Hrvatski Jezik i Knjizevnost Preddiplomski Jednopredmetni

  • View
    26

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hrvatski

Transcript

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

JEDNOPREDMETNOGA STUDIJAHRVATSKOGA JEZIKA I KNJIEVNOSTI

Preddiplomski studij

Akademska godina 2014./2015.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

I. GODINA

Ak. god. 2014./2015.

I. zimski semestar

PREDMETSATI TJEDNOECTSNASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvoa dijela nastave

PVS

Teorija jezika2

--

--

25izv. prof. dr. sc. Branko Kuna

dr. sc. Ana Miki oli, poslijedoktorandica

Staroslavenski jezik2

--

2-

-5izv. prof. dr. sc. Milica Luki

Vera Blaevi Krezi, zn. novakinja - asistentica

Hrvatska fonetika i fonologija2

--

2-

-5prof. dr. sc. Vlasta Riner

dr. sc. Maja Gluac, zn. novakinja, poslijedoktor.

Osnove teorije knjievnosti I2-14izv. prof. dr. sc. Kristina Peternai Andri

Stara hrvatska knjievnost I2

--

--

25prof. dr. sc. Milovan Tatarin

doc. dr. sc. Kreimir imi

Osnove jezine kulture22-5doc. dr. sc. Goran Tanackovi-Faletar

Strani jezik engleski I - njemaki I-

-2

2-

-2Dubravka Kuna, via predavaicaGordana Todorovi, via predavaica

Tjelesna i zdravstvena kultura I-2-1eljko Beissmann, vii predava

Napomena: Student u semestru mora ostvariti 30 ECTS bodova kroz obveznu i izbornu nastavu iz sadraja obuhvaenim studijskim programom.

II. ljetni semestar

PREDMETSATI TJEDNOECTSNASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvoa dijela nastave

PVS

Hrvatska usmena knjievnost2-24prof. dr. sc. Ruica Pihistal

Staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljatvo2

--

2-

-6izv. prof. dr. sc. Milica Luki

Vera Blaevi Krezi, zn. novakinja - asistentica

Hrvatska morfologija31-6doc. dr. sc. Jadranka Mlikota

Osnove teorije knjievnosti II2-15izv. prof. dr. sc. Kristina Peternai Andri

Stara hrvatska knjievnost II2

--

--

26prof. dr. sc. Milovan Tatarin

doc. dr. sc. Kreimir imi

Strani jezik engleski II - njemaki II-

-2

2-

-2Dubravka Kuna, via predavaicaGordana Todorovi, via predavaica

Tjelesna i zdravstvena kultura II-2-1eljko Beissmann, vii predava

Napomena: Student u semestru mora ostvariti 30 ECTS bodova kroz obveznu i izbornu nastavu iz sadraja obuhvaenim studijskim programom.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

II. GODINA

Ak. god. 2014./2015.

III. zimski semestar

PREDMETSATI TJEDNOECTSNASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvoa dijela nastave

PVS

Povijest hrvatskoga gramatikog sustava2

--

2-

-6prof. dr. sc. Ljiljana Koleni

dr. sc. Silvija urak, zn. novakinja poslijedokt.

Stara hrvatska knjievnost III2

--

--

26prof. dr. sc. Milovan Tatarin

doc. dr. sc. Kreimir imi

Nova hrvatska knjievnost I2-26doc. dr. sc. Dubravka Bruni

Strani jezik engleski III - njemaki III-

-2

2-

-2Dubravka Kuna, via predavaicaGordana Todorovi, via predavaica

Tjelesna i zdravstvena kultura III-2-1eljko Beissmann, vii predava

IZBORNI PREDMETI

Jezik starih slavonskih pisaca-

2-

--

15prof. dr. sc. Loretana Farka, nositeljica

dr. sc. Silvija urak, zn. novakinja poslijedokt.

Drama i kazalite hrvatske moderne2-23doc. dr. sc. Ivan Trojan

Poljski jezik I-2-2Malgorzata Stanisz, lektorica

Marko Maruli2-23prof. dr. sc. Ruica Pihistal

Napomena: Student u semestru mora ostvariti 30 ECTS bodova kroz obveznu i izbornu nastavu iz sadraja obuhvaenim studijskim programom.

IV. ljetni semestar

PREDMETSATI TJEDNOECTSNASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvoa dijela nastave

PVS

Hrvatska sintaksa22-6

Povijest hrvatskoga knjievnoga jezika2----

16prof. dr. sc. Ljiljana Koleni

dr. sc. Silvija urak, zn. novakinja poslijedokt.

Tvorba rijei u hrvatskome jeziku2

--

--

16izv. prof. dr. sc. Branko Kunadr. sc. Ana Miki oli, poslijedoktorandica

Nova hrvatska knjievnost II2-26prof. dr. sc. Goran Rem

Strani jezik engleski IV - njemaki IV-

-2

2-

-2Dubravka Kuna, via predavaicaGordana Todorovi, via predavaica

Tjelesna i zdravstvena kultura IV-2-1eljko Beissmann, vii predava

IZBORNI PREDMETI

irilometodska batina u hrvatskoj kulturi 19. stoljea22-5izv. prof. dr. sc. Milica Luki

Poljski jezik II-2-2Malgorzata Stanisz, lektorica

Biblija i knjievnost interpretacije1-12doc. dr. sc. Dragica Dragun

Napomena: Student u semestru mora ostvariti 30 ECTS bodova kroz obveznu i izbornu nastavu iz sadraja obuhvaenim studijskim programom.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

III. GODINA

Ak. god. 2014./2015.

