Click here to load reader

I iI MARTORI $I MARTIRI - si martiri... Marlori qi martiri din temnrfele comuniste COPIARTA SI ADOLESCENTA Anii copildriei mele au fost plini de lipsuri 9i greut[{i, cu lovituri gi

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of I iI MARTORI $I MARTIRI - si martiri... Marlori qi martiri din temnrfele comuniste COPIARTA SI...

 • !.

  l

  :

  i t i

  I I

  l I I t

  i I

  CORNEL ONACA

  MARTORI $I MARTIRI din temnitele comuniste

  Edifia a III-a revilzutil qi adiugitl

  Editura Evdokimos Funda{ia Profesor George Manu

  2018

  U

 • CUPRINS

  ru

 • 9. PENITENCIARUL SATU MARE....... .............169 10. PENITENCIARUL CLUJ........ ,....172 11. PENITENCIARUL ORADEA.. .,,..176 _-R.e-jy_decarea

  procesului............ .....1gg 12. TNCHTSOAREAOCNELE MARI......... ...........204 1 3. INCH|SoAREA - sprrAl vAcARE$Tr.............. .............208ELIBERAREA............. .......211 14.PENlTENClARULTlMl9oARA'.............' POSTFATA NoiA eiiicRAiiCn 242 ANEXE ForocRAFrcE . """""""'253255

  Neaflim ,i nmtiri din mextraordinm, un veritabil El€d mlrhnisitor. despre o

  multl ignoratiisar cruda realitate a nogti, aufostti inocenfei de a le

  Cel mai

  ori, spre perioade dictatorial in care oameni un mod de a se expflma, ac{iunea indivi respectat intr-un de a gindi, li au dus la toate au un dreptului omului de a avea un inform6,

  -

  f,

  10

  $i in acest context

 • ARGUMENT

  Am scris aceste ?nsemn[ri fird nici o urm[ de intenlie de a ,,face" literaturd. Dorinla mea cea mai vie este sd las iubililor mei descendenli o mdrhrrie asupra unei perioade grele din tinerelea mea,

  tinerefe despre care, din pruden!6 - de ce n-a$ spune-o gi din delicatele pentru a nu-i rdni pe cei dragi gi apropia{i - am vorbit prea pu[in.

  in acelaqi timp md adresezlie, iubite cititorule tAndr sau v0rstnic, cu rug[mintea sd-mi primeqti in inima ta aceste destdinuiri tdrzli, ca, aldturdndu-le altor mdrturii cutremuritoare despre gulagul romdnesc, despre inchisorile comuniste gi despre suferinfele rominilor exterminali de... fralii lor romdni, sf, nu uifi nicic0nd de acele timpuri. $i poate, dincolo de suferintrele inimaginabile, va ajunge la tine o parte din inima mea rlnitd, dar neinrditd qi fbri pic de urd qi de dorinJ[ de rdzbunare.

  Pentru cd, aSa cum atdt de frumos ne-a invijat Nicolae Steinhardt ?n insolitul sdu jumal (al fericirii!), in detenlie, noi, cei atdt de tineri mai ales, am inv[[at de la cei vdrstnici, o elitd a intelectualitalii romAneqti ce fEcea cinste oric[rei Academii, nu doar cum s[ rostim corect qi cu smerenie ,,Thtdl nostru", nu doar cum sd vorbim franfuzegte, nu doar s[ recit[m sute de poezii, nu doar sd inlelegem tainele simfoniilor lui Beethoven, nu doar..., nu doar..., ci qi cum sd ne purtdm in lume, cum sd ne linem tari in fa\a suferinlei, cum sd nu-i trdd[m pe frafii noqtri, intr-un cuvAnt, si rdmdnem oameni chiar qi atunci cdnd foamea,bdtaia qi umilinlele puneau stdpflnire pe trupurile noastre gi pe nervii nogtri.

