij ontwikkelingsstadia akties (baby,kleuter, tiener, vader/moeder) komt er ook info vrij bij stadium versterken lichtwezen / gelovige . Komt vrij via Munay-ki (lichamelijke transdit : 1 formatie) , dwz door = WOORDEN (zoals preken, relevante literat. groepsbijeenkomsten, enz.) 2 = SYMBOLISCHE GEBAREN , bidden, doop, F.39 belijdenis, Heilig Avondmaal (H.A.) Ayni. 3 = AANRAKINGEN , doop, belijdenis, zegen 4 = INTENTIE Paasfeest, -> Ayni. 5 = ENERGIE OVERDRACHT Pinksterfeest & Avondmaal; -> Ayni. de Tsadi TS 18 ltr.; N:vishaak ; G: 90; MH/84-87 Tsav Thoragedeelte Lev.6,1-7,38 Tolstoi Tongeren Tora / Thora Totaliteit

Tsedaka

Tsaddiek; God is de Rechtvaardige is incl. het recht van mijn naaste. Rebbe . Bergrede/P.Lapide//27 (-> Sjaloom) Harmonie in samengaan. Doen van barmhartigheid (Gimel geeft aan Dalet ) MH/27 incl.Sjnorrer Tsimtsoem Zichzelf terugtrekken pag.25/32 TsoresMoeilijkheden, Esther Hugenholtz )1978 TA 17-7-09 Soms ben ik boos op God Twijfel -> Tim Keller, presbyt. NY (TA 22/9/08) Spoorz./ 244. Blaise Pascal: Twijfel waar dat nodig is. Tijd 18 ; = bewegen/ veranderen -> seizoenen.Ev.van Thomas v.113 = N PROCES Psalm 90 en Gezang 426v 3~5. F.608: tijdsbewustzijn. = Ethiek, vrijheid, het zijnde, kwaliteit. Deel 2 van F. pag. 307-592 = Ethiek, = het zelf; = subjectiviteit. Grieken kenden 2 betekenissen: KRONOS (chronologie) en KAIROS : innerlijke tijd. Heeft creatief n ethisch aspect. F.315: OMKEER IN CONVENTIONEEL DENKPATROON. Pieter Hoexum,TA2/1/10, & Joke Hermsen & Henri Bergson^1859- 1941. Tijd is het enige dat onvervangbaar is, verspil het niet !!! -> Plotinus: HF:/43B. Eckhart^ zei: Het nu waarin God de wereld maakte is even dicht bij deze tijd als Het nu waarin ik op dit moment spreek, en de jongste dag is even dicht bij dit nu als de dag van gisteren. = alles ontwrichtend. !!Filosofie en Muziek\Eckhart Barnard God.doc verbinding Tzaraat Onrein, Nu even niet

Ubuntu Vader Valry Veertig 40

Medemenselijkheid (Zd-Afrika.)

-> Koninkrijk van de Vader -> concord. +Ev.van Thomas v.113 191r24, 204r31 Voorbereiding: 40 dgn en 40 nachten regen; Jezus na opstanding nog 40 dagen op aarde; 40 jaar in de woestijn; enz. pag.26/32 Verandering Het is een beweging en een rustEv.van Thomas v.50, (-> wijziging/ encycl.) Rust mijn ziel uw God is Koning 2de lied: Ieder woelt hier om verandering, enz. Lied 40 ringband 2008. IO/ GBD. + lied 343. Geest = wind = veranderlijk: Joh.3 v8. MM/56r18 Profeteren, wijziging in inzicht, Jezus verandert in denken (n doen vanaf midden Matth./Marcus. Vanaf aanhoudend bevragen door Kanan. Vrouw (Syro/Fenicisch) = Aanpassing: Survival of the fittest en dus niet van de sterkste.!!! Verantwoordelijk, zie ook : schuld, Verlossing, compassie. -> CC

