Hoe zijn onze manieren?

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Na elke zomervakantie krijgen miljoenen kinderen nieuwe leerkrachten. Spannend! Hoe zal het gaan? Wat mag, wat niet? De eerste zes weken zet jij als leerkracht de toon voor de rest van het jaar. En niet alleen op school, maar ook thuis moet ieder weer in het gareel.

Text of Hoe zijn onze manieren?

 • We gaan weer massaal naar school. Elk kind neemt zijn eigen gewoontes, verwachtingen en gedrag mee naar een nieuwe groep, of krijgt een andere leerkracht die alles net even anders doet dat het gewend was. De opvattingen van ouders, broers en zussen, ervaringen op straat, gebeurtenissen thuis, vriendjes en vriendinnetjes, ze hebben ook invloed op de manier waarop kinderen zich gedragen.

  Een nieuwe klas of school is spannend voor een kind. De een kijkt de kat uit de boom, de ander bluft zich naar binnen. Vragen die elk kind zich - onbewust stelt zijn: Mag ik er zijn? Ben ik hier welkom? Zie je me wel? In de nieuwe situatie moet het zijn plaats in de groep weer innemen. Niet te veel, maar ook zeker niet te weinig. De juiste plaats, dat is de positie waarin het tot zijn recht komt, waardering oogst, waar zijzelf n anderen blij van worden.

  Aan jou als leerkracht de taak om de toon te zetten en een goede gewoontes te creren waarin elk kind zich veilig voelt. Want als er niet meteen een goede sfeer ontstaat, is dat later lastig recht te breien.

  We verzamelden een aantal ideen, tips en programmas om jullie op weg te helpen. Het n is niet beter dan het ander. Kies wat bij je past. Maar waar je ook voor kiest, stem het in elk geval af met de omgeving: je collegas, de ouders, de organisaties in de wijk. Zodat de kinderen weten: Z zijn onze manieren!

  Na elke zomervakantie krijgen miljoenen kinderen

  nieuwe leerkrachten. Spannend! Hoe zal het gaan? Wat

  mag, wat niet? De eerste zes weken zet jij als leerkracht

  de toon voor de rest van het jaar. En niet alleen op

  school, maar ook thuis moet ieder weer in het gareel.

  WE

  ER

  N

  AA

  R

  SC

  HO

  OL

  Goede gewoontes die op school werken,

  werken ook thuis

  DO try this AT HOME

 • 22 educare | september 2011

  Met het spel Sterrenhemel leren kinderen spelenderwijs regels en afspraken te maken en zich eraan te houden!

  Zo speel je het: Teken met een blauw kleurpot-lood een cirkel en teken om beur-ten een ster. Zorg dat er nog ruimte is voor de ruimtereizen die jullie hierna gaan maken.Geef eerst zelf een regel, bijvoor-beeld: Reis met je ruimteschip (kleurpotlood) van de ene naar de andere ster. Je kunt alleen ronde lijnen maken en mag niet over de lijnen die er al staan. Er zullen waarschijnlijk discussies ontstaan over wat je niet hebt ge-zegd: waar je moet beginnen en of je al dan niet meerdere keren op een ster mag landen. Dat mogen ze dan zelf bedenken. Als je het

  spel nogmaals speelt mag je bijvoorbeeld alleen rechte lijnen tekenen. Of je mag pas landen als je minstens n keer over een lijn bent gevlogen, of Al doende ontdekken ze

  vanzelf alle mogelijkheden. En dat ze spelen-derwijs leren onderhandelen en zich aan afspraken houden, is een mooie bijdrage aan de toekomstige burgers van een (hopelijk dan nog steeds) democratisch land.

  Met dit spel oefenen de kinderen nog veel meer vaardigheden. Ben je genteresseerd in de mogelijkheden die tekenen biedt bij de ontwikkeling van kinderen in de basisschool? Kijk dan eens op www.zinvoltekenenmetkinderen.nl Als je je inschrijft voor de gratis tips ontvang je elke drie weken een leuke werkvorm.

  Tip: Ga eens samen met de ouders zoeken naar kleine stapjes die verlichting brengen. Open bijvoorbeeld een ideenbus waarin ouders de knelpunten kunnen melden. Soms zijn oplossingen zo voor de hand lig-gend dat we ze niet zien!

  Dat doet ons deugd!

  Mensen zijn als spiegels. Als je naar ze lac

  ht, lachen ze terug...

  Vraag eens aan kinderen: Hoe gaan we m

  et elkaar om zodat ieder zich thuis

  voelt? Welke deugden hebben we nodig

  om geconcentreerd te kunnen

  werken? En welke om de klas ordelijk te h

  ouden?

  Het Deugdenproject geeft een digitale deug

  denkalender uit met tips om

  maandelijks een deugd centraal te stellen.

  Dit schooljaar start de kalender met

  de deugd vriendelijkheid: Je hand warm e

  n zorgzaam uitsteken en de

  bereidheid een vertrouwde metgezel te zijn

  .

  Na vriendelijkheid volgen ordelijkheid, resp

  ect, ijver, zelfbeheersing, hoffelijk-

  heid, betrokkenheid, eerlijkheid en verantw

  oordelijkheid. Een heel schooljaar

  aandacht voor deugden doet de hele klas d

  eugd!

