Huur en verhuur

 • View
  233

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ontdek hier de eerste bladzijden van het basishandboek Huur en verhuur.

Text of Huur en verhuur

 • Met

  modelcontracten

  en wetteksten

  op cd-rom

  BASISHANDBOEK HUUR EN VERHUUR Kristof Willekens

  9 7 8 9 4 9 1 4 6 3 0 5 1

  ISBN 978-94-91463-05-1

  www.uitgeverijminerva.be

  De meest praktische huurgids voor ondernemers

  Hoe kiest u als huurder een geschikt pand?

  Waaraan herkent u als verhuurder interessante kandidaat-huurders?

  Wat mag een huurpand u kosten in verhouding tot uw omzet?

  Welke activiteiten laat u als verhuurder wel of niet toe in uw pand?

  Hoe zit dat met de (ver)huurwetgeving voor een handelspand, een woning of loods?

  Wat moet er in de contracten staan?

  Wanneer en hoe de huur indexeren?

  Hoe de verlenging of opzeg van de huurovereenkomst regelen?

  ...

  Of u nu huurder bent of verhuurder, in deze handige pocket krijgt u hapklare

  antwoorden op alle (ver)huurvragen waar u van wakker ligt.

  Praktische tips, checklists en modelcontracten helpen u verder op weg. Al deze

  checklists en modeldocumenten vindt u ook terug op de cd-rom, klaar om zelf in

  te vullen en naar uw behoeften aan te passen. Ook de huurwetgeving staat op de

  cd-rom. Daarmee is dit boek wellicht de meest praktische en complete (ver)huur-

  handleiding voor elke ondernemer.

  Kristof Willekens is Licentiaat in de Rechten (Leuven, 2007). Hij werkt sinds 1 april

  2009 op de Studiedienst van UNIZO. Eers t als juridisch adviseur, daarna als scaal adviseur. Als juridisch adviseur bouwde hij een ruime ervaring op inzake de huur en

  verhuur van onroerende goederen.

  De ONDERNEMERSBIB

  Kristof Willekens

  BASIS-HANDBOEK HUUR EN VERHUURDe meest praktische huurgids voor ondernemers

  AANBEVOLEN DOOR

  De ONDERNEMERSBIB

 • Basishandboek

  Huur en Verhuur

 • Basishandboek Huur en VerhuurDe meest praktische huurgids voor ondernemersReeks De OndernemersbibKristof Willekens

  Alle wetteksten in dit boek zijn bijgehouden tot en met 30 april 2012.

  2012, Uitgeverij Minerva nv

  Ravensteingalerij 28, 1000 Brussel

  www.uitgeverijminerva.be

  Eindredactie: Filip Horemans

  Omslagontwerp: www.frisco-ontwerpbureau.be

  D/2012/12.823/6

  ISBN 978-94-91463-05-1

  NUR 800/820

  Alle rechten voorbehouden.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

  en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien,

  opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de uitgever.

 • Kristof Willekens

  Basishandboek

  Huur en Verhuur

  De meest praktische huurgids voor ondernemers

 • Inhoud

  Voorwoord 9

  Hoofdstuk 1: U bent huurder 11 Wat zijn de voordelen van huren? 12 Wat zijn de nadelen van huren? 13 Waar vindt u een geschikt huurpand? 14 Waaraan moet uw huurpand voldoen, zowel vandaag als in de toekomst? 15 Mag u de geplande activiteit/opslag wel uitoefenen in het huurpand? 18 Wanneer is het pand vrij? Wanneer kan u er in met uw zaak? 19 In welke toestand bevindt het gebouw zich? 19 Leent het gebouw zich wel voor de aanpassingswerken

  die u als huurder wil uitvoeren? 20

  Wat is een marktconforme huurprijs? 20 Welk soort huurovereenkomst moet u afsluiten

  en wat moet daar in staan? 21

  Hoofdstuk 2: U bent verhuurder 23 Wat zijn de voordelen van verhuren? 24 Wat zijn de nadelen van verhuren? 24 Waaraan en hoe herkent u een goede/geschikte huurder? 25 Hoe bepaalt u een marktconforme huurprijs? 26 Welke activiteiten wil/kan/mag u toelaten in uw gebouw? 26 In welke toestand bevindt het gebouw zich bij aanvang

  (en einde) van de huurovereenkomst? 27

  Welk soort huurovereenkomst moet u afsluiten en wat moet daar in staan? 27

 • Inhoud6 Basishandboek Huur en Verhuur

  Hoofdstuk 3: De basisregels voor alle huurcontracten 29 Een mondelinge of schriftelijke huurovereenkomst? 30 Moet u de huurovereenkomst registreren? 30 Wat zegt de wet over de huurprijs? 31 Welke bijkomende kosten en lasten voor de huurder? 32 Hoe zit dat nu precies met die huurwaarborg? 33 Wanneer en hoe maakt u een plaatsbeschrijving op? 34 Wanneer en hoe mag de huurprijs gendexeerd worden? 35 Welke verjaringstermijnen gelden bij huurcontracten? 37 Hoe lang loopt een huurovereenkomst in de regel? 37 Gebruiksklare modeldocumenten 38