Ik kan verantwoordelijk zijn voor wat ik niet gedaan heb. -> Verantw. van gezagvoerder/ kapitein van zeeschip/ vliegtuig voor zijn/ haar bemanning en passagiers. -> commissie Tabaksblat Maatsch. norm -> werkelijkheidszin -> Jean Piaget.TLVL 139 r2/5. M. Niemller; Jan Keij: Zekerheid over onzekerheid -> Ezechil 3v 18!! & 33:1-9 . Onze wil maakt ons verantwoordelijk. -> Levinas. F./32 ( Liefde ) Voorwaarden: 1) Onafh., 2) genieten, 3) afh., denken, enz. Verder/ au-del 199r1, 203r1 over-heen, verder dan r5+7, elders 204r17 Verdult Philip 14r21 Vergeving .wri 49r1!!,126r35,127r25ev;TLVL les 2. + HW ( Verzoening : ) *Verlangen ** tzt zin opn. 164r26 e.v.; 191 e.v.;226r3,o.a. (definitie?) + 227r11. Verlosser De Eeuwige is geen zachtzinnige verlosser, blijkt uit Waera: Ex.6,2-9,34. Farao die zijn hart verhardt, maar vanaf plaag 6 is het God zelf die zijn hart verhardt (als straf). Onvermogen om nog compassie te kunnen voelen. Verwalten DL Beheersen, administratie, besturen, ook: kantoor. Verwarring Maimonides schreef boek der Verwarring . Ev.v. Th. v.2 Verstand Verstandig -> David Hume pag.85/100ED -> Brein Verwondering 122r30 = ervaring ; -> gemeenteavond met Kees Harmans en Dick van Harten ; mei 2010 (o.a. over nanotechnologie e.d. en samenwerking). LF/H2: 21-36 ; < www.levedeverwondering.nl >. Teamgeest. Verzoening -> CC/47-58. Vooroordelen zijn hardnekkig. Ze zijn moeilijker te kraken dan een atoom. Albert Einstein. Vr- oorspronkelijk; vr- ontologisch 11 Voorstelling Levi kende met 14 mndn. nog geen schaduw. Beeld, afbeelding. Vrede TLVL 37r33: In een wereld die geen vertroosting kent, vindt CC de vrede geen woning. + < Nouwen.org^ > Es-Salaam (Arab.). Gouda kent vredespad tussen kerk en moskee. (VJ2008). -> CC/69-78. Vrijheid 46, 106 e.v. -> Hannah Arendt; 117r1,123r37, 253n45+46+47; politiek/ democratie. -> M.Niemller / dwarsligger (-file); Jon Sobrino, (vrije wil) bevr. theoloog /El Salvador 1938- -> < Dwarsliggers> Volzin-artikel

aug. 2007 : Niet ik, maar de ander . -> Delacroix:/Art/243. F 310 en 608. Pelagius/ Smalbrugge TA13/3/10; Savater; MM = Marcel Mring : Een lange weg ; Ian Buruma Grondwet art. 23 : vrijheid van onderwijs; -> ook Waarheid Jonathan Franzens (schrijver VS) LF/55 Vrijheid tot spreken: eleutherostomos. 1 Kor. 10: CC/96. Pag.29/34 Zelfbeheersing. Waal, Frans de Een tijd voor empathie-> Dwarsliggers. Waarheid (zoeken) 15 e.v.;77 3 waarheden., 94, 141 geloof, 144r13o.a. Spinoza. ontologie ; 149r1 e.v., 218 e.v.; Kuitert: NJ06/ Leiden. -> F.A/Z/216 Ev.v. Thomas, v 108, (Joh.18+19). Kierkegaard: W. is subjectief. Marshall McLuhan -1980; The medium is the message Psalm 15:2-3+25:4-6. -> Delacroix: / Art./ 243 -> ; Rene Gude/ Paul v.T. Van T.: Verschil tussen weten en geloven niet nodig op te heffen.Elke Overtuiging blijft altijd slechts een poging om de waarheid te benaderen, maar valt er nooit mee samen. Ook bij geloofsovertuiging. Notie, perceptie, -> Alain Badiou (Fr.) TA 30/5/09. Paul van Tongeren: In een goed gesprek zoek je naar de waarheid in het besef dat je die waarheid nog niet hebt. -> Deugd. HA/124 UNUM VERUM. Dharma bij zenboeddhisme. Waarnemen -> kijken. Aristoteles: LF/85 (+KNSM-schip) foto 1963?. CC/79-88, incl. Balthasar Bekker (1693 publ.) , zie ook Hocus Pocus van Fr.Pr. 11/2010. Wahl, Jean intentum vd intentie is particulier 135r6 Wajakheel en Pekoed : Ex.35,1-40,38 2 thoragedeelten. Concrete/ gedetailleerde beschrijvingen maken het verhaal tot een getuigenis (en dus niet tot een idee !!). Wajikra En Hij riep ; boek: Leviticus; MH/ 112-3; kleur: Geel. Wav 7 6de ltr. ;N: Verbindingshaak, haak , woordje en / mens ;G:6;MH/38- 41 Wegen 32 wegen naar wijsheid , kabbala, komend/ gaande van/ naar het hart = TA

