Hrvatski povijesni portal (PDF br. 7)

 • View
  77

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

U novom 7. broju časopisa "Hrvatski povijesni portal" čitajte: Četvrti sastanak urednika na projektu History that connects; Prepoznajete li najvećeg televizijskog kauboja?; Priručnik za građanski odgoj; EuroClio godišnja konferencija 2014.: Ohrid; Anna Frank stiže u Hrvatsku; Povijest u nastavi: Novi broj i poziv na suradnju; Panduri u Njemačkoj; Peti hrvatski simpozij o nastavi povijesti - Hrvatska i Prvi svjetski rat; Neodgovorena pitanja o prvom hrvatskom kralju Tomislavu; Virovitičko novinarstvo u prvoj polovici XX. stoljeća; Čepinska loza obitelji Adamovich de Csepin; Čepin – Ovčara / Tursko groblje / Rozingova pustara; Cehovska ostavština u Međimurju; Idi Amin; Kraljevski par Stjepan Dabiša i Jelena Gruba; Grb i zastava; Detalji fotografija Drugog svjetskog rata; Prva žrtva Drugog svjetskog rata.

Text of Hrvatski povijesni portal (PDF br. 7)

 • h p phrvatski povijesni portal - croatian historical portal

  issn 1846-4432www.povijest.net

 • Hrvatski povijesni portal

  2

  IMPRESUMHrvatski povijesni portal

  ISSN 1846-4432

  Broj 72. rujan 2013.

  Elektroniki asopis za povijest i srodne znanosti izlazi od 26. sijenja 2006. na

  adresi www.povijest.net

  Izdava:Inter nos

  Obrt za raunalnu djelatnostvl. Miljenko Hajdarovi

  Dr. Ive Kekea 1640323 Prelog

  Urednik:Miljenko Hajdarovi, mag.hist.

  urednik@povijest.net

  Suradnici:Igor Jovanovi, prof.

  Vladimir PotnarVlatko Smiljani

  Slavica oi, dipl.u.Vinja Matotek, prof.Mato Bojnak, prof.

  Mirna Glavan, mag.edu.hist.Zlatko Luki

  Izlazi mjeseno.

  Autori tekstova sami brinu o gramatikoj ispravnosti istih.

  Za oglaavanje u Hrvatskom povijesnom portalu obratite se na

  e-mail info@inter-nos.biz

  Uredniko piskaralo

  Ovaj broj asopisa moete komentirati na naem forumu

  na ovoj adresi: http://goo.gl/YUEGV8

  Nagradni izazov iza naslovnicePitanja vezana uz pojedine linosti i doga-aje iz hrvatske nacionalne povijesti po-buuju puno interesa i preesto se o nji-ma raspravlja u dnevno-politike svrhe. Jedan od priloga u ovom broju koji otvara novu sezonu objavljivanja nosi naslov Neodgovorena pitanja o prvom hrvat-skom kralju Tomislavu. Taj me prilog na-tjerao na promiljanje o kome se se i na koji nain smije pisati, a da se ne na-teti hrvatskoj povijesti. O jednom pri-jedlogu naslovnice ve se nekoliko dana raspravlja na Facebook stranici HPP-a i komentari su bili u ve uobiajenoj ma-niri iji je stari bio ustaa, a iji partizan. Zato ovu naslovnicu neki mogu smatrati provokacijom, ali u biti je namjerni izazov. Pozivam sve zainteresirane da kvalitenim lankom odgovore na pitanje s naslov-nice - kakav su trag u hrvatskoj povijesti 20. stoljea ostavili Radi, Paveli, Broz i Tuaman? Moe li ih se usporediti i o njima racionalno pisati? Nagradni izazov je otvoren do kraja 2013. godine i u tom vremenu u se pobrinuti da se organizira svojevrsni iri koji e procijeniti pristigle radove. Naravno osigurati emo i neke nagrade. lanke aljite na urednik@po-vijest.net