  Vreau s[ se cunoascd de la mine ce mi s-a int6mplat, precum qi realitatea nemiloasd a anilor '50 qi ili cer sd inldturi eventualul

  17

 • sentiment stanjenitor ce fi s-ar fi provocat intr-o situa{ie oarecare, pentru c[ nu am comis nimic de care s6 tejenezi,iaracoloin detenlie, unde am fost aruncat qi linut izolat,m-am comportat demn, corect, ireprogabil; a$a m-au caractenzatcei ?ndreptilifi s6 o fac[.

  ConvieJuirea in promiscuitate de-a lungul perioadei din inchisoare, mi-a dat prilejul s[ descop[r fe{ele nevdzute ale omului, astfel cum erau ei dezbfica\i de mustrarea cugetului.

  Acolo, in vdgduna hidoas[, eram stbpdnit de dorinle putemice pentru lucruri folositoare, cdutdnd cdt mai des sd m[ aflu ?n preajma oamenilor cu trdsdturi qi manifestdri distinctive, de la care sd invS{ qi s6-mi insuqesc principiile care lin de spirit gi intelect.

  Cu asemenea oameni am petrecut in temnild cele mai in[lf[toare momente, oameni care au stdruit la formarea mea moral[ gi intelectuald.

  $i lor, celor care ne-au invdlat atdtea lucruri folositoare, le inchin aceste mdrturii in semn de inaltd prefuire gi de veqnicd recunoqtinfE. EvocAndu-i, sper din toatd inima s[ simt[, acolo unde sunt, in ?mp[rljia cea vegnic[ , toatd dragostea mea.

  Fie ca aceste m5rturii sd insemne pentru noi totri o devizd specificd a bldndului nostru neam: sd iertdm, dar sd nu uit[m!

  Am fost incurajat in rcahzarea acestei cdr-fi de cdtre Florica, sofia mea, care a cunoscut tot qirul de intdmpldri din perioada plind de amdrSciune qi suferinJd; apoi de c[tre modelul meu, inginer Ion Fotiade, care a citit manuscrisul inc[ din anii 1990-1991, cdrora le port o pioasd aducere - aminte.

  Tuturor prietenilor care prin indemnul lor au contribuit sd dau tiparului aceste memorii, care poate altfel ar fi r[mas in sertarele mele, le exprim toatd gratitudinea mea, cu sincere multrumiri!

  P

  Realizarile ulterim sreutalile, necazurile. ofer aga-zigi semeni ai n-.ei. ne care am fost obligat sa le s mea prin via1d.

  Am sidit;ieu rn p ;i educat un copil. am cons in dorinla de a ldsa cer a in

  Am fost insa si inq i- am considerat ca buni gi dorit sd fac parte din ,-atq nu se fac remarcali cu tot (

  sa schimb sau sf, indrept crezut nicio clipi cd cele dlinui, dar nici cd a rimir va schimba sau vindeca ri;

  Pe parcursui anilor de mulfumire mim6nd o st domneascd intre mine I afecliunea pentru semeni acestea, undeva in adincui

  Veselia, adesea for iar sufletul meu nu mai I in permanen![ induntrul desigur drn cauza perioadr

  18

  Comel Onaca

 • int-o situalie oarecare, sd te jenezi, iar acolo in m-am comportat demn,

  i indreptS{ili sd o facd. lungul perioadei din felele nev[zute ale

  muskarea cugefului. stlpAnit de dorin{e

  c6l mai des sd m[ aflu i distinctive, de la

  fmde spirit qi intelect in temni{6

  ""1" -uiit la formarea mea

  lucruri folositoare, prefuire qi de veqnicd

  toatii inima sd simtd, toatil dragostea mea.

  pentru noi toli o devizd dar sd nu uitdm!

  acestei cdrfi de cltre girul de intdmpl[ri din ; apoi de cdtre modelul

  isul incd din anii - aminte.

  I lor au contribuit altfel ar fi rdmas

  mea, cu slncere

  Cornel Onaca

  PROLOG

  Realizdrile ulterioare oblinute in via!6 nu au compensat greut[lile, necazurile, ofensele gi hjosirile provocate de unii, aSa-ziqi semeni ai mei, nedreptd{i de care am avut parte qi pe care am fost obligat sd le suport in aceastd vremelnic[ trecere a mea prin via[d.

