Hoang Minh Son Mang Truyen Thong CN

Embed Size (px)

DESCRIPTION

good!

Text of Hoang Minh Son Mang Truyen Thong CN

  • Li ni uMc lcDanh mc hnh vChng 1: M U1.1 Mng truyn thng cng nghip l g 1.2 Vai tr ca mng truyn thng cng nghip 1.3 Phn loi v c trng cc h thng MCN1.4 V ni dung cun sch 1.5 Ghi ch v ti liu tham kho Chng 2: C S K THUT2.1 Cc khi nim c bn2.2 Ch truyn ti 2.3 Cu trc mng - Toplogy2.4 Kin trc giao thc 2.5 Truy nhp bus2.6 Bo ton d liu 2.7 M ho bit2.8 K thut truyn dn2.9 Ghi ch v ti liu tham kho Chng 3: CC THNH PHN H THNG MNG 3.1 Phng tin truyn dn 3.2 Giao din mng3.3 Phn mm trong h thng mng3.4 Thit b lin kt mng 3.5 Cc linh kin mng3.6 Ghi ch v ti liu tham khoChng 4: CC H THNG BUS TIU BIU4.1 Profibus4.2 Can4.3 DeviceNet4.4 Modbus4.5 Interbus4.6 As-i4.7 Foundation Fieldbus4.8 EthernetChng 5: MT S VN TRONG TCH HP H THNG5.1 Thit k h thng mng5.2 nh gi v la chn gii php mng5.3 Mt s chun phn mm tch hp h thng5.4 Ghi ch v ti liu tham kho Danh mc thut ng