kenniscentrum (niet: centrum van emotie).Weil, Eric 188r28 Weil, Simone 239 note 6 Weinreb Friedrich, schreef 1976 na veel onderzoek: De Bijbel als Schepping Werk/ Oeuvre hoofdst. 6/ 187-91. Niet uitsluiten : Meer dhg47+ 49; Doen Mdhg/91 Zie ook H.Arendt over onderscheid in Werken, Arbeiden en Handelen. Werkelijkheid 106, 113, 123, 257note 41+42; LF/84 + Ideen/ waarheid/ Plato. Werkelijkheidszin, vormt samen met verantwoordelijkheid en authenticiiteit de kenmerken van volwassenheid nieuwe stijl. Volgens de franse F. duo: Deschavenne & Tavoillot , Frits de Lange TA 6/3/10. Realiteitszin, verantw.b. , authent. Wet = inspanning (47) dagelijkse regelmaat !! Nooit juk, wel vreugde !! nomosDeuteronomium (2de wet) Simchat thora (begin nov. 2005? ) Wetenschap Biedt geen zekerheid. (Over o.a. Mexic. griep: TA 14/8/09 en 25/3/10); Marcel Moring / Een lange weg/ Rudy Kousbroek. Wiesel, Elie; Schrijver/ denker; Mensenrechtenactivist, was ook in Auschwitz 40 boeken. Buchenwald. Parijs. NY. Zie Encycl. 1928 Sighet Wil (skracht) 96,136 e.v. o.a. Versus Ervaring. W. is sterker.!! De wil van wilsonbekwamen Trw.18/1/08. Vrije wil -> Arminius 1559-1609. 2010/3 bij P&W/op TV: Vrije wil bestaat niet Ger Groot TA 7/1/09 incl. Kant en Sartre -> < www.trouw.nl/rf> CC/54 -> Verzoening tussen FR/DL.

Wisse, Ruth; hoogleraar Jiddische literatuur in Harvard/ Montreal. Trouw. Wittgenstein Je moet sommige dingen maar even voor vast aannemen. Wittgenstein zei: Om de deur open te doen heb je scharnieren nodig, vaste punten. Je kunt niet altijd alles voortdurend ter discussie stellen. Woord TLVL 39r9 + 118 = Het gebod bestaat in het ware woord. GWST !! 5/1998 .Wri is een file met write uitgang (extensie) en in ordner met . Barnard: Het woord van God, u in de mond gelegd. De eucharistie. De Communie TA 27/11/10. pag.28/32

Wijsheid Deel I H.2 Joodse wijsheid: Een godsdienst voor volwassenen. -> Geert Grote. + Comenius/ 133 o.a. Wijsgerige bezinning is de voortdurende kritische toetsing van alles wat van waarde is voor de mens. Liefde b.v. Zie ook oa The Elders organisatie van Mandela. Wijsheid gebruiken om met onafhankelijk leiderschap en ervaring enkele van de meest ingewikkelde problemen van de wereld op te lossen. Levensboom -> Amanta. -> Salomo : 1 Kon.3v. Matt. 13:v xx ; = Parel, Net, Schat in akker, schriftgeleerde.Verder: 2012 / 78 veld van wijsheid. Wijze = sheng (China). Meer dan kennis. Geen medelijden, maar mededogen: God van mededogen: Karunesh (sanskriet). Uil: combinatie van behoedzaam wachten n scherp toekijken. Zie ook Liefde. 172r3, 178r1-3 KVI configuratie. Verandering. Cambia: Soza. Bekering; omkering; Die Wende11/89; revolutie, wisseling -> Ency/708. Modificeren F 396. (CMB : een illusie !? )