  Am sddit qi eu un pom, am intemeiat o familie, am crescut gi educatun copil, am construit o casd, m-am realizatprofesional in dorinla de a 15sa ceva in urrna mea.

  Am fost insd gi ingelat in viald de c[tre oameni pe care i- am considerat ca buni gi consecvenli cu idealurile noastre. Am dorit sd fac parte din categoria oamenilor merituoqi, chiar daci nu se fac remarcali cu tot dinadinsul; din nefericire nu am putut sd schimb sau sd indrept lucrurile a$a cum aq fl vnrt. Nu am o.u^fi nicio clipi cd cele stabilite prin forfi qi minciund vor dlinui, dar nici cd a rdm6ne intr-o stare de indolen{6, de apatie, va schimba sau vindeca rdul lumii acesteia.

  Pe parcursul aniloq am incercat sd afiqez o oarecare stare &mulpmire mimdnd o statornicie in raporturile ce trebuiau sd' &nneasci intre mine qi restul oamenilor, ataqamentul qi *qiunea pentru semenii mei au rdmas negtirbite. Cu toate csfieA undeva in adAncul meu, eram ca un copac uscat.

  Veselia, adesea for\atd,nutrezea in mine niciun resort, h sfletul meu nu mai tresdlta la niciun eveniment. Purtam L lumanen{5 in6untrul flinlei mele sentimentul de dezgust, ftiplr dincatzaperioadei de timp ce a erodat at6t de timpuriu n\

  19

 • i !

  { {

  qi pentru totdeauna bucuria simpld a tinerelii mele mutilate. M-am intrebat de multe ori cum sd mi comporl qi s[

  reac\ionez, incercdnd sd ies din carapacea interiorizdrii impuse. Tot de at6$ea ori imi apdreaaceeaqi imagine crispat[, urm[rit6 cu emolia gi fruntea plecat[ in fa{a suferinlei nedrepte, purtdnd pe mai departe supliciul vinilor imaginare inventate cu cinism de comunismul ce a ap[rut in Rom6nia prin falsitate, aplicdnd prin metodele qi procedeele folosite, cele mai barbare, mai despotice qi mai samavolnice umilinle.

  Cu toate acestea, ciudat, cei mai mulfi dintre cei care am suferit nu simlim nicio urd fald de cdldii noqtri, ci doar mil[ creqtineascd pentru cei atdt de jos cdzu\i din condi{ia de oameni... qi poate, o mare, o infinitd tristefe.

  Prin aceste insemniri doresc s[ aduc o contribulie, fie qi modest6, qi evident, ftrd nicio pretenlie 7iterafi.,Ia dezv[luirea adevdrului, realizdnd o parte din gdndurile peste timp ale celor atdt de grav frustrali qi badocoritri de cdtre cerberii credinciogi ai comunismului importat de la ruqi.

  Iat[ de ce to{i, cei care am fost martorii qi deopotrivd martirii odioaselor inscendri gi crime ale proceselor politice, avem datoria sd mdrturisim genera{iilor viitoare, sd qtie qi sd lind minte, urmdrile unei ideologii care a avut drept scop: opresiunea, teroarea, nedreptatea, crima impotriva umanitdlii, culmindnd cu dezuman izar ea fl inf ei umane.

  Noi vom putea ierta, sunt sigur, dar nu avem dreptul s[ uit[m!

  ,d

  coPILiRI { $L

  Anii copilariei mele au I loi iruri gi goluri sufletesti. a;ri dr ru pus a^mprenta de iremec:abili

  in toamna anului - a-l0- primelor nedrePtdli intlPr:ite erperienla infrptuita cu t1 !fit unui demers oribil gi inrune;at iI

  Am luat deci la i irsft pribegiei ca urrnare a Dic:aruh multor familii de romdni. Oblig renun{And la toatd agoniseala I cdutdndu-qi pe alte meleaguri u aceste multe familii era ;i t-amil simplu factor pogtal, care-si B sosind cu trenul din cursa Buctu

  dacd suntem Pregltili Pentru Ple Era Cedarea .A,rdealului

  Oradea, unde locuiam. sosise. intr-o singuri noaPte I

Search related