Click here to load reader

Hrvatska tradicijska glazba u nastavi glazbene kulture u razrednoj

 • View
  248

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Hrvatska tradicijska glazba u nastavi glazbene kulture u razrednoj

 • Hrvatska tradicijska glazba u nastavi glazbene kulture u razrednoj

  nastavi

  Goran Hosu

 • Tradicijska glazba

  Glazba usmene tradicije

  Umjetnost raznih, manjih ljudskih skupina

  Psiholoke, drutvene i kulturne potrebe

 • Regionalni pregled hrvatske tradicijske glazbe

  Panonska zona - Slavonija, Baranja, Srijem, Posavina,

  Moslavina, Podravina, Zagorje, Meimurje, Prigorje,

  Pokuplje te Baka

  Dinarska zona - Lika, dalmatinsko zalee, Gorski kotar,Banovina, Kordun i umberak te podruja nastanjenaBanovina, Kordun i umberak te podruja nastanjenaHrvatima u zapadnoj sredinjoj i junoj Bosni iHercegovini

  Jadranska zona - Priobalje i otoci

 • Nastava glazbene kulture prema HNOS-u

  pjevanje

  sviranje

  sluanje glazbe

  elementi glazbene kreativnosti/izvoenje glazbe i glazbeno pismo, glazbene igre pismo, glazbene igre

 • Hrvatska tradicijska glazba u nastavi glazbene kulture u razrednoj nastavi s obzirom na nastavna

  podruja

  pjevanje etnomuzikoloki pristup ili vrhunski stilizirano

  sluanje iskljuivo u originalu

  sviranje brojalice i tradicijske pjesme

  elementi glazbene kreativnosti djeje igre s pjevanjem i narodni plesovinarodni plesovi

 • Prisutnost hrvatske tradicijske glazbe u programu glazbene kulture u prvim etirima

  razredima osnovne kole

  Razred Pjevanje Sluanje

  1. 10 1

  2. 9 2

  3. 12 1

  4. 22 0

  Ukupno 53 4

 • Istraivanje

  Vrijeme:

  - tijekom oujka i lipnja 2015.

  Mjesto:

  - O Mladost i O Grigor Vitez u Osijeku

  - O Ivan Filipovi Velika Kopanica

  Cilj:

  - upoznati uenike s hrvatskom tradicijskom glazbom i ispitati njihova iskustva i stavove prema istoj u razliitim nastavnim podrujima, ukazati na sadanju zastupljenost hrvatske tradicijske glazbe u nastavi glazbene kulture te ponuditi odgovore - O Ivan Filipovi Velika Kopanica

  P Beravci

  Ispitanici:

  - 81 u. 1. 4. r.

  Postupci i instrumenti:

  - anketiranje i promatranje

  - anketni upitnik i istraivaki dnevnik

  glazbene kulture te ponuditi odgovore i rjeenja.

 • U kojoj mjeri se uenicima svia hrvatska tradicijskaglazba u pojedinim podrujima nastave glazbene kulture?

  U kojoj mjeri se uenicima svia hrvatska tradicijskaglazba openito?

  Koliko esto se susreu s hrvatskom tradicijskom glazbomu nastavi glazbene kulture?u nastavi glazbene kulture?

  Sluaju li uenici hrvatsku tradicijsku glazbu kod kue?

  ele li se uenici ee susretati s hrvatskom tradicijskomglazbom u nastavi glazbene kulture?

 • Demografske varijable

  djeaci38

  47%djevojice43

  53%

  Spol

  24 2426

  7

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  Isp

  itan

  ici

  Razred

  Grafikon 1: Spol uenika koji su sudjelovali u istraivanju

  0

  5

  1. r. 2.r. 3.r. 4.r.

  Razredi

  Grafikon 2: Broj ispitanika po razredima

 • U kojoj mjeri se uenicima svia hrvatska tradicijska glazba u pojedinim podrujima nastave glazbene kulture?

  0% 5% 2%23%

  69%

  0%20%40%60%80%

  1 2 3 4 5

  Ocjene

  Pjesma koju smo pjevali

  Postotak 0% 1% 2%9%

  88%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  1 2 3 4 5

  Ocjene

  Glazba koju smo sluali

  Postotak

  Grafikon 3: Ocjene pjesme pjevane na istraivakom nastavnom satu

  Grafikon 4: Ocjene glazbe sluane na istraivakom nastavnom

  satu

  4% 2%10% 14%

  70%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  1 2 3 4 5

  Ocjene

  Igra koju smo igrali

  Postotak

  Grafikon 5: Ocjene igre izvoene na istraivakom nastavnom satu

 • U kojoj mjeri se uenicima svia hrvatska tradicijska glazba openito?

  79%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  Svia mi se hrvatska tradicijska (narodna) glazba

  2%0%

  7%11%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  1 2 3 4 5

  Ocjene

  Postotak

 • Koliko esto se susreu s hrvatskom tradicijskom glazbom u nastavi glazbene kulture?