V. zimski semestar

PREDMETSATI TJEDNOECTSNASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvoa dijela nastave

PVS

Hrvatska dijalektologija2

--

2-

-5prof. dr. sc. Ljiljana Koleni

dr. sc. Silvija urak, zn. novakinja poslijedokt.

Nova hrvatska knjievnost III2-25prof. dr. sc. Goran Rem

Knjievnost za djecu i mlade2-25doc. dr. sc. Dragica Dragun

Svjetska knjievnost I2-25doc. dr. sc. Marica Liovi

IZBORNI PREDMETI

Kognitivna gramatika2

--

--

15prof. dr. sc. Branimi Belaj

doc. dr. sc. Goran Tanackovi Faletar

Filozofsko-simboliki ustroj glagoljskoga pisma 1----

14izv. prof. dr. sc. Milica LukiVera Blaevi Krezi, zn. novakinja - asistentica

Poljski jezik III-2-2Malgorzata Stanisz, lektorica

Hrvatski jezik u prvoj polovici 20. st. 2-13doc. dr. sc. Jadranka Mlikota

Napomena: Student u semestru mora ostvariti 30 ECTS bodova kroz obveznu i izbornu nastavu iz sadraja obuhvaenim studijskim programom.

VI. ljetni semestar

PREDMETSATI TJEDNOECTSNASTAVNIK

Nositelj predmeta ili izvoa dijela nastave

PVS

Hrvatska leksikologija 2--

1-

15prof. dr. sc. Vlasta Rinerdr. sc. Maja Gluac, poslijedoktorandica

Stilistika1-24doc. dr. sc. Sanja Juki

Svjetska knjievnost II2-25doc. dr. sc. Marica Liovi

IZBORNI PREDMETI

Fortuna Marina Dria2

--

--

15prof. dr. sc. Milovan Tatarin

doc. dr. sc. Kreimir imi

Amerika knjievnost 20. stoljea1-13doc. dr. sc. Biljana Oklopi

Slavonski dijalekt12-4prof. dr. sc. Ljiljana Koleni

Poljski jezik IV-2-2Malgorzata Stanisz, lektorica

Kajkavsko narjeje1-23prof. dr. sc. Ljiljana Koleni

Zavrni rad3

Napomena: Student u semestru mora ostvariti 30 ECTS bodova kroz obveznu i izbornu nastavu iz sadraja obuhvaenim studijskim programom.

OSNOVNI PODACI

Naziv kolegijaTeorija jezika

Bodovna vrijednost i nain izvoenja nastaveECTS koeficijent optereenja studenata 5

Broj sati nastave (P+V+S)2+0+2

Vrijeme i mjesto izvoenja nastaveprema rasporedu sati za zimski semestar

Jezik na kojem se izvodi kolegijhrvatski

Nositelj kolegijaKabinetVrijeme konzultacijaTel.e-mail

izv. prof. dr. sc. Branko Kuna52prema rasporedu konzultacija u semestru4673bkuna@ffos.hr

Izvoa(i)KabinetVrijeme konzultacijaTel.e-mail

dr. sc. Ana Miki oli, poslijedoktorandica52prema rasporedu konzultacija u semestru4673amikic@ffos.hr

OPIS KOLEGIJA

Sadraj kolegija

Jezik: svojstva; podrijetlo; neverbalni kod i njegovo ujezienje; lingvistika i njezin predmet; semiologija i lingvistika: ljudska simbolika djelatnost i jezik; jezini znak (F. de Saussure i L. Hjelmslev) djelovanje jezika kao sustava znakova; jezik i govor: jezik kao struktura; Coseriuova trihotomija: sustav norma govor; uloge jezika: jezik-miljenje-stvarnost (Sapir-Whorf); jezine funkcije; opejezini zakoni: naelo jezine ekonomije; zalinost; ralanjivost; jezino stvaralatvo; iz povijesti lingvistike; klasifikacija jezika; pismo, jezik kultura; razine jezinoga opisa: fonologija i fonetika, morfologija, sintaksa, semantika, leksikologija; sociolingvistika; pragmalingvistika

Oekivani ishodi kolegija

Po zavretku nastave iz navedenog kolegija student e moi:

prepoznati jezina naela u komunikaciji

definirati i razlikovati temeljne jezine pojmove

izdvojiti jezine porodice i predstavnike

samostalno primjenjivati jezinoteorijske spoznaje i koristiti se opejezinom literaturom

razlikovati pristupe u opisu jezika (filoloki, poredbeno-povijesni, strukturalistiki, generativni)

Oblici nastave Xpredavanjaterenska nastava

vjebesamostalni zadaci

Xseminari i radionicekonzultacije

obrazovanje na daljinupraktini rad

multimedija i mreamentorski rad

laboratorij

NAIN VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA

Oblici praenja i provjeravanjausmenopismenoXusmeno i pismeno

Elementi praenja i provjeravanjaoptereenje u ECTS udio (%) u ocjeni

pohaanje nastave1,5-

kolokviji1,540%

ispit260%

Ukupno 5100%

Nain oblikovanja konane ocjene

U oblikovanju konane ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz kolokvija i ocjena iz zavrnog pismenog ispita: 40% konane ocjene ine ocjene iz dvaju kolokvija, a 60% konane ocjene ini ocjena iz ispita.

Ostale informacije relevantne za praenje rada studenta, vrednovanje i ocjenjivanje

LITERATURA

Obvezna literatura

1. Glovacki-Bernardi/Kovaec/Mihaljevi/Halwachs/Sornig/Penzinger/Schrodt, 2001. Uvod u lingvistiku, kolska knjiga, Zagreb. 2. Saussure, Ferdinand de, 2000. Teaj ope lingvistike, ArTresor nakla