Học Tiếng Nhật Cấp Tốc Tại Nhật Ngữ

Embed Size (px)

Text of Học Tiếng Nhật Cấp Tốc Tại Nhật Ngữ

 • 7/25/2019 Hc Ting Nht Cp Tc Ti Nht Ng

  1/2

  Ngun tham kho ti: Trung Tm Ting Nht H NiHc ting Nht cp tc hin nay ang ! mt "u h#$ng ph% &in '$i ng#(i hc ting Nht) &*i +,thun tin '$i th(i gian ' c-ng 'ic m c.c kh/a hc ny mang !i0

  1.c kh/a hc ting Nht cp tc th#(ng #2c 3ng k4 &*i c.c hc 'i5n 6 t7ng c/ +, tip "8c'$i ting Nht t7 tr#$c) ' c/ nhu c9u hc ting Nht phc ' trong c-ng 'ic ' ;u hc0Hi?@A 6 tri

 • 7/25/2019 Hc Ting Nht Cp Tc Ti Nht Ng

  2/2

  1.c kh/a hc #2c i ngP ging 'i5n trong n#$c ' n#$c ngoi ti >?@A ging ;y) phQ h2p'$i nhu c9u th,c tiRn ' trMnh cBa hc 'i5n ti Eit Nam0 Sng th(i) trung tm ting Nht>?@A cFn cung cp ;ch ' o to '$i cht !#2ng hc tp ti #u) cI +* 't cht hon thin cQngc.c ph#Ing tin ging ;y hin i) ' m-i tr#(ng) a i