  48%52%

  Na nastavi glazbene kulture susreemo se s hrvatskom tradicijskom (narodnom) glazbom

  0

  NIKAD PONEKAD ESTO

  Grafikon 7: Uestalost susretanja s hrvatskom tradicijskom glazbom na nastavi glazbene kulture

 • Sluaju li uenici hrvatsku tradicijsku glazbu kod kue?

  da43%

  ne

  Kod kue sluam hrvatsku tradicijsku glazbu

  ne57%

  Grafikon 8: Sluaju li ispitanici hrvatsku tradicijsku glazbu kod kue

 • ele li se uenici ee susretati s hrvatskom tradicijskom glazbom u nastavi glazbene kulture?

  ne17%

  elio/eljela bih da ee sluamo hrvatsku

  tradicijsku (narodnu) glazbu na nastavi

  ne16%

  elio/eljela bih da ee pjevamo hrvatsku

  tradicijsku (narodnu) glazbu na nastavi

  da83%

  da 84%

  da83%

  ne17%

  elio/eljela bih da na nastavi glazbene kulture

  pleemo hrvatske tradicijske (narodne)

  Grafikon 9: ele li uenici ee sluati hrvatsku tradicijsku glazbu na nastavi glazbene kulture

  Grafikon 10: ele li uenici ee pjevati hrvatsku tradicijsku glazbu na nastavi glazbene kulture

  Grafikon 11: ele li uenici ee plesati hrvatske tradicijske plesove na nastavi glazbene kulture

 • ZAKLJUAK

  Upoznavajui se s kulturnim vrijednostima, uenici sesenzibiliziraju za ouvanje narodne tradicije, usmjeravaju ipotiu na aktivno sudjelovanje u glazbenom i kulturnom ivotusvoje okoline.

  Nauit e prepoznavati i razlikovati folklorne regije kao Nauit e prepoznavati i razlikovati folklorne regije kaovrijednu glazbenu riznicu koju hrvatska tradicijska glazbaposjeduje.

 • Svaki ovjek ono to jest, to je po tradiciji i nauku. Nitaovjek na svijetu ne bi mogao izvesti, ni u emuspjeti, bez tradicije u kojoj um na hranimo ikrijepimo, kano to se tijelo nebeskim zrakom hrani ikrijepimo, kano to se tijelo nebeskim zrakom hrani irazvija. (Josip Juraj Strossmayer)

 • Literatura

  Bezi, J. (1991.) Folklorna glazba otoka olte. Narodna umjetnost, 28, 9-48. Ceribai, N. (1998.) Etnomuzikoloka i etnokoreoloka djelatnost instituta tijekom devedesetih

  godina. Narodna umjetnost, 35(2), 49-66. Ceribai, N. (1992.) Slavonska folklorna glazba kroz koncepcije smotri i istraivanja. Narodna

  umjetnost, 19(1), 18. apo mega, J., Muraj, A., Vitez, Z., Grbi, J., Belaj, V. (1998). Hrvatska etnografija, Zagreb:

  Matica Hrvatska. Dobrota, S., urkovi, G. (2006). Glazbene preferencije djece mlae kolske dobi. ivot i

  kola, 15-16(1-2). Preuzeto s: kola, 15-16(1-2). Preuzeto s: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=39465, 4.9.2015.

  Kneevi, G. (2002). Nae kolo veliko. Zagreb: Ethno d.o.o. Ivankovi, Z. (2003). Obiajne pjesme Komletinaca. Vinkovci: Matica hrvatska Vinkovci. Manasteriotti, V. (1978.) Prvi susreti djeteta s muzikom. Zagreb: kolska knjiga. Mikuli, M., Prskalo, I., Runji, K. (2009.) Hrvatska plesna tradicija i predkolska dob djeteta.

  U Vladimir Findak (ur.) Antropoloke, metodike, metodoloke i strune pretpostavke rada u podrujima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije (str. 455-459). Pore: Hrvatski kinezioloki savez.

  Nastavni plan i program za osnovnu kolu. (2006). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta. Preuzeto s: http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=14181, 5.9.2015.

  Pogaj, J. (1988). Metodika nastave glazbene kulture u osnovnoj koli. Zagreb: kolska knjiga.

 • Radievi, B., ulenti Begi, J. (2010). Pjevanje u prvim trima razredima osnovne kole. ivot i kola, 24(2), 243-252. Preuzeto s: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=94972, 4.9.2015.

  Rihtman-Augutin, D. (1979.) Istraivanje folklore i kulturna praksa. Narodna umjetnost, 16, 9-19

  Rojko, P. (2012). Metodika nastave glazbe. Teorijsko-tematski aspekti. Zagreb: Sveuilite J. J. Strossmayera-Pedagoki fakultet Osijek.

  Svalina, V. (2012.) Tradicijsko pjevanje u glazbeno-folklornim podrujima panonske zone. U akula, B. (ur.) Zbornik radova 17. seminara folklora Panonske zone (str. 184-192). Vinkovci: Kulturni centar Gatalinka.

  ulenti Begi, J. (2015). Djeji folklorni ples kao uvatelj tradicije. Suvremena pitanja, 19, 136-147.ulenti Begi, J. (2010). Pjevanje kao izabrana aktivnost otvorenog modela nastave glazbe. U ulenti Begi, J. (2010). Pjevanje kao izabrana aktivnost otvorenog modela nastave glazbe. U Vrandei, T. i Didovi, A. (ur.) Monografija umjetniko-znanstvenih skupova 2007. - 2009. Glas i glazbeni instrument u odgoju i obrazovanju (str. 60-67). Zagreb: Uiteljski fakultet u Zagrebu, Europski centar za napredna i sustavna istraivanja. Preuzeto s: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=501685, 4.9.2015.

  ulenti Begi, J. (2009). Glazbeni ukus uenika osnovnokolske dobi, Tonovi, 53, 65-74. Preuzeto s:. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=468999, 4.9.2015.

  Vitez, Z., Muraj, A. (2001). Hrvatska tradicijska kultura na razmeu svjetova i epoha, Zagreb: Barbat d.o.o. Galerija Klovievi dvori. Institut za etnologiju i folkloristiku.

  Zebec, T. (2002.) Izazovi primijenjene folkloristike i etnologije. Narodna umjetnost, 39(2), 93-110.

  Internetski izvor: Hrvatska enciklopedija. Preuzeto s:

  http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=55313, 5.9.2015.

Search related