Wijziging

Yechivah Joodse school (jetsiwah);243 note 1 Yom Hasjoa, Dag van herdenking Holocaust. April: waarop het getto van Warschau (-> boek: The Wall) in opstand kwam en 120.000 doden vielen. CC/33. Yom Kippoer Grote Verzoendag (2x) -> Jom. CC/50 Verzoening. 7de ltr.; N: zwaard, scepter, kroon ; G: 7 ;MH/42- 45 Spreuken 31: 10-31 lofzang op de vrouw: Esjet chajil, mi jimtsa ZEGGEN 11, 18 (taal), spreken 253note51+52 geen betoog. Gebed. Zelfverloochening negeren 198r24-6; zelfbeheersing, vrijheid + Spr. 16: 32. Zeloten Vrijheidsstrijders, anderen waren Farizen, Essenen, en Sadducen. Zen Concentratie; zen = Japans, afgeleid van het Chinese chan . Zeven 7 Zie Zajin; scheppingsdagen, kandelaar-armen, zielsnivos; enz. Meer dhg/ 23 h4. Zeventig 70 Zie Ajin; volken en talen van de wereld. Zichzelf 255r2 (Gr.: autos) Ziel 208r13; psyche, psuche, psuchein (blazen); -> Geest/ zelf. ademtocht vlinder; wiraqocha, = viracocha, gezang 293 . -> psychologg Wolters. =Nfsh Ref.: Inkas/ 187 en 2012/ 71. oa. 1 Thess.5: 23 Hij heilige u totaal; (hebr. voor keel) en geheel uw zijn, geest, ziel en lichaam. = Psuch Dt.6: 5 Matt. 22: 37 Met geheel je hart, ziel, en krachten (geest). Plato Faidon ; Socrates; Democritus (materie?); Descartes Discours de la Zajin T

=Psyche methode !! Julien Offray de Lamettrie 1709- 51. Th. van Aquino. 99x NVB Daniel Dennett 1991: Het bewustzijn verklaard:We zijn informatie. 225x NBG William van Ockham; Alex van Afrodisias. pag. 28/31 730x St.Vert. & 70x Concord. Gerard Visser; Szymborska. Joke Hermsen (+tijd) Ziel laat zich niet meten of benoemen.!!! Nietzsche, Bergson^, en Bloch. Oxymoron (?) : Een zich elkaar voegende Tegenstelling (-> oosterse Yin/Yang) Zielsverwantschap. Op zielsnivo Deel je ontroerong, mededogen -> Cc liefde en vriendschap. Zin is de Ander 193r12, zintuigen, -> zesde zintuig o VJ10. Intuitie: vooral bij zin- en waarheids- vragen toepassen. (mei -> Alied). Zoeken De weg is beter dan de herberg Cervantes. Startzond. 12/9/10. Hoop geeft leven -> GBD.wri/ ordner Zohar Mystiek geschrift uit 13de eeuw. MH/ 19r7 Zon Symbool van goddelijke aanwezigheid en stralingskracht Zonde Hardheid van hart, het ingegrifte: Jeremia 12, 13-14. Zweerman Theo, 14r20 Zijnde, ontologie 98; TLVL: V.h.zijn naar het zijnde 1947; 1975; 1988 NL: Het anonieme moet een gezicht krijgen. Ik ben Jahweh/ de HERE, uw God bij Levensheiliging: Woorden voor het Leven/ Regels over Recht en gezondheid. -> Leviticus 19. Regels over recht en gezondheid. Zeven Ik ben -woorden in het evangelie van Johannes: Brood: 6,51; Licht: 8,12 & 12,46; De Deur: 10,9; Goede Herder: 10,11; Opstanding en Het Leven: 11,25; De Weg, de Waarheid en Het Leven:14,6; De Ware Wijnstok: 15, ; steeds een verwijzing naar God de Vader/ Moeder. Intutie: De Brug van San Louis Rey 6de zintuig, 3de oog, geeft inzicht, = kent geen tijd of ruimte: is direct en correct. = Is slechts individueel te ervaren !!!!! = Is een openbaring die zich uit de innerlijke mens ontwikkelt (Goethe). = Neemt de essentie van de dingen waar = het wezen, het binnenste, de kern, oergrond van toekomstig of verleden bestaan. = Waarnemingskracht van de geest die nooit schade zal toebrengen zzz =======OOOOOO=======OOOOOO========

Bovengenoemde aanhalingen zijn verre van volledig, maar geven een indruk van sommige bronnen. ==============00000000000===============

Literatuur: enz.- Zie ook documenten op Gmail: 3 adressen !!! sedert medio 2011.

