HOA(CH T chc Gii thung Sinh vin Nghin cu Khoa hqc — Eurka ln 2017 1. WC CH, YU cU 1. Muc dch: - Tao s,n chci hQC tap, sng v nghin cu khoa hQC, qua d pht hin, bi du- g nhng tung sng

Embed Size (px)