  Ontvang de wekelijkse deugd via www.de

  ugdenproject.nl

 • 23educare | september 2011

  Micha de Winter: Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. Vanachter de voordeur naar democratie en verbinding. Uitgeverij SWP. Informatie over vreedzame scholen en wijken vind je op: www.devreedzameschool.nl

  Blijf nou eens even stil zitten, we zijn aan het eten! Met een bezorgde blik schept Martine nog wat op. Dit is nu al de zoveelste keer dat ze dat moet zeggen, zou de school dan toch gelijk hebben? Zou haar kind echt ADHD hebben? Nee, kinderen zijn wel vaker druk en beweeglijk. Daar zijn ze kind voor toch?

  Overal in de samenleving kijken we anders tegen hetzelfde probleem aan. De reden? School en thuis zijn twee verschillende werelden. Er worden verschil-lende regels gehanteerd, verschillende afspraken gemaakt en er wordt anders met elkaar omgegaan. Het resultaat? Verwarring onder zowel de kinderen als de volwassenen.

  Om verwarring te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde verwachtingen heeft, is het initia-tief De Vreedzame Wijk in het leven geroepen. In zon wijk wordt een eenduidige, pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties die in de wijk met kin-deren in de basisschoolleeftijd werken. Deze aanpak komt voort uit De Vreedzame school, waar kinderen op een zorgzame manier met elkaar om leren gaan en constructief conflicten leren oplossen.

  De eerste vreedzame voetbalclub is gestart. Dat wordt wennen voor de ouders langs de lijn!

  Bij ouderbetrokkenheid denken we al snel aan leesouders of allerlei hand- en spandiensten. Maar betrokken zijn bij school begint al veel eerder, met kleine dingen kun je ouders al bij de school betrekken. Vraag de kinderen bijvoorbeeld eens om thuis iets op te zoeken wat de ouders meestal niet weten. Ouder en kind worden zo gemotiveerd om samen aan school te werken. Denk aan vragen als : Welke plaatsen in Nederland eindigen met ga? Waar liggen de meesten? Hoe kan het dat ze allemaal bij elkaar in de buurt liggen? Weet je het antwoord op deze vragen ook niet? Tja, dan moet je toch even naar google earth en misschien weet je dan vanzelf het antwoord op de laatste vraag ook wel.

 • 24 educare | september 2011

  handen in de klas

  Er zijn tientallen dingen in je klas die beter gaan als er meer handen zouden zijn. Die handen zijn er wel, als je het aantrekkelijk maakt om te komen. Denk als een ouder: wat motiveert hen? Het belang van hun eigen kind? Gezelligheid? Hun expertise kunnen inzetten? Hun hobby kunnen delen? Doe marktonderzoek voor je een vraag stelt, dan heb je meer kans op succes.

  Pesten. Hoe ga jij ermee om? Straf je of zoek je naar psychologische hulp? Is er een pestprotocol? De wil is er wel, maar de oplossing is ingewikkeld? Of toch niet?

  Sta op tegen pesten! doet een beroep doet op de kracht van de groep om het probleem zelf op te lossen. Er worden geen straffen uitgedeeld, niemand hoeft naar de psycho-loog en niemand krijgt de schuld. Je gaat samen met de pester, het gepeste kind, meelopers en met de kinderen waarbij het gepeste kind zich goed voelt, zoeken naar een oplossing en doorloopt samen zeven stappen.

  1. Gesprek met de gepeste leerling.2. Gesprek met de supportgroep, bestaande uit de

  pester(s), meelopers en ook leerlingen met een positieve groepsinvloed.

  3. Leg het probleem uit en kweek empathie.

  4. Deel de verantwoordelijkheid.5. Vraag naar ideen van elk groepslid.6. Laat het aan de groep over.7. Na n of twee weken een gesprek met iedereen

  afzonderlijk.

  Zorg er voor dat ieder kind het gevoel heeft serieus te worden genomen. Alleen dan zullen ze met ideen en tips komen. Deze leiden tot doelen die de kinderen aan zichzelf stellen en na ruim een week worden gevalueerd. En wat blijkt? De kinderen werken echt aan hun doel en zijn trots op het resultaat. Dus gooi alle verwijten, zondebokken en straffen maar overboord en sta op!

  Dit is een van de sociaal-emotionele vaardigheden uit het programma van Leefstijl.www.leefstijl.nl

  Als je me echt zou

  kennenIn het Noordoostpold

  erdorp Ens doet een hartverwar-

  mend ritueel zn intrede in de klas van juf M

  argreet. Daar

  brengen ze in praktijk wat de juf heeft gelee

  rd tijdens

  haar eerste bijeenkomst van De Doorbraak

  . De eerste

  keer was het onwennig: In de gesprekskrin

  g begon ik

  met de woorden: Als je me echt zou kenne

  n, zou je

  weten ... en ik vertelde iets wat mij werkelij

  k raakte. De

  anderen keken me raar aan, maar tot mijn

  verbazing

  ging n van de kinderen, die meestal de

  kat uit de boom

  kijkt, verder. De anderen pakten dat snel op

  . Anders dan

  gewoonlijk kwamen ze met iets wat kennel

  ijk op hun hart

  lag.De verhoudingen bin

  nen de klas zijn hierdoor veranderd

  en verbeterd en dit spelletje is nu even inge

  burgerd als

  de gebruikelijke groepsrituelen. Na dit suc

  ces schreef

  Margreet zich in voor een enthousiaste de

  elname aan de

  workshop MIJN DOORBRAAK, een Nederla

  ndse

  vertolking van het inmiddels populaire conc

  ept van

  Challenge Day.

  www.dedoorbraak.biz

 • 25educare | september 2011

  A

  ls leraar heb je de taak om een hele klas draaiende te houden. Dit is niet altijd even makkelijk, want de leerlingen willen hun aandacht nog-al eens verliezen. Ligt di