FILOSOFIE:

woorden met ^ komt meermalen voor in dit overzicht. Zie ook < TLVL > file van Talmoedische Lessen van Levinas*/ VU-podium(2004). 1968 versch. in Fr.; 1990 in NL. Docent: Bas Baanders: Overgeleverd aan de toekomst. Levinas en de Talmoed .Verschijnt NJ07 (-> art. in witte ordner : F/Levinas;16/8/07). En Rene van Riessen. Poorthuis, Marcel (1956): 2010 Hoogleraar interreligieuze dialoog. Expert op terrein van joods-chr. betrekk. KThU-Tilb. *pag.39: Gemara interpretatie: De inspanning van de daad begint wanneer men zich van zijn bezit ontdoet en wanneer men de wilskracht van velen mobiliseert. En

Verantwoordelijkheid vr iemand bij iemand. = echte communicatie. pag.28/31 Kopstukken Levinas okt. 2003 ontv. 168 paginas. =< KL.> De Filosofie van Emmanuel Levinas In haar samenhang verklaard voor iedereen. Jan Keij 1948: F Zie vooral 492 1ste alinea. ste de F 1 druk 2006; 3 druk: ontvangen van Kees/Lia 13/12/08. 608 paginas. Met: F Verklarende woordenlijst +/- 100 woorden, incl. diachronie en zijn. F Register van Personen: +/- 125 namen, incl. Kierkegaard, Lyotard, Derrida en Descartes; F van Zaken: +/- 140,incl.: aanwezigheid, emanatie, spreken, rechtvaardigheid, taal en vrijheid. F Bibliografie vele namen en boeken/ geschriften. pag. 30/32 -> Filosofie van A/Z. Levinas. Het Menselijk Gelaat = HMG. Doc = doc-file. div. files en artikelen in ordner Filosofie/ Levinas. oa: uit Volzin 23/12/05. E.Levinas aan het woordVJ07 uitgegeven: Francois Poirie en Philip. Nemo _ 20,= Man as a place of God van Rene van Riessen dichteres en docent ProtestTheol.U. MH = MvdHl = Mystiek vd Hebr. letters van Ruud Bartlema @2006; < alefbeet.nl >Ontv. VJ07 (Jiddis) incl. literatuurlijst. [ 18/11/08 nr Kees Harmans ] Vera Box- Thijs: De klassieke Kabbala. o 01 Hoe de Eeuwige in de tijd verschijnt Artikel VolZin 23/12/05. Video Teleac (opname 1992) Band: ABS = Archeol. vd Bbl + DDR+ E.Lev. Ethisch en Oneindig div. afdrukken over verantwoordelijkheid. Bieb Hfddrp. Nr.157.2 (2002?) De rechten van anderen Seyla Benhabib; Amerik. filosofe pleit voor poreuze grenzen die zowel de rechten van vreemdelingen als de democr. staat beschermen Volzin: 20/7/07. Politiek in donkere tijden van Hannah Arendt. ( = HA)1906-1975 pag.7, 8, 10. F. 100 essentile Denkers < = F.100.E.D. > t/m 2000. = HF. Leren FilosoferenMeedenken met onze tijd. S. De Bleeckere & M. Meijnen. 2002 ,ontv.2010/Katwijk. Marcel Moering: Een lange weg uitg. VU. MM.