  O novom konceptuVelika veina suradnika Hrvatskog povije-snog portala su nastavnici povijesti. Veliki broj itatelja su uenici osnovnih i sred-njih kola, te studenti. Nakon sedam go-dina objavljivanja u obliku web stranice drastino mijenjam koncept i od kolovoza 2013. izlazimo kao PDF mjesenik. Zato? Prvo dva vana razloga:1. Racionalizacija vremena - na ovaj nain tekstovi se stalno prikupljaju, razmjenju-je se miljenje s autorima, ali se najvei i najtei dio posla oko objavljivanja svodi na kraj mjeseca i na svega nekoliko dana

  koliko mi je potrebno da priu zaokruim.2. Bolja prilagodba materijala za korite-nje u nastavi. Na ovaj nain asopis se moe spremiti za itanje na razne platfor-me i lanci svugdje zadravaju istu grafi-ku formu. Moete ih printati i mogu po-sluiti kao pomono nastavno sredstvo. Poevi od sljedeeg broja objavljivati emo mini postere sa korisnim sadraji-ma za nastavnike i uenike.

  Ciljane skupineCiljane skupine itatelja naeg asopisa su prvenstveno nastavnici i uenici, a po-tom svi zaljubljenici u muzu Klio. Objav-ljeni materijali prije svega ovise o prilo-zima koje nam suradnici dostave. Stoga vas pozivam na suradnju. Pisanje lana-ka za nastavnike moe biti izvrstan nain permanentnog usavravanja jer piete za ciljanu skupinu itatelja i svoje istra-ivanje potkrepljujete literaturom i izvo-rima. Moete pisati lanke o povijesnim zbivanjima i linostima, prikazivati lite-raturu koja svima moe koristiti, poticati uenike na istraivanje i rad na projekti-ma koje emo rado predstaviti na ovim stranicama (primjere ve imate i u ovom broju). Ukoliko ste uoili neku zanimlji-vu web stranicu zapiite link i pojasnite to je zanimljivo. Vrlo rado emo objaviti primjere dobre prakse iz nastave i pozi-vam vas da takve materijale aljete sve ee. Najavite strune edukacije, sku-pove i konferencije, te napiite izvjeta-je sa usavravanja u zemji i inozemstvu. Sve upite i priloge primamo na e-mail urednik@povijest.net

 • Broj 7

  3

  etvrti sastanak urednika na projektu History that connects

  | Napisao: Igor Jovanovi, prof. |

  Mjesec dana nakon susreta u Skopju, urednici sedam zemalja sudionica projekta History that connects susreli su se 22. srpnja 2013. u Strugi na pretposljednjem sastanku prije izlaska publikacije za uitelje i nastavnike povijesti koja e oznaiti i zavretak trogodinjeg uspjenog i veoma zanimljivog projekta. Slino kao i Skopju, sastanak je podijeljen u tri dijela od kojih je svaki dio bio veoma konstruktivan.

  U prvom su dijelu urednici iz sedam zemalja sudionica projekta (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo i Makedonija), napisali uvodnik za buduu publikaciju, podijelili 23 radionice (modula) po temama i po grupama te predloili nekoliko radnih naslova budue publikacije.

  Drugi je dio sastanka iskoriten za jo jedan pregled radionica. Urednici su pratei svoje zabiljeke s prethodnih sastanaka prekontrolirali sve radionice te napisali posljednje

  upute i komentare za autore radionica. Autori su u velikoj veini sluajeva doradili svoje radionice. Rezultat takvog interaktivnog i timskog rada jesu zavrene radionice iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova. Te su radionice spremne za tampu. Radionice iz Srbije jo treba malo doraditi dok naalost radionice iz Crne Gore nisu pregledane jer autori nisu ispravili dogovorene nedostatke. Autori radionica iz navedenih zemalja dobili su krai rok za ispravak radionica.

  U treem su se dijelu sastanka dogovarali tehniki detalji budue publikacije. Raspravljalo se o tri vrste prijeloma knjige, dogovarana je lektura, dogovarani prijevodi na jezike zemalja sudionica projekta. Zavrene radionice iz pet zemalja pripremljene su za prijevod na engleski jezik. Dogovoreni su i zadaci koje e urednici obaviti do narednog sastanka koji e se odrati u drugoj polovici listopada.

