Hrvatski jezik- gramatika

 • View
  99

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kk

Text of Hrvatski jezik- gramatika

 • o sloene kraenice postaju rijei i ponaaju se kao samostalne rijeiHAZU (Hazu), HINA (Hina), INA (Ina), Nama itaju se kako se piu

  o kratice nastaju kraenjem rijei i koriste se samo u pismu, a itaju se kao prve rijeiTaj gl. je u 3. l. jd. prez. (Taj glagol je u treem licu jednine prezenta.)

  i sl. , itd. samo u pisanju

  i slino, i tako dalje pri itanju

  Vrste rijei

  PROMJENJIVE NEPROMJENJIVE

  GLAGOLI PRILOZI

  IMENICE PRIJEDLOZI

  PRIDJEVI imenske VEZNICI

  ZAMJENICE UZVICI

  Rijei prema sadraju i uporabi

  PUNOZNANE, LEKSIKE

  imenice, zamjenice,pridjevi, brojevi, glagoli, prilozi

  imaju i gramatiko znaenje

  POMONE, GRAMATIKE

  - prijedlozi, veznici, estice, usklici

  45

 • BROJEVI ESTICE

  1. PROMJENJIVE (sklonidbene ili deklinabilne)

  SKLONIDBENE (DEKLINABILNE)

  - imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi

  - osnovni oblik: N jd. (m.r.)

  - mijenjaju se po deklinaciji

  - imaju rod i broj

  SPREZIVE (KONJUGACIJSKE)

  - mijenjaju se u vremenu i nainu

  konjugacija

  - gramatike odlike vrijeme (nain),

  lice i broj

  - glagoli osn. olik infinitiv

  o mijenjaju svoj oblik u skladu s gramatikim kategorijama koje im pripadaju rodu, broju i padeu (ponekad ih zovemo imenske rijei, zbog zajednikih svojstva promjene

  odnosno, ako su u istoj reenici moraju se slagati u svim kategorijama)

  GRAMATIKE KATEGORIJE: odnose se na imenice, zamjenice, pridjeve i brojeve

  o ROD : muki

  46

 • enski

  srednji

  o BROJ: jednina

  mnoina

  o PADE: SKLONIDBA (deklinacija)

  NOMINATIV (TKO, TO) - neovisan o prijedlogu

  GENITIV (KOGA, EGA nema) bez, do, od, kod, zbog

  DATIV (KOMU, EMU dajem) k, ka, nasuprot, unato, usprkos

  AKUZATIV (KOGA, TO vidim) kroz, niz, uz, u, za, na, o, po, nad, pod, pred

  VOKATIV (OJ!, EJ!) bez prijedloga, odjeljuje se zarezom

  LOKATIV (O KOME, O EMU) - neovisan o prijedlogu

  INSTRUMENTAL (S KIM, S IM) s (bie), sa (stvar), meu, nad, pod

  47

 • IMENICE

  o Vrsta rijei kojom IMENUJEMO BIA, PREDMETE, POJAVE, OSJEAJE. o VRSTE:

  OPE kazuju ime koje je zajedniko svim biima stvarima i pojavama iste vrste, a

  znae:

  apojedinu vrstu bia, stvari i pojava (ovjek, lopta, ena)

  skup istovrsnih bia ili predmeta koji se uzimaju kao cjelina - zbirne imenice

  (granje, lie, cvijee)

  tvar, gradivo, ili materiju - gradivne imenice (sol, voda, vino)

  VLASTITE kazuju ime kojim se imenuje samo odreeno bie, premet ili pojava

  (Mario, Kupa, Zagreb)

  o S obzirom na ovjekov dodir s onim to one znae imenice se dijele na:

  stvarne (konkretne) imenice oznauju bia, stvari, i pojave u iju se stvarnost moemo

  uvjeriti pomou svojih osjetila (ovjek, drvo, zemlja, zvuk)

  mislene (apstraktne) imenice oznauju neto nestvarno to promiljamo kao stvarno

  (duevna pjava: misao, tuga, osobina: dobrota, mladost, starost) Aldo, Amber

  (piemo velikim slovom)

  o GRAMATIKE KATEGORIJE: rod, broj, pade

  48

 • ROD - gramatika kategorija koja se oituje u slaganju imenica s pridjevskim rijeima

  (muki, enski srednji)

  BROJ - morfoloka kategorija po kojoj se razlikuje jedan primjerak onoga to imenica

  znai (jednina) od vie primjeraka onoga to imenica znai (mnoina)

  PADE - morfoloka kategorija koja izrie razliite odnose onoga to rije znai prema

  sadraju reenice. Promjena rijei po padeima je sklonidba ili deklinacija.

  o UMANJENICA crijep crjepio UVEANICA cijev cjevinao RIJEI ZA IMENOVANJE PRIPADNOSTI MJESTU, KRAJU, ZEMLJI I NARODU

  Veina ETNIKA tvori se nastavcima -anin, -janin, -ac.

  Metkovanin, Varadinac, Labinjanin (jotacija)

  MJESTO POSV. PRIDJEV STANOVNIK PRIPADNOST

  STANOVNIKU

  Osijek osjeki Osjeanin Osjeaninov

  49

 • GLAGOLI

  o Vrsta rijei kojom IZRIEMO RADNJU, STANJE I ZBIVANJE.o GRAMATIKE KATEGORIJE: vid , lice , prelaznost , nain , vrijeme i stanje

  VID trajanje radnje, njezino izvravanje

  Nesvreni bacati, ekati, izvjeivati, dospijevati

  Svreni baciti, doekati, izvijestiti

  dvovidni

  - glagoli koji u svrenom vidu imaju osnovu je, tvore nesvreni vid duljei je u

  ije

  LICE I BROJ prvo (govorno), drugo (sugovorno), tree (negovorno); 1., 2., 3.