Enkele Bijbelse naslagwerken/ achtergronden:Bijbelse Woorden en hun geheim = HW. (= Het Woord ) -> Johannes o.a. BW = Bijbels Woordenboek^ van Snijders = B.W.bk. o.5/12/04. CD-rom: BeeldschermBijbel 1998; incl. Telos vertaling en informatie. Handboek bij de Bijbel:Isr. feestdagen; planten; namen; wereldideolog. beschav. WOT = De Wereld van het Oude Testament /Bernhard W.Anderson 1979; enz. enz. Bijbel on-line . < www. BIBLIJA.net > In de dood kun je niet wonen (wennen) Anne vd Meiden 1); hoogleraar communic. wetensch. en PR aan de univ. van Utrecht. Woont in Nijverdal.2005 2008 Geloven is beseffen ergens te mogen wonen, op aarde een plek te hebben er te mogen zijn. In hun streektaal uitgedrukt. (Zuhause/ Heidegger ) Het probleem van de n is niet het probleem van de ander. Chassidische verhalen en hun betekenis Rami Shapiro. Foto-album Israel 1997; incl. hebr. woorden op pag.99; en fotoboek 1989-1991. Geschiedenis van de filosofie geen aant. van Levinas. Meer dan het gewone van Feitse Boerwinkel ( Meer dh g ); over Jezus en zijn bergrede/ zaligsprekingen. Ontv. 1981 van Rian en Bob . Incl. kaartje van Israel in die tijd. . Comenius : Via Lucis Anne v.d. Meiden 2), communicatie-wetenschapper,theoloog Huub Oosterhuis priester, dichter, schrijver Kerkewerk: Red Ecumnica Colombia Afrodes Mensenrechten Mencoldes // Vredesonderwijs Cedecol. Bert Keizer Onverklaarbaar bewoond. VJ2010 Simone Weil : Frans/ Joodse denker ,mystica, auteur, idealistische fabr. arbeidster, verzetsstrijder. Vooral: Met OOG voor de ANDER.

Niet hebben & daardoor zijn, maar Zijn is van belang: -> Joh.1 v13-19: Wie ben je? Antw.: Gn profeet, gn Elia en gn Messias, maar !! Etty Hillesum:God zit in ons hart, HIJ heeft ons nodig om in leven te blijven./Enc Martha Nussbaum: sociale rechtvaardigheid. Zie haar vele publicaties. !!! + F 606. Carry van Bruggen: Zoeken naar de zin vh bestaan in het contact met anderen. Filippenzen 2 vers 3b: doch in ootmoedigheid achte de een de Ander uitnemender dan zichzelf; en lette ook op het belang van Anderen. NB:Matth.25: (zie top/inl.) Het oordeel over de naties: schapen worden van de bokken gescheiden . * Heidegger^, Husserl en Merleau-Ponty zie ook o.a. F. als gesprek & H.A.; F/606+605. Epstein, Danil; vertaler TLVL in Hebreeuws: 2007 groot succes (na jaren van afwijzing door uitgevers). pag.31/32 ( Zie ook signature: LEVINAS onder e-mail bericht.) Ritsema, Beatrijs: o.a. normen in ethiek; Egoist TA 26/9/09 + Marcus 9: 38-42 Menno ten Brink, 1958- Rabbijn 2009 Amseterdam Lib. Joodse Gemeente o.a. Francesc Torralba ; Revista Selleciones de Biotica / Bogot / Colombia nov. 2004 Met o.a. Humanismo del otro hombre Madrid 1993. ->= overige docum: in ordner F. + www. XXXXX / google o.a. = Evangelie van Thomas, logos 5 (uit De Verliezers * ) Jezus zegt: Ken hem, die voor Uw aangezicht is en wat voor U verborgen is, zal U geopenbaard worden. Bibliotheca Philosophica Hermetica gebruikte (toevallig? ) ook (3/06) deze tekst bij de overlijdens-advertentie van prof. dr. Gilles Quispel. Auteur/ deelnemer van TV-programma: De Verliezers . 1981 NCRV. Lucas Code (LC) van K.Tuk 5/7/06: E.e.a. lezen in samenhang met elkaar. Lucas 10: 42a: En ding noodzakelijk: Luister naar Zijn Woorden . XXXXX XXXXX Spoorzoeken aant./2 ; Marshall McLuhan + Boeddhisme. Thomas Mann voorbeeld ethiek voor div. Nexus Instituut / Tilburg. Rob Riemen 1962 TA 30/9/09 * De Verliezers door dr.Gilles Quispel en Henk Verkerk 1981 en Evang. van Thomas. ======================================= www, zoeken onder naam/ onderwerp F. vd 20ste eeuw< Fvd2E> 1974; pag.13, 15, 96, 146 Eindnoot: (Wordt door programma WORD misvormd ):

roepende.

God moet gedaan worden, is een handelen NAAR de ANDER: Wij zijn verantwoordelijk voor de Ander zodra we zijn/ haar gelaat zien (en aanspreken) + Het is de enige manie