  3.439.105 itanja!Google Analytics statistika posjeenosti Hrvatskom povije-snom portalu biljei se od 4. sijenja 2008. godine. Pregle-dom stanja 22. kolovoza 2013. utvrdili smo podatke prezen-tirane na ovoj stranici. Sudei prema brojkama vjerojatno emo do kraja ove godine imati milijuntog jedinstvenog posjetitelja. Veseli podatak o gotovo 30% posjeta koji se ponavljaju i taj broj stalno raste. Taj podatak prua mogui zakljuak da imamo stalnu publiku koja relativno redovito prati rad portala. Taj je broj ovo proljee povremeno doao i do 40% stalnih itatelja. Amplitude koje vidite u statistici posjeta su vezani na sezonu objavljivanja koja je najslabija tijekom ljeta odnosno mi najvie objavljujemo tijekom kol-ske godine.

  Zagreb prednjai po broju itatelja sa ak 44,07%, a meu top 10 podruja koje nas itaju uvrstili su se Split, Rijeka, Osijek, Sarajevo, Varadin, Slavonski Brod, Beograd, Mostar i Zadar. Gledajui po dravama zabiljeeni su posjeti iz 163 drave, a na top listi su: Hrvatska, BiH, Srbija, Slovenija, Nje-maka, SAD, Crna Gora, Austrija, Makedonija i Kanada.

 • Hrvatski povijesni portal

  4

  Prepoznajete li najveeg televizijskog

  kauboja?

  Amerika televizijska kua NBC emi rala je od 1968. do 1973. godine humoris ku emisiju Rowan & Mar ns Laugh-In. Vo-diteljski dvojac je u 140 emisija ugostio mnoge tadanje svjetske zvijezde. 1969. godine u emisiju im je stigao poseban zeko. To ne bi bio poseban dogaaj da zekin kostim nije nosio tadanji najopakiji televizijski kauboj John Wayne. Dogegao je na scenu i mrtvo ozbiljnog izraza lica prozborio: Svakome tko se nasmije polomit u facu!.Marion Robert Morrison (kasnije poznati kao John Wayne) roen je 1907. godine. U karijeri se proslavio kao glumac, producent i reiser nagraen brojnim nagradama meu kojima se posebno istie nagrada Oscar. Amerika filmska ikona postao je ponajvie ulogama u western i ratnim filmovima. Njegov specifian filmski nastup teko je opisati i najbolje je da snimke potraite na You-Tubeu. Uz filmsku karijeru bio je i gorljivi zagovornik konzervativ-nih Republikanaca. enio se tri puta i imao je sedmero djece. arko je elio ulogu prljavog Harryja, ali mu je izmakla radi vika godina. Glumio je u 142 filma. Navika konzumacije velikih koliina alkohola i duha-na dovela ga prvo do raka plua i kasnije do raka eluca. Umro je 1979. godine.

  Prirunik za graanski odgoj

  Prirunik Znam, razmiljam, sudjelujem je pomo nastav-nicama, strunim suradnicima i drugim edukatorima u pro-vedbi Graanskog odgoja i ob-razovanja. Prirunik je nastao u sklopu projekta Novo doba ljudskih prava i demokracije u kolama u sklopu eksperimen-talne provedbe Graanskog odgoja i obrazovanja u kolskoj go-dini 2012/2013.

  Prirunik je doprinos Graanskog odgoju i obrazovanju od stra-ne organizacija civilnog drutva koje svojim aktivnim angama-nom u radu na drutvenoj promjeni utjeu na demokratizaciju drutva i razvoj graanskih kompetencija. Izradio ga je Centar za mirovne studije kroz projekt koji provodi u suradnji s Mre-om mladih Hrvatske i Gongom, uz podrku Agencije za odgoj i obrazovanje i Nacionalnog Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Prirunik prati strukturu kurikuluma graanskog odgoja i obrazovanja predloenog u kolovozu 2012., ujedno naglaavajui isprepletenost te ivotnu povezanost njegovih funkcionalnih i strukturalnih dimenzija.

  Iz recenzija:Prirunik za nastavnike Znam, razmiljam, sudjelujem vrijedan je oblik pomoi nastavnicima/cama koji ve izvode ili e izvo-diti sadraje graanskog odgoja i obrazovanja. Prirunik prati suvremene koncepcije graanskog odgoja i obrazovanja, sadr-ane i u predloenom kurikulumu za Graanski odgoj i obra-zovanje, pa se tako uz vanost usvajanja znanja, naglaava i vanost razvijanja vjetina i usvajanja vrijednosti prikladnih za ivot u demokratskom drutvu (to), u kolskom kontekstu u ko-jem se njeguje interaktivno, suradniko