  GLAGOLI PO OBJEKTU (prelaznosti) osobina glagola da mu radnja izravno

  prelazi ili ne prelazi na objekt estica se

  Prijelazni itati, dati (mogu imati objekt u akuzativu)

  Neprijelazni hodati, leati (ne mogu imati objekt u akuzativu)

  Povratni bojati se, smijati se (uza se imaju povratnu zamjenicu se)

  50

 • Pravi Djeak se (sebe) umiva.

  Nepravi Djeak se smije.

  Uzajamno povratni Djeak i djevojica se grle.

  GLAGOLSKA STANJA oznaavanje odnosa izmeu subjekta i glagolske radnje

  aktiv ( radno stanje ) - zovem, pobijedili su

  Oni su pobijedili.

  pasiv ( trpno stanje ) zvan sam, pobijeeni su

  Oni su pobijeeni.

  NAIN oznaavanje odnosa govornika prema radnji o kojoj se radi)

  indikativ izjavni nain Oprezno vozi.

  kondicional pogodbeni nain Daj, napii to.

  imperativ zapovjedni nain Uini to! Ne ulazi!

  lice nema

  lice dodavanje nastavka

  lice neka + prezent

  optativ eljeni nain Molim te, pomozi mi.

  51

 • KONDICIONAL PRVI (pogodbeni nain)

  o glagolski oblik sloen od nenaglaenog aorista glagola biti i glagolskog pridjeva radnog o njime se izrie pogodbao Kondicionalom se prvim izrie :

  radnja koja bi se mogla vriti (Podjela bi nas osiromaila i posvaala.)

  elja da se vri neka radnja (Ja bih radije ostao ovdje. Biste li prenoili.)

  uljudno pitanje i molba (Gospodine, biste li nam pokazali put?)

  blaa tvrdnja (Rekao bih da je istina.)

  pogodba (Kad bismo uili kako treba, rezultati bi bili bolji.)

  namjera (Vikao je ne bi li ga uli.)

  KONDICIONAL PRVI

  liceglagol

  HTJETI BITI MORATIja htio bih bio bih morala bihti htio bi bio bi morala bi

  52

 • on, ona,

  onohtio bi bio bi morao (la, lo) bi

  mi htjeli bismo bili bismo morali bismovi htjeli biste bili biste morali biste

  oni, one,

  onahtjeli bi bili bi morali (le,la) bi

  KONDICIONAL DRUGI (elje, mogunosti)

  o glagolski oblik sloen od kondicionala glagola biti i radnog pridjevao Kondicionalm drugim izrie se:

  radnja koja se mogla izvriti u prolosti (Dioba bi nas bila osiromaila.)

  elja koja je postojala u prolosti da se izvri neka radnja (Ja bih bio radije ostao

  ovdje.)

  KONDICIONAL DRUGI

  liceglagol

  II PJEVATI OSTATIja bio bih iao bio bih pjevao bio bih ostaoti bio bi iao bio bi pjevao bio bi ostao

  on, ona,

  onobio bi iao bio bi pjevao bio bi ostao

  mi bili bismo ili bili bismo pjevali bili bismo ostalivi bili biste ili bili biste pjevali bili biste ostali

  53

 • oni, one,

  onabili bi ili bili bi pjevali bili bi ostali

  VRIJEME

  sadanjost PREZENT

  prolost PERFEKT, AORIST, IMPERFEKT, PLUSKVAMPERFEKT

  budunost FUTUR PRVI, FUTUR DRUGI

  GLAGOLSKI PRIDJEV pridjev izveden od glagola

  radni rekao, izvadio, ivio (ivjela,ivjelo, ivjeli), letio (letjela, letjelo, letjeli)

  trpni reen, izvaen, ivljeni

  GLAGOLSKA IMENICA glagolski pridjev trpni + je

  pleten + je = pletenje

  pit + je = pie

  GLAGOLSKI PRILOG:

  Sadanji

  - Tvori se od 3. lica mnoine prezenta + -i

  Pjevajui, pleui, uei On je pjeva pleui sambu.

  Proli

  - Tvori se od osnove + -avi, - vi

  Stigavi, digavi, vidjevi, pobijedivi On zaplae ugledavi majku.

  Ako glagolski prilog dolazi na poetku reenice, sam ili s dopunama, odvaja

  se zarezom.

  54

 • itajui, puno moemo nauiti.

  U svim glagolskim licima oni ostaju NEPROMIJENJENI!!!!

  PASIV

  Pasiv ili trpni lik mogu imati samo prelazni glagoli. Tvori se od pomou glagolskog

  pridjeva trpnog.

  hvaljen sam hvaljen si hvaljen je hvaljeni smo hvaljeni ste hvaljeni su

  Glagolski oblici

  SPREZIVI NESPREZIVI (konjugacija) (nema konjugacije) Infinitiv (- ti, - i) Glagolski pridjevi (radni i trpni)

  Glagolski prilozi (proli i sadanji)

  VREMENA NAINI

  imperativ

  kondicional I. i II.