Click here to load reader

Hoofdlijnen wijzigingen DBC- systematiek ziekenhuiszorg 2014 · PDF fileHoofdlijnen wijzigingen DBC-systematiek ziekenhuiszorg 2014 │ v1.0 © DBC-Onderhoud 2 │39 Inhoudsopgave

 • View
  31

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hoofdlijnen wijzigingen DBC- systematiek ziekenhuiszorg 2014 · PDF fileHoofdlijnen...

 • Hoofdlijnen wijzigingen DBC-

  systematiek ziekenhuiszorg 2014

  2e go

  Versie 1.0

  19 september 2013

 • Hoofdlijnen wijzigingen DBC-systematiek ziekenhuiszorg 2014 │ v1.0

  © DBC-Onderhoud 2 │ 39

  Inhoudsopgave

  1 Inleiding .................................................................................................................................................................................................................................... 3

  2 Inhoudelijk voorstel RZ14b januari 2014 .............................................................................................................................................................................. 4

  2.1 Afbakening van de RZ14b-release .................................................................................................................................................................................... 4

  2.2 Planning ............................................................................................................................................................................................................................. 5

  2.3 Correcties en wijzigingen naar aanleiding van de intake- en wijzigingsprocedure ........................................................................................................... 6

 • Hoofdlijnen wijzigingen DBC-systematiek ziekenhuiszorg 2014 │ v1.0

  © DBC-Onderhoud 3 │ 39

  1 Inleiding

  Tijdens de werkzaamheden voor de uitlevering RZ14a van het DBC-pakket 2014 bleek al snel dat er de mogelijkheid moest zijn om correcties aan te brengen.

  Met release RZ14b is deze mogelijkheid gecreëerd: deze release is de update van het DBC-pakket 2014. Deze updaterelease gaat net als RZ14a in op 1

  januari 2014. In dit document wordt de 2e go van het pakket RZ14b toegelicht.

  Afhankelijk van de impact die wijzigingen hebben en de voorbereidingstijd van deze wijzigingen, zijn (in de aanloop naar de definitieve 2e go op 18 september

  2013) verschillende onderdelen afgevallen en toegevoegd. Deze worden hieronder toegelicht.

  Om te kunnen bepalen of ingediende wijzigingsverzoeken passen binnen de scope van de RZ14b is de release eerst afgebakend. De scope werd hiermee

  bewust beperkt, om zo de effecten voor het veld te beperken. Het pakket omvat het volledige scala aan producten dat hoort bij een release.

 • Hoofdlijnen wijzigingen DBC-systematiek ziekenhuiszorg 2014 │ v1.0

  © DBC-Onderhoud 4 │ 39

  2 Inhoudelijk voorstel RZ14b januari 2014

  De RZ14b-release heeft als hoofddoel het doorvoeren van een update op het DBC-pakket 2014. Deze tussenrelease wordt gedaan omdat correcties op het

  systeem en uitvalreductie niet kunnen wachten op een volgende hoofdrelease. Met RZ14b worden deze geconstateerde onvolkomenheden gecorrigeerd,

  binnen beperkingen van tijd en impact.

  2.1 Afbakening van de RZ14b-release

  Scope

  De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het uitwerken van RZ14b:

   RZ14a is de basis.

   Geconstateerde onvolkomenheden in RZ14a worden gecorrigeerd, binnen beperkingen van tijd en impact.

   Met de 2e GO wordt duidelijk welke correcties en wijzigingsverzoeken in RZ14b worden verwerkt.

  De scope van RZ14b wordt bewust beperkt tot wijzigingen die binnen beperkingen van tijd en impact vallen. Dit, om het veld in staat te stellen te profiteren

  van de implementatieperiode van RZ14a - en niet geconfronteerd te worden met tussentijdse wijzigingen die van grote impact zijn.

  Een aantal wijzigingen in de RZ14b valt echter buiten de scope. Deze wijzigingen zijn na externe besluitvorming als uitzondering toegevoegd. Tabel 1 laat

  zien welke wijzigingen van de RZ14b binnen en buiten de scope vallen.

 • Hoofdlijnen wijzigingen DBC-systematiek ziekenhuiszorg 2014 │ v1.0

  © DBC-Onderhoud 5 │ 39

  Tabel 1 Scope RZ14b

  In scope van RZ14b Buiten scope van RZ14b

   Correctie van geconstateerde onvolkomenheden in RZ14a , binnen beperkingen van tijd en impact

   Nieuwe dataset

   Wijzigingen in Overige Zorgproducten (OZP’s)  Wijzigingen in de kostprijs- en honorariaberekeningen

   Wijzigingen in aanspraak en WBMV, binnen beperkingen van tijd en impact  Toevoegen of verwijderen van nieuwe DBC-zorgproducten

   Tariefswijzigingen t.b.v. correcties, binnen beperkingen van tijd en impact  Wijzigingen in registratieregels

   Wijzigingen in de grouper

   Reductie uitval productstructuur

  Projecten meegenomen in de RZ14b

   Wijzigingen in de kostprijs- en honorariaberekeningen: naar aanleiding van gewijzigde registratieregels en de evaluatie van honoraria.