  X De plaatsbeschrijving 38 X De aanvraag tot indexering van de huurprijs 40

  Hoofdstuk 4: Alles over de handelshuur 41 Wanneer is er sprake van handelshuur? 42 Een schriftelijke of een mondelinge handelshuurovereenkomst? 43 Hoe lang loopt de handelshuurovereenkomst? 43 Hoe kan u een handelshuurovereenkomst opzeggen? 44 Onder welke voorwaarden kan u de handelshuur ontbinden

  in onderling overleg? 44

  Wat zijn de opzeggingstermijnen bij handelshuur van onbepaalde duur? 45 Hoe en bij wie vraagt u een wettelijke herziening van de huurprijs aan? 45 Wat met aanpassingswerken en/of verbouwingen? 46 Welke spelregels bij overdracht van huur en onderverhuring? 47 Wat als het gehuurde goed wordt verkocht? 48 Hoe verloopt de hernieuwing van de handelshuur? 49 Welke vergoedingen gelden bij uitzetting? 52 Gebruiksklare modeldocumenten 55

  X De modelovereenkomst van handelshuur 55 X Brief voor de huurder om de handelshuur op te zeggen 61 X Brief voor de verhuurder om de handelshuur op te zeggen 62

 • Inhoud 7Basishandboek Huur en Verhuur

  X Brief voor de huurder om bij de verhuurder hernieuwing van de handelshuur aan te vragen 63

  X Brief voor de verhuurder om op de aanvraag tot hernieuwing van de huurder positief te antwoorden, onder voorwaarden 64

  X Brief voor de verhuurder om op de aanvraag tot hernieuwing van de huurder negatief te antwoorden. 65

  Hoofdstuk 5: Alles over de woninghuur 67 Altijd een schriftelijke woninghuurovereenkomst? 68 Hoe lang loopt het woninghuurcontract? 68 Wat zijn de opzegmogelijkheden en -termijnen? 69 Welke spelregels voor overdracht van huur en onderverhuring? 71 Wat als de gehuurde woning wordt verkocht? 72 Welke regels voor de herziening van de huurprijs en de lasten? 72 Waar moet u bij woning(ver)huur in het bijzonder op letten? 73 Gebruiksklare modeldocumenten 74

  X De modelovereenkomst van woninghuur 74 X Model opzeg woning/appartement door de huurder 78 X Model opzeg woning/appartement door de verhuurder 79

  Hoofdstuk 6: Nog even terug naar de gemene huur (huur van kantoor, loods, ) 81

  Hoe lang loopt het huurcontract van gemeen recht? 81 Gebruiksklaar modeldocument 82

  X De modelhuurovereenkomst van gemeen recht 82

  Hoofdstuk 7: Hoe conflicten vermijden of oplossen? 87 Welke voorzorgen kan u nemen? 87 Wat te doen wanneer er toch onenigheid is tijdens de uitvoering

  van de huurovereenkomst? 88

  Wat als er geen verzoening of minnelijke oplossing mogelijk blijkt? 88

 • 8 Basishandboek Huur en Verhuur

  Hoofdstuk 8: Uw huurovereenkomst en de belastingen 89

  Hoe worden uw huurinkomsten als verhuurder belast? 89 Hoe kan u uw huurkosten als ondernemer in mindering brengen

  van uw belastbaar bedrijfsinkomen? 91

  Bijlagen 93 Gemeen huurrecht 93 De handelshuurwet 100 De woninghuurwet 111

 • Basishandboek Huur en Verhuur

  Voorwoord

  De wellicht meest praktische en complete (ver)huurgids voor ondernemers

  In Belgi worden jaarlijks 20.000 handelshuurcontracten afgesloten, naast een veel-voud hiervan aan woninghuurcontracten. Daar bovenop komen nog de algemene huur-overeenkomsten, voor bijvoorbeeld de huur van een loods of een parking. Veel kans dus dat ook u als ondernemer vroeg of laat (nu al?) met huren en verhuren geconfronteerd wordt.

  y Misschien huurt u het handelspand waarin u momenteel uw zaak runt. Of bent u de verhuurder?

  y Misschien huurt u de gezinswoning waarin u momenteel als ondernemer woont, om-dat u zoveel mogelijk middelen in uw bedrijf wil kunnen investeren. Of verhuurt u als ondernemer enkele woningen en appartementen waarvan u eigenaar bent, als extra bron van inkomsten en appeltje voor de dorst?

  y Misschien huurt of verhuurt u momenteel een opslagruimte voor uw goederen, een parking of garage voor uw bedrijfsvoertuigen, ?

  y Misschien bent u van plan om heel binnenkort een (ver)huurovereenkomst aan te gaan?

  In al deze situaties is deze pocket Huur en Verhuur er voor u. We behandelen de verschil-lende aandachtspunten die bij huren en verhuren komen kijken, vanuit elke invalshoek, zodat u telkens begrijpt waar het in uw geval op staat.

  We besteden uiteraard veel aandacht aan uw rechten en plichten, naargelang het soort huurcontract. Maar we beperken ons zeker niet tot de wetgeving op zich. In deze pocket krijgt u ook antwoorden op heel praktische vragen als:

  y Hoe kiest u als huurder een geschikt pand? y Waaraan herkent u als verhuurder interessante kandidaat-huurders? y Wat mag een huurpand u kosten in verhouding tot uw omzet? y Welke activiteiten laat u als verhuurder wel of niet toe in uw pand? y

 • 10 Basishandboek Huur en Verhuur

  Praktische tips, checklists en modelcontracten helpen u verder op weg. Al deze checklists en modeldocumenten vindt u ook terug op de cd-rom. Op deze manier kan u deze gemak-kelijk aanpassen naar uw situatie en invullen. Ook de bijgevoegde wetteksten staan op de cd-rom. Daarmee is dit boek wellicht de meest praktische en complete handleiding voor elke ondernemer die wil huren of verhuren, zonder avonturen.

  TIP

  Of u nu huurder bent of verhuurder, in beide gevallen heeft u belang bij een evenwichtig handelshuurcontract, met duidelijke rechten en plichten voor elke betrokkene, en met zo weinig moge