Học Tiếng Nhật Qua Câu Chuyện - Con Quạ Và Bình Nước

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/23/2019 Hc Ting Nht Qua Cu Chuyn - Con Qu V Bnh Nc.

  1/2

  Ngun tham kho:Trung tam tieng Nhat tai Ha NoiHm nay chng ti gi n cc bn mt ph!ng php h"c ting Nh#t m$i %&' t(m hi)u *ua cc c+u chuy,n n-i ting'nh.ng c+u chuy,n /+n gian0 1c bn c2 th) h"c ting Nh#t hi,u *u h!n 3& c4ng rt ra 5c cho bn th+n nh.ngb&i h"c trong cuc 67ng0

  1+u chuy,n 1on 8u 3& 9(nh N$c0

  t con *u 6;p cht 3( kht th( t(m th)%EF34

  N2 tF nhGI hJy 6uy nghK' hJy 6uy nghK' Lng bA cuc' ch;c ch;n 6M c2 mt cch t7t h!nIGGG-+H>IJ

  I h' J c2 cchI-/KLMN.,/>ON./%+,PP"#$QRS%)

  1on *u J a ra mt 6ng kin0 N2 i nhOt nh.ng 3iDn 6Ai nhA ri /Png mA cOp tLng 3iDn 6Ai th 3&o ci b(nh0T/%UO,V>WAX)"#$(T

  QRn /Rn n$c trong b(nh J tSng %Dn 3& chm n mA cGa n20YZ-).![\]H^_A/0`a

  1on *u J khng bA cuc cho n cu7i cPng' /o 3#y n2 J tF c=u 67ng 5c bn th+n0?bcdefJ%gT

  Ti n2i I6F cRn thit %& m cGa pht minhI 01h0&-).![\,$b!ijT

  QP kh2 khSn n m

 • 7/23/2019 Hc Ting Nht Qua Cu Chuyn - Con Qu V Bnh Nc.

  2/2

  n;m %