   Wijziging in registratieregels: in de RZ14b zijn nieuwe registratieregels voor hartrevalidatie en kindergeneeskunde opgenomen.

   Wijzigingen in de grouper om het mogelijk te maken dat zorgactiviteiten zichtbaar worden op de nota.

  2.2 Planning

  Tabel 2 laat de mijlpalenplanning van RZ14b zien.

  Tabel 2 Mijlpalenplanning

  Mijlpaal / Productomschrijving Datum

  Vaststelling 2e go 18 september 2013

  Aanlevering aan NZa ter beoordeling 10 oktober 2013

 • Hoofdlijnen wijzigingen DBC-systematiek ziekenhuiszorg 2014 │ v1.0

  © DBC-Onderhoud 6 │ 39

  Mijlpaal / Productomschrijving Datum

  Conceptuitlevering aan het veld 10 oktober 2013

  Vaststelling door Raad van Bestuur NZa 12 november 2013

  Uitlevering aan het veld 14 november 2013

  Ingangsdatum 1 januari 2014

  2.3 Correcties en wijzigingen naar aanleiding van de intake- en wijzigingsprocedure

  Tabel 3 laat de wijzigingen zien die door veldpartijen zijn ingediend bij DBC-Onderhoud middels de aanvraagprocedure ‘wijzigingen cure’ 1 . Het gaat hierbij om

  specialismespecifieke wijzigingen voor de ziekenhuiszorg. Deze wijzigingen worden door DBC-Onderhoud in behandeling genomen conform de met de NZa

  en veldpartijen afgesproken procedures en binnen geldende tijdslijnen.

  Tabel 3 Wijzigingen aangemeld via de intake- en wijzigingsprocedure van DBC-Onderhoud

  Issue-

  nummer

  Titel Toelichting

  1842 Beëindigen zorgactiviteitcode 038940 (eenmalig

  traumatologisch consult)

  Beëindigen van zorgactiviteitcode 038940, waar van toepassing kan

  deze zorgactiviteitcode in zorgproducten vervangen worden door

  zorgactiviteitcode 190016 “Spoedeisende hulp contact buiten de SEH

  afdeling, elders in het ziekenhuis”.

  Voor de invoering van DOT waren de zorgactiviteitcodes 190015

  (Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.) en 190016

  (Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het

  ziekenhuis.) te registreren naast een consultcode. Bij de invoering van

  1 http://www.dbconderhoud.nl/indienen-wijzigingsverzoeken/menu-id-371

  http://www.dbconderhoud.nl/indienen-wijzigingsverzoeken/menu-id-371

 • Hoofdlijnen wijzigingen DBC-systematiek ziekenhuiszorg 2014 │ v1.0

  © DBC-Onderhoud 7 │ 39

  Issue-

  nummer

  Titel Toelichting

  DOT is bij deze twee zorgactiviteitcodes ZPK_1 gewijzigd in ZPK_99

  (beide zorgactiviteitcodes zijn sinds 2013 gekoppeld aan ZPK_89

  overige zorgactiviteiten t.b.v. afleiding).

  Aangezien zowel zorgactiviteitcode 038940 als 190015 en 190016 naast

  een consult worden geregistreerd is het feit of een consult identiek is

  aan een contact niet van belang. Met de beëindiging van

  zorgactiviteitcode 038940 vervalt tevens de verwarring hierover.

  Zorgactiviteitcodes 190015 en 190016 omschrijven een “contact”.

  2093 Informatieverplichting zorgactiviteiten op de nota van

  Medisch Specialistische Zorg

  Er is een besluit genomen om de nota van de medisch specialistische

  zorg uit te breiden met informatie over zorgactiviteiten. Indien één van

  de zorgactiviteiten uit een vastgestelde lijst deel uitmaakt van het profiel

  van een DBC-zorgproduct, geopend na 31 december 2013, dient de

  code, omschrijving en de uitvoerdatum van deze zorgactiviteit te worden

  vermeld op de nota. De wens is om dit te faciliteren via de grouper. Om

  te borgen dat de zorgactiviteiten op de nota behoren bij het

  gedeclareerde DBC-zorgproduct worden deze activiteiten opgenomen in

  de hashcode voor zorgverzekeraars. Daarnaast is vanuit

  zorgverzekeraars verzocht een aanpassing te doen in de hashing

  vanwege declaratieproblematiek bij (donor)transplantaties en gender-

  wisselingen.

  Advies:

  De grouper selecteert vanaf 1 januari 2014 zorgactiviteiten uit de

  opgestuurde declaratiedataset waarvoor een verplichte opname op de

  nota geldt voor DBC-zorgproducten geopend na 31 december 2013.

  Voor deze zorgactiviteiten ‘geeft’ de grouper in het retourbericht naar de

  zorgaanbieder het desbetreffende zorgactiviteitennummer mee. Dit

 • Hoofdlijnen wijzigingen DBC-systematiek ziekenhuiszorg 2014 │ v1.0

  © DBC-Onderhoud 8 │ 39

  Issue-

  nummer

  Titel Toelichting

  unieke zorgactiviteitnummer is aangeleverd in de declaratiedataset en is